Приложение №2 към чДата05.01.2017
Размер86.83 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
А-17. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА САЛАТИ, КЪДРАВОЛИСТНА ЕНДИВИЯ, ШИРОКОЛИСТНА ЕНДИВИЯ (САЛАТА ЕСКАРИОЛ)


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на салатите се отнасят за културните сортове: • салати от вида:

 • Lactuca sativa L., var. capitata L. - главеста салата (тип зелева салата), в това число салати от типа “Криспхед” и “Айсберг”);

 • Lactuca sativa L., var. longifolia Lam. - маруля (салата “Кос” и салата “Ромен”;

 • Lactuca sativa L., var. crispa L - листна салата;

 • кръстоски от тези видове;

 • къдраволистна ендивия от вида Cichorium endivia L. var.crispum Lam.,

 • широколистна ендивия (салата ескариол) от вида Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.,

предназначени за консумация в прясно състояние.

Изискванията за качество не се отнасят за салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия, предлагани като отделни листа или салати в саксии.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени салати и/или ендивия, негодни за консумация;

 • чисти и отрязани, т.е. практически почистени от замърсени с почва, тор или пясък листа, и без видими чужди тела;

 • свежи на външен вид;

 • с добър тургур;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без да са достигнали стадия на образуване на семена;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

За салатите се допуска червеникаво потъмняване, причинено от ниски температури през периода на растеж, при условие, че то не се отразява сериозно на външния вид на продукта.

Корените трябва да бъдат отрязани близко до основата на външните листа, като отрезът трябва да бъде чист.

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) трябва да бъдат нормално развити.

Развитието и състоянието им трябва да бъдат такива, че те да могат: • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) се класифицират в два класа на качество.2.2.1. Клас I

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават основните характеристики и оцветяване, типични за сорта или вида, към който се отнасят. Те трябва да бъдат: • добре оформени;

 • плътни (трябва да се взимат под внимание методите на отглеждане и типа на продуктите);

 • без повреди и без дефекти, които се отразяват на хранителните качества;

 • без повреди, причинени от измръзвания.

Главестите салати трябва да имат само една добре оформена сърцевина. Допуска се по-малко добре оформена сърцевина при главестите салати, отглеждани под покритие.

Салатите “Кос”(марулите) трябва да имат сърцевина, която може да бъде малка.

Сърцевината на къдраволистната ендивия и на широколистната ендивия (салата ескариол) трябва да бъде с жълто оцветяване.

2.2.2. Клас II

Към този клас се отнасят салати, къдраволистна ендивия и широколистна ендивия (салата ескариол), които не могат да се отнесат към клас I, но съответстват на посочените минимални изисквания. Те трябва да бъдат: • достатъчно добре оформени;

 • без повреди и без дефекти, които се отразяват на хранителните качества;

Допускат се следните дефекти при условие, че продуктите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид:

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни повреди, причинени от вредители.

Главестите салати трябва да имат сърцевина, която може да бъде малка. Допуска се да липсва сърцевина в главестата салата, отглеждана под покритие. Допуска се да липсва сърцевина и в салатите ”Кос” (марулите).

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по теглото на единичната бройка.3.1. Минимално тегло

Минималното тегло за клас I и клас II е, както следва:


Отглеждани на открито

Отглеждани

под покритие

Главести салати (с изключение на салати от типа “Криспхед” и “Айсберг”) и салати “Кос” и “Ромен” (с изключение на марули с маслена консистенция от типа “Литъл джем”)

150 грама


100 грамаГлавести салати от типа “Криспхед” и “Айсберг”

300 грама

200 грама

Листни салати и марули с маслена консистенция от типа “Литъл джем”

100 грама


100 грамаКъдраволистна ендивия и

широколистна ендивия

(салата ескариол)

200 грама


150 грама3.2. Еднородност

3.2.1. Салати

За всички класове разликата в теглото между най-леката и най-тежката салата във всяка опаковка не трябва да бъде повече от: • 40 грама, когато най-леката салата тежи по-малко от 150 грама за бройка;

 • 100 грама, когато най-леката салата тежи от 150 грама до 300 грама за бройка;

 • 150 грама, когато най-леката салата тежи от 300 грама до 450 грама за бройка;

 • 300 грама, когато най-леката салата тежи над 450 грама за бройка.

3.2.2. Къдраволистна ендивия и широколистна ендивия (салата ескариол)

За всички класове разликата в теглото между най-леката и най-тежката ендивия във всяка опаковка не трябва да бъде повече от 300 грама.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Допускат се отклонения от качеството и размера на салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол), които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас I

Допуска се до 10 % от броя на салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ .4.1.2. Клас II

Допуска се до 10 % от броя на салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или с други дефекти салати, къдраволистна ендивия и широколистна ендивия (салата ескариол), което ги прави негодни за консумация.4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове се допуска до 10% от броя на салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) да не отговарят на посочения размер, но с разлика не повече от 10% над или под посочения размер.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от салати, къдраволистна ендивия и широколистна ендивия (салата ескариол) с един и същ произход, сорт или търговски тип, качество и размер.

Различните типове салати, къдраволистна ендивия и широколистна ендивия (салата ескариол) могат да бъдат смесени и пакетирани заедно, при условие, че те са еднородни по отношение на качеството и, за всеки съответен тип, на размера. Освен това отделните типове трябва лесно да се различават един от друг и делът на всеки тип в опаковката трябва да се вижда, без да се поврежда опаковката.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол) трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид

Салатите, къдраволистната ендивия и широколистната ендивия (салата ескариол), представени в повече от един слой, трябва да бъдат опаковани и подредени сърцевина до сърцевината при условие, че слоевете или главите са по подходящ начин предпазени или разделени.6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • “Салати”, “Главести салати тип “Батърхед”, “Батавия”, “Главести салати тип “Криспхед” (тип “Айсберг”), “Салати “Кос” (марули)”, “Листни салати” (или например, “Оук Лийф”, “Лоло блонда”, “Лоло роса”), “Къдраволистна ендивия” или “Широколистна ендивия (салата ескариол)” или други синоними, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • “Литъл джем”, ако е необходимо или други синоними;

 • “Отглеждани под покритие” или други подобни обозначения, ако е необходимо;

 • Наименование на сорта (не е задължително);

 • Когато различни типове продукти са смесени заедно, се обозначават:

 • “Смесени салати”, или

 • Наименованието на всеки тип, а когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън се посочва броят на единичните бройки от всеки тип .

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер, изразен чрез:

 • минималното тегло на единичната бройка, или

 • брой на единичните бройки.

 • Нетно тегло (не е задължително).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница