Приложение 1Дата21.05.2017
Размер70.11 Kb.

Образец №19.1

Приложение 1


Изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност по оп „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 -2013 г.”

Съгласно Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. при изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проектите трябва да се спазват следните технически правила:a) Флагът на ЕС

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани цветове:

Описание на символиката

На небесносин фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.Описание на хералдиката

На небесносин фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се допират.Описание на геометрията

Флаг на ЕС

Флагът на ЕС трябва да бъде поставян на всички (информационни) материали, които се изготвят в рамките на настоящия договор. Образът на ЕС се представя графично чрез флага на ЕС, придружен от думите "Европейски съюз", изписани изцяло. Прилагат се следните основни правила за създаването на флага и за определяне на стандартизирани цветове:Описание на символиката

На небесносин фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенството и единството.Описание на хералдиката

На син фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се допират.Описание на геометрията

Официалният флаг на ЕС има формата на син правоъгълен флаг, чиято основа е един път и половина височината на флага. Дванадесетте златни звезди, отстоящи на равни разстояния една от друга, оформят неописана окръжност, чийто център съвпада с пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността, е равен на една трета от височината на флага. Всяка от звездите има по пет лъча, чийто върхове лежат на неописана окръжност с радиус, равен на една осемнайсета от дължината на височината. Всички звезди са в изправено положение, т.е. един лъч сочи вертикално, право нагоре, а двата съседни лежат на една права, сключвайки прав ъгъл с вертикала. Звездите са разположени в кръг, така че да наподобяват разположението на цифрите върху циферблата на часовника. Техният брой е непроменлив.Регламентирани цветове

Цветовете на флага са следните: • PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага

 • PANTONE YELLOW за звездите.

Възпроизвеждане по четирицветната технология

Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната технология: • PANTONE YELLOW се получава като се използва 100% “Process Yellow”

 • PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process Cyan” и 80 % “Process Magenta”

Интернет

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 (шестдесетично: 000099) и PANTONE YELLOW на цвят RGB:255/204/0 (шестдесетично: FFCC00).Възпроизвеждане по монохромна технология


С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да се включат звездите, също в черно на бял фон.


Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100% за фон, а звездите се остават като бял негатив.Възпроизвеждане на цветен фон

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника.

Тези флагове могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на Интернет адрес:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
б) Лого и слоган на Европейския фонд за регионално развитие

Проектът за техническа помощ, част от който е настоящият договор се съ-финансира безвъзмездно от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на приоритет 1 на оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.”.


Образът на ЕФРР се представя чрез следните лого и слоган, като името на фонда винаги се изписва с цели думи:ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще


Използва се следното лого на английски език:EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Investing in Your Future

Името на Европейския фонд за регионално развитие се изписва изцяло.

Възпроизвеждане на черно-бял фон:

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще


Използва се следното лого на английски език:EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Investing in Your Future

в) Лого и слоган на ОПРР

Оперативна програма “Регионално развитие” се представя чрез следното лого:на български език :

на английски език:

Възпроизвеждане на черно-бял фон:

на български език :

на английски език:
Логото на ЕФРР и ОПРР се придружават от следната информация:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “

Логото и слоганът на ЕФРР и на ОПРР могат да бъдат свалени от интернет страницата на МРРБ: www.mrrb.government.bg. и от сайта на ОПРР www.bgregio.eu 1. Информационни и комуникационни материали

Всички материали следва да съдържат на корицата:

- Логото и слогана на ЕФРР;

- Логото и слогана на ОПРР;

- Името на проекта, който се изпълнява;

- Името на оперативната програма, изписано изцяло – оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

- Изречението – “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”

- Интернет страницата на ОПРР – www.bgregio.eu.

За информацията, разпространявана по електронен път (напр. интернет сайтове, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се прилагат аналогично. 1. Плакати

Бенефициентът (т.е Възложителят) може да постави плакати (напр. в помещенията на институции, изпълняващи или ползващи се от резултатите от проекти по ОПРР, финансирани от ЕФРР). Тяхната роля е да информират участниците в проектите и широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената Регионално развитие и развитието на екологичната инфраструктура. Плакатите трябва да съдържат същата информация, както и информационните материали.

 1. Уведомление до бенефициентите

Във всички уведомления за помощи до бенефициентите, изпращани от компетентните органи, се споменава съфинансирането от Европейския съюз и Република България и се упоменава процентът на финансиране от съответния инструмент на Общността.

 1. Събития

Организаторите на информационни и обучителни събития (напр. семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на договори по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният договор се съфинансира от ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.

 1. Банери

Поставят се в залите, където се провеждат семинари, конференции, работни срещи и др. Те трябва да включват:

 • Името на договора, който се изпълнява;

 • Стойността на договора (включително европейското и националното съфинансиране);

 • Флагът на ЕС;

 • Имената на ЕФРР и на ОПРР, изписани изцяло;

 • Логото и слогАНа на ЕФРР и на ОПРР.

 1. Статии, интервюта

Те трябва да посочват името на оперативната програма и на ЕФРР, както и името на договора.

 1. Доброволни дейности във връзка с публичността и информацията

Ако даден компетентен орган или бенефициент реши да постави билбордове или постоянни обяснителни табели, да извършва публикации или да предприеме други информационни действия за договори, чийто обем е по-малък от гореспоменатия, аналогично трябва да посочи приноса на Общността.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Паисий Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, надежда, любов”, град Златица“ на Община Златица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Златица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

-

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница