Приложение №1а изисквания за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на Глава осма "а" отДата16.10.2018
Размер344.6 Kb.


Приложение №1а
ИЗИСКВАНИЯ
за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на Глава осма "а" от

Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет в качеството си на възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за изпълнение на услуга за обществена поръчка, при следните условия и изисквания на възложителя:
1. Предмет на поръчката: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения”.

2. Вид на поръчката: изпълнение на услуга, с възлагане по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – чрез събиране на оферти с публикуване на покана.

3. Обхват на поръчката: Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения” при условията и изискванията, посочени в Техническото задание от тази документация.

4. Количество, обем и срок за изпълнение на поръчката: услугите ще се предоставят за 8 броя точки на свързаност, посочени в Техническото задание, Приложение № 1 към Поканата, за период от 1 /една/ година, считано от сключването на договора или до достигане на 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС.

5. Цена на поръчката и начин на плащане:

5.1. Общата стойност на услугата не може да надвишава 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС.

5.2. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

5.3. Плащането се извършва ежемесечно в български лева по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след извършена услуга и представена от Изпълнителя фактура-оригинал.

6. Офертите на участниците (с подредени и поставени в папка документи) следва да съдържат:

6.1. Подписан и подпечатан списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на папката.

6.2. Представяне на участника/Административни сведения по образец, Приложение №2, от документацията, приложена към поканата и публикувана на интернет страницата на Възложителя.

6.3. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност: Копие от документ за регистрация на участника или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, ако участниците са български юридически лица. Когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено от участника копие. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език.

6.4. Декларация за приемане условията в проекта на договора.

6.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - попълнено по образец от документацията, приложен към поканата и публикуван на интернет страницата на Възложителя.

6.6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - попълнено по образец от документацията, приложен към поканата и публикуван на интернет страницата на Възложителя.

6.7. Срок на валидност на офертите - 30 (тридесет) дни, считано след датата на крайния срок за получаване на офертите.

6.8. Заверено от участника, с „вярно с оригинала, подпис и печат“, копие на Разрешение за осъществяване на дейност за услугите в обхвата на настоящата поръчка, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

6.9. Заверено от участника, с „вярно с оригинала, подпис и печат“, копие от издадено от КРС Удостоверение по чл. 77, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за вписване на участника регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС.

6.10. Заверени от участника, с „вярно с оригинала, подпис и печат“, копия на валидни и издадени от акредитирани лица сертификати, удостовряващи съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството, съответни на посочените по-долу серии европейски стандарти или еквивалент:

а) сертификат за внедрена система за управление на качество EN ISO 9001 или еквивалент;

б) сертификат за внедрена система за управление на IT услугите ISO/IEC 20000-1 или еквивалент;

в) сертификат за внедрена система за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001 или еквивалент;6.11. Декларация за сроковете за “Реакция и отстраняване на технически проблем” – свободен текст.

Забележка: Документите, издадени на чужд език, се придружават и от превод на български език, като преводът на документите следва да е официален.

7. Критерий за оценка: „икономически най-изгодна оферта“.

8. Показатели за комплексна оценка с тяхната относителна тежест: съгласно приложената в тази документация Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

9. Срок за подаване на офертите: посочен в Публичната покана

10. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, адрес: гр. София-1233, бул. Княгиня Мария Луиза №114Б, в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения”, име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща.

11. Сключване на договор:

11.1. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

 1. Не изпълни задължението по чл. 101е от ЗОП за представяне на документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

 2. Не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

Участникът, определен за изпълнител, представя документите по т. 1 в оригинал или нотариално заверено копие, а по т. 2 в оригинал.

11.2. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на поръчката, без ДДС под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума, преведена по банкова сметка на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет:

BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG37BNBG96613300158501 БНБ-ЦУ.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се урежда в договора за възлагане на обществената поръчка.


12. Методика за оценка на офертите
Оценяването ще се извършва по критерии (К) – икономически най-изгодно предложение.
Определяне на крайната оценка и класиране:
Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула:

К = К1 + K2 + K3 + К4 + К5, където:
ПОКАЗАТЕЛ за оценка

МАКСИМАЛЕН БРОЙ точки

1

2

3

K 1

Месечна абонаментна такса за всички услуги от Техническото задание към Публичната покана

Участник, предложил най-ниската месечна абонаментна такса, получава максимален брой точки (25 т.), предложенията на останалите участници се оценяват по следната формула:

К1=25-5*(Цn-Цmin)/(Цmax-Цmin), където

Цmin, Цmаx и Цn са най-ниската, най-високата и предложената в оценяваната оферта цени за месечна абонаментна такса


25 т.

К 2

Цена на еднократна инсталационна такса за всички услуги от Техническото задание към Публичната покана

Участник, предложил най-ниската инсталационна такса, получава максимален брой точки (25 т.), предложенията на останалите участници се оценяват по следната формула:

К2=25- 5*(Цn-Цmin)/(Цmax-Цmin), където

Цmin, Цmаx и Цn са най-ниската, най-високата и предложената в оценяваната оферта цени за еднократна инсталационна такса


25 т.

К 3

Ползвана медия за предоставяне на услугите

Определянето на оценката зависи от ползваната медия за предоставяне на услугите. Оценките се определят по следният метод: • При доказано използване на наземна кабелна мрежа в 5 от точките и безжична за останалите 3, участникът получава 15 точки

 • При доказано използване на наземна кабелна мрежа в 4 от точките и безжична за останалите 4, участникът получава 10 точки

 • При доказано използване на наземна кабелна мрежа в 3 от точките и безжична за останалите 5, участникът получава 5 точки

 • Всяко друго предложение се оценява с 1 точка.


За доказателства се приема подробно описание на техническите техническото предложение за изпълнение на поръчката.

15 т.

К 4

Ползвана технология за предоставяне на услугите

Определянето на оценката зависи от ползваната технология за предоставяне на услугите. Оценките се определят по следния метод: • При доказано използване на технология L2/L3 в съотношение 4/4, участникът получава 15 точки

 • При използване на технология L2/L3 в съотношение 5/3, участникът получава 10 точки.

 • При доказано използване на технология L2/L3 в съотношение 7/1, участникът получава 5 точки


За доказателства се приема подробно описание на техническите техническото предложение за изпълнение на поръчката.

15 т.

K 5

Допълнителни услуги и преференции

За допълнителни услуги и преференции, водещи до икономически ползи за Възложителя ще се приемат:


 • Предложение за персонално определен номер на Help Desk за заявка на повреди;

 • Други по усмотрение на Изпълнителя.


Всяко от предложенията ще се оцени от гледна точка на оптимизацията на процесите и допълнителните ползи, до които води за Възложителя, както следва:
Предложение за персонално определен номер на Help Desk за заявка на повреди:

 • Участник, предложил персонално определен номер на Help Desk за заявка на повреди и доказал оптимизиране на процесите за Възложителя, получава 10 точки.

 • Участник, предложил персонално определен номер на Help Desk за заявка на повреди и недоказал оптимизиране на процесите за Възложителя, получава 1 точка.


Други по усмотрение на Изпълнителя:

 • Участникът, предложил други услуги и доказал ползата от тях за Възложителя, получава 10 точки.

 • Участникът предложил други услуги и недоказал ползата от тях за Възложителя, получава 1 точка.

20 т.


Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за Крайната оценка (К). Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място.

В случай на равен брой точки, Изпълнителя на поръчката се определя чрез жребий.
13. Допълнителни условия и изисквания на възложителя

Предложения, които не са изготвени в съответствие с всички изисквания на възложителя от поканата за участие и тази документация няма да се оценяват.


14. Отстраняване на участник:

Отстранява се от участие в процедурата участник: 1. Който не е представил някой от необходимите документи съгласно изискванията на възложителя;

 2. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;

 3. Който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Приложение №1
техническО задание

за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на Глава осма "а" от

Закона за обществените поръчки с предмет „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съве и нейните териториални поделени.”
Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания на възложителя.


 1. Обект на изграждане


Изграждане на VPN комуникационна свързаност между отделни обекти на територията на Република България” съгласно Таблиците от Техническото задание, Приложение №1 към Публичната покана. Предоставяне на гарантирана интернет свързаност с капацитети, от Техническото задание, Приложение № 1 към Публичната покана. 1. Функционалност

Комуникационната мрежа да се разглежда като интегрирано множество от типови обекти, които следва да бъдат свързани в отделни VPN мрежи, логически и физически независими в последната миля, съгласно Таблиците от Техническото задание, Приложение № 1 към Публичната покана.
 1. Технологичност и структура на свързаноста

Предоставената комуникационна свързаност да отразява съвременните тенденции в техниките и технологиите на пренос на данни и осигуряване на всички възможности за управление на различни категории трафици в мрежата на Участника. Участникът трябва да осигури свързаност от типа „всеки с всеки“ (full mesh) в така изградената VPN мрежа на Възложителя. За всяка от точките описани от Техническото задание, Приложение № 1 към Публичната покана следва да се обособи отделна частна мрежа, като връзките в последната миля следва да са по различни физически трасета.
 1. Изисквания към услугите
 1. Доставчикът на комуникационна свързаност трябва да отговаря за управление и наблюдение на услугите с помощта на своя специализирана система за наблюдение на услугите.

 2. Доставчикът на комуникационната свързаност следва да предостави на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет напълно функционираща мрежа и да осигури безпроблемната работа по осъществяване на свързаността, между всички точки от Техническото задание, Приложение № 1 към Публичната покана, които са обект на настоящата поръчка.

 3. Участникът трябва да отговаря за цялостното проектиране на комуникационната мрежа, внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността и всички аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването.
 1. Гарантирани параметри на обслужване на мрежата

Участникът следва да предостави услуги и решение, посредством които да се предават видеосигнали, глас и данни за срок 12 месеца. Свързаността трябва да отговаря на следните параметри на поддръжка: • Работно време (време за работа на системите): 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;

 • Максимално време за отстраняване на проблем: 4 часа;

 • Време за реакция: до 1 час след получена заявка за проблем;

 • Наличност на услугите:

  • За Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет - гр. София: 99,95% средномесечно;

  • За всички останали обекти: 99,5% средномесечно;

 • Използваната технология за изграждането на системата трябва да осигурява разграничаването и задаването на приоритети на най-малко три различни типа IP трафик;

 • Участникът да осигури добавяне на нови точки, без това да дава отражение на непрекъснатата работоспособност на услугите;

 • От Участникът се изисква да предостави описание за изпълнение на посочените по-горе изисквания за изграждане на комуникационна свързаност.


VI. Технически изисквания към Участника за осъществяване на VPN комуникационна свързаност между отделните обекти
1. Предоставянето на услугата следва да се осигури за всички посочени точки на свързаност съгласно Техническото задание, Приложение № 1 към Публичната покана.

2. Да се осигури възможност за приоритизиране на трафика маркиран като real time business. За доказателство е необходимо да се посочи описание на връзките и скоростите, както и типа на предоставената за ползване свързаност.

3. Да поддържа динамична маршрутизация (BGPV4) по вътрешните си трасета.

4. Да предложи изцяло цифрова свързаност, симетрична и с упоменатите в общите изисквания скорости.

5. Участникът да разполага и оперира с оптична МАN (Metropolitan Area Network) мрежа

6. Участникът да притежава висока надеждност и сигурност на мрежата – uptime >= 99.5%

7. Участникът да притежава и оперира в мрежата си с активно мрежово оборудване само от водещи световни производители.

8. Участникът да оперира с технология за предоставяне на услугата VPN, която да отговаря на международните стандарти за изграждане на VPN, чрез технология МРLS (Multiprotocol Label Switching) мрежа за пренос на данни.

9. Участникът трябва да предостави минимум 8 броя VLАN на локация.

10. Участникът да предостави технология, която да осигури предаване на данни в така изградената VPN, като се използва в максимална степен съществуващото телекомуникационно оборудване на Възложителя.

11. Участникът да предостави технология, която да осигури разграничаването и задаването на приоритети на поне три различни типа IP трафик (бизнес критично приложение, глас, други) в мрежата на доставчика за целите на така изградената VPN мрежа на Възложителя.

12. Участникът трябва да осигури свързаност от типа „всеки с всеки“ (full mesh) в така изградената VPN мрежа на Възложителя.

13. Участникът трябва да предостави възможност за следене на VPN-a както от специалисти на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, така и от Изпълнителя, който предоставя услугата.

14. Участникът трябва да предостави всички свързаности към VPN мрежа на Възложителя със симетрични скорости (download:upload – 1:1).
 1. Осигуряване на Интернет свързаност със следните параметри:

 • Точки на предоставяне на услугата и скорости – описани в таблица 4 от Техническото задание, Приложение №1 към Публичната покана

 • Капацитет от 10 Mbps за всяка точка;

 • 100% гарантиран капацитет;

 • Симетричен канал;

 • 8 IP адреса на всяка точка.


Технически изисквания към услугата VPN и интерфейсите:
1. Участникът да предостави цифрова свързаност до всяка точка и абонатен интерфейс Fast Ethernet 10/100 BaseTX, UTP, RJ-45 (конвертор).

2. Участникът да предостави свързаност тип Point-to-Point между точки за достъп до метро мрежата, собственост на кандидата- един оператор за цялата поръчка.

3. Участникът да предостави Full Duplex свързаност: Симетрично съотношение на входящ и изходящ трафик.

4. Участникът да предостави услугата в режим на работа на порта Trunk.

5. Участникът да предоставя в мрежата си поддръжка на качество на услугите (QoS) базирано на стандарта IEEE802.

6. Участникът да предостави на Възложителя свобода и независимост при Layer 3 дизайна на мрежата, като избор и разпределение на IP адресно пространство, маршрутизиране, наблюдение и управление.

7. Предлаганото техническо решение трябва да се базира на 100% гарантирана симетрична, надеждна, висококачествена и непрекъсваема свързаност до съответната точка на Възложителя в пълно съответствие с всички изисквани технически параметри;

8. Доставчикът трябва да разполага с регионални структури за денонощно техническо обслужване на клиентите си – поддръжка на крайни мрежови устройства и кабелни трасета;

9. Доставчикът трябва да разполага с висококвалифицирани екипи в областта на IP базираните решения за пренос на данни и глас, комуникациите, системната и мрежовата администрация, покриващи цялата страна.

10. Доставчикът трябва да осигури представител за административно и търговско обслужване на дейността по смисъла на настоящата процедура, който да бъде на разположение в рамките на работното време на възложителя (в рамките от 08:30 часа до 17:00 часа за всички работни дни). В случай на негово отсъствие трябва да бъде осигурен заместник със същите компетенции и правомощия.

11. Доставчикът трябва да разполага с такъв капацитет на пренос между отделните POP, който да гарантира напълно изискваният капацитет и да отговаря на критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящото задание. Доказва се с описание на използваната мрежа в предлаганото техническо решение.

12. Комуникационните трасета между POP на Доставчика и точката на присъединяване до съответният CE порт се изграждат и поддържат от името на Доставчика.

13. Основната свързаност във всички заявени точки трябва да има капацитет, който е на 100% гарантиран и симетричен.

14. Свързаността към CE (Customer Edge) трябва да е Ethernet 10/100 BASE TX, Full Duplex.

15. Конфигурацията на връзките трябва да бъде L3VPN за точките извън София и L2VPN за всички останали точки.

16. Мрежата да притежава напълно свързана топология, което предполага високо ниво на резервираност на възможните маршрути между всеки две точки.

17. Не се допуска използването на публична Интернет среда при предоставянето на предоставяне на услугата виртуална мрежа за пренос на данни.

18. MTU на Ethernet интерфейса от страна на комуникационното устройство на Възложителя е 1500 байта. Пакети с MTU 1500 байта трябва да се трансферират от всички PE и P устройства в мрежата на Доставчика без пакетна фрагментация.

19. Да притежава лицензия (удостоверение), от КРС за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на република България.

20. Да разполага със собствена комуникационна мрежа, която да бъде под негово административно и техническо управление. Да притежава собствена VPN мрежа за пренос на данни на територията на страната. Да разполага с РоР(точки на присъствие), като минимум в технологична близост до всички необходими за Възложителя точки. Участникът (Доставчикът) трябва да притежава опит в предоставянето на далекосъобщителни услуги, съгласно предмета и спецификацията на обществената поръчка (мин. 3 год.).

21. Да разполага с Регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на клиентите си, в технологична близост до исканите от Възложителя точки.

22. При изграждане на VPN свързаност, да разполага със следните възможности: • Техническа поддръжка по схемата 24x7x365 Help Desk, работеща Trouble Ticket система за обслужване на клиентите и ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

 • Да притежава и управлява собствен Център за управление и контрол на мрежата, както и система за Proactive Monitoring (наблюдение на мрежата в реално време), базирани на хардуерни и софтуерни платформи.

23. Да осигури собствена цифрова комуникационна свързаност до всяка точка на клиента по изцяло симетрично, наземно трасе със 100% гарантиране на капацитета на предоставените линии.

24. Проектиране на систематаИзпълнителят следва да предостави услугите за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа в срок до 30 /тридесет/ дни от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.
Техническите изисквания следва задължително да залегнат в техническата оферта на участника, която представлява неразделна част от договора.
Таблица 1

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост на VPN

РПЦ

София, бул. Монтевидео 21А

30 Mbps

РПЦ

с. Баня, община Нова Загора

10 Mbps

ТЦ

с. Пъстрогор, община Свиленград;

10 Mbps

РПЦ

гр.Харманли, Военно Поделение

10 Mbps
гр. Елхово, ул. Чаталджа 2

2 Mbps

Таблица 2Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

100 Mbps

РПЦ

София, бул. Монтевидео 21А

100 Mbps

РПЦ

София, кв.Военна Рампа, ул. Локомотив 11

10 Mbps

РПЦ

София, кв.Враждебна, бул. Ботевградско Шосе 270

10 Mbps

Таблица 3Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

4 Mbps

РПЦ

София, бул.Монтевидео 21А

4 Mbps

РПЦ

София, кв.Военна Рампа, ул. Локомотив 11

4 Mbps

РПЦ

София, кв.Враждебна, бул. Ботевградско Шосе 270

4 Mbps

Таблица 4Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост

Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

10 Mbps

РПЦ

с. Баня, община Нова Загора

10 Mbps

ТЦ

с. Пъстрогор, община Свиленград;

10 Mbps

РПЦ

гр.Харманли, Военно Поделение

10 Mbps

Приложение № 2

/образец/


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а“ от ЗОП с предмет

Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения”


Административни сведения

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

 1. ……………………

2. ……………………..Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН………………..,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас поръчка по реда и условията на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения”, като подаваме оферта при условията, обявени в Публичната покана и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в Публичната покана и приложенията към нея, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на поръчката, заложени в приложения към Публичната покана проект на договор.

4. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:


1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)
5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 30 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата

........................./........................../.......................

Име и фамилия на управляващия

.............................................................................

Подпис, печат

.............................................................................


Приложение № 3

/образец/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


От: ............................................................................................................................................

(наименование на участника)


ЕИК по БУЛСТАТ: ……………….........., със седалище: ……………………...
……………………………………………………………………………………….………..


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията за участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения” декларираме следното:

В състояние сме да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в техническите и функционални изисквания и специфични условия към документацията за участие и приложимите нормативни актове.


Услугата ще предоставяме, както следва:
Таблица 1

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост на VPN

Предложение на участника

РПЦ

София, бул. Монтевидео 21А

30 Mbps
РПЦ

с. Баня, община Нова Загора

10 Mbps
ТЦ

с. Пъстрогор, община Свиленград;

10 Mbps
РПЦ

гр.Харманли, Военно Поделение

10 Mbpsгр. Елхово, ул. Чаталджа 2

2 Mbps

Таблица 2

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост
Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

100 Mbps
РПЦ

София, бул. Монтевидео 21А

100 Mbps
РПЦ

София, кв.Военна Рампа, ул. Локомотив 11

10 Mbps
РПЦ

София, кв.Враждебна, бул. Ботевградско Шосе 270

10 Mbps

Таблица 3

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост
Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

4 Mbps
РПЦ

София, бул.Монтевидео 21А

4 Mbps
РПЦ

София, кв.Военна Рампа, ул. Локомотив 11

4 Mbps
РПЦ

София, кв.Враждебна, бул. Ботевградско Шосе 270

4 Mbps

Таблица 4

Вид на точката

Адрес на предоставяне на услугата

Скорост
Административна сграда на ДАБ при МС

София, бул. Мария Луиза 114Б

10 Mbps
РПЦ

с. Баня, община Нова Загора

10 Mbps
ТЦ

с. Пъстрогор, община Свиленград;

10 Mbps
РПЦ

гр.Харманли, Военно Поделение

10 MbpsЩе осигурим възможност за ползване на следните допълнителни услуги и преференции както следва:

1. …………………………………………………………………………….......…………..……

2. ………………………………………………………………………………….......……..……

(добавят се необходимият брой редове)
Срокът за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа е до ……… /………/ месеца /не повече от 30 дни/ от сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в ценовото ни предложение с посочени единични и обща стойност, определени при качествено изпълнение и при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

Приемаме условията в проекта на договор, приложение към Публичната покана.

До подготвянето на официален договор, тази оферта ще формира обвързващо споразумение между двете страни.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложената оферта, за срок на изпълнение 1 (една) календарна година и/или до изчерпване на финансовия ресурс на поръчката, което настъпи първо.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.Дата …………. 2015 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………

Имена на представляващия участника
Приложение № 4

/образец/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:............................................................................................................................................

(наименование на участника)


ЕИК по БУЛСТАТ: ……………….........., със седалище: ……………………...
……………………………………………………………………………………….………..


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изграждане и поддръжка на интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения”.

Общата стойност на нашето ценово предложение, за предоставяне на услугата, съгласно Техническото задание е: ………………………… (словом: ………………………………………) лева без ДДС.


Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви при следните единични цени:


Елементи на ценовото предложение/

тарифен план

Цена за еднократна инсталационна такса в лв. без ДДС

Цена за месечна абонаментна такса

в лв. без ДДС

1. Месечна абонаментна такса за всички услуги от Техническото задание, Приложение № 1 към Публичната покана2. Еднократна инсталационната такса за всички услуги от Техническото задание, Приложение №1 към Публичната поканаОбща сума без ДДС:

Обща сума с ДДС:


Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на Възложителя и включват всички разходи на Изпълнителя по предоставяне на услугите.

Всички други еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на услугите, са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.

Предлаганите от нас цени са окончателни и валидни до приключване на договора.Дата …………. 2015 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………

Имена на представляващия участника

Приложение № 5

Проект!
Д О Г О В О Р

Днес, …….......…... 2015 г., в гр. София, между:


ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, със седалище в гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 Б, ЕИК 831601932, представлявана от …………………….., ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и

„…………………….”, с ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление …………………, представлявано от ……………………, в качеството му на …………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с проведена обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а“ от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да изгради и поддържа интернет услуги и виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения за осем точки на свързаност, съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя, представляващи неразделна част от договора.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за цялостното проектиране на комуникационната мрежа, внедряването и пускането й в действие, пълната поддръжка на свързаността и всички аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя писмена информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за броя на точките на свързаност и услугите за тях по местата, на които ще се предоставя услугата. Двете страни изготвят и подписват необходимите за това документи.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. /1/ Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на ……….лв. /…………………/ лева без ДДС или …………….. лв. /……………../ или с ДДС, а единичните цени са както следва: ………………..

/2/ Цената в ал.1 е крайна и включва всички разходи, които ще се направят за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договора.

/3/ Заплащането на поръчката ще се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дни от представяне на първичен счетоводен документ и двустранно подписан протокол/и за изпълнение на поръчката.
Сумата ще бъде изплатена по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ………………….

IBAN: ………………….

BIC: ……………….

ІІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. /1/ Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие 1 /една/ година и/или до достигане до достигане на финансовия ресурс на поръчката, което настъпи първо.

/2/ Място за изпълнение на услугата: територията на Република България, на местата, посочени в Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ІV.1. Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

 1. да получи точно и качествено изпълнено на услугите, предмет на договора в срок, на място, по начин, по цена и технически характеристики, определени в Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

 2. да контролира на всеки етап от изпълнението на договора, без това да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 3. да получава по всяко време информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно дължимите суми за ползваните услуги, предмет на настоящия договор.


ІV.2. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплаща цената на предоставените услуги по реда и при условията на настоящия договор и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор;

2 да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на изпълнение на настоящия договор;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, с която разполага, свързана с изпълнението на настоящия договор.ІV.3. Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

 1. да получи заплащане на цената за изпълнение на поръчката.

 2. да потърси и получи съдействие и помощ при необходимост от съответните длъжностни лица във връзка с изпълнение на поръчката.ІV.4. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да изпълнява поръчката от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 2. да изпълнява задълженията си по договора лично съобразно интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 3. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои действия по изпълнение на задълженията си, произтичащи от настоящия договор.


V. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. САНКЦИИ

Чл.9. Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от …………………, а организацията по изпълнението му – от …………………. .

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта, място на доставката, като за свои действия.

Чл. 11. При неизпълнение в срок на услугите, предмет на договора, същото се смята за пълно неизпълнение и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на договора.

Чл. 12. При закъснение в сроковете за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % /нула цяло и два процента/ за ден забава от стойността на договора, но не повече от 10 (десет) % от стойността на договора.

Чл. 13. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Настоящият договор се прекратява:

 1. по взаимно съгласие на страните;

 2. когато изпълнението на поръчката е станало обективно невъзможно;

 3. с изтичане срока на договора и/или с достигане на финансовия ресурс, което настъпи първо;

 4. поради неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорения срок;

 5. с едностранно прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 30 - дневно писмено предизвестие, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи обезщетения, неустойки и/или пропуснати ползи.

 6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпването на обстоятелствата.


Чл.15. При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той дължи на ответната страна съответстваща на изпълнението част от уговореното възнаграждение.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението по предходния член и ако изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причина, за която не отговаря никоя от страните.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. /1/ При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността му без ДДС, а именно: ……………… лв. (……………….) без ДДС.

Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви в срок до 10 (десет) работни дни след писмено искане при изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение при неизпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 19. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от договора:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Приложение № 2 – Техническо предложение;

Приложение № 3 – Ценово предложениеЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ :

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница