Приложение №2 II. Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства /„каско”Дата18.12.2018
Размер61.26 Kb.
#107796


Приложение №2
II. ЗАСТРАХОВКА НА СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /„КАСКО”/
1. Обект на застраховане: моторни превозни средства /МПС/, част от автопарка на УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД, съгласно Таблица №: 2.
2. Застраховките да са валидни при използването на автомобилната техника от автопарка на УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД за изпълнение на всички задачи, свързани с осигуряването на дейността на болницата.
3. Застрахователният договор ще се сключи без поименен списък на водачите на МПС.
4. Застрахователният договор следва да бъде сключен без прилагане на франшиз /самоучастие на застрахования/ по нито една от клаузите, както и да не предвижда необходимост от дозастраховане след изплащане на обезщетение, независимо от размера на изплатените обезщетения. В уверение на същото следва участникът да представи декларация, че не предвижда прилагане на самоучастия и дозастраховане на Възложителя при определяне на обезщетението по всеки отделен вид застраховка или да посочи изискването изрично в офертата, като при издаване на застрахователната полици, да е вписано, че същата е сключена при изпълнение на условията в изготвената оферта.
5. Застрахователните договори за описаните в приложен списък /Таблица №:1/ МПС, следва да бъдат сключени за срок от 12 (дванадесет месеца), считано от 00.00 часа на датата, посочена в Таблица №:2 за всяко отделно МПС.
6. В случай, че след сключване и влизане в сила на застрахователния договор за Възложителят възникне необходимост от застраховане на нови МПС, различни от описаните в приложен списък /Таблица №:2/, то те да могат да се застраховат при спазване на договорените по силата на сключения застрахователен договор условия, съответно, съгласно офертата на избрания за Изпълнител участник и за периода от датата на заявяване от страна на Възложителя на необходимостта на застраховане на тези автомобили, до края на срока на сключения застрахователния договор, по усмотрение на Възложителя.

В този случай, Възложителят заплаща застрахователна премия само за периода, за който се застрахова съответното МПС, определена като годишната застрахователна премия се редуцира, пропорционално на броя месеци, за които застрахователят ще носи риска за съответното МПС.

Всеки участник следва да декларира съгласието си с настоящето условие, независимо дали автомобилите/ автомобилната техника, за които е възникнала необходимост за застраховане са новопридобити или са били част от автопарка на Възложителя към датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник.
7. Всеки участник следва да декларира съгласието си с условието, описано в т. 6 от настоящето техническо задание, включително и за случаите, когато Възложителят придобие и/или ползва МПС- та, в качеството му на лизингополучател по договор за лизинг, или на друго основание.
8. Застраховка “КАСКО” да се сключи при следните покрити рискове:

- пожар, включително пожар, вследствие на природните бедствия;

- Природни бедствия: пожар, буря (ураган); градушка; наводнение, гръм (мълния);

- Земетресение;

- снежно и/или ледено натрупване, вследствие на обилен снеговалеж; лавини; падане на ледени късове или снежни маси при резки метеорологични промени;

- свличане или срутване на земни пластове;

- внезапно избили подпочвени води;

- Случайно падане на летателни апарати или части от тях, на клони, дървета и други физически тела върху МПС-то;

- Авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения;

- Умишлен палеж;

- Взривяване на МПС;

- Пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой;

- Пожар, възникнал по време на престой на МПС и неработещ двигател, вследствие на техническа неизправност и/или случайно събитие;

- Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;

- Сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата;

- Внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на застрахования;

- Злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване;

- Увреждане на гуми и/или джанти, вследствие на попадане в част от пътя с нарушена цялост на пътната настилка /дупки по пътя/;

- Кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване;

- Кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати на МПС;

- Кражба на цяло МПС;

- Грабеж на цяло МПС;

- Покриване на разходи за престой на увреденото при застрахователно събитие МПС на паркинг до 15 дни.
9. Териториален обхват на застраховките: Застрахователната защита се предоставя за територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и чужбина.
10. Застрахователната премия по застраховка „Каско” следва да се определи на база на общата застрахователната премия за застраховка „Каско” за всички описани в приложеният списък МПС- та /Табл. 2/, като се формира, изхождайки от тарифно число и застрахователна сума за едно МПС.
11. Застрахователна сума: При изготвяне на офертата, застрахователят следва да посочи застрахователната сума на всяко МПС, определена по методика на застрахователя, като се съгласи да носи риска при посочената в офертата сума, така че при настъпване на застрахователно събитие да не се счита, че МПС-тата са подзастраховани или надзастраховани.

В допълнение на горното, допълнително монтирано оборудване, следва да се счита за застраховано и включено в застрахователната сума, със стойност до 30% от застрахователната сума на съответния автомобил.


12. Застрахователната премия по застраховка ”Каско” трябва да включва и дължимият Данък върху застрахователните премии (обн. Държавен вестник, бр. 86 от 02.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
13. Застрахователната премия по застраховка „Каско“ не трябва да включва отстъпки/ бонуси, които да бъдат изискуеми и дължими към участника/ застрахователя при настъпване на застрахователно събитие.
14. Застрахователната премия по застраховка „Каско“ трябва да включва и възможност за ползване на пътна помощ за територията на Република България, без ограничаване на разстоянието за транспортиране и броя на случаите, при които може да се ползва безплатната пътна помощ.
15. Застрахователната премия по застраховка ”Каско” трябва да включва и цената на огледа, в случай, че предвижда заплащане за услугата;
16. Застрахователната премия по застраховка „Каско” да може да се изплати еднократно или разсрочено, без завишаване, на до четири равни вноски, по договаряне.
17. В случай, че се договори разсрочено плащане на премията, Застрахователят се задължава, при настъпване на застрахователна събитие да не изисква плащане на всички вноски по застрахователните полици, като същите да бъдат изискуеми към датата на падежа им по застрахователния договор.
18. Начин на определяне на застрахователното обезщетение:

    • Всички МПС - та, независимо от годината на производство, застрахователната сума, вида им /леки, товарни и т.н./ и др., следва да могат, без ограничения, да ползват възможността за възстановяване на увредено МПС в доверен автосервиз на Застрахователя, като разплащането за ремонта се извършва директно между Застрахователя и доверения автосервиз.
    • Всички автомобили до 3/ три / години от годината на производство, следва да могат, без ограничения, да ползват възможността за възстановяване на увредено МПС в сервиз на производителя/ на официалния вносител, като разплащането за ремонта се извършва директно между Застрахователя и официалния сервиз;

19. Срокове за изплащане на застрахователното обезщетение: При настъпване на застрахователното събитие - до 15 дни след представяне на необходимите документи, изискани от Застрахователя.


20. Взаимоотношения между страните при настъпване на застрахователното събитие:

Срокът на уведомление на застрахователят е до изтичането на 5 работни дни от датата на настъпване на събитието или констатиране на нанесените щети;    • За рисковете „кражба“, „грабеж“ и „пожар“, срокът за уведомяване на застрахователя е 24 часа от узнаване на настъпилото събитие.

    • Сроковете за уведомяване не текат в неработни и празнични дни.

21. В случай на прекратяване на необходимостта от застраховка на някой от застрахованите автомобили, Застрахователят следва да предложи опция за възстановяване сумата за платената застрахователна премия от Застрахования, пропорционално на изтеклия застрахователен период, без да се правят допълнителни удръжки или да се дължат неустойки от страна на застрахования.В случай, че застрахователният договор е сключен на вноски, размерът на предстоящите, неплатени вноски, следва да бъде редуциран с частта от премията, която съответства на отпадналите автомобили.
22. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от влизане в сила на застрахователната полица. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 12 месеца.
Каталог: uploads -> files -> 20161007vbnC4283046
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница