Приложение №11 общи разпоредби, обяснения и условия за спонсорство и продуктово позициониране във филмови продукции на бнтДата27.02.2017
Размер77.07 Kb.
#15871
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ , ОБЯСНЕНИЯ И УСЛОВИЯ

ЗА СПОНСОРСТВО И ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ВЪВ ФИЛМОВИ ПРОДУКЦИИ НА БНТ

Филмовите бюджети могат да бъдат допълвани чрез допълнително материално подпомагане от спонсори или средства, постъпили от позициониране на продукти, при условията определени по-долу.


I. СПОНСОРСТВО НА ФИЛМОВИ ПРОЕКТИ
1. Допълнително материално подпомагане /спонсорство/ е налице, когато:

1.1. Спонсорът предоставя парични средства за подпомагане на реализацията на филмовия проект срещу обозначаването му по подходящ начин във финалните надписи на филма чрез името, логото и/или друг отличителен знак на спонсора, както и в авторекламните анонси, информиращи зрителя за предстоящото излъчване на филма в програмите на БНТ.1.2. Спонсорът предоставя за нуждите на реализация на филмовия проект продукти или услуги без заплащане, а предоставянето им е с цел осигуряване на декор, гардероб, реквизит, терен за снимки или други подобни, и съответните продукти и услуги не са на значителна стойност или са предоставени за временно ползване за снимачния период. В този случай спонсорът се обозначава по подходящ начин във финалните надписи на филма чрез името, логото и/или друг свой отличителен знак.
2. Спонсорът няма право да оказва влияние върху сценарното съдържание на филмовия проект и при никакви обстоятелства да не влияе по начин, засягащ отговорността и редакторската независимост на продуцента и авторския екип на филма. Спонсорираните филмови проекти не трябва да насърчават пряко закупуването или наемането на стоките или услугите на спонсора, особено чрез споменаване на тези стоки и услуги във филма.
II. ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
3. Позиционирането на продукти е разрешено в кинематографични произведения, във филми и сериали, създадени за аудио-визуални медийни услуги, с изключение на такива предназначени за деца. Филмите не трябва да включват позициониране на:

3.1. цигари или тютюневи изделия или позициониране на подобни продукти и предприятия, чиято основна дейност е производството или продажбата на цигари и други тютюневи изделия;

3.2. конкретни лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или на лечение, което се назначава само по лекарско предписание.
4. Филмите, включващи позициониране на продукти, трябва да отговарят на следните изисквания:

4.1. тяхното съдържание да не бъде повлияно по начин, засягащ отговорността и редакционната независимост на продуцента и авторския екип на филма;

4.2. да не насърчават пряко закупуването или наемането на стоки и услуги, по-специално като рекламират изрично въпросните стоки или услуги;

4.3. да не изтъкват неоправдано съответния продукт;

4.4. зрителите да са ясно информирани за съществуването на позициониране на продукти.
5. Филмите, включващи позициониране на продукти, трябва да съдържат съответната идентификация в началото и в края, както и при подновяване на излъчването им след рекламна пауза, за да се избегне евентуално объркване от страна на зрителя.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ И НОРМАТИВ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СПОНСОРСТВО И ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
6. Право на инициатива за набиране на спонсори за целево подпомагане на филмовия проект и рекламодатели, чиито продукти и услуги могат да бъдат позиционирани във филмовия проект, имат както БНТ, така и изпълнителния продуцент, респ. копродуцент.

7. Оферирането на спонсорство и продуктово позициониране се осъществява на база предложения до спонсори и рекламодатели, чиито продукти и услуги могат да бъдат позиционирани във филмовия проект, когато това е възможно от художествена гледна точка и/или позиционирането на продукти е оправдано с оглед сценарната концепция на филма. Предложения се одобряват от Бюджетната комисия по филмопрозводство при разглеждане на проекто-бюджета за предподготвителния период на филма относно типа продуктов сектор, необходим за реализация на филма и финансовите граници за допълване на предложения предварителен бюджет на филма.

8. Предложения се изготвят от Търговска дирекция на основата на действащата Тарифа за реклама и спонсорство, като са възможни следните форми на присъствие на един продукт:

8.1. Присъствие на продукт или марка, чрез пасивното му/й включване в декора, реквизита и/или костюмите на филмовия проект. Цената за позициониране се формира на базата на цената за 30 секунден рекламен клип в програмния слот, в който е планиран да се излъчи филмовия проект след завършването му. Екранното присъствие на продукта и/или марката в общото времетраене на филма, респ. филмовото серия е до 30 секунди.

8.2. Присъствие на продукт или марка, чрез включването му/й в сценария на филмовия проект, без да бъде споменаван конкретния продукт или марка, а само чрез показването му/й. Цената за позициониране се формира на базата на не по-малко от двукратния размер на цената за 30 секунден рекламен клип в програмния слот, в който е планиран да се излъчи филмовия проект след завършването му. Екранното присъствие на продукта и/или марката в общото времетраене на филма, респ. филмовото серия е до 120 секунди.

8.3. Присъствие на продукт или марка, чрез включването му/й в сценария на филмовия проект и вплитане на сцена около конкретния продукт или марка в него. Цената за еднократно позициониране се формира на базата на не по-малко от четирикратния размер на цената за 30 секунден рекламен клип в програмния слот, в който е планиран да се излъчи филмовия проект след завършването му.

9. Отстъпки и агентско възнаграждение – конкретният им размер се определя по предложение на Директор “Търговска дирекция”:

9.1. Специална отстъпка - отстъпка предоставяна на рекламодатели, които са заявили и усвоили средства за спонсорство и/или продуктово позициониране в телевизионни филмови проекти, чиято стойност по Тарифата на БНТ надвишава определен обем или са изпълнени други условия, обявени от БНТ, свързани с период, време, честота на излъчване или филмов проект от изключителна програмна необходимост. Не участва в количествените натрупвания.9.2. Количествена отстъпка - отстъпка предоставяна на рекламодатели, които са заявили и усвоили средства за телевизионна реклама в програмите на БНТ, спонсорство и/или продуктово позициониране в телевизионни филмови проекти, чиято стойност по действащата Тарифата на БНТ надвишава определен в обемната скала паричен обем. Количествена отстъпка се предоставя само за реално излъчени търговски съобщения.

9.3. Агентско възнаграждение – предоставяно на рекламни/медиа агенции, в размер до 10 на сто върху стойността, изчислена след приспадане на специална и количествената отстъпка и върху ефективно заплатените средства за спонсорство и/или продуктово позициониране в телевизионни филмови проекти. Конкретният му размер се определя по предложение на Директор „Търговска дирекция” и е за сметка на средствата, определени по т.12 по-долу.

ІV. ПРИЕМАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
10. Заявяване на продуктово позициониране към изпълнителния продуцент на филмовия проект:

10.1. Не по-късно от 10 дни преди започването на снимачния период на филмовия проект, респ. на отделен епизод, представител на Търговка дирекция подава попълнен образец - „Заявка за продуктово позициониране” /Приложение №1/, към изпълнителния продуцент на проекта. В бланката са зададени основните изисквания на клиента за изработване на сценарна основа за продуктово позициониране.

10.2. Не по-късно от 7 дни преди започването на снимачния период на филмовия проект, респ. на отделен епизод, изпълнителният продуцент предоставя на Търговка дирекция сценарната разработка за продуктово позициониране.

10.3. Не по-късно от 3 дни преди започването на снимачния период на филмовия проект, респ. на отделен епизод Търговска дирекция потвърждава писмено одобрената сценарна разработка за продуктово позициониране на изпълнителния продуцент.

10.4. Изпълнителният продуцент има задължение писмено да уведоми Търговска дирекция поне един ден преди конкретния снимачен ден, по време на който ще бъдат заснети сцените с продуктово позициониране на клиента, за място, ден и час на провеждане.

V. ОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ


11. Цените и условията за финансово подпомагане на конкретен филмов проект и/или на включеното в него продуктово позициониране се одобряват от Управителния съвет на БНТ по предложение на Търговска дирекция към датата на пускане на филмовия проект в етап на подготовка и реализация.

12. При одобряване на окончателния бюджет на филма преди пускането му в реализация Бюджетната комисия с решението си за разглеждане на предварителния бюджет за реализация на филмов проект по предложение на Търговска дирекция определя:

12.1. кои видове разходи (по параграфи) от проекто-бюджета за реализация на филма могат да бъдат покрити чрез договори с непарични престации.

12.2. разпределението на привлечени средства за неговото финансово подпомагане в съответно съотношение, както следва:

12.2.1. Процент за допълване на средствата необходими за реализация по основния бюджет на филма, които се разпределят по преценка на Изпълнителния продуцент;

12.2.2. Процент за допълване на непредвидените разходи на филмовия бюджет;

12.2.3. Процент за материално подпомагане на неговата реклама и излъчване.

13. Решенията на Бюджетната комисия за филмопроизводство по т.12 се утвърждават от УС на БНТ.


VІ. ДОГОВОРИ ЗА СПОНСОРСТВО, РЕКЛАМА И ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ. ОТЧЕТНОСТ14. Сключването на договори за спонсорство, реклама или продуктово позициониране се осъществява след решение на УС на БНТ, предвидено по т. 11 и т.13, в съответствие с установените в БНТ правила и ред за сключване на договори.
15. Договори за спонсорство, реклама или продуктово позициониране могат да бъдат сключвани по всяко време на етапа на реализация на филмовия проект, когато това е възможно и е съобразено с оглед организационните, техническите, художествените и времевите параметри за реализиране на продукцията в съответствие с условията, предвидени в раздел V. по-горе.
16. Седем дни преди излъчване на завършения филм, респ. отделен епизод в Търговска дирекция Изпълнителният продуцент трябва да представи всички сключени договори за продуктово позициониране с приложен сценарий за филм, респ. за съответния епизод .
17. Изпълнителният продуцент е задълженен да отчита включените във финалните надписи лога и благодарствени надписи чрез представяне на подробна справка заедно с предаването на готовия филм, респ. съответния епизод на сериал за излъчване.
18. При нарушение на предходните условия и при невъзможност за премонтиране на надписите, Изпълнителният продуцент носи отговорността да заплати констатираните, но несъгласувани с Търговска дирекция или невписани в справката обозначения по действуващата към момента на излъчване Тарифа за реклама и спонсорство за съответния часови пояс. Така остойностените суми се удържат от последния транш по бюджета на филма, предвиден за изплащане през ликвидационния период.
19. След излъчването на филм, респ. отделен епизод Търговска дирекция издава сертификати за включените във финални надписи лога и сцени на продуктово позициониране.
20. Излъчването на реклама и спонсорство в програмите на БНТ по време на излъчване на готовата филмова продукция е подчинено на Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на БНТ.
Каталог: file -> 2013
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 770 лева, за общ обем от 35 040 часа програма, включваща
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 679 лева, за общ обем от 35 136 часа програма, включваща
2013 -> Отчет за дейността на българската национална телевизия 1 април 2008г. – 30 септември 2008г
2013 -> Българска национална телевизия счетоводна политика
2013 -> Програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер на 1 978 лева, за общ обем от 26 280 часа програма, включваща
2013 -> Отчет на българска национална телевизия за 2013 година
2013 -> Норматив за определяне базисните параметри при съставяне на бюджет на телевизионни филми
2013 -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
2013 -> Приложение №10. 9 Член на оценъчната комисия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница