Приложение №15 методика за оценкаДата27.08.2016
Размер241.91 Kb.
#7482Приложение № 15

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

При избор на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез развитие на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво“София, 2014 г.

 1. Основна цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта по смисъла на ЗОП, т.е. да бъде ицбран участник, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на условията на настоящата документация.

 2. Мотиви по отношение на тежести на технически показател и финансов показател. Предвидените дейности и услуги, които потенциялния Изпълнител следва да извърши изискват високо ниво на познания в сферата на информационните технологии и информационните системи за реализиране на електронни услуги. От потенциалните участници в процедурата се изисква да демонстрират в своите оферти както задълбочени познания в технически аспект при проектиране и разработване на информационни системи, така и сериозен опит и професионализъм в областта на управлението на проекти – анализ, проектиране, разработка, внедряване, управление на процеса по изпълнение, на екипите по разработка, ефективна комуникация с Възложителя и заинтересованите страни, успешно идентифициране и управление на рисковете при изпълнението и внедряването. Основните доводи за разпределението на тежестите на технически показател към финансов в съотношение съответно 70% и 30% в комплексната оценка на офертите са следните:

 • Проектът е сложен за изпълнение;

 • Обхваща приоритетни области на развитие на обслужването на гражданите и бизнеса –предоставяне на достъпни и ефективни услуги по електронен път;

 • Обхваща извършване на електронни финансови транзакции;

 • Обхваща ключови услуги, в областта на гражданската авиация, където има строги изисквания по отношение на качеството, безопастността и сигурността;

 • Качественото изпълнение и приключване на проекта с по-голям приоритет пред финансовото изражение в цифри.

 1. Преди разглеждането по същество Комисията извършва първоначален преглед на представените технически оферти с оглед съответствието им с изискванията, посочени в техническата спецификация в документацията за участие.

 2. При установяване на несответствия с изискванията, посочени в техническата спецификация в документацията за участие, Комисията предлага за отстраняване такъв участник с мотивирано предложение.

 3. До оценка се допускат офертите на всички участници, които отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация в документацията за участие.

Критерият за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели:

Показател

(наименование)

Относителна тежест

Максимален брой точки

Символично обозначаване

Предложена цена – ПЦ

30 %

100

ПЦ

Техническа оценка – ТО

70 %

100

ТО • Оценката по първият показател (предложена цена) на всеки участник се изчислява по следната формула:


Pricemin

ПЦ = ------------------------ * 100

Pricei
Където Pricei е предложената цена в разглежданата оферта, а Pricemin е най-ниската предложена цена от всички участници.


 • Оценката по вторият показател (техническа оценка) на всеки участник се изчислява по следната формула и представлява сума от индивидуалните оценки по всеки един от подпоказателите: П1; П2; П3; П4; П5; П6; П7; П8, съгласно таблицата по-долу.
 • Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = 0,70 x TO + 0,30 x ПЦ

Техническа оценка „ТO”- представлява оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация, методите и подходите за постигане на заложените показатели и в изпълнение на заложените цели.

Конкретният брой точки се присъжда на всеки участник на базата на експертна оценка, извършвана от комисията. Преценяват се качествата на предложените концепции, организацията на дейностите, начините им на осъществяване, предложенията за използваните технологии, техническото изпълнение.


Всеки отделен подпоказател се оценява по следния начин:

Подпоказател

Подпоказател описание

Максимален брой точки

Точки Оценител N

Обосновка на присъдената оценка

попълва се от оценител N

П1

Предложение за изпълнение на анализ и проектиране

14

 
 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е посочил конкретни дейности за изпълнение на бизнес анализа и проектирането във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие, като е мотивирал техния избор с качеството на резултата.

 • Предложението съдържа примерна карта на процесите по предоставяне на услугите, илюстрираща подхода на участника.

 • Участникът е изразил мотивирано виждане за насоките, в които според него трябва да бъде извършена оптимизация на процесите по предоставяне на услугите в съответствие с принципите на ЗЕУ.

14

 
 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е посочил конкретни дейности за изпълнение на бизнес анализа и проектирането във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие, като е мотивирал техния избор с качеството на резултата.

 • Предложението съдържа примерна карта на процесите по предоставяне на услугите, илюстрираща подхода на участника.

 • Участникът е изразил мотивирано виждане за насоките, в които според него трябва да бъде извършена оптимизация на процесите по предоставяне на услугите в съответствие с принципите на ЗЕУ.

7

 
 

В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е посочил конкретни дейности за изпълнение на бизнес анализа и проектирането във връзка с предоставяне онлайн на нова електронна административна услуга и усъвършенстване и надграждане на избрани електронно предоставяни административни услуги до достигане на ниво 4 на развитие, като е мотивирал техния избор с качеството на резултата.

 • Предложението съдържа примерна карта на процесите по предоставяне на услугите, илюстрираща подхода на участника.

 • Участникът е изразил мотивирано виждане за насоките, в които според него трябва да бъде извършена оптимизация на процесите по предоставяне на услугите в съответствие с принципите на ЗЕУ.

1

 
П2

Предложение за изпълнение на дейностите по Технологични разработки и внедряване

14

 
 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е представил мотивирано и обосновано описание на „гъвкав“ (agile) технологичен подход за софтуерна разработка (Scrum, DSDM, RAD или еквивалентна) и е посочил как подхода ще бъде приложен/адаптиран за изпълнение на настоящата поръчка.

 • Участникът е представил график за изпълнение на поръчката, в който са посочени последователност, зависимост и времетраене на етапите на софтуерната разработка и дейностите, под-дейностите, междинните и крайните резултати включени в тях и времето за тяхното предаване.

 • Участникът е описал механизми за управление и контрол на качеството, и е изразил виждане как ще ги приложи в контекста на предложения от него технологичен подход.

14

 
 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е представил мотивирано и обосновано описание на „гъвкав“ (agile) технологичен подход за софтуерна разработка (Scrum, DSDM, RAD или еквивалентна) и е посочил как подхода ще бъде приложен/адаптиран за изпълнение на настоящата поръчка.

 • Участникът е представил график за изпълнение на поръчката, в който са посочени последователност, зависимост и времетраене на етапите на софтуерната разработка и дейностите, под-дейностите, междинните и крайните резултати включени в тях и времето за тяхното предаване.

 • Участникът е описал механизми за управление и контрол на качеството, и е изразил виждане как ще ги приложи в контекста на предложения от него технологичен подход.

7

 
 

В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е представил мотивирано и обосновано описание на „гъвкав“ (agile) технологичен подход за софтуерна разработка (Scrum, DSDM, RAD или еквивалентна) и е посочил как подхода ще бъде приложен/адаптиран за изпълнение на настоящата поръчка.

 • Участникът е представил график за изпълнение на поръчката, в който са посочени последователност, зависимост и времетраене на етапите на софтуерната разработка и дейностите, под-дейностите, междинните и крайните резултати включени в тях и времето за тяхното предаване.

 • Участникът е описал механизми за управление и контрол на качеството, и е изразил виждане как ще ги приложи в контекста на предложения от него технологичен подход.

1

 
П3

Предложение за изпълнение на дейностите по анализ, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи в съответствие със ЗЕУ, необходими за предоставянето на електронни административни услуги.

14

 
 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е посочил конкретни стъпки за изпълнение на анализа, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи дейности, като е мотивирал техния избор с качеството на резултата.

 • Участникът е включил подробно описание на обхвата на дейностите по анализ на съществуващата нормативна уредба, имаща пряко касателство с вътрешните правила на работа и вътрешноведомствените документи.

 • Участникът е описал механизми за управление и контрол на качеството, и е изразил виждане как ще ги приложи в контекста на предложения от него подход за анализ, разработване и актуализиране на вътрешните документи, които ще бъдат разработени, илюстриращи неговия подход.

14

 
 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е посочил конкретни стъпки за изпълнение на анализа, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи дейности, като е мотивирал техния избор с качеството на резултата.

 • Участникът е включил подробно описание на обхвата на дейностите по анализ на съществуващата нормативна уредба, имаща пряко касателство с вътрешните правила на работа и вътрешноведомствените документи.

 • Участникът е описал механизми за управление и контрол на качеството, и е изразил виждане как ще ги приложи в контекста на предложения от него подход за анализ, разработване и актуализиране на вътрешните документи, които ще бъдат разработени, илюстриращи неговия подход.

7

 
 

В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е посочил конкретни стъпки за изпълнение на анализа, разработване и/или актуализиране на вътрешноведомствени документи дейности, като е мотивирал техния избор с качеството на резултата.

 • Участникът е включил подробно описание на обхвата на дейностите по анализ на съществуващата нормативна уредба, имаща пряко касателство с вътрешните правила на работа и вътрешноведомствените документи.

 • Участникът е описал механизми за управление и контрол на качеството, и е изразил виждане как ще ги приложи в контекста на предложения от него подход за анализ, разработване и актуализиране на вътрешните документи, които ще бъдат разработени, илюстриращи неговия подход.

1

 
П4

Предложение за изпълнение на дейностите по осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност, включително подготовка на заявления за вписване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изискванията на ЗЕУ

14

 
 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е включил в техническото предложение всички изисквания, произтичащи от ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на необходимите вписвания и е предложил подход за тяхното изпълнение.

 • Участникът е описал обхват на дейностите по осигуряване на съответствие на разработения софтуер и услуги с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

 • Участникът е предложил примерно заявление за вписване на информационни обекти.

14

 
 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е включил в техническото предложение всички изисквания, произтичащи от ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на необходимите вписвания и е предложил подход за тяхното изпълнение.

 • Участникът е описал обхват на дейностите по осигуряване на съответствие на разработения софтуер и услуги с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

 • Участникът е предложил примерно заявление за вписване на информационни обекти.

7

 
 

В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е включил в техническото предложение всички изисквания, произтичащи от ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по отношение на необходимите вписвания и е предложил подход за тяхното изпълнение.

 • Участникът е описал обхват на дейностите по осигуряване на съответствие на разработения софтуер и услуги с изискванията на ЗЕУ за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

 • Участникът е предложил примерно заявление за вписване на информационни обекти.

1

 
П5

Методика за провеждане на софтуерни тестове

14 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е направил мотивирано и обосновано описание на процеса на тестване, като е направил технологично описание на начина на реализация. Предложената от участника методика за провеждане на софтуерните тестове дефинира обхвата на софтуерните тестове.

 • Участникът е описал мотивирано и обосновано критериите за успешно провеждане на тестовете и очакваните резултати от тях. Посочени са видове/типове тестове по преценка на участника, които ще се извършват и които отговарят и са подходящи за тестване на разработваната система съобразно избрания подход, както и целта на всеки тест, критериите за успешното им провеждане и очакваните резултати.

 • Участникът е включил в техническото предложение описание на софтуерните средства и инструменти за провеждане на софтуерните тестове.

14

 
 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е направил мотивирано и обосновано описание на процеса на тестване, като е направил технологично описание на начина на реализация. Предложената от участника методика за провеждане на софтуерните тестове дефинира обхвата на софтуерните тестове.

 • Участникът е описал мотивирано и обосновано критериите за успешно провеждане на тестовете и очакваните резултати от тях. Посочени са видове/типове тестове по преценка на участника, които ще се извършват и които отговарят и са подходящи за тестване на разработваната система съобразно избрания подход, както и целта на всеки тест, критериите за успешното им провеждане и очакваните резултати.

 • Участникът е включил в техническото предложение описание на софтуерните средства и инструменти за провеждане на софтуерните тестове.

7

 
 

В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е направил мотивирано и обосновано описание на процеса на тестване, като е направил технологично описание на начина на реализация. Предложената от участника методика за провеждане на софтуерните тестове дефинира обхвата на софтуерните тестове.

 • Участникът е описал мотивирано и обосновано критериите за успешно провеждане на тестовете и очакваните резултати от тях. Посочени са видове/типове тестове по преценка на участника, които ще се извършват и които отговарят и са подходящи за тестване на разработваната система съобразно избрания подход, както и целта на всеки тест, критериите за успешното им провеждане и очакваните резултати.

 • Участникът е включил в техническото предложение описание на софтуерните средства и инструменти за провеждане на софтуерните тестове.

1

 
П6

Предложение за управление изпълнението на поръчката

14

 
 

В предложението на участника е включена методология за административно управление на проектните дейности и саналице следните обстоятелства:

 • Участникът е базирал представената методология за административно управление на проектните дейности на утвърдени модели (като PRINCE2, PMBOK, Six Sigma или еквивалентна) и са описани фазите, през които минава управлението на проекта, показан е ясен подход за изпълнение и внедряване на системата.

 • Участникът е представил задълбочена информация относно основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката. Представено е разпределението на ролите и ресурсите, относими към предмета и целите на поръчката.

 • Участникът е описал стандартизирани процедури и документи за управление, които ще бъдат приложени за изпълнение на настоящия проект.

14

 
 

В предложението на участника е включена методология за административно управление на проектните дейности, но липсва или е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е базирал представената методология за административно управление на проектните дейности на утвърдени модели (като PRINCE2, PMBOK, Six Sigma или еквивалентна) и са описани фазите, през които минава управлението на проекта, показан е ясен подход за изпълнение и внедряване на системата.

 • Участникът е представил задълбочена информация относно основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката. Представено е разпределението на ролите и ресурсите, относими към предмета и целите на поръчката.

 • Участникът е описал стандартизирани процедури и документи за управление, които ще бъдат приложени за изпълнение на настоящия проект.

7

 
 

В предложението на участника е включена методология за административно управление на проектните дейности, но липсват или са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е базирал представената методология за административно управление на проектните дейности на утвърдени модели (като PRINCE2, PMBOK, Six Sigma или еквивалентна) и са описани фазите, през които минава управлението на проекта, показан е ясен подход за изпълнение и внедряване на системата.

 • Участникът е представил задълбочена информация относно основните етапи, свързани с изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката. Представено е разпределението на ролите и ресурсите, относими към предмета и целите на поръчката.

 • Участникът е описал стандартизирани процедури и документи за управление, които ще бъдат приложени за изпълнение на настоящия проект.

1

 
П7

Предложение за управление на риска

9

 
 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и области на влияние на описаните в Техническата спецификация рискове (очакван ефект, последици от настъпване на риска).

 • Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните рискове; предложени са мерки за намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване. Предложените мерките са приложими и изпълними (участникът се е аргументирал как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове).

 • Участникът е идентифицирал допълнителни потенциални рискове с мотивирано описание на възможните влияния, както и обосновано описание на мерките за смекчаване на последствията от рисковете.

9

 
 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и области на влияние на описаните в Техническата спецификация рискове (очакван ефект, последици от настъпване на риска).

 • Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните рискове; предложени са мерки за намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване. Предложените мерките са приложими и изпълними (участникът се е аргументирал как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове).

 • Участникът е идентифицирал допълнителни потенциални рискове с мотивирано описание на възможните влияния, както и обосновано описание на мерките за смекчаване на последствията от рисковете.

5

 
 

В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е отчел възможните аспекти на проявление и области на влияние на описаните в Техническата спецификация рискове (очакван ефект, последици от настъпване на риска).

 • Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на идентифицираните рискове; предложени са мерки за намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване. Предложените мерките са приложими и изпълними (участникът се е аргументирал как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените рискове).

 • Участникът е идентифицирал допълнителни потенциални рискове с мотивирано описание на възможните влияния, както и обосновано описание на мерките за смекчаване на последствията от рисковете.

1

 
П8

Подход и методика за осигуряване на гаранционно обслужване и поддържане работоспособността на системата

7 

В предложението на участника са налице следните обстоятелства:

 • Участникът е описал мотивиран подход и методология при внедряване и съпровождане на системата

 • Участникът е описал обосновано подход и методология за гаранционна поддръжка и поддържане работоспособността на системата

 • Участникът е представил дефиниция и категоризация на инцидентите, които могат да се появяват при работа на системата, посочени отговорностите на участващите в процеса на поддръжка, в т.ч. и тези на Възложителя, посочените времената за реакция и отстраняване на инциденти.

7 

В предложението на участника е засегнато формално едно от следните обстоятелства:

 • Участникът е описал мотивиран подход и методология при внедряване и съпровождане на системата

 • Участникът е описал обосновано подход и методология за гаранционна поддръжка и поддържане работоспособността на системата

 • Участникът е представил дефиниция и категоризация на инцидентите, които могат да се появяват при работа на системата, посочени отговорностите на участващите в процеса на поддръжка, в т.ч. и тези на Възложителя, посочените времената за реакция и отстраняване на инциденти.

4


В предложението на участника са засегнати формално две от следните обстоятелства:

 • Участникът е описал мотивиран подход и методология при внедряване и съпровождане на системата

 • Участникът е описал обосновано подход и методология за гаранционна поддръжка и поддържане работоспособността на системата

 • Участникът е представил дефиниция и категоризация на инцидентите, които могат да се появяват при работа на системата, посочени отговорностите на участващите в процеса на поддръжка, в т.ч. и тези на Възложителя, посочените времената за реакция и отстраняване на инциденти.

1МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ

100

 
За целите на настоящата методика, използваните определения се тълкуват, както следва:
Методика“ е съвкупност от методи и инструменти за практическото извършване на дейност.
Формално” е описание, в което участникът е повторил самите изисквания на заданието и/или само декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да мотивира своя избор на конкретно решение и/или методика от гледна точка на целите на проекта.

Точките, присъдени от комисията по всеки критерий, се формират като средно-аритметичната стойност, получена от точките от индивидуалните експертни оценки на членовете на комисията, по формулата:


n

ТOподпокX = (Σ TOподпокХчлj) / n,

j=1където:

подпок = 1 до 8подпоказател;

ТOподпокX – точките на комисията по Х-тия подпоказател;

TOподпокХчлj – точките на j-тия член на комисията по Х-тия подпоказател ;

n = общ брой на членовете на комисията.
Оценката на комисията на техническото предложение на участника се определя по формулата:

8

ТOi = (Σ ТOподпокX),x =1

където:

ТOподпокX – точките на комисията по Х-тия подпоказател;

ТOi – окончателната техническа оценка на i-тия участник (в точки);

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.


Изисквания:

 • Основен критерий при оценяването на офертите е наличността, валидността и пълнотата на представените от участника документи и материали. Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените общи и квалификационни изисквания на Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка.

 • Само участници, чиито оферти отговарят на утвърдената от Възложителя “Техническа спецификация” за изпълнение на поръчката или предлагат услуги с по-добри показатели, се допускат до по-нататъшна оценка.

 • Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите.

 • Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.

 • Комплексната оценка се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

 • Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.Проект „Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие“ се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница