Приложение №10 до министерство на финанситеДата06.03.2017
Размер63.89 Kb.
#16348

Приложение № 10


ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ” № 102

ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

/ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

      


       След запознаване с Документацията за участие в открита процедура с предмет: ,,Избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Министерство на финанситеприемаме:

I. Да изпълним поръчката при следните условия:

 • провеждане на разговори между абонати в група;

 • провеждане на разговори в мрежата на доставчика;

 • провеждане на разговори с потребители на други доставчици на мобилни мрежи;

 • провеждане на разговори с потребители на доставчици на фиксирани мрежи;

 • провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по международни зони);

 • провеждане на разговори в роуминг;

 • услуга за кратки съобщения /sms/;

 • осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA;

 • техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните устройства ползващи услугата по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и електронна поща;

 • предложение към служителите на Министерството на финансите и техните семейства като физически лица;

 • безплатна регистрация на всички SIM карти за данни и гласова връзка;

 • доставка на SIM карти за включване на нови абонати към мрежата – безплатно;

 • дубликат на открадната или загубена карта;

 • прехвърляне и преносимост на мобилни номера;

 • получаване на подробно извлечение за посочена от Възложителя сим карта и период за ползваните услуги;

 • гаранционно обслужване на мобилни апарати и предоставена техника от доставчика;

 • възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при преференциални условия по отношение на Министерството на финансите, посочени в офертата, както и общите условия на участника.

II. Срок за изпълнение на поръчката – 2 (две) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата.

Срокът за подписване на приемо-предавателен протокол за готовността за предоставяне на услугата е до 15 календарни дни от дата на сключване на Договора.III. Място на изпълнение:

Мястото на предоставяне на услугите, предмет на договора е сградата на Министерство на финансите в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102.


IV. Специфични условия и технически изисквания за изпълнението на поръчката:

Задължаваме се да осигурим изпълнението на предмета на поръчката, съобразно техническото задание на Възложителя, при следните условия.
1.

SIM карти

Мярка: 75 /седемдесет и пет/ сим карти + 10 бр. (блек бери), ползващи техническа възможност за синхронизация на календари, адресни книги и електронна поща

1.1

Провеждане на разговори между абонатите в група

Всички сим карти, собственост на Възложителя, включително и ново придобитите

1.2

Месечен кредитен лимит на SIM картите

Минимум 200 (двеста) лева с ДДС, с възможност за постоянно управление /намаляване и увеличаване/ на кредитните лимити от представител на Възложителя

1.3

Дубликат на открадната или загубена карта

В рамките на 24 часа безплатна доставка до адреса на Възложителя


1.4

Роуминг

Всички сим карти, собственост на Възложителя, включително и ново придобитите

1.5

Покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарт GSM

Към датата на подаване на офертата, изразено в ......….% /процент/ от територията на страната

1.6.

Покритие на територията на страната за високоскоростен мобилен интернет достъп, чрез (3G) и/или технологии UMTS и HSDPA/HSUPA

Към датата на подаване на офертата, изразено в ........…% /процент/ от територията на страната

2.

Гаранционно обслужване на предоставената техника

Гаранционното обслужване на предоставената от нас техника е .................................. години, считано от датата на предоставянето и на Възложителя.


3.

SIM карта за пренос на данни

за 12 броя устройства с по 1 брой сим карта /общо 12 броя сим карти/

Технически параметри на наличните устройства:

1/ Поддържана скорост - min 3.6 Mbps

2/ Мрежи - EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, UMTS

3/ Външен интерфейс - SIM/USIM, USB, USB 2.0

4/ Операционна система - Windows Vista, Windows XPПри заявка за допълнителни устройства и сим карти, същите да бъдат доставени в рамките до 1 /работен/ ден, от датата на заявяване. 1. Да осигурим изпълнението при следните изисквания:
 • Предоставяне, при поискване на безплатни детайлизирани сметки съгласно Чл.198, ал.1  от Закона за електронните съобщения.

 • Предоставяне на безплатни оригинали на електронни фактури по отделно по клиентски номера и услуги за Министерство на финансите. Фактурите на хартиен носител и тези на електронен носител да съдържат информация за период на фактуриране, месечни абонаментени такси, отделно калкулиране на изразходваните безплатни минути (ако има такива), по направления, вид на услугата, стойност на услугата, продължителност и стойност на проведените телефонни разговори според вида им – национални, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа), както и при поискване детайлизирана справка за изходящи разговори – за всеки проведен разговор от всеки абонатен номер.

 • По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, ще извършваме промяна на броя на SIM картите и устройствата, предмет на договора (увеличаване, намаляване или отказ и прехвърляне на трето външно лице-друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо сим картата, при изрично съгласие за това на третото лице).

 • Предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактика на мрежата, ремонти или поради развитие на електронната съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаване качеството на услугата.

 • Гарантирана сигурност на електронните съобщителни мрежи и уведомяване на Възложителя при опасност от нарушаване на сигурността.

Декларираме, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на финансите са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.

Декларираме, че ще изпълним услугата съгласно изискванията и параметрите от Техническото задание на Възложителя.

Декларирамe, че съм запознат с критерия за оценка на офертите от документацията за участие – „икономически най-изгодна оферта”.
VI. Приемаме и се съгласяваме с всички клаузи в проекта на договор.
Настоящото предложение е валидно 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Прилагаме:   • Подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката.Дата:………………… г.                               Подпис и печат:…………………

Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Технически и функционални изисквания
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница