Приложение №1 УчастникДата25.01.2018
Размер292.71 Kb.
#51197
Приложение № 1
Участник:…………………………..............................(фирма),

ЕИК/Код по БУЛСТАТ: ..............................................,

седалище и адрес на управление: ………..................................................................................................., тел.: …………................./ факс: ...............................,

адрес за кореспонденция: ................................................


О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 дни след датата, определена за краен срок за подаване на офертите за участие.
При изпълнението на настоящата поръчката ще използваме/ няма да използваме услугите на следните подизпълнители: (невярното се зачертава)


Наименование на подизпълнителя

Вида на работите, които ще извършва

Дял на участието на подизпълнителя в общата цена на предложението

(в %)Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто от стойността на договора) и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие и обявлението за обществената поръчка, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Техническо предложение, съгласно изискванията на документацията и обявлението (Плик № 2).

3. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията и обявлението (Плик № 3);

4. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани.

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: Дата:__________________________ (име,Фамилия и длъжност)Приложение № 2

Наименование на участника:Правно-организационна форма на участника:


(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:


До

……………………………...

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Техническо предложение за изпълнение на поръчката


Наименование на поръчката:

Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала - АРЕНА БУРГАС”
Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект.

1. Предлаганата от нас устройствена концепция и идейно решение са представени в Приложение № 2А и Приложение № 2Б към настоящето предложение.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е общо ................ дни (не повече от 900 календарни дни).

3. Сроковете за изпълнение на отделните дейности по поръчката са посочени в Индикативния график за изпълнение на поръчката (Приложение № 2В), като ключовите междинни срокове са както следва:

3.1.  Срок за изработване и съгласуване на инвестиционен проект (фаза – технически проект) - ....................... календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

3.2. Срок за изпълнение на строително – монтажни работи и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) - ....................... календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.
3. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи и доставеното и монтирано оборудване по обекта на поръчката са както следва:


  • Гаранционни срокове, но не по-малко от фиксираната в чл. 20, ал. 4, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

по т.1 - ..….… години

по т.3 - ..….… години

по т.4 - ..….… години

по т.5 - ..….… години

по т.7 - ..….… години  • Фирмена гаранция за доставеното оборудване (не по – малко от 12 месеца)

(в случай, че е различен за отделните продукти се посочва поотделно за всеки един от тях)

..….… месеца
4. Срокове за отстраняване на дефекти.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително – монтажни работи и доставено и монтирано оборудване и обзавеждане.


При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Приложения:

1. Устройствена концепция в обхват и съдържание съгласно Техническото задание- Приложение №2А;

2. Идейно решение в обхват и съдържание съгласно Техническото задание- Приложение №2Б;

 1. Обяснителна записка, която съдържа:

 • Методология и организация на проектирането и на изпълнението;

 • Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката;

 • Списък на производителите на основно оборудване и материали, които ще бъдат вложени в строежа;

 • Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;

 • Описание на стандартите и нормативите, на които отговарят строителните материали и продукти и изпълнението на СМР.

4. Индикативен график за изпълнение на поръчката;
Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________


Подпис на упълномощеното лице

__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 3


Наименование на участника:Правно-организационна форма на участника:


(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

До

…………………………….....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към оферта за изпълнение на обществена поръчка

(Ценово предложение)Наименование на поръчката:

Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала - АРЕНА БУРГАС”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:
_________________
Словом:________________________________________________________

посочва се цифром и словом стойността в лева с вкл.ДДС
в това число:
Наименование

Цена,

в лева без ДДС

1.

Изработване на инвестиционен проект (фаза – технически проект)
2.

Съгласуване на техническия проект с компетентните органи и получаване на разрешение за строеж /без таксите, които се заплащат от Възложителя/
3.

Изпълнение на СМР (в т. ч. труд, материали и механизация) по окрупнено КСС, на база заданието за проектиране и на база предложените от участника устройствена концепция и идейно решение, с включена стойност на допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, в размер до 10 % от цената на строително – монтажните работи, изчислени по ценови показатели предложени от участника.
4.

Единични, комплексни и приемни изпитания
5.

Упражняване на авторски надзор по време на строителството включително разработване на работни детайли и екзекутиви;

6

Стойност без ДДС (т.1-т.5 вкл.)20 % ДДС
7

ОБЩА СТОЙНОСТ с вкл.ДДС:Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и не подлежи на увеличение. В предложената цена се включва и стойността на допълнително възникналите видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Изпълнените непредвидени дейности ще бъдат разплащани при условията на договора.Приложения:

1. Количествено – стойностна сметка-окрупнена.

2. Показатели за ценообразуване.

Правно обвързващ подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________ЗАБЕЛЕЖКА:

Този документ и приложенията към него задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3А

към ценово предложение

количествено – стойностна сметка

включваща видовете СМР и други дейности по окрупнени показатели, предвидени за изпълнение, съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчкаИзпълнението на СМР предмет на поръчката ще извършим при следните единични и обща цени:Наименование

Доставки

СМР

Обща цена

(3+4)

1

2

3

4

5


Забележка:

Описанието на видовете СМР да бъде подредено по частите на проекта.


 • Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията за участие в процедурата.
 • Всички посочени цени са в лева и са без ДДС.
 • Ценовите показатели за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи са посочени в Приложение № 3Б.Правно обвързващ подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3Б

към ценово предложение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
При формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи ще използваме следните ценови показатели:


1.

Часова ставка по видовете строително – монтажни работи от обекта на поръчката ______ лв./ч.ч.
2.

Допълнителни разходи върху труда

______ %

3.

Допълнителни разходи върху механизация

______ %


4.

Доставно – складови разходи

______ %


5.

Печалба

______ %


Единичните цени на отделите видове строително – монтажни работи ще съставим на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР (УСН/78г., “Building manager” или “Гауди”).


Горепосочените показатели за ценообразуване на строително – монтажните работи остават непроменени до изпълнение на задълженията ни в случай че бъдем определени за изпълнител.

Правно обвързващ подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице


__________________________Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК _____________________________ със седалище и адрес на управление ____________________________________________________________ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“Д Е К Л А Р И Р А М, че:

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за:

(зачертайте невярното)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат )

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
Приложение № 4А
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на

______________________________________ (посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният от мен участник (посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)


Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл.23, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, 3 и 4 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният , в качеството ми на______________________________________________________________

(посочете длъжността)

в (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление БУЛСТАТ/ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 5А
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният , в качеството ми на_________________________________ (посочете длъжността) в (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление БУЛСТАТ/ЕИK _____________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис)Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл.23, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 2, т.2а и т. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК._________________ - участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност, пряко свързана с предмета настоящата поръчка, а именно – проектиране и строителство на обекти, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис)Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

Приложение № 6А
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник (посочете фирмата на участника):- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или задължения, свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис и печат)

Забележка: Когато участник е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл.47, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.23, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Приложение № 7


Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка
Долуподписаният/-ната.................................................., ЕГН ............................................, в качеството си на ........................................................на …………………......................................................................,

(длъжност/ качество с представителна власт) ( наименованието на дружеството)

ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ………………………………


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваното от мен ................................................................................................,

(наименованието на дружеството)
е съгласно да участва като подизпълнител на участника ........................................................

(фирмата на участника)

в обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“


Вида на работите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както следва:.....................................................................................................................................

(избройте конкретните дейности и техния дял от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
Известна ми е предвидената в чл. 313 НК наказателна отговорност за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.

Дата:......................г. Декларатор:...............................(подпис и печат)

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 50, ал.1, т. 3 ЗОП
Долуподписаният/-ната ......................................................................., ЕГН...............................................,

(трите имена)

в качеството си на ..................................................... на …………………………………………………….......,

(длъжност/качество с представителна власт) (фирмата на участника)

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Попълва се от участника


за 2011 г.

за 2012 г.

за 2013г.

Общ оборот от дейността


Оборот от проектиране и/или строителствоЗаб.: Стойностите на оборотите следва да се посочат без вкл. ДДС.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ___________ год. _______________________

Подпис и печатПриложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП
Долуподписаният/-ната......................................................................., ЕГН........................................,

(трите имена)

в качеството ми на ................................................. на …………………………………………………...,(длъжност/качество с представителна власт) (фирмата на участника)

ЕИК/ код по БУЛСТАТ: .................................................., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………… - участник в обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“Д Е К Л А Р И Р А М, че:

представлявания от мен участник е изпълнил следните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката003A
Предмет на договора (кратко описание)

Дата на сключване

Период на изпълнение

Контрагент


Стойност на договора

1

2

3

4

5

1..........

2………..Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:

1. ..........................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.

Дата: ............ 2014 г. ДЕКЛАРАТОР:...............................

(подпис и печат)

Приложение № 10


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от ___________________ в качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за деклариране на неверни данни.
2014 г. Декларатор:_______________

(дата на подписване) (подпис и печат)
УТОЧНЕНИЯ
Посочването на по-висок размер на цена на труда в предлаганата цена към офертата на Изпълнителя е допустимо.

Съгласно чл. 56, ал.3, т.3 от ЗОП декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Актуалният минимален месечен размер на осигурителния доход е посочен в приложение № 1 към чл.8, ал.1, т.1 от ЗБДОО за 2014г.

Приложение № 11

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
1. Фирма (наименование) на участника: ...................................

2. Седалище и адрес на управление: .....................................

3. Лице за контакти: ................................................. длъжност ........................................................

4. Адрес .................................. телефон ........факс ........................е-mail …………………………

5. Обслужваща банка: ... б. код ..., № на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията ..., титуляр на сметката ...

Дата ............. 2014 г. подпис и печат: ..............

Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП
Долуподписаният/ната…………………………………………………………………………, в качеството си на …………………………………………… (управител или друг представител) на ……………………………………………………………... (наименование на участника), и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА БУРГАС“

ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, както и че:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения;

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка;

4. Посетил съм обекта и предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………..2014 г. ДЕКЛАРАТОР:гр. /…………………………/

1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница