Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (овос)Дата31.03.2018
Размер238.55 Kb.
#63629
Приложение №2 към чл.6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС)

1. Информация за контакт с възложителя:
Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

От Евгени Захариев Грозданов-ЕГН-6201267345Пълен пощенски адрес

Гр.Самоков, ул.”Овнарско”№1


Лице за контакти:

адв.Ваня Любенова Николова-Гелова -пълномощник

тел. 0887370425


2. Характеристика на инвестиционното предложение
Характеристиката на инвестиционното предложение за изграждане на 2 броя сгради „къща за гости" е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС/

Информацията е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта, за която се изготвя инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение II към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС - „Поземлен имот за обществено обслужване извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в Приложение 1)”.
2.1.Резюме на предложението
Инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земята и последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обект 2 броя сгради„къща за гости„. сградите се предвижда да се изградят в неурегулиран поземлен имот с № 03441.4.558, в местността ”Милов Брег „землището на с.Бели Искър , община Самоков, Софийска област.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 163 от 2004г. том 9, дело 1930 на и Нотариалет акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76 от 2006г., том 4, дело 746 на Служба по вписванията-Самоков.

Имотът е собственост на възложителя Евгени Захариев Грозданов

С решение № 422 по протокол №13/30.06.2016г.на Общински съвет-Самоков е одобрено представеното задание и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план –план за застрояване на ПИ № 03441.4.558 по скица №15-104814-07.03.2016г.-презаверена на 10.10.2016г. от СГКК-Софийска област в местността „Милов Брег„ земл.с.Бели Искър.

С плана за застрояване се обособява Реакционна устройствена зона „Ок„ в която ще бъдат разположени свободно стоящи две сгради на отстояния 4,00 м към съседните имоти, а от дъното на 6.00 м и на 5.00 м към съществуващия път.

Съгласно скица № 15-104814-07.03.2016г. презаверена на 10.10.2016г. поземлен имот с №03441.4.558, издадена от СГКК-Софийска област, имотът представлява земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива с обща площ 4409 кв.м.

С писмо изх. № ТО-1393/19.09.2016г. на „ВиК” ЕООД-София се съгласува проекта за ПУП-ПЗ, тъй като бъдещото застрояване в имота няма да засегне съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения, стопанисвани от Дружеството. Имота в село Бели Искър може да бъде захранен с вода за питейно-битови нужди от уличната водопроводна мрежа.

Транспортният достъп до обекта ще се осъществява от път собственост на Община Самоков.2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Местоположението на терена е подходящо за реализиране на инвестиционно предложение за изграждане на 2 броя „къща за гости” отговаря на критериите по отношение:

 • съществуващите транспортни комуникации

 • разположението и конфигурацията на имота съответства на предстоящото предназначение на обекта;

 • наличие на инвестиционен интерес;

Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия чрез разкриване на постоянни работни места – осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми .

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.


2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Предложеният за одобрение план за застрояване във връзка с промяна на предназначението на земята няма връзка с други съществуващи дейности и не променя одобрени устройствени планове в района

Проектът на подробен устройствен план – план за застрояване е разработен на основание решение № 422 по протокол №13/30.06.2016г.на Общински съвет-Самоков за ПИ с № 03441.4.558 по скица № 15-104814-07.03.2016г. презаверена на 10.10.2016г., издадена от СГКК-Софийска област

С плана за застрояване се обособява устройствена зона Ок – Реакционна устройствена зона за отдих в която ще бъде разположени 2 сгради-„къщи за гости”, на отстояния мин.4,00 м от границите на имота.

Съгласно скица № 15-104814-07.03.2016г., презаверена на 10.10.2016г., на СГКК-Софийска област имотът представлява земеделска земя с начин на трайно ползване – Нива с обща площ 4409 кв.м.
2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи
Няма разгледани алтернативи, тъй като теренът е собственост на възложителя.

“Нулева” алтернатива ще означава имотът да остане незастроен с настояща функция – земеделска земя Нива, като ще запази сегашния си вид на неподържан и не ползван за земеделски цели, което не се разглежда като възможност от възложителя на инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционния проект представлява добра алтернатива за развитие на селищата в община Самоков като полезна дейност, респективно за подобряване на социално-икономическите условия за развитие на района.
2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството
Поземлен имот с № 03441.4.558 е собственост на възложителя и съгласно скица № 15-104814/07.03.2016г., презаверена на 10.10.2016г. издадена от СГКК-Софийска област и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот имотът представлява земеделска земя с начин на трайно ползване - Нива при граници и съседи :

- от север–земеделска земя;

- от юг–земеделска земя

- изток- асфалтов път

-запад- земеделска земя

Площта на имота е достатъчна за извършване на дейностите при строителството. Площадките за разполагане на техника и други временни дейности ще бъдат определени в работния проект и ще бъдат развити изцяло върху имота, собственост на възложителя.


2.6 Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет
Инвестиционното предложение предвижда след промяна предназначението на земята на имот № 03441.4.558 в землището на с. Бели Искър и последващо издаване на виза за проучване и проектиране да се изгради 2 броя „къщи за гости»

Съгласно проекта за ПУП-ПЗ, имот№ 03441.4.558 попада в устройствена зона за реакционна устройствена зона/Ок/ със следните параметри:

- Плътност на застрояване – до 20%;

- Интензивност на застрояване – до 0.6;

- Озеленяване площ min– 50%;

-максимална височина на сградата до 10 м, 3 ет;

Застроената площ на бъдещите постройки в имота се предвижда да бъде около 120 м2. Застрояването е ниско етажно с максимална кота корниз на сградата до 10,0 м.

С писмо изх. № ТО-1393/19.09.2016г. на „ВиК” ЕООД-София се съгласува проекта за ПУП-ПЗ, тъй като бъдещото застрояване в имота няма да засегне съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения, стопанисвани от Дружеството. Бъдещите сгради по плана на село Бели Искър може да бъдат захранен с вода за питейно-битови нужди.

За захранването на сградите и съоръженията с вода ще се изгради площадкова водопроводна мрежа от ПЕВП тръби и фасонни части.

Топлата вода ще се подсигурява от бойлер, монтиран в сградата. В сградите водопроводната инсталация ще се изпълни от полипропиленови тръби и фасонни части, като за студената вода ще се предвиди SRD/PN 10, а за топлата – SRD/ PN

На площадката ще бъде изградена канализационна мрежа, отвеждаща отпадъчните битово-фекални води в бетонирана безотточна яма на изчерпване. За почистване ще се ползва услугите на специализирана фирма, след сключване на договор.

Дъждовните води чрез площадкова дъждовна канализация ще се оттичат свободно по терена.

Захранването на сградата с електроенергия ще се осъществи чрез електропроводната мрежа и изграден стълб до имота за електрозахранването, съгласно писмо с изх.№ 1202301092/10.09.2016г. на ЧЕЗ”Разпределение България”АД.

Отоплението ще се осъществи чрез изграждане на локално парно в сградата чрез парно котле, което ще се захранва с пелети.


За озеленяване и външно оформление на свободните от застрояване площи ще се изготви отделен проект след завършване на вертикалната планировка.

Не се предвижда изграждане на подземни гаражи.

Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.


2.7 Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка в района и безопасност на движение за обитателите на жилищната сграда.

С изключение на оформянето на новите вход и изход към площадката, не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота.


2.8 Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Предвижда се проектиране и изграждане на два броя къщи за гости за отдих. При започване на строителството ще бъде изготвен ПБЗ и ПУСО.

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във водните обекти и др.).

Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседните имоти.

Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по съществуващ път.

По време на реализиране на проекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Срокът за строителството на имота е 2-3 години. Експлоатационният срок на обекта е 50 години.


  1. Предлагани методи за строителство

Строителството ще се извършва съгласно поставените условия в издаденото Разрешение за строеж.

За реализацията на проекта ще се използват съвременни методи в строителния процес с цел да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии и да се осигури висока степен на контрол на качество на изпълнение на строително-монтажните работи.

Строителството ще се извършва без струпване на строителна техника на обекта, а за всяка операция ще се осигурява необходимата такава.

Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход.

Предлага се монолитно ниско етажно строителство до 10 м. Изискванията са сградата да бъде с топлоизолиращи стени и да бъде обзаведена с енергоспестяващи прибори.

2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по

време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използват поземления имот –земеделска земя.

Природният ресурс-хумуса в процеса на изкопните работи за основите на сградата ще се съхранява временно на площадка в границите на имота и в последствие ще се използва за нуждите на благоустрояването и озеленяването на имота.

Строителството не предвижда директен добив на природни ресурси. По време на строителството ще бъдат използвани строителни материали, вода, горива за строителната техника и ел.енергия, дървен материал и др. доставяни отвън по предварително сключени договори с доставчиците.

По време на експлоатацията:

Ще се ползва ел. енергия, вода за питейно-битови нужди .

Инвестиционното предложение не предвижда през всичките си фази добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до промяна на съществуващия антропогенен ландшафт на района.
2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране

Отпадъците в България са класифицирани в 4 основни групи: битови, строителни, производствени и опасни.

Управлението на отпадъците е свързано с: предотвратяване образуването им, рециклиране и обезвреждане.

При осъществяване на изкопните и строителните дейности за изграждане на сградата се очаква да се формират временно -

-смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.- код 17 05 04, 17 05 06,

- бетон -код 17 01 01-,

-тухли – код 17 01 02,

- керемиди, керамични изделия, фаянсови плочки код- 17 01 03,

-смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, различни от упоменатите в 17 00 06 ,а именно код- 17 01 07,

- дървесен материал -код-17 02 01,

-стъкло - код -17 02 02 и др.

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:

Смесени битови отпадъци-код- 20 03 01

Хартиени и картонени опаковки-код -15 01 01

Пластмасови опаковки –код -15 01 02

Стъкло -код -1702 02


2.12 Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се отведат в септична яма .

Образуваните битови отпадъци ще се съхраняват временно на закрита площадка тип”джоб” и по график ще се извозват до депото.

По време на проектирането:

В отделните части на проекта ще се заложат проектни решения, отговарящи на европейските норми и стандарти и съобразени с изискванията за строителство по европейски изисквания .

Ще се изготви План за безопасност и здраве, с който ще се предвидят в границите на имота местата на временно складиране на хумуса и строителни материали необходими за всяка работна смяна.

По време на строителството:строителството ще се извършва без струпване на строителна техника на обекта, а за всяка операция ще се осигурява необходимата такава. Няма да се допуска работа на двигателите на строителните машини на празен ход по време на строителствотоСпазване изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005 г. за ограничаване на праховите емисии при товарене / разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали;

По време на експлоатацията на обекта:

Забранява се замърсяване на околните терени и територията с отпадъци.

Инвестиционното предложение предвижда използване на енергоспестяващи и водоспестяващи прибори и инсталации;


2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

Възможностите за водоснабдяване на къщите за гости ще бъде захранена с вода от водопроводната мрежа на селото.

Формираните битово-фекални отпадъчни води, ще се отведат в септична яма.

Захранването на сградата в имота с електроенергия ще се осъществи чрез електропреносната мрежа на селото.

За жилищната сграда ще бъдат изградени различни видове електрически инсталации: силнотокови ел. инсталации за осветление и контакти и слаботокови ел. инсталации (телефонна и телевизионна) и мълниезащитна инсталация.

Отоплението на сградата ще бъде с изграждане на локално парно на пелети.

За направата на площадката и подходите към сградине ще се разработят настилки в зависимост от технологичната схема и организация на обекта.

За озеленяване и външно оформление на свободните от застрояване площи ще се изготви отделен проект след завършване на вертикалната планировка.

Не се предвижда изграждане на подземни гаражи.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия при експлоатация на сградата. То може да се конкретизира и изрази в следното:

- значителни капиталовложения за изграждане на инфраструктурата на терена;
2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

- Решение за промяна предназначението на земята за неземеделски нужди;

- Освен нормативно заложените в ЗУТ стандартни процедури /съгласувателни писма от ВиК, Електроразпределение, РСПАБ, РЗИ, КАТ и др./ пряко свързани с инвестиционното намерение са и следните разрешителни:

- Разрешително за извозване на строителните отпадъци от община Самоков;

- Договор за извозване на битовите отпадъци на депо за неопасни отпадъци;


2.15 Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Въздействието на обекта два броя къща за гости в имот земл.с.Бели Искър по време на строителството и по време на експлоатацията ще бъде незначително върху компонентите и факторите на околната среда

По компонент въздух:

-очаква се минимално, епизодично, временно замърсяване на въздуха с прахови частици по време на изкопните работи за основите на сградата. Това замърсяване се отчита като необходимо и задължително при извършване на строителните работи.

-влиянието на строителните машини по отношение на излъчваните от тях емисии по време на работа ще бъде краткотрайно и минимално;

-не се допуска работа на празен ход на строителните машини;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно

Временно може да се получи минимално шумово натоварване

По компонент води:

-не се предвижда изпускане на замърсени води в повърхностни водни обекти и подземни водни тела;

Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат в изградена септична яма.

По компонент почви:

-не се очаква замърсяване на почвите с битови отпадъци- те ще бъдат в минимални количества и ще се събират разделно в контейнери и извозват на депо гр.Самоков;

-строителните отпадъци ще се извозват своевременно, без да се складират на временно депо в района на строежа или извън границите на имота;

Релеф:

-не се предвижда добив на инертни материали и следователно не се очаква изменение на формите на релефа в района и в имота;-не се предвижда натрупване на отпадъци и запръстяването им в района на имота и извън него и създаване на депо.

Растителен и животински свят:

-не се предвижда загуби на горски площи- имота представлява земеделска земя,

-не се предвижда по време на строителството запрашаване на растителност и намаляване на интензивността на жизнените процеси на растителността в района;

-не се предвижда изменение на видовия състав на растителността и животинския свят в района.

С инвестиционното предложение се цели и са осигурени необходимите проектни решения за да се запазят благоприятните условия на околността.

Въз основа на горното, се прави извода, че предлаганото инвестиционно предложение няма да оказва значително негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2.16 Риск от инциденти
Добрата организация и използването на съвременни методи в строителния процес гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите й територии, както и висока степен на контрол на качество на изпълнение на строително-монтажните работи.

Очакваните рискови фактори водещи до увреждане на здравето на хората са:

а) По време на изграждане - изграждането на сградата е свързано с изпълнение на изкопни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на материали, машини и др. Строителните, монтажните и транспортните работи могат да бъдат източник на следните въздействия:


 • шумово въздействие;

 • локално замърсяване с отработени газове;

 • запрашаване на средата;

 • възможни натравяния (при работа с бои, лакове, асфалтови смеси и др.)

 • вибрации (при работа на строителните машини и транспортната техника).

б) По време на експлоатация, рисковите фактори са свързани с техническата изправност на инсталации и съоръжения в обекта, за което трябва да се предвиди:

 • поддържане в постоянна изправност на площадковата канализация;

 • подържане в добро техническо състояние на електрическата и ОВ инсталация.

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, при неспазване на трудовата и технологична дисциплина.

При нормална експлоатация на комплекса не следва да се очакват рискови ситуации.


3. Местоположение на инвестиционното предложение
3.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа
Към информацията е приложена скица № 15-104814-07.03.2016г.презаверена на 10.10.2016г. на СГКК-Софийска област, от която е видно, че имотът представлява земеделска земя с начин на трайно ползване - Нива с обща площ 4409кв.м.

Инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земята и последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обект „2 бр. къщи за гости„.

Къщите за гости се предвижда да се изгради в неурегулиран поземлен имот с № 03341.4.558 ” , в местността ”Милов Брег „земл.с.Бели Искър , община Самоков, Софийска област.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 163 от 2004г. том 9, дело 1930 на и Нотариалет акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76 от 2006г., том 4, дело 746 на Служба по вписванията-Самоков недвижим имотът е собственост на възложителя Евгени Захариев Грозданов.


3.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Поземлен имот с №03441.4.558 с обща площ 4409 кв.м представлява земеделска земя с начин на трайно ползване - Нива при граници и съседи - частна собственост и път.

Площадките за разполагане на техника и други временни дейности ще бъдат определени в работния проект и ще бъдат развити изцяло върху имота, собственост на възложителя.

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат нарушени.


3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Предложеният за одобрение план за застрояване във връзка с промяна на предназначението на земята няма връзка с други съществуващи дейности и не променя одобрени устройствени планове в района.

С решение № 422 по протокол №13/30.06.2016г.на Общински съвет-Самоков е одобрено представеното задание и разрешава да се изработи подробен устройствен план –план за застрояване за ПИ № 03441.4.558 по скица № 15-104814-07.03.2016г. презаверана на 10.10.2016г. на СГКК-Софийска областв местността „Милов Брег „ земл.с.Бели Искър

С плана за застрояване се обособява реакционна устройствена зона”Ок” в която ще бъдат разположени 2 броя сграси”Къщи за гости”, на отстояния 4,00 м от границите на имота с параметри: Пзастр. – до 20%; Кинт.- до 0.6% Озеленяване – до 50%.

Застроената площ на 2 броя сгради в имота се предвижда да бъде около 120кв.м , кота корниз на сградите до 10,0 м.,

3.4. Чувствителни територии в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и други; Национална екологична мрежа
Бъдещите сгради „къщи за гости” ще бъде изградена в поземлен имот – земеделска земя /Нива/ в землището на с.Бели Искър, община Самоков.

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.


3.5 Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Качеството на средата и регенеративната способност на природните ресурси няма да бъдат влошени от реализацията на инвестиционното предложение.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на с.Бели Искър се оценява като отлично. Природните ресурси на района са съхранени.

Природните дадености на района обуславят развитието на курортните дейности.

3.6 Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположението
Местоположението на имота е подходящо от гледна точка на пътно-транспортната обстановка за реализиране на такъв вид проект.

Реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на община Самоков.4.Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)
4.1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ланшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, разлините видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на

реализацията на инвестиционното предложение):
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух,

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на

единични и групови недвижими културни ценности, както и

очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,

вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани

организми.

Инвестиционното предложение 2 броя сгради„къща за гости„. ПИ № 03441.4.558, в местността ”Милов Брег землището на с.Бели Искър , община Самоков, което се предвижда да се осъществи, няма да оказва негативно въздействие върху хората и тяхното здраве. То не е свързано с промишленост и замърсяващи дейности, а предвижда изграждане 2 броя сгради„къща за гости“ .Тези дейности не са свързани с рискове за човешкото здраве. На този етап земята на имота е с трайно предназначение:земеделска и с начин на трайно ползване нива. Съгласно изработения по искане на инвеститора план за застрояване се обособява устройствена зона Ок – Реакционна устройствена зона за отдих в която ще бъде разположени 2 сгради-„къщи за гости”, на отстояния мин.4,00 м от границите на имота. Проектът на подробен устройствен план – план за застрояване е разработен на основание решение № 422 по протокол №13/30.06.2016г.на Общински съвет-Самоков за ПИ с № 03441.4.558 по скица № 15-104814-07.03.2016г. презаверена на 10.10.2016г., издадена от СГКК-Софийска област

Освен това по проекта на ОУП на КТЛ Самоков-Боровец –Бели Искър Община Созопол- ПИ с идентификатор 03441.4.558 е предвиден за застрояванес малки семейни хотели.

Поземлен имот с идентификатор 03441.4.558, местност „Милов брег ”, землище нас.Бели искър, Община Самоков се намира на 100 метра южно от регулацията на с.Бели Искър.

Инвестиционното предложение със своите функции и предназначение не излиза с влиянието си извън границите на ПИ03441.4.558, местност „Милов брег ”, землище на с.Бели искър и не засяга съседни имоти.

Инвестиционното предложение няма да доведе до унищожаване на материални активи. Такива в имота не съществуват.

Не се очаква негативно въздействие и върху атмосферния въздух. Временно емисионно натоварване с прах и шум ще има при изпълнение на строителните работи. Количеството му зависи от сезона, през който се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори/вятър, валежи, температура, характеристика на земните частици/. Тези вредни емисии обаче са ограничени по време и количество и са характерни и задължителни за всяко строителство.

Като се има предвид малкия брой строителни машини и строителни работници, които ще извършат ниско етажното строителство, без наличие на струпване на много хора на мястото, липсата на туристически атракции в и около имота, водещи до струпване на много хора, се предполага, че атмосферния въздух ще се натовари с незначително атмосферно замърсяване с прахови частици ФПЧ10 и шум.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху атмосферата.

При изкопните работи за основите на сградата, почвената покривка-хумусния пласт ще се съхрани временно в границите на имота и ще се оползотвори за озеленяването на имота.

В границите на разглеждания имот и в района им няма полезни изкопаеми, не се предвиждат дейности в земни недра.

Инвестиционното предложение не предвижда заустване на пречистени води във воден обект съгласно нормативните изисквания, тъй като районът не е канализиран.

Предвижда се водоползване от градската водопроводна мрежа на с.Бели Искър след сключване на Договор с оператора-ВиК ЕАД –София окръг.

Не се засягат единични или групови паметници на културата. Такива в района и околността в близост до обекта няма.

Не се очаква съществено въздействие върху околната среда при осъществяване дейността с отпадъците. Генерираните отпадъци строителни по време на строителството и битови и производствени по време на експлоатацията на обекта ще се третират съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по ЗУО. Възложителят е длъжен да се съобрази с Програмата за управление на отпадъците в Община Самоков и всяка последна актуализация на ЗУО.

Инвестиционното предложение не е рисков енергиен източник както и на шумове, вибрации, радиации, както и на някои генетично модифицирани организми.

Не се предвижда внасяне на генно модифицирани организми в границите и извън от имота.

Теренът предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

В имота няма разположени пунктове от Националната екологична мрежа.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Обектът ще се изгради в поземления имот след провеждане на съответните процедури по Закона за опазване на земеделските земи и ЗУТ.

Очакваното въздействие ще бъде:

- краткотрайно по време на изграждане на обекта;

- непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой жители и други)
Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват – на територията на имот, собственост на възложителя;

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Засегнати могат да бъдат само работниците на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Вероятност на поява на въздействието
Няма вероятност от поява на въздействие по време на експлоатацията на сградата.

За предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии е необходимо да бъдат предвидени мерки от възложителя, които да включват

- Изготвяне на Авариен план за обекта;

- Изготвяне на „Оценка на риска по работни места”;

- Спазване на изискванията на Наредба № 2 за ПСТН;

- Спазване на изискванията на Наредба № І-209/2004г. за противопожарната безопасност на обекти в експлоатация.


Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Продължителността на въздействие зависи от времето на изграждане и експлоатация на обекта.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Рисков фактор при разглежданото инвестиционно предложение е възможността от възникване на пожар и авария поради неспазване на трудовата дисциплина.

Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда, по съществените от които са:

- максимално използуване на изкопаните земни маси за подравняване и вертикална планировка на площадката;

- депониране и използуване на хумусния слой, отнет по време на строителството, за оформяне на предвидените за изграждане зелени площи;

- отвеждане на отпадъчните води в септична яма.

- съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци;

- реализиране на предвиденото по проект, озеленяване с тревни площи, ниска и висока растителност, съобразно климатичните условия на района и характерната местна растителност;

- прилагане на план за управление на обекта, гарантиращ спазване на строги изисквания по отношение поддръжката на тревните площи, сградния фонд, алейната мрежа и инфраструктурата;

- събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

- спазване на всички изисквания, ограничения и забрани на действуващите Закони и поднормативни актове.
Трансграничен характер на въздействията

ПИ 03441.4.558 м.“Милов брег“ е отдалечен на значително разстояние от границите на Р България и не може да има трансграничен характер .Не се очаква проявата на такъв характер при преминаването през всички етапи на изпълнение на Инвестиционното предложение.4.9 Заключение

Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на „2 Броя къщи за гости” в неурегулиран поземлен имот с № 03441.4.558 , в местността ” Милов Брег„земл.с.Бели Искър, община Самоков, Софийска област няма да има отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда при спазване на предвидените мерки.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница