Приложение №1б технически спецификации норвежки финансов механизъм 2009-2014 гДата25.10.2018
Размер314 Kb.
#98055Приложение № 1б

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.

Проект: “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”
Обществена поръчка : “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР, Обособена позиция 2: „Доставка на ТЕТРА радиотерминали“

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ

Стр.

I.

Общи изисквания

3

II.

Стандарти и технически норми

4

III.

Технически спецификации

6

1.

ТЕТРА терминали. Минимални технически изисквания към ТЕТРА радиотерминалите

6

2.

Носими TETRA радиотерминали

6

3.

Мобилни TETRA радиотерминали

9

4.

Стационарни TETRA радиотерминали

12

5.

Комплект хардуер и софтуер за програмиране на доставените носими, мобилни, стационарни тетра радиотерминали

15

6.

Общи изисквания към ТЕТРА радио терминалите

15

7.

Вид на доставките, количества, технически изисквания и показатели

22

8.

Гаранционно обслужване и поддръжка

23

9.

Контрол и изпитания

28

10.

Документация

29

11.

Качество на доставките

29

12.

Срок на доставка

29

13.

Място на доставка

30

14.

Информация и публичност

30

15.

Използвани съкращения

31

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Проектът “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР” е насочен към разширяване на обхвата на интегрираната цифрова радиокомуникационна система по ТЕТРА стандарт и радиорелейна преносна среда на МВР на българо-гръцката граница, в участъка между гр. Ивайловград и гр. Смолян. С реализацията на проекта ще се осигурят защитени и надеждни комуникации за управление, наблюдение и взаимодействие на служителите на МВР в района на на граничните зони на Смолян, Кърджали и Ивайловград.  1. Доставка на ТЕТРА радиотерминали:

  • 500 броя носими ТЕТРА радиотерминали;

  • 40 броя мобилни ТЕТРА радиотерминали;

  • 5 броя стационарни ТЕТРА радиотерминали;

  • 4 броя комплекти хардуер и софтуер за програмиране на доставените носими, мобилни, стационарни ТЕТРА радиотерминали.

  1. Информация и публичност

В изпълнение на плана за публичност и прозрачност по проект "Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР", финансиран с подкрепата на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

  • Да постави на доставеното оборудване информационни стикери;

Видът на информационните материали се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и изработват и поставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не следва допълнително да поставя свое лого или емблема.

II. СТАНДАРТИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ

Стандарти или еквивалентни, или осъвременените им версии към момента на подаване на офертата:1. Специфични стандарти за УКВ клетъчни системи:

ETSI EN 300 392-1; “Основно мрежово проектиране”;

ETSI EN 300 392-2; “Въздушен интерфейс“;

ETSI EN 300 392-3; “Взаимосвързаност и Междусистемен интерфейс“;

ETSI EN 300 392-4: “Гейтуей – основни функции”;

ETSI EN 300 392-5; “Интерфейс на периферното оборудване“;

ETSI EN 300 392-7; “Сигурност“;

ETSI EN 300 392-9; “Основни изисквания за допълнителни услуги“;

ETSI EN 300 392-10; “Допълнителни услуги – етап 1“;

ETSI EN 300 392-11; “Допълнителни услуги – етап 2“;

ETSI EN 300 392-12; “Допълнителни услуги – етап 3“;

ETSI EN 300 392-15;”TETRA честотни ленти, дуплексно отстояние и номериране на каналите”;

ETSI EN 300 394-1; “Тестване за съответствие“;

ETSI EN 300 395; “Речеви кодек“;

ETSI EN 300 396-1; “Директен режим на работа - Основно мрежово проектиране“;

ETSI EN 300 396-2; “Директен режим на работа - Радио аспекти“;

ETSI EN 300 396-4; “Директен режим на работа - Ретранслатор по Въздушен Интерфейс - Тип 1“;

ETSI EN 300 396-5; “Директен режим на работа – Гейтуей по въздушен интерфейс”;

ETSI EN 300 396-6; “Директен режим на работа - Сигурност“;

ETSI EN 300 396-7; “Директен режим на работа - Ретранслатор по Въздушен Интерфейс - Тип 2“;

ETSI EN 300 396-10; “Директен режим на работа – Управляем Директен режим”;

Всички инсталации и доставки трябва да бъдат извършени при спазване на Законодателството на Р. България и Европейските стандарти за сигурност.
III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Наименование


Технически и функционални характеристики


Мерна

единица

Количество

Забележки и коментари

1

ТЕТРА РАДИОТЕРМИНАЛИ

Минимални технически изисквания към ТЕТРА терминалите - възможности, услуги, честотен диапазон, съвместимост:

2

КОМПЛЕКТ НОСИМИ TETRA РАДИОТЕРМИНАЛИ ВКЛЮЧВАЩ:
брой

500
2.1
ТЕТРА радиотерминалите трябва да работят в честотния диапазон от 380-400MHz съответно: Предавателна 380-390МНz; Приемна 390-400MHz;

DMO 380-400MHz;
2.2
Изходна мощност - не по-малко от 1.8W (class 3L). Мощността да може да се регулира в рамките на стандарта за носими радиотерминали, софтуерно от техническия персонал, отговорен за поддръжката на системата;


2.3
Чувствителност на приемника (class A), при затихване на 4% BER и без честотно изместване на приемника, не по-лоша от:


2.3.1
- 112dBm (статична);


2.3.2
- 103dBm (динамична).


2.4
Дисплей: Цветен, осветен, c разрешаваща способност минимум 128 / 128 пиксела; Редове за текст - минимум 5бр.;


2.5
Вибрация при позвъняване;


2.6
Да поддържа криптиращ алгоритъм - TEA3;


2.7
Клас на сигурност - 1, 2 и 3;


2.8
Работен температурен диапазон:

От - 20 о до + 50 о C;
2.9
Устойчивост на вода, прах, удар със степен на защита съгласно стандарт IEC 60529 или еквивалент, от проникване на твърди частици, прах, вода и от контакт с опасни части– минимум IP55;


2.10
Комплект аксесоари към всеки носим ТЕТРА радио терминал:


2.10.1
Зарядно устройство за 220V;


2.10.2
Батерия с минимален капацитет 1500mAh; - 2бр.;


2.10.3
Ръководство на потребителя на български език, което да съдържа необходимата информация за експлоатацията на ТЕТРА радиотерминалите;


2.11
Заряднo устройство за зареждане от ел. инсталация на автомобил - 12V;

брой

50
2.12
Кабел за данни за връзка на носим тетра радиотерминал с компютър през USB порт.

брой

10
3

КОМПЛЕКТ МОБИЛНИ TETRA РАДИОТЕРМИНАЛИ ВКЛЮЧВАЩ :
брой

40
3.1
ТЕТРА радиотерминалите трябва да работят в честотния диапазон от 380-400MHz съответно: Предавателна 380-390МНz; Приемна 390-400MHz; DMO 380-400MHz;


3.2
Изходна мощност - не по-малко от 3W;


3.3
Чувствителност на приемника (class A), при затихване на 4% BER и без честотно изместване на приемника, не по-лоша от:


3.3.1
- 112dBm (статична);


3.3.2
- 103dBm (динамична).


3.4
Дисплей: Цветен, осветен, c разрешаваща способност минимум 128 / 128 пиксела; Редове за текст - минимум 5бр.;


3.5
Да поддържа криптиращ алгоритъм - TEA3;


3.6
Клас на сигурност - 1, 2 и 3;


3.7
Работен температурен диапазон: От - 20˚С до + 50˚C;


3.8
Комплекта за мобилни ТЕТРА радио терминали трябва да включва като минимум:


3.8.1
Стандартни кабели за свързване към акумулатора на автомобила;


3.8.2
Крепежни елементи за монтаж в автомобил;


3.8.3
Комбинирана λ/4 (Тетра и GPS) автомобилна антена за твърдо закрепване с фидер 5м;


3.8.4
Комбинирана λ/4 (Тетра и GPS) автомобилна антена с магнитна основа и фидер 5м;


3.8.5
Високоговорител;


3.8.6
ПТТ бутон;


3.8.7
Външен микрофон;


3.8.8
Микрофонна гарнитура;


3.8.9
Кабел за данни за връзка с компютър през USB порт.


3.8.10
Ръководство на потребителя на български език, което да съдържа необходимата информация за експлоатацията на ТЕТРА радиотерминалите.


4

КОМПЛЕКТ СТАЦИОНАРНИ TETRA РАДИОТЕРМИНАЛИ ВКЛЮЧВАЩ:
брой

5
4.1
ТЕТРА радиотерминалите трябва да работят в честотния диапазон от 380-400MHz съответно: Предавателна 380-390МНz; Приемна 390-400MHz; DMO 380-400MHz;


4.2
Изходна мощност не по-малко от 3W;


4.3
Чувствителност на приемника (class A), при затихване на 4% BER и без честотно изместване на приемника, не по-лоша от:


4.3.1
- 112dBm (статична);


4.3.2
- 103dBm (динамична).


4.4
Дисплей: Цветен, осветен, c разрешаваща способност минимум 128 / 128 пиксела; Редове за текст - минимум 5бр.;


4.5
Да поддържа криптиращ алгоритъм - TEA3;


4.6
Клас на сигурност - 1, 2 и 3;


4.7
Работен температурен диапазон: от - 20˚C до +50˚C;


4.8
Комплект аксесоари към всеки стационарен ТЕТРА радиотерминал трябва да включва като минимум:


4.8.1
Настолен пулт за управление с PTT бутон и микрофон;


4.8.2
Високоговорител;


4.8.3
Стационарна антена с фидер 30 м., със затихване по-малко от 4,5dB на 100м. за обхвата 380÷400MHz в комплект с крепежни елементи за фидера, антената и конектори;


4.8.4
Ел. захранване за стационарен ТЕТРА радиотерминал, входно напрежение ~220-240 V/50 Hz, с възможност за минимум 6ч. автономна работа в режим приемане/предаване – 60% / 40%;


4.8.5
Ръководство на потребителя на български език. Ръководството да съдържа необходимата информация за експлоатацията на радиотерминала;


4.8.6
Ел. захранването и ТЕТРА радиотерминала да бъдат монтирани в кутия с естествена вентилация.


5

КОМПЛЕКТ ХАРДУЕР И СОФТУЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ДОСТАВЕНИТЕ НОСИМИ, МОБИЛНИ, СТАЦИОНАРНИ ТЕТРА РАДИОТЕРМИНАЛИ
брой

4
6

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕТРА РАДИО ТЕРМИНАЛИТЕ:

6.1
Да позволяват осъвременяване на софтуера;


6.2
Да бъдат с меню на български език;


6.3
Предупредителна звукова сигнализация при загуба/възстановяване на радиопокритието на мрежата;


6.4
Необходимо е всеки радиотерминал да бъде доставен с двойка ключове за оторизация (authentication) в ТЕТРА системата - един ключ в терминала и един за сървъра за оторизация в ТЕТРА системата, записан на електронен носител. Ако терминалите не са с предварително изготвени ключове за оторизация (програмирани в терминала и доставени на електронен носител), да бъде доставен в рамките на финансирането по проекта, необходимия софтуер и хардуер за програмиране на ключовете;


6.5
Индивидуални дуплексни и полудуплексни разговори с определени приоритети;


6.6
Полудуплексни групови разговори;


6.7
Едновременно осъществяване на разговор и изпращане на съобщение;


6.8
Индивидуални дуплексни разговори с абонати от външна тел. централа;


6.9
Спешно повикване (индивидуално или групово);


6.10
Използване на минимум 100 групи от един абонат;


6.11
Сканиране на групи минимум 10 едновременно;


6.12
Групови приоритети;


6.13
Радиотерминалите трябва да поддържат динамично преконфигуриране на групи (DGNA);


6.14
Радиотерминалите трябва да поддържат дистанционно добавяне на динамични групи;


6.15
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат изпращане/получаване на кратки информационни съобщения (SDS) - индивидуални или групови;


6.16
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат изпращане/получаване на статус съобщения - индивидуални или групови;


6.17
ТЕТРА радиотерминалите трябва да могат да предоставят на потребителя информация, че доставката на кратко информационно или статус съобщение е успешна;


6.18
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат пренос на данни чрез IP;


6.19
ТЕТРА радиотерминалите трябва да имат интегриран GPS модул;


6.20
ТЕТРА радиотерминалите трябва да могат да визуализират географски координати;


6.21
Географските координати от GPS приемника на ТЕТРА радиотерминала да могат да бъдат изпращани автоматично през определен период от време и при поискване към системата за позициониране на ТЕТРА абонати – AVL на МВР;


6.22
Не трябва да е възможно да се премахва оторизационния ключ от ТЕТРА радиотерминалите;


6.23
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат функцията за дистанционна забрана на работа (временна или постоянна), предотвратяваща употребата на абонатния номер и на радиотерминала;


6.24
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат CLIP функция;


6.25
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат директен режим на работа (DMO);


6.26
Трябва да е възможно в ТЕТРА радиотерминалите да се настройват над 100 DMO групи;


6.27
ТЕТРА радиотерминалите трябва да поддържат минимум 10 честотни канала за DMO;


6.28
Задължително е ТЕТРА радиотерминалите да имат пълна техническа съвместимост с цифрова радиосистема на МВР, изградена по ТЕТРА стандарт.


7

ВИД НА ДОСТАВКИТЕ, КОЛИЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

7.1
Основни изисквания към оборудването:


7.1.1
Да отговаря на всички минимални изисквания посочени в техническата спецификация;


7.1.2
Да съответстват на утвърдения от Европейски институт за технически стандарти (ETSI) общоевропейски стандарт за радио средства, използвани от службите за обществена безопасност и сигурност.


8

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

8.1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури гаранция за цялото доставено оборудване. Гаранционният период следва да не е по-малък от 36 месеца, считано от датата на подписването на протокол за приемане на оборудването;


8.2
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигурява техническа/аварийна помощ за доставеното оборудване 8 часа в денонощието и 5 дни в седмицата по време на гаранционния период. В този период, техническият персонал обслужващ оборудването подава съобщения за възникнали повреди;


8.3
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприема действия по сервизните обаждания за оборудването до 12 часа след подаване на сигнала;


8.4
При повреда на оборудването в гаранционния период, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да я отстрани в срок до десет дни. При невъзможност за отстраняване на повредата в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени повреденото оборудване с друго изправно (осигурено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) до отремонтиране на основното и без допълнително заплащане. В този случай, гаранционния срок на взетото за ремонт устройство се удължава с времето за отстраняване на повредата;


8.5
При замяната на повреденото оборудване с работещо такова, гаранцията трябва да обхваща и всички разходи, свързани с пътуване, пощенски услуги и комуникации;


8.6
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на възникналите откази на оборудването. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на правилната работа на оборудването пред представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;


8.7
Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване на оборудването като ремонт, резервни части, разходи за труд, разходи за командировка и консумативи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;


8.8
В гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури контактна точка (телефон, факс, куриер, поща, online помощ или e-mail) за заявка на гаранционни събития и техническа помощ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнителят трябва да предприема действия (даване на инструкции, преинсталиране на софтуер, замяна на платки и др.) до 12 часа по заявка от техническия екип на Възложителя;


8.9
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да инсталира новите версии на използвания софтуер на ТЕТРА терминалите в гаранционния период;


8.10
Рекламация: Рекламацията е приложима, ако след доставката, съхранението, изпитванията или експлоатацията, през време на гаранционния срок са открити несъответствия в работоспособността.


8.11
Некомплектност:


8.11.1
Несъответствие на съдържанието, опаковката и маркировката;


8.11.2
Отклонение на параметрите от изискванията на нормативно-техническата документация, ако е невъзможно тези параметри да се възстановяват чрез регулиране или чрез изпълнение на работите, предвидени в експлоатационната документация;


8.11.3
Счупване или нарушаване на работоспособността по причини от производствен или конструктивен характер.


9

КОНТРОЛ И ИЗПИТАНИЯ

9.1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да проведе тестове, потвърждаващи нормалното функциониране на доставките.


10

ДОКУМЕНТАЦИЯ

10.1
Документацията за доставените ТЕТРА терминали да е на български език.


11

КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ

11.1
За подписване на Приемо-предавателените протоколи е необходимо демонстрация на пълната функционалност на доставеното оборудване.


12

СРОК НА ДОСТАВКА

12.1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави цялото оборудване по договора и то да е предадено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ но не по-късно от 30.12.2015 г.


13

МЯСТО НА ДОСТАВКА

13.1
Място на доставката на ТЕТРА терминалите да се извърши на адрес гр. София ул.”Кукуш” № 1, централни складове на МВР. Всички разходи, като товаро-разтоварни дейности, превоз от/до място на доставка, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


14

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Всички информационни материали да бъдат съобразени с документите за информация и публичност: Анекс 4 от Регламента за изпълнението на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Анекс 9.2 на СУК на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 и Ръководството за публичност и визуализация на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 .


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
МВР – Министерство на вътрешните работи

ЕС – Европейски съюз

ТЕТРА – Стандарт в телекомуникациите

ETSI – Европейски стандарт в телекомуникациите

RoHS – Европейска директива ограничаваща използването на определени опасни субстанции в електрическите и електронни съоръжения

ТЕА3 - Криптиращ алгоритъм по въздушен интерфейсSDS - Кратко информационно съобщениеТози документ е създаден в рамките на проект “Разширяване на комуникационната инфраструктура на МВР”, по договор с Рег.№ 812108-24/02.10.2014 г., програма BG 13 , финансиран в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 -2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от ДКИС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Норвежкото министерство на външните работи.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница