Приложение №2 към чДата10.04.2018
Размер64.61 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

  1. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Георги Рангелов Теофилов ЕГН 8704064702 Гражданство – Българско, Физическо Лице

2. Пълен пощенски адрес

Пловдив, Бул. Кн Мария Луиза 55 ап.10 ет.4

3. Телефон/GSM, факс и e-mail.

0899 188 626

4. Лице за контакти, адрес, телефон/GSM, факс и e-mail

Георги Теофилов Пловдив бул. Кн. Мария Луиза 55 ет.4 ап.10


  1. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението


Създаване на животновъден обект – зайцеферма, за отглеждане на зайци за месо за лична консумация с капацитет 80 броя майки зайкини на площ от 40кв.м. закрита площ тип навес. Зайчарника представлява вертикални клетки с подразделения в тях

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение


Отглеждане на зайци за месо. Месото ще послужи за лична консумация

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности


Отпадъчните продукти от процеса на отглеждане на зайците ще се съхраняват в бидон с капацитет 3200л, след което ще послужи за наторяване на овощни градини

4. Подробна информация за разгледани алтернативи


Алтернативите са свързани с последващото наторяване на земеделски земи

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството


Зайцефермата се намира в навес, в имот УПИ, в село Брестник УПИ XVII-178 с площ от 40 кв.м. в която се помещават 14 клетки с по 6 отделения всяка

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет


Зайцефермата е изградена от 14 клетки с по 6 отделения всяка, които са оборудвани със система от нипели, позволяваща на зайците сами да пият вода. Отпадъците се събират и замитат в контейнер тип бидон. Така се съхраняват

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


Няма да се промени съществуващата инфраструктура. Входа на фермата се намира далече от главната улица

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване


Еднофазно

9. Предлагани методи за строителство


Площадката с навеса са вече изградени. Входа се намира откъм улица Ал. Стамболийски 18

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията


Вода от питейната мрежа свързана с поилките на зайците

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове(с код и наименование), количества и начин на третиране

Отпадъците от отглеждането на зайците се събират, замитат и се съхраняват известно време в бидон с вместимост 3200л.

След време на съхранение ще послужат за наторяване на овощни градини
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Мерките включват събиране на отпадъчните продукти и след време на съхранение за наторяване на земеделски площи13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)
Отпадъците се събират в съд
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
Обекта има разрешително от БАБХ

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Околната среда няма да бъде засегната
16. Риск от инциденти
Предвидени са мерки за безопаснот при експлоатиране на животновъдния обек


  1. Местоположение на инвестиционното предложение


1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.), включително отстоянията до тях.

Обекта се намира в село Брестник в УПИ XVII-178 Съседни на него са други имоти УПИ с номера XVIII-179 и XVI-178, които представляват дворове насяти с овощни видове и изградени къщи в тях. Обекта се намира далече от училища, болници, жилищни сгради и т.н. и не попада в защитена зона. Също така не се намира в близос до къщи.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи, включително и описание на съседните прилежащи терени и дейности, които се извършват в тях
Съседни имоти на обекта са дворове УПИ с овощни видове в тях, череши и смокини и зеленчукови градини. Съседни имоти са УПИ-та с номера XVIII-179 и XVI-178


3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове
Урегулиран поземлен имот


4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово, водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.
Обекта не се намира до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони и т.н.


4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Природните ресурси няма да бъдат засегнати
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Няма алтернативи

  1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните

въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):


  1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Чрез отглеждането на зайците няма да бъде засегнато здравето на хората, атмонсферата, водите почвите и т.н. Също така няма да бъдат засегнати материални активи, биологичното разнообразие, минералното разнообразие, ланд;афта, природните обекти, земните недра, както и защитени територии на единични и групови културни ценности. Няма да има шумове, вубрации, радиации2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
Елементите от националната екологична мрежа няма да бъдат засегнати. Обекта се намира извън защитената зона


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Дълготрайно въздейстие


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.)
Няма да има въздействие върху населението, географския район и населеното място. Гранични имоти УПИ XVIII-179 и УПИ XVI-178 номер на скица 1274/13.07.2015


5. Вероятност на поява на въздействието
Ниска вероятност от въздействие

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Няма продължителност на въздействието

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве
Мерките се състоят в събирането на отпадъците в контейнер бидон и последващото им използване за наторяване

8. Трансграничен характер на въздействията
Няма трансграничен характер
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница