Приложение №16 техническо заданиестраница1/2
Дата17.02.2017
Размер467.79 Kb.
  1   2
Приложение № 16

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ СЪС СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД


ОБХВАТ НА РАБОТА

 1. Местоположение на обекта

Обект на рекултивация e депото за твърди битови отпадъци на Община Свиленград. Намира се на около 5 km югоизточно от града, на отбивка в дясно от асфалтовия път към с. Димитровче. Разположено е в землището на гр. Свиленград, в имот с кад. № 000364 и площ 37,495 dka, имот с кад. № 000365 и площ 14,468 dka и път между тях с площ 1.508 dka, местност «Червената пръст» („Демир могила”), общинска публична собственост, с обща площ 53,47 dka. Реално заетата с отпадъци площ е 66,145 dka. Частично са засегнати и следните съседни частни имоти:

№ на имота

№ на имота

№ на имота

268047

268046

268057

268029

268048

268054

268030

268052

268045

268042

268059

295013

268043

304053

295016

268058

295020
Общата засегната площ от частните имоти е 12,6 dka.

Размерът и границите на терена върху който е разположено сметището са показани на чертеж № 1- геодезическа снимка на сметището към 06.2012 г. . На същият са нанесени и границите на прилежащите имоти. 1. Въведение

Изпълнителят следва внимателно да се запознае с настоящия документ, заедно с всички останали материали и да осигури съблюдаването на всички изисквания, посочени в документите.

2.1. Съществуващо положение

Сметището е изградено около Демир могила, върхът на която се вижда на фотоснимка № 1. Конфигурацията му наподобява елипса, която има израстък на северозапад, покрай отбивката от асфалтовия път от Свиленград за с. Димитровче.

Мощността на слоя отпадъци варира от 0 – около могилата и в мястото на отклонението от асфалтовия път до 23.62 m в югоизточната част.

Откосите на сметта от западната страна имат наклони от порядъка на 30–32о, при височина 4–6 метра, а от източната страна – 30–35о, при височини средно 10–15 метра.

Обемът на натрупаните отпадъци към юли, 2012 г. възлиза на 242710 m3.

Отпадъците са твърди битови, запръстявани, но се самозапалват, което се вижда на фотоснимка № 1.Фотоснимка № 1. Общ вид на сметището, което се самозапалва често

Депото е в експлоатация от 1968 год., но не е изградено и не е функционирало съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.). В изпълнение на изискванията на §5, ал. 1 от Наредба № 8 и Заповед № № 145/16.12.2009 год. на Директора на РИОСВ Хасково, Община Свиленград е преустановила експлоатацията му.

2.2. Цели на задачата

Целта на извършване на техническа и биологична рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на Община Свиленград е подобряване на екологичните характеристики на района и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и по-конгретно – върху прилежащите земеделски земи.


Дейностите по проекта могат условно да се разделят на следните основни етапи:

 • Изграждане на опорна призма по границата на проектираното тяло на депото;

 • Освобождаване на частните имоти от отпадъци чрез прибутване с булдозер или изгребване с багер и транспортиране с автосамосвали;

 • Формиране на проектната повърхност на депото, на базата на геодезическата снимка, като се гарантира дълговременната му геоложка устойчивост и естествен повърхностен водоотлив;

 • Изграждане на газоулавяща и газотвеждаща система;

 • Изграждане на горен изолационен слой;

- Извършване на биологична рекултивация за залесяване и затревяване, в т. ч. почвоподготовка, торене и отгледни грижи, както и идейно-пространствено изграждане с растителност;

- Изграждане на пунктовете за следене на нивото и съставът на подземните води, качеството на повърхностните води, на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло и на сляганията на повърхността на тялото на депото.
 1. Здравословни и безопасни условия на труд и работна среда

 • Изпълнителят трябва да осигури възможност за провеждане на първичен инструктаж на служителите си при осъществяването на описаните в заданието дейности и спазването на всички Правила за здраве и безопасност на територията на обекта.

 • Каски, предпазни очила, работно облекло и защитни обувки са минимално необходимите лични предпазни средства за носене по всяко време на престоя на определените места на обекта. Личните предпазни средства, описани тук, се осигуряват от Изпълнителя.

 • Всички съоръжения и оборудване, които ще се използват в работа трябва да бъдат в добро техническо състояние. Те подлежат на предварителна и периодична проверка и следва да бъдат сертифицирани, когато това се изисква.

 1. Изисквания за опазване на околната среда

4.1. Изпълнителят трябва да отговаря на всички приложими изисквания на българското и европейско законодателство, свързани с околната среда.

  1. Почистване и управление на отпадъците.

 • Отстраняване и депониране извън обекта на всички излишни материали, парчета,

уплътнения, отпадъци и други остатъчни материали. Работите се извършват така, че да се намаляват до минимум отпадъците и когато е възможно, материалите се рециклират. Не се допуска изгаряне на материалите в обекта.

 • Изпълнителят осигурява доставките, редовното събиране и извозване на отпадъците и материалите за рециклиране от местата за генерирането им.

 • При завършване на всяка дейност, Изпълнителят почиства и коригира, включително с ремонти и допълнителни работи, всички зони, които са повлияни от Работите, включително временните площадки, до ниво, което е задоволително за Представителя на Възложителя.
 1. Обхват на проекта

Настоящото задание е необходимо за: строителство

 1. Общ обхват

Изпълнителят следва да изготви подробна оферта, въз основа на предоставена от Възложителя информация, с включени в нея цени за осъществяване на всички дейности, описани в 06.1. За изготвяне на своята оферта Изпълнителят следва да използва Таблици - Количествени сметки, неразделна част от настоящия документ.

Обхватът на това задание включва: 1. Условия

 1. Елементите, които не се посочват изрично в Договора, но които са задължителни за задоволителното предоставяне на изискваните в него Работи, се изпълняват от Изпълнителя.

 2. Изпълнителят осигурява всичките ресурси и технологично оборудване, необходими за изпълнението и завършването на работата освен, ако не е описно друго в документа.

 3. Изпълнителят осигурява необходимата квалифицирана работна ръка за изпълнение и завършване на работата.

 4. Възможно е от Изпълнителя да бъде поискано да извърши допълнителни работи, извън договорения обхват на работите. В този случай допълнителните работи подлежат на предоговаряне.

 5. Изпълнителят ще осигури необходимата охрана на доставеното от него оборудване, съоръжения и материали, както и на тези, предоставени му от Възложителя.
 1. Изпълнителят ще осигури необходимия геодезически контрол по време изпълнението на дейностите. Възложителят ще извърши контролен замер. При несъответствие на постигнатите резултати със заложените в Договора изисквания, Възложителят ще изиска изпълнение на допълнителни работи до постигане на удовлетворяващи резултати, които ще се извършат за сметка на Изпълнителя.

 2. Технически ръководител трябва да присъства целодневно на площадката по време на дейностите, предмет на този документ.

 3. Изпълнителят трябва да осигури едно лице от своя персонал за комуникация по време на изпълнението на дейностите. Цялата комуникация, касаеща изпълнението на заложените дейности в проекта следва да преминава през посоченото лице. Официалната косреспонденция ще се води и по електронната поща.

 4. Защита на предишни и съществуващи работи (напр. тръбопроводи, отводнителни канавки, експлотационни пътища, габиони, стоманени конструкции, бетон, обшивка от листова стомана, кабели и др.), в случаите, когато е възможно тяхното повреждане при изпълнението на работите по настоящия Договор. Изпълнителят отговаря за отстраняването на щетите, причинени при изпълнението на работите.

 5. Осигуряване на защита срещу повреждане или разрушаване на работи поради дъжд и повърхностни води. Това включва контрол, отклоняване, отводняване и изпомпване на вода, когато се изисква. Всички разходи за поправка или забавяне, причинено от увреждане на строителните работи, произтичащи от липсата на такава защита или контрол от страна на Изпълнителя, ще бъдат за негова сметка.

 6. Изграждане на обекта до линии, нива и степени, както е показано на чертежите, спецификациите и документи, и както допълнително е наредено от Възложителя

 7. При извършването на работите от Изпълнителя се изисква изпълнение на следните задължения;

 1. Мобилизиране и демобилизиране на персонал, инсталации и оборудване.

 2. Геодезическо трасиране на обекта по предоставени от Възложителя координати.

 3. Установяване съоръженията на Изпълнителя на обекта.

 4. Управление на въпросите, свързани със служителите на Изпълнителя.

 5. Изпълнение на изискванията за Изпълнителя за здравеопазване, безопасност и опазване на околната среда.

 6. Осигуряване на временни прегради, предупредителни сигнали и светлини, когато са необходими, за поддържане на безопасна работна среда.

 7. Осигуряване на охрана на инсталацията, съоръженията и материалите на Изпълнителя и на предоставените от Възложителя елементи.

 8. Защита на работната площадка от увреждане или разрушаване от природните стихии или от съседните инсталации, технологични процеси или дейности, включително изхвърлянето на материали и замърсени води.

 9. Планиране и докладване на Представителя на Възложителя включително изготвяне на месечни доклади с информация за извършената работа.

 10. Почистване и отстраняване на отпадъците от работната площадка.

 11. Обозначаване върху чертежи на екзекутивната ситуация.

 1. Изпълнителят предоставя на Възложителя списък на целия персонал три (3) дни преди мобилизирането на обекта, за да позволи на Възложителя възможност за необходимите проверки на персонала.

 2. При завършване на работите до ниво, задоволително за Представителя на Възложителя, Изпълнителят извежда от площадката всички работници, ресурси, оборудване и други. Всички разходи по демобилизирането, включително почистването на обекта, отстраняването на временните технологични линии като тези за подаване на вода и захранване, демонтаж на постаменти и нивелиране на обекта са задължение на Изпълнителя.
 1. Включени работи

Включените работи се осигуряват от Изпълнителя

  1. Техническа рекултивация

  1. 6.1.1. Дълговременна геоложка устойчивост на рекултивирания терен

Хидрогеоложки условия. Инфилтрация от сметището

Районът на сметището е беден на повърхностни води. В района се намира Левка дере, което е безводно – в него протичат минимални води само след проливни дъждове и тези води не достигат до река Марица, която отстои на повече от 5 км разстояние, а попиват в земната основа.

Районът на сметището се характеризира и с наличие на подземни води в седиментите на Ахматовската свита, но те са на дълбочина 8–10 метра под теренните коти.

След проливни дъждове е възможно проникване на води през сметището до неговата основа. Тези води, обаче, не могат да проникнат до подземните води и да ги замърсят, защото се спират от черните хумусни глини покриващи земната повърхност. Тези глини са мощни както казахме 1–1.5 метра и са практически водонепропускливи. Създаденият минимален инфилтрат, след като не може да проникне в дълбочина под земната повърхност може единствено да се появи в основата на откосите на сметището и постепенно да се изпари.

При огледа на сметището не се доказа наличие на изтичащ инфилтрат от него.

След изпълнението на техническата рекултивация на сметището, осигуряването на повърхностния водоотлив, изграждането на горния изолационен слой и улавянето и отвеждането на евентуално преминали през хумусния и подхумусния слоеве чисти повърхностни води от дренажния слой за такива, се ликвидира възможността от проникване на повърхностни води в отпадъците и създаването на инфилтрат.Дълговременна устойчивост на рекултивираните терени

Най-горният рекултивиращ слой на депото на Община Свиленград ще стане с депонирани материали останали след изграждане на автомагистралата. Равнинната площ на депото след рекултивацията има напречни наклони от порядъка на 3–4о за по-бързо оттичане на повърхностните валежни води.

Наклоните на откосите на рекултивираните терени не са по-големи от 1:2 или 27о при височина средно 10–15 метра. Като имаме предвид и биологичната рекултивация на тези откоси, може да се гарантира тяхната дълговременна устойчивост във времето.


  1. 6.1.2. Повърхностен водоотлив на рекултивираните терени

При изготвяне на проектната повърхнина на рекултивираното депо е съблюдавано да се осигурят наклони за естествен водоотлив на повърхностните води.

В основата на откосите от всички страни на тялото на депото е предвидена необлицована канавка с размери на напречното сечение 0.50/0.50 m и наклон на страните 1:1.5. Надлъжният й наклон следва наклона на естествения терен, на който са обособени три вододела, от които наклона на канавката е двустранен и заустването става на три места в най-ниските части на терена (чертеж № 4, ) Дължината на канавката е 1030 m.

Повърхностните води от повърхността на депото се вливат директно в нея.

Преминалите през осемдесетсантиметровия завършващ слой, от земни и хумусни маси от горния изолационен слой води, се стичат по дренажния слой в ниската част на откоса, при контакта му с опорната призма, където е монтирана перфорирана дренажна тръба Ф 200. Тя се полага на кота по-ниска от кота корона опорна призма. Отвеждащите тръби от дренажната такава, по трасе ще пресичат в изкоп короната на опорната призма, ще излезнат на въздушния й откос и положени върху него, открито ще се заустят в отводнителната канавка на три места, което е показано на ситуационния план на проектното положение на техническата рекултивация, чертеж № 4. Обратният насип над тръбите ще се уплътни ръчно, а по всяка една ще се изпълнят по два броя напречни диафрагми за избягване на праволинейния път по дъно тръба на евентуално филтриращи води.

Общата дължина на отвеждащите тръби е 60 m, а на перфорираната дренажна тръба е 980 метра.

Трасетата и типовите напречни профили на канавките са показани на ситуационния план на технически рекултивирания терен, чертежи № 2, 5 и 8  1. 6.1.3. Пътен достъп до рекултивираните терени

За достъп до рекултивирания терен се ползва съществуващия път, отклонение от автопътя гр.Свиленград – с.Димитровче от републиканската пътна мрежа. Пътят преминава покрай част от северозападната граница на депото и е с дължина 150 m. Този път е с асфалтова настилка и с габарит 3.5 метра. Покрай него няма изкопани банкети. Предвидено е от източната му страна да бъде изкопана отводнителна канавка.

За нуждите на изпълнението на рекултивационните работи и в последствие за нуждите на мониторинга е изграден временен път без настилка: от съществуващия асфалтов път, по североизточния, по източния и по южния контур на депото (чертежи №№ 2, 3, 4 и 8 . Габаритът на пътя след прокопаване на отводнителната канавка е 2,0 m, което позволява преминаване на стандартно превозно средство без възможност за разминаване.

Дължина на временния път е 546 метра.


  1. 6.1.4. Вертикална планировка и подравнителни работи

Прибутване на отпадъци

Съгласно регламента, трябва да се извърши освобождаване на засегнатите частни имоти от наличните количества отпадъци върху тях, чрез прибутване върху общинската част на тялото на депото.

Участъците с отпадъци за прибутване са отбелязани с a,b,c,d,e на ситуационния план на съществуващото положение на депото с границите на имотите, чертеж № 1 и на ситуационния план на депото след извършване на вертикална планировка и подравнителни работи (чертеж № 2).

Обемът на отпадъците, подлежащи на прибутване е изчислен по площ и средна мощност и е 27748 m3 или по участъци, както следва:

- а – 223 m3;

- b – 575 m3;

- c – 21790 m3;

- d – 4035 m3;

- e – 1125 m3.

Технологичният ред на извършване на прибутването е следния:  • изкопаване и преместване с булдозер на отпадъците от участъци а, b и с, с общ обем 22588 m3;

  • изкопаване с багер и натоварване на транспорт на подлежащите на прибутване отпадъци от участъци d и е с общ обем 5160 m3;

  • превоз на отпадъците с автосамосвал на средно транспортно разстояниедо 500 m;

  • разриване и уплътняване на прибутаните отпадъци.

Изграждане на опорна призма

Предвижда се изграждане на опорна призма по целия контур на проектираното тяло на депото (чертеж № 2).

Обемът на отпадъците, които трябва да бъдат изкопани и отстранени за осигуряване на място за опорната призма е изчислен в таблица 1.6.2-1 и е 14386 m3:

Обем на изкопаните отпадъци за осигуряване на място за опорна призма

Таблица 1.6.2-1


ПрофилИЗКОП

Площ

м2Средна

площ,м2Разст. м/у

профилите,мОбем,

м31200.00

H

0.00
H

0

0.00

1

10.80
14.40

20

288.00

2

18.00
21.00

20

420.00

3

24.00
30.35

20

607.00

4

36.70
25.85

20

517.00

5

15.00
20.75

20

415.00

6

26.50
30.10

20

602.00

7

33.70
36.85

20

737.00

8

40.00
39.00

20

780.00

9

38.00
32.50

20

650.00

10

27.00
38.00

20

760.00

11

49.00
52.00

20

1040.00

12

55.00
56.50

20

1130.00

13

58.00
49.00

20

980.00

14

40.00
39.00

20

780.00

15

38.00
19.00

20

380.00

край

0.00
0

3100.00

ОБЩО


14386.00

Предвижда се 10070 m3 отпадъци да бъдат отстранени чрез изкоп и преместване с булдозер, а 4316 m3 - изкопани с багер и превозени на разстояние до 500 m.

Необходимият обем земни маси за изграждане на призмата е изчислен в таблица 1.6.2-2 и е 12240 m3:Необходим обем земни маси за изграждане на опорната призма

Таблица 1.6.2-2

ПрофилН А С И П

Площ

м2Средна

площ,м2Разст. м/у

профилите,мОбем,

м31200.00

H

0.00
13.46

0

0.00

1

26.92
26.43

20

528.60

2

25.94
25.66

20

513.20

3

25.38
25.10

20

502.10

4

24.83
24.02

20

480.30

5

23.20
24.43

20

488.60

6

25.66
26.11

20

522.20

7

26.56
26.165

20

523.30

8

25.77
25.74

20

514.80

9

25.71
24.96

20

499.20

10

24.21
25.27

20

505.40

11

26.33
23.64

20

472.90

12

20.96
23.22

20

464.30

13

25.47
24.96

20

499.20

14

24.45
25.97

20

519.40

15

27.49
13.74

20

274.90

край

0.00
0

3730.00

ОБЩО


12238.40

Вертикална планировка и подравнителни работи, включително преоткосиране на откосите на сметището

Обемът на подравнителните работи, включително преоткосирането на откосите на сметището е изчислен по профили в таблица 1.6.3-1:Обем на подравнителни работи, включително преоткосиране на откосите

Таблица 1.6.3-1

ПрофилИ З К О П

Н А С И П

Площ

м2Средна

площ, м2Разст. м/у

профилите,мОбем,

м3Площ

м2Средна

площ, м2Разст. м/у

профилите, мОбем,

м3H

00

0.000.00

0.00

1

30,61


7,00

 

28,06

20

561,10

 

21,5

20

430,00

2

25,50

 
 

36,00

 
 21,04

20

420,80

 

55

20

1100,00

3

16,58

 
 

74,00

 
 
 

12,12

20

202,00

 

134,5

20

2690,00

4

7,65

 
 

195,00

 
 
 

49,73

20

994,50

 

114

20

2280,00

5

91,80

 
 

33,00

 
 
 

140,29

20

2805,70

 

271

20

5420,00

6

188,77

 
 

182.00

 
 
 

163,90

20

3278,00

 

194,5

20

3890,00

7

139,03

 
 

207,00

 
 
 

223,85

20

4477,00

 

288

20

5760,00

8

308,67

 
 

380.00

 
 
 

366,63

20

7332,50

 

490

20

9800,00

9

424,58

 
 

600.00

 
 
 

449,44

20

8988,80

 

672

20

13440,00

10

474,30

 
 

744,00

 
 
 

525,42

20

10508,30

 

615,5

20

12310,00

11

576,53

 
 

487,00

 
 
 

506,38

20

10127,50

 

543,5

20

10870,00

12

436,22

 
 

600,00

 
 
 

373,61

20

7472,20

 

507,5

20

10150,00

13

311,00

 
 

415,00

 
 
 

436,11

20

8722,20

 

448

20

8960,00

14

561,22

 
 

481,00

 
 
 

674,74

20

13494,80

 

369

20

7380,00

15

788,26 

257,00 

край


8323.60


35445,00

Общо:


87709.00


129925,00

Баланс на изкопаните и насипани количества отпадъци

Балансът на изкопаните и насипани количества отпадъци е направен в таблица 1.6.4-1:Баланс на изкопаните и насипани количества отпадъци

Таблица 1.6.4-1


Изкопани, m3

Насипани, m3

Излишък, m3

Недостиг, m31.

Отпадъци за прибутване

277482.

Отстранени за място на опорна призма

14 3863.

Подравняване и преоткосиране на откоси

87709

129843

129925

82

6.1.5. Газоулавяща и газоотвеждаща система

Към всеки газов кладенец се присъединяват по четири лъчеви хоризонтални газови дренажа.

Разположението на газовите кладенци и лъчевите хоризонтални газови дренажи, както и разрез на газов кладенец са показани на чертеж № 3.

Технология на изграждане

а). С багер обратна лопата се изкопава котлован с дълбочина 3 m за изграждане на вертикалната част на газовия дренаж.

б). Разстила се чакъл с дебелина 0,5 m.

в). В центъра на котлована се поставя стоманена тръба Ф800 с дължина 1,5 m, снабдена с въже за закачване на кофата на багера.

г). В стоманената тръба се поставя перфорираната полиетиленова тръба DN200 и пространството между стените на тръбите се запълва с чакъл.

д). Извършва се обратен насип с отпадъците, изкопани от котлована, с височина един метър.

е). Изтегля се тръбата нагоре на разстояние един метър и се повтарят операциите г) и д) до достигане на проектното ниво на горнището на изравителния слой.

ж). Монтира се стоманобетоновия пръстен.

з). Разстила се чакъла за площния газов дренаж, като на определените места се влагат хоризонталните перфорирани тръби.

и). Съединяват се плътната и перфорираната тръба DN 200 и се поставя стоманобетоновия капак.

к). Разстила се и се уплътнява глинения слой в зоната на газовия дренажен кладенец.

6.1.6. Горен изолационен слой

След предепониране и подравняване на отпадъците се предвижда изграждане на пакет от слоеве върху тях, образуващи горния изолационен слой. Общата дебелина на слоевете е 1.62 m. Показани са на чертежи № 4 и № 8 , напречни и надлъжни профили, като при напречните е показан и детайл, в по-едър мащаб и той е следният:  • изравнителен слой – 0.20 m;

  • газдренажен слой – 0.30 m;

  • изолационен слой - 0.02 m;

  • дренажен слой за повърхностни води - 0.30 m;

  • подхумусен хоризонт - 0.50 m;

  • хумусен хоризонт - 0.30 m;

Над подравнените отпадъци се полага изравнителен слой от земни маси с дебелина 0.20 m. Ще се използват депонирани такива, изкопани при строителството на държавни и общински обекти. Земните маси ще се изкопават с багер и превозват с автосамосвали от средно транспортно разстояние до 2 km. Предвидено е и разриване с булдозер.

Площта на подравнените отпадъци е 49,94 dka, а необходимият обем земни маси за изравнителен слой – 9988 m3.

Над изравнителния слой се полага 30 сантиметров слой от чакъл с едрина от 16 до 32 mm, наречен газдренажен, по който образувалият се биогаз дренира и чрез хоризонталните лъчи и газовите кладенци се отделя в атмосферата.

Необходимият обем чакъл е 14982 m3. Ще бъде доставен от кариера в с. Лисово от средно транспортно разстояние 25 km. Предвидено е разриване с булдозер.

Над газдренажния слой от чакъл е предвидено предвидено изпълнението на геосинтетичен глинен екран с дебелина 2 сm за изолация на отпадъчното тяло от проникналите през осемдесетсантиметровия слой земни маси (подхумусен и хумесен слоеве) чисти повърхностни води и препятства преминаването им през отпадъците и създаването на инфилтрат. Състои се от бентонит, с плътност не по-малка от 3500 g/m2 , капсулован между два нетъкани геотекстила, едностранно подлепени с тънкостенно фолио.

Над геосинтетичния глинен екран се полага 30 сантиметров слой от чакъл с едрина от 16 до 32 mm, по който проникналите през осемдесетсантиметровия слой земни маси (подхумусен и хумесен слоеве), чисти повърхностни води, дренират.

Необходимият обем чакъл е 14982 m3. Ще бъде доставен от разстояние 25 km. Предвидено е разриване с булдозер.

Над дренажният слой за чисти повърхностни води се полага 50 сантиметров слой от земни маси, подхумусен хоризонт. За него са необходими 24970 m3 земни маси.

Земните маси ще се изкопават с багер и превозват с автосамосвали от депо на автомагистралата от средно транспортно разстояние до 10 km. Предвидено е и разриване с булдозер.

Пакетът от слоеве завършва с 30 сантиметров хумусен слой. За него са необходими 14982 m3 хумусна почва. Ще се използва депонирана такава, изкопана при строителството на държавни и общински обекти. Земните маси ще се изкопават с багер и превозват с автосамосвали от средно транспортно разстояние до 3 km. Предвидено е и разриване с булдозер.

Конфигурацията на рекултивираното депо е показана на чертеж № 4.

6.2. Биологична рекултивация

На основата на обобщения анализ на почвените условия на района на депото и качествата на земните маси за рекултивация може да се пристъпи към съответните мероприятия на биологичната рекултивация – затревяване, засаждане на храсти (и дървесни видове само като ландшафтно оформление), минерално торене и отгледни грижи.6.2.1. Затревяване

Затревяване е предвидено на равнинната площ на депото и на площадките с дървесни видове, всичко 17.97 dka. Анализирайки условията на средата и качествата на земните маси за рекултивация, считаме, че е необходимо рекултивацията да се провежда с повишени норми на тревните смески – 15 kg/dka, като се предлага следния видов състав на тревна смеска:

Обикновена полевица Agrostis vulgaris With.. 4 kg

Овча власатка Festuca ovina L. 3 kg

Червена власатка Festuca rubraq var fallax Hackel 2 kg

Бяла детелина Trifolium repens L. 2 kg

Звездан Lotus corniculatus L. 1 kg

6.2.1.1. Технология за създаване на тревни площи

Норми на торене:
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница