Приложение №2 д е к л а р а ц и я по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община ПървомайДата15.10.2018
Размер70.5 Kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай

Подписаният

Жител на гр. (с.)

Ул. об л.


Община


Д Е К Л А Р И Р А М(Е)
І. Семейно положениепо

редИме, презиме и фамилия

на членовете на семейството /домакинството/ЕГН

Родствена

връзка


Гражданство

Адресна

регистрация

ІІ. Имотно състояние
А. Аз (ние), членовете на семейството ми (домакинството ни)

Притежавам /е/ Не притежавам /е/

/необходимото се подчертава/ 1. Жилищен имот:

Жилище (самостоятелна жилищна сграда, етаж или част от етаж);

Жилищностроителен парцел;

Право на строеж или право на надстрояване за едно жилище;

Започнат жилищен строеж; 1. Вилен имот:

Вила (самостоятелна вилна сграда, етаж или част от етаж);

Вилен парцел;

Право на строеж на вила;

Вещно право на ползване на вила или вилен парцел;

Започнат вилен строеж;


 1. Идеални части от имоти по т. 1 и т. 2.

 2. Жилищен или вилен парцел в страната и къде.

Б. Аз (ние) и членовете на семейството ми (домакинството ни)
Притежавам /е/ Не притежавам /е/
Вид на имуществото

Местонахождение

Стойност

(лв.)


1

Селскостопански земи в (дка) – оценка по Наредбата за цените на земите съобразено с пазарните цени на съответния район, цените на сградите върху тях.2

Моторни превозни средства, селскостопански машини, произведения на изкуствата, нумизматика, филателия и др. – оценка по застрахователна стойност.3

Фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни фондове с цени, определени съгласно с чл. VІІ от ППЗДС.4

Дялово участие в търговски дружества и кооперации – 50 на сто от действителната му стойност.5

Акции, котирани на фондовата борса

брой по пазарна цена, други

брой по номинална стойност
6

Налични парични средства, вкл. и тези по влогове и дивиденти.7
Всичко:


Други имущества.

/необходимото се подчертава/
ІІІ. Сделки с недвижими имоти
Аз (ние) и членовете на семейството ми (домакинството ни) сме (не сме) прехвърляли жилищни или вилни имоти на други лица след 13 март 1990 г. изключение на ликвидиране на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организации с благотворителна цел.

(при прехвърляне на имоти се посочва какви, къде и на кого)


ІV. Материално положение

Годишните доходи на семейството ми (домакинството ни) са:

1. От трудово възнаграждение общо лв.

2. От пенсия общо лв.

3. Други (доходи от наеми, ренти, суми по договори).) ) общо лв.
V. Жилищно състояние на семейството (домакинството)

В населеното място имаме адресна регистрация от г.

и жилищното ни състояние е:


 1. Настанени сме по административен ред в помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти (ДВ, бр. 15 от 1992г.) и други реституционни закони.

(име на собственика)
 1. Живеем в нежилищни помещения (бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описват се помещенията) 1. Живеем в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или освидетелствувани като саморушащи се по реда на ЗУТ.

(описват се помещенията)

(име на собственика)


 1. Наемаме жилище при условията на свободно договаряне, за което плащаме наем в

р


азмер лв. месечно, собственост на

5. Заемаме жилище под нормите за жилищна площ, установени с чл.13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай

състоящо се от

с обща жилищна площ кв. м., собственост наVІ. Други данни (необходимото се подчертава)

1. Лице, израсло в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 1. Семейство с две и повече деца.

 2. Самотен родител на непълнолетно (ни) дете (ца). 1. Членът на семейството ми


/наличие на ТЕЛК/

5.Семейство (домакинство), което е живяло по-дълго време при тежки жилищни условия

6. При промени на обстоятелствата, декларирани с настоящата декларация, се задължавам в едномесечен срок да подам нова такава.

Известен съм за последиците от неспазването на това задължение.

7.Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Д


Е К Л А Р А Т О Р (И) 1. (име и фамилия)

л. к. №

изд. на

ЕГН


Подпис:------------------

2. (име и фамилия)

л. к. №

изд. на


ЕГН

Подпис:------------------


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница