Приложение №18 Техническа спесификацияДата21.01.2018
Размер150.83 Kb.
О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
Техническа спесификация

за

обществена поръчка с предмет:


«Разработване на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода” във фаза работен проект»


1.ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Целта на настоящия инвестиционен проект е реконструкция на съществуващите довеждащи водопроводи, построени около 1965 г. от азбестоциментови (етернитови) тръби, които постоянно аварират и до отстраняване на проблема се губи много вода. Поради дългите трасета и планинските терени, малките течове не се откриват веднага.

По данни на ВиК „Бяла” ЕООД гр. Севлиево до м. октомври 2012 г. са отстранени 38 аварии по магистрални водопроводи.

Предмет на проектиране е реконструкция на следните подобекти:

1. Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ „Видима”, гр. Априлци до ПСПВ „Стоките’’ за водоснабдяване на гр. Априлци, с. Кръвеник, с. Табашка и с. Селище;

2. Източен водопроводен клон за пречистена вода от ПСПВ „Стоките” до РШ с. Буря – с. Добромирка, общ. Севлиево за водоснабдяване на следните населени места:

- община Севлиево – гр. Севлиево, с. Стоките, с. Карамичевци, с. Кастел, с. Богатово, , с. Ловнидол, с. Търхово, с. Буря, с. Крушево, с. Идилево, с. Корията и с. Добромирка;

- община Габрово – с. Камещица, с. Гъбене, с. Музга, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Драгиевци, с. Яворец и с. Новаковци.

- община Дряново – с. Янтра;

Дейностите в настоящото проектно предложение са заложени в приоритет 3 „Изграждане и развитие на екологичната инфраструктура и екологосъобразни технологии”, Специфична цел 3.2 „Изграждане и рехабилитация на екологичната инфраструктура”, Мярка 3.2.1 „Подобряване на водоснабдяването на населението” от Общинския план за развитие на община Севлиево за периода 2005-2013 година.2. ОСНОВНИ ИЗХОДНИ ДАННИ:

2.1.Описание на съществуващото положение

От 23.07.2012 г. до средата на месец декември 2012 г., град Севлиево и всички села, снабдявани с така-наречената „балканска вода” бяха на режимно водоподаване, като гр. Севлиево се водоснабдява от 17 до 21 часа през ден, а селата един път на всеки три дни – от 18 до 8 ч. На 15.10.2012 г. бе обявено бедствено положение на част от територията на община Севлиево, в резултат на настъпилото засушаване, намаления дебит на всички водоизточници и критичното водно количество, което постъпваше на входа на ПСПВ „Стоките”.2.1.1. Налични водоизточници

Основните водоизточници за потреблението на част от селищата на територията на общините Севлиево, Габрово, Дряново и Априлци са предимно речни водохващания, които имат силно изразено сезонно колебание на водните количества. Почти всяка година се налага режим във водоподаването, като това продължава от средата на м.юли до месеците декември - януари. Затруднено е водоподаването, когато водното количество, което постъпва в пречиствателна станция за питейни води с. Стоките, община Севлиево, падне под 300 л/сек.

Водата от река Видима се улавя след изтичалото на ВЕЦ Видима, от съществуващия изравнител с обем 4000 м³. Водното количество, за което е оразмерен водопровода след водовземането от река Видима е 180 л/сек, а водопроводът от село Лъгът, който поема водите на реките Росица, Зелениковец, Багарещица и Мокра Бяла, след реконструкцията му, е с капацитет 250 л/сек През пролетно-зимния период проблем с количествените показатели на водите не съществува. През лятото и есента почти всяка година се налага режим във водоподаването. Критично състояние настъпва, когато водното количество, което постъпва при пречиствателна станция “Стоките” падне до 130-140 л/сек.

ПСПВ „Стоките” е с капацитет 30 240 м3/д = 1 260м3/ч.= 350л/с.; Водоизточника осигурява необходимите максимално - денонощни водни количества за нормално водоснабдяване на града до 2038 г., при положение, че се изпълни предвидената рехабилитация на водоснабдителната система на града.

1 Водохващане „Бяла” – Стоките – 85 л/с

2 Водохващане „Росица” – Стоките - 120 л/с

3 Водохващане „Богарищица 2” – Стоките - 20 л/с

4 Водохващане „Зелениковец” – Стоките - 40 л/с

5 Водохващане „Видима” – Стоките - 180 л/с

2.1.2 Главни довеждащи водопроводи за сурова (непречистена) вода от водохващанията до ПСПВ в с. Стоките:

1.Стоманен водопровод, ф 530 мм, L 5000 м. Започва от събирателна шахта (СШ) в местността Лъгът на с. Валевци. Той поема водите на речните водохващания Росица, Багарещица и Зелениковец. Водата от Лъгът се довежда до събирателна шахта при с. Валевци, до която по стоманен водопровод с диаметър ф 830мм, L 2000м, се довежда водата от временното водохващане на р. Мокра Бяла, което се намира в чашата на бъдещия язовир „Бяла“. Водопроводът от СШ „Валевци“ до ПСПВ „Стоките” е стоманен, с диаметър 830мм, L4000м. Изграден е преди 20 години и е в добро техническо състояние.

2. Азбестоциментов (етернитов водопровод), ф 400 мм, L=20 500 м. Той довежда вода от река Видима и нейните притоци над град Априлци. Водата от река Видима се улавя след изтичалото на ВЕЦ „Видима“ и постъпва в изравнител с обем 4000 м³. Водопровода от изравнителя, до ПСПВ „Стоките“ е с дължина ~ 20 500 метра и е пуснат в експлоатация през 1965 г. като служи за захранване с питейна вода на гр.Априлци и 3 селища от община Севлиево. Водното количество, за което е оразмерен водопровода е 180 л/сек. Аварийността по него е изключително висока, както следва според Таблица 1

Таблица 1
Години

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.до м.октомври

Брой аварии

26

29

30

16

13


2.1.3. Главни отвеждащи водопроводи за пречистена вода:

Пречистената в Пречиствателната станция за питейни води в с. Стоките вода, се довежда до град Севлиево и селищата на територията на общините Севлиево, Габрово и Дряново, по два (главни) магистрални водопровода:1.Източен клон - изграден е от азбестоциментови тръби в периода около 1965 година. Проектно е предназначен за водоснабдяване на градовете Търново, Горна Оряховица и Севлиево и 20 села по трасето му. Водопроводът от ПСПВ „Стоките” е с диаметър Ф 546 мм и дължина ~33 000 м, до границата между Община Севлиево и Търновска област.

От м. „Вита стена“ до източен водоем 1250 м3, по АЦ тръбопроводно отклонение с диаметър Ф250, се водоснабдява източната зона на гр.Севлиево.

След изграждането на язовир “Йовковци”, водоснабдяващ Търновска община, този магистрален водопровод Ф546 мм, се използва предимно за водоснабдяване на град Севлиево, 11 села от Севлиевска, 8 села от Габровска и едно село от Дряновска община. Водоснабдяването на с. Буря от община Севлиево, 8-те села от Габровска община и дряновското село Янтра, се осъществява от ВиК Габрово. В настоящия момент към ВиК „Йовковци“ не се подава вода.

Етернитовите тръби, от които е изграден водопровода аварират много често, тъй като тръбите са амортизирани, а каучуковите уплътнители са негодни. Независимо, че подаваните водни количества са значително намалени, загубите поради течове и изпускане на вода от големи участъци на водопровода при отстраняване на честите аварии, са големи. Поддържането на водопровод с този голям диаметър е трудно и скъпо. През последните пет години са регистрирани средно по 18 бр. аварии, като за настоящата година до този момент – м. октомври, авариите са 22 бр./табл.2/
Години

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.до м.септември

Брой аварии

21

18

8

23

222.Западен клон - изграден е от стоманени спирално заварени тръби през 1977-1980 година и свързва ПСПВ “Стоките” с водоем V=11 000 м³ в местността “Кушлева могила”, южно от града и се използва за водоснабдяване на Севлиево и 11 села от Севлиевска община. Дължината на водопровода е 20 000м, диаметър 630мм, Qоразм=720л/сек.

Западният клон е основния външен захранващ водопровод на град Севлиево. Изградената катодна защита го запазва от корозия до голяма степен през изминалия експлоатационен период от 32 години. По него засега няма сериозни проблемни участъци.

В анализи, направени на национално ниво се отчита, че с най-голяма концентрация на население на воден режим е населението на гр. Севлиево. За трайното преодоляване на недостига на вода, имайки предвид и сценариите за климатичните промени, все повече се налага становището, че е необходимо да се довършат започнатите дейности по проектирането и изграждането на ХВ „Бяла“ със стойност 80 млн. лв. по цени от 2001г., за което е необходима реконструкция на изградената до момента инфраструктура – довеждащите водопроводи и по-конкретно етернитовите довеждащи водопроводи.

1. Довеждащия водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ „Видима”, гр.Априлци до ПСПВ „Стоките” - етернит ф 400 и дължина ~ 20 500 метра.

2. Източният водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с.Добромирка етернит ф 546 и дължина ~ 33 000 метра

Състоянието на тези два довеждащи водопровода буди сериозно безпокойство и е източник на големи водни загуби, причинени от множество скрити течове и аварии.

Общата предвидена за реконструкция дължина е ~53 500 м.
2.2Данни за населението и категория на населените места

2.2.1. Брой на жителите по данни на НСИ към дата 01.02.2011 г.  • Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ „Видима”, гр. Априлци до ПСПВ „Стоките” :

- община Априлци - гр. Априлци – 3018 брой жители;

- община Севлиево – с. Кръвеник – 129; с. Табашка – 59; с. Селище - 142;

  • Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с.Добромирка :

- община Севлиево - гр. Севлиево – 22 676; с. Стоките – 216; с. Карамичевци – 28; с. Кастел – 43; с. Буря – 226; с. Богатово – 420; с. Търхово – 140; с. Ловнидол – 318; с. Крушево – 533; с. Идилево – 125; с. Корията – 11; с. Добромирка – 727;

- община Габрово – с. Камещица – 53; с. Гъбене – 265; с. Драгановци – 402; с. Драгиевци – 36; с. Яворец – 454; с. Новаковци – 135; с. Враниловци – 321; с. Музга – 119;

- община Дряново – с. Янтра – 124;

2.2.2 Категория на населените места, съгласно Заповед No РД – 02 – 14 – 2021:

  • Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ „Видима”, гр. Априлци до ПСПВ „Стоките” :

- община Априлци - гр. Априлци – 4 категория;

- община Севлиево – с. Кръвеник –7 кат.; с. Табашка – 8 кат.; с. Селище - 7 кат.;

  • Източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с.Добромирка:

- община Севлиево - гр. Севлиево – 2 кат.; с. Стоките – 6 кат.; с. Карамичевци – 8 кат.; с. Кастел – 8 кат.; с. Буря –7 кат.; с. Богатово – 6 кат.; с. Търхово – кат.8; с. Ловнидол – 7 кат.; с. Крушево – 6 кат.; с. Идилево – 7 кат.; с. Корията – 8 кат.; с. Добромирка – 6 кат.;

- община Габрово – с. Камещица – 8 кат.; с. Гъбене – 6 кат.; с. Драгановци – 6 кат.; с. Драгиевци – 8 кат.; с. Яворец – 6 кат.; с. Новаковци –7 кат.; с. Враниловци –6 кат.; с. Музга -кат. 7;

- община Дряново – с. Янтра – 8 кат.;
3.ПРИЛОЖЕНИЯ:

3.1.Протоколи за периодичен анализ на питейната вода, предоставени от изпитвателна лаборатория за питейни води на ВиК „Бяла”ЕООД.

3.2.Трасирани основни репери и коти от РГО на населените и извън населените места, от извършено геодезическо заснемане.

3.3.Проект на ПУП - ПП на съществуващото трасе.4. ПРЕДМЕТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА

Предвидените за реконструкция подобекти са, както следва:

1. Довеждащия водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ „Видима“, гр.Априлци до ПСПВ „Стоките” - етернит ф 400 и дължина ~ 20 500 метра.

2. Източния водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с. Добромирка етернит ф 546 и дължина ~ 33 000 метра


5. ЦЕЛ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА

Да се възстанови по безизкопен начин водоплътността на посочения водопровод, на местата, които позволяват такава технология и да се предложи алтернативно решение за тези, при които е неприложима безизкопната технология, като се удължи полезният му живот с 50 години при запазване без съществени отклонения на основните му технологични и якостни характеристики.


6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Не повече от 60 календарни дни след възлагане.С настоящето задание се изисква разработване във фаза «РАБОТЕН ПРОЕКТ» по подобекти, като до 30 дни от датата на възлагане следва да се представи информация на ниво ИДЕЕН ПРОЕКТ за всеки от подобектите с предложени два варианта и технико-икономическа обосновка по окрупнени показатели.

Към дата на предаване на Идейният проект спира да тече посоченият срок за изпълнение на проектирането до датата на получаване на одобрение за един от вариантите на идейният проект от Експертен Съвет .

Остатъкът от срока за изпълние на проектирането до фаза : Работен Проект започва да тече от дата на получване на протокола на ЕС с данни за одобреният вариант от идейния проект.
7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът за реконструкция на водопроводите:

- да бъде изработен във фаза „работен проект” и да съдържа изброените по-долу части в изискуемия съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- да бъде съобразен с изискванията на ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

- проектният живот на реконструкция да бъде не по-малък от 50 години;

- проектното работно налягане да бъде максималното налягане създадено в системата, но не по-малко от сега съществуващото до оптималните показатели;

- пропускната способност на водопроводните участъци да не бъде намалявана с повече от 20 %;

- проектните загуби на напор по дължина да не водят до невъзможност за нормална работа на мрежата;

- използуваните материали да бъдат подходящи и разрешени за използуване в питейното водоснабдяване, да не променят органолептичните качества и да не влошават химичните и микробиологичните качества на транспортираната питейна вода;

- използуваната технология за беизкопна реконструкция да позволява изпълнение на участъци, като общото времетраене на изпълнението на всеки участък да не надхвърля 30 календарни дни;

- максималното времетраене на спиране на водоподаване да не превишава 72 часа;

- да бъде предложена методика за установяване на постигнатата водоплътност и якост съгласно българската нормативна уредба и специфичните характеристики на облицовката съгласно конкретните стандарти и практики, възприети по метода за реконструкция;

- проекта за реконструкцията подлежи на оценка за съответствие от лицензирана фирма – консултант;

- да се предвидят въздушници с двойно и тройно действие;8. ЧАСТИ НА ПРОЕКТА
8.1. Част „Водоснабдяване”

І. Обяснителна записка съдържаща:

1. Изходни данни и общите изисквания на настоящото задание за проектиране.

2. Данни за:

а) водоснабдяването;

б) геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

3. Обосновка за необходимостта от повишаване на напора – в случай че се предвидят изграждане на помпени станции;

4. Данни за водопровода с обосновка на:

- начина за оразмеряване на водопровода и хидравлични изчисления на цялата водоснабдителна система;

5. Анализ на състоянието на водопроводите.

6. Анализ на състояние на съществуващите действащи съоръжения и проект на подмяна на амортизираните.

7. технологични изисквания при полагането, свързването и изпитването на мрежите и инсталациите или на отделни техни съоръжения и елементи.

ІІ.Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводи и означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на шахти, водни количества, напори и съоръжения.

ІІІ.Надлъжни профили в подходящ мащаб за дължините и височините на външните водопроводни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи.

ІV.Хоризонтални и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен.

V.Монтажен план за външните водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.

VІ.Детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи. Задължително детайли за преминаване на пътища и водни обекти.

VІI.Данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

VІІІ.Етапност на строителството - Ситуация в подходящ мащаб с обозначени етапите на изпълнение, като се следва принципа от съоръжение до съоръжение.

ІХ.Количествено-стойностни сметки за вариантните решения. Количествената и стойностна сметка да се приложат към изчисленията.

Х. Изготвяне на ПУП за трасета, при които се налага промяна на съществуващото положение:

1. Проект на ПУП – избор на трасе;

2. ПУП – ПП съгласно наредба No 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

ХІ.Ситуация в М 1:2000 (1000) – план с оразмерителни данни.
8.2. Част „Строително-конструктивна”

1.Обяснителна записка с конструктивни решения за съоръженията и технико-икономическа част.

2.Чертежи.
8.3. Част „Геодезия” и трасировъчни планове

1.Обяснителна записка.

2. Чертежи :

- трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.


8.4. Част „Временна организация на движението”

1.Обяснителна записка.

2.Чертежи.
8.5. Част „Пожарна безопасност”

1.Обяснителна записка.

2.Чертежи.
8.6. Част „План за безопасност и здраве”

1.Обяснителна записка.

2.Чертежи.

8.7. Проект за организация и изпълнение на строителството
8.8. Геоложки и хидрогеоложки доклад
8.9. Хидроложки доклад
8.10. Обща обяснителна записка

Техническа част - обобщение

Технико-икономическа част

Генерална сметка


9. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ

Предлаганите за използуване материали:

- да бъдат разрешени за ползуване в питейното водоснабдяване т.е. да отговарят на изискванията за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;

- да притежават валидно удостоверение за съответствие със съществените изисквания към материалите, предназначени за контакт с питейна вода;

- да не променят якостните си качества и водоплътността си при продължителен контакт с хлорираната питейна вода в степен, че да компрометират целта на реконструкцията за изисквания срок на полезен живот;

- да не променят органолептичните качества и влошават химичните, микробиологичните и радиологичните качества на транспортираната вода;

- да не са опасни за човешкото здраве, както по отношение на консумацията на питейна вода, така и при извършване на ремонтни работи по рехабилитирания участък;

- да бъдат произведени от оторизиран производител за съответната технология и притежават необходимите сертификати за този вид технология;


10. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- с оглед минимизиране на времето, когато рехабилитираните участъци следва да са „сухи” да се предвиди трисменна организация на работа;

- предвиденото оборудване за изпълнение на реконструкцията да бъде произведено от оторизиран производител в областта на отстраняване на течовете във водопроводи за питейна вода;

- изпълнението на реконструкцията да бъде извършено от специалисти с квалификация и доказан опит в този вид дейности;

- изпълнението на непрекъсваемите процеси на реконструкцията следва да бъде осигурено във всички случаи, които биха могли да компрометират окончателното качество на облицовката (неблагоприятни атмосферни условия, организационни пречки и др.);

- разрешаването на ползуването на реконструкцията следва да стане по предвидения за водоснабдителни обекти І-ва категория в нормативната уредба ред;

- проектантът да изготви техническите изисквания за подготовка на обществената поръчка за избор на изпълнител на рехабилитационните работи;

Забележка: Работните проекти с описаните изисквания и части към тях в настоящото задание за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода” да бъдат представени по подобекти, както следва:

- подобект: Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ „Видима”, гр.Априлци до ПСПВ „Стоките” - етернит ф 400 и дължина ~ 20 500 метра.

- подобект: Източен водопровод клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с. Добромирка етернит ф 546 и дължина ~ 33 000 метра

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114

факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg
Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница