Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овосДата08.06.2018
Размер239.62 Kb.
#72503

Информация по Приложение № 2 на Наредбата по ОВОС


Приложение № 2 към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Преустройство на навес във ферма за интензивно угояване на патици мюлари с капацитет до 864 места за отглеждане” в УПИ I-665, от кв.95 Стопански двор, по плана на с.Гранит, общ. Братя Даскалови


I. Информация за контакт с инвеститора:


 1. ЕТ„БЕКСИМПО-БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ” ЕООД ЕИК 130303844,

с адрес: гр. София, ж.к. „Надежда”, бл. 205, вх. „А”

/Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/2. Пълен пощенски адрес : гр. София, ж.к. „Надежда”, бл. 205, вх. „А”

3. Телефон, факс и е- mail : инвеститор Борислав Георгиев Спасов

4. Лице за контакт: Радостина Рачева
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:

Предвиждаме преустройство на съществуващ навес във ферма за интензивно отглеждане и угояване на патици мюлари с капацитет до 864 места за отглеждане” в УПИ I-665, от кв.95 Стопански двор, по плана на с.Гранит, общ. Братя Даскалови. Строежът ще се изпълни е в Стопанския двор на село Гранит в УПИ I665 от кв.95, който е собственост на ЕТ „БЕКСИМПО – БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”, гр.София.

Навесът, който се преустройва е от стоманобетонна носеща и покривна конструкция, покрит с керемиди. С преустройството се изграждат външни и вътрешни стени от тухлена зидария между съществуващите стоманобетонни колони за разполагане на помещение за интензивно угояване, склад за царевица, съблекални за работно и лично облекло, душ, WС, коридор и стая за почивка.

Не се предвиждат изграждането на нови пътища, а ще се използват съществуващите общински. Осигурен е необходимия достъп до обекта от улица минаваща северно от имота, като при влизане на територията са предвидени дезинфекционни площадки за автомобили и пешеходци.

Отпадъчните води от производството се заустват в торово хранилище, което е въведено в експлоатация и се намира в съседния УПИ ІІ665 също собственост на възложителя.

Захранването на сградата с вода се предвижда от съществуващ площадков водопровод, чрез водопроводно отклонение предвидено да се изпълни с полипропиленови тръби ф32мм. Отвеждането и заустването на битово-фекалните отпадни водни количества от битовата част се отвеждат в новопроектна площадкова ревизионна шахта, като отпадните води заустват в новопроектна изгребна яма.

Във фермата ще се угояват принудително до 864 бр. патици за един цикъл на възраст от 75 до 90 дни, при затворено клетъчно отглеждане.

Проектното решение изключва негативно въздействие върху компонентите на околната среда, осигурява здравословни и безопасни условия на труд и тяхната реализация ще бъде в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна и работна среда.

В прилежащия район няма защитени природни територии като елементи на Националната екологична мрежа. Реализацията на проекта няма да наложи промяна в наличната инфраструктура на района.

Животните ще бъдат отглеждани, като са спазени нормите ратифицирани в българското законодателство Директиви на европейския съюз и Наредба №44 от 20април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба № 21 от 14 декември 2005г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение.

Технологията на отглеждане осигурява подходящи условия за етологичните потребности за социална среда и се намаляват нивата на стрес при животните. Храненето се извършва автоматизирано, като са създадени условия за хранително място за животните от съответните възрастови групи. Система за вентилация осигурява необходимия въздухообмен в птицефермата. Осигурени са вентилация и отпление. Автоматизираното управление на вентилационната система се очаква да осигурява регулирана постоянна температура.В обекта се предвижда да се изгради общообменна вентилация с покривни вентилатора. На съседният имот, собственост на същият инвеститор е изградено и ще се ползва водонепропускливо торохранилище с капацитет до 3000 м3, където торта ще се съхранява в изграденото за целта хранилище с капацитет за 4-8 месечен период.

Съгласно съвременните технологии в птицевъдствато се цели постигане на непрекъснатост и ритмичност на производствения процес при диференцирано отглеждане на животните по възрастови и физиологични групи. Основната цел е постигане на пълна автоматизация на процеса без необходимостта от ежедневно обслужване от работници при отглеждането на животните. В имота ще бъде изградена едноетажна сграда със смесена конструкция.

При започване на строителството не се очаква използването на взривни материали.Общата площ е 3122кв.м.. Застроената площ на сградата на фермата е 500 кв.м.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Птицеферма”, съгласно директивите на Европейския съюз и Министерството на земеделието и храните на Р България за развитие на националното ни земеделие.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение цели:


 • Постигане на рентабилност на производството и качество, отговарящи на новите и все по-високи изисквания на пазара, чрез внедряване на най-добрите налични техники в областта на птицевъдството

 • постигане на съответствие с нормативните изисквания за околна и работна среда.

 • Инвестиционното предложение предвижда изграждане на “Птицеферма”, съгласно директивите на Европейския съюз и Министерството на земеделието и храните на Р България за развитие на националното ни земеделие.

 • От патиците и гъските може да се получават не само месо, мазнина, пух и перушина, но и деликатесен продукт - черен дроб. Гъшият черен дроб, получен след специално хранене, е продукт с голяма ценност и висока цена.

 • Новите технологии за отглеждане на птици предвиждат минимално въздействие върху околната среда и ще се осигури спазването на европейски стандарти в това отношение.3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
За реализацията на предложението не е необходимо съгласуване с други планове на действие. ПУП-ПЗ ще бъде съставен съгласно изискванията на ЗУТ /Закон за устройство на територията/, чл. 59/1/, чл.60/2/; Наредба № 7 към ЗУТ. Инвестиционното предложение е във връзка със съседен собствен имот.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не се предвижда и не са разглеждани други алтернативи на предложението тъй като имотът е собственост на инвеститора, а има и необходимата инфраструктура. Имотът е с начин за трайно ползване –„За стопански двор”. Нулевата алтернатива за инвестиционното предложение е практически то да не бъде реализирано. Инвестиционното предложение е за разширение на съществуваща птицеферма.

Изборът на инвеститора по отношение на технология и оборудване е направен въз основа на собствени проучвания и сравнителен технико -икономически анализ на съществуващите практики в областта на птицевъдството.

Като критерии за оценка са използвани - доказан опит, капитални, производствени разходи, поддръжка, необходим и наличен терен, инфраструктура, въздействие върху околната среда, свързано с процесите.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Строежът ще се изпълни е в стопанския двор село Гранит в УПИ I665 от кв.95, който е собственост на ЕТ „БЕКСИМПО – БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”, гр.София.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуващ навес и внедряване на високотехнологична, автоматизирана система за отглеждане до 864 бр. патици, която ще бъде разположена УПИ I-665от кв. 95 с. Гранит

Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на строително ремонтните работи
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Основните процеси са:

Във фермата ще се угояват принудително до 864 бр. патици за един цикъл на възраст от 75 до 90 дни, при затворено клетъчно отглеждане.

Входът на фермата е изграден, съгласно изискванията за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и разполага с помещение за охрана и регистрация на посетители, дезинфекционна площадка за транспортни средства - вана с дължина 7м., ширина 30м. и с дълбочина 0,4м. за дезинфекционен разтвор; дезинфекционна площадка за хора, състояща се от дезинфекционна пътека с дължина 0,80 м. и умивалник с приспособление за измиване и дезинфекция на ръцете и шкаф за дезинфектанти, в който са и съоръженията за дезинфекция на транспортни средства.

Предвидена е площадка за измиване и дезинфекция на МПС.

Общия брой на клетките, в които ще се угояват патките е 216, оборудвани с улейни поилки.

Патиците са разположени в метална решетъчна клетка за принудително угояване, която е повдигната над пода с крачета и позволява по-лесното почистване и дезинфекция на помещенията. На предната страна на клетката има по-голямо разстояние между напречните разделители, за да могат патиците да си пъхат главите и да пият вода от поилките, които се закачват на предната стена.

Царевицата за храна става по следният начин се взима от предвидения склад, поставя се в съд за разбъркване на царевица, където се попарва с топла вода от нагревател за вода, поставят се витамини, добавки и така подготвената храна се поставя във бункера на машина за принудително угояване.

Работникът минава с машината покрай клетките и храни гъските на място. Принудителното угояване се извършва с машина с електромотор и с пластмасова тръба с безконечен винт в нея, която се пъха в устата и в началото на хранопровода и по този начин се нагнетява царевицата. В началото на угояването гъските се хранят по 2-3 пъти, в средата по 3-4 и в края по 4-5 пъти на ден. Микроклимата на помещението се осъществява с помощта на система за охлаждане с клапи за чист въздух, разположени симетрично по дължината на сградите и стенни вентилатори. Ще се изгради вентилационна система за принудителен въздохообмен и постигане на оптимални зоохигиенните норми в помещението. На съседният имот, собственост на същият инвеститор е изградено и ще се ползва водонепропускливо торохранилище с капацитет до 3000 м3, където торта ще се съхранява в изграденото за целта хранилище с капацитет за 4-8 месечен период. През пролетния, летния и есенния сезони обезвредения тор, ще се разпръсква дозирано съобразно нормите за торене /азот на единица площ/ със специализирана за целта дозираща тороразпръскваща цистерна с капацитет 11500 - 12000 литра осигуряваща безопасно отвозване и дозирано разпръскванене на торовите маси.

Санитарните възли, бани и помещения за съхранение на личните облекла и вещи на персонала и за спане са напълно отделени от помещенията предназначени за отглеждане и принудително угояване на патиците. Във фермата ще работят трима работника.

Технологичното оборудване се изработва от материали устойчиви на корозия и промени при контакт с храни, миещи и дезинфекционни средства.

Всички машини са стандартно производство, снабдени с необходимия паспорт и сертификат за безопасност.

В помещението за интензивно хранене е приета схема за странично изсмукваща вентилация. Замърсеният въздух се изсмуква от шест броя осеви вентилатори с дебит до 3800м3/ч, специално пригодени за птицеферми комплектовани с ел. двигател и мрежести решетки и поцинкована стоманена рамка. Притока на свеж въздух се осъществява от шест въздушни клапи, комплектовани с рамка и възможност за регулиране притока на въздух.

В битовите помещения няма възможност от естествено проветряване ,за това се предвижда общообменна смукателна вентилация, комплектовани с битов вентилатор с дебит 180 м3/ч, таванни смукателни регулиращи решетки, въздуховод до PVC тръба с ф110мм, минаваща над окачения таван.

В настоящата сграда ще се угояват 864 броя патки.

Захранването на сградата с вода се предвижда от съществуващ площадков водопровод, чрез водопроводно отклонение. Отвеждането и заустването на битово-фекалните отпадни водни количества от битовата част се отвеждат в новопроектна площадкова ревизионна шахта, като отпадните води заустват в новопроектна изгребна яма.

Отвеждането им заустването на производствените отпадни водни количества от производствената част се отвеждат в съществуваща торова яма.

Дъждовните отпадни води от покрива на сградата се отвеждат външно, посредством улуци, които се оттичат към пътя, съгласно вертикалната планировка.

Ограничаването на емисиите на миришещи вещества се осъществява и със следните мерки:

- отглеждането на птиците се извършва в затворени помещения;

- управлението на тора от помещенията за отглеждане на птиците се осъществява по метода „пълно-празно”, т.е. торът се извежда периодично, преди заселване на нова група птици в даденото помещение. При това голяма част от ферментационните процеси протичат в самото помещение;

- оползотворява се торовия отпадък.

- помещенията за отглеждане на птици са снабдени със съвременни автоматизирани вентилационни системи;

- резервоарите (торохранилищата) за сепарация на тора и съхранението им, са разположени в съседен имот на възложителя (подветрената страна) на птицефермата. Така най-близките селища попадат в страни от най-вероятните посоки за разпространение на миризми.

7. Необходимост от нова инфраструктура- пътна, електроснабдяване, ВиК:.
Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

:

Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение, съгласно Бизнес-плана е със срок до 1 година от одобряване на проекта и получаване на субсидиите за изпълнението му. Етапите са:


 • Преустройствои изграждане на птицефермата – 1 година

 • закупуване на оборудването – 3 месеца

 • приемане на обектите и оборудването, пускане в експлоатация, сертифициране – 3 месеца

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага изграждане или промяна на пътна инфраструктура тъй като такава съществува на терена. Общинските пътища са обезпечени с добре поддържана канавка.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Ще бъдат спазени всички нормативни изисквания, необходими за извършване на такъв вид дейност, а именно ремонт и модернизация на сградата:
Проектът ще се съгласува с:

РЗИ Стара Загора

„Водоснабдяване и канализация” Стара Загора

„Електроразпределение” – Пловдив ЕАД, клон Стара Загора и

След приключване на част или на цялата разрешена дейност, инвеститорът ще обезопаси или премахне всички замърсени почви, сгради и оборудване, както и всички материали и отпадъци на площадката, които могат да доведат до замърсяване на околната среда.

9. Предлагани методи за строителство.
Настоящият проект е разработен на основание скица с виза за проектиране №289/15.07.2013г. издадена от гл. арх. на община Братя Даскалови и предвижда преустройство на съществуващ навес във ферма за интензивно угояване на патици.

Строежът ще се изпълни е в стопанския двор село Гранит в УПИ I665 от кв.95, който е собственост на ЕТ „БЕКСИМПО – БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ”, гр.София.

Имотът е със съществуваща ажурна ограда.

Навесът, който се преустройва е от стоманобетонна носеща и покривна конструкция, покрит с керемиди. С преустройството се изграждат външни и вътрешни стени от тухлена зидария между съществуващите стоманобетонни колони за разполагане на помещение за интензивно угояване, склад за царевица, съблекални за работно и лично облекло, душ, WС, коридор и стая за почивка.

На фермата ще работят общо трима души и същата ще се оборудва с шкаф за дрехи, шкаф дезинфектанти, съдове за разбъркване, нагревател за вода, машина за принудително угояване, метални клетки за интензивно угояване, улейна поилка, вентилатори и клапи за охлаждане.

Осигурен е необходимия достъп до обекта от улица минаваща северно от имота, като при влизане на територията са предвидени дезинфекционни площадки да автомобили и пешеходци.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на реализация на инвестиционното предложение не се предвижда използване на големи количества природни ресурси. За изграждане на обекта ще се използват стандартни строителни материали (инертни материали, вода). По време на експлоатацията ще се използва електрическа енергия и вода.

По време на строителството не е необходимо и няма да бъдат използвани природни ресурси.

При извършване на строителните дейности е необходимо доставката на материали от производители на същите.

По време на строително-ремонтните работи на обекта не се предвижда използуване на природни ресурси, освен стандартни строителни материали (бетон, арматурно желязо, хоросан, изолационни материали и др.). Няма да се влагат инертни материали, свързани с негативни промени в околната среда при териториите от където се изземват.

При експлоатацията на обекта, като суровини ще бъдат използвани: - комбиниран фураж за патиците -;вода, в т.число за консумация от птиците - 7мЗ/ден; за битово-питейни нужди на персонала -0,18л/сек;потребление на ел.енергия-35 ОООкв.ч./год;

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.

Земните маси, получени от изкопните работи ще бъдат извозвани на депо, съобразно указанията на Общинската администрация.

В процеса на строителство получените отпадъци ще бъдат събирани разделно - стъкло, хартия, пластмаса и др. Строителните отпадъци ще бъдат раздробявани и поставяни за временно съхранение в отделни контейнери, според вида и естеството им.

В рамките на строителната площадка получените строителни отпадъци ще се съхраняват до последващото им транспортиране до друг обект, с цел тяхното вторично оползотворяване, или обезвреждане.

Чрез рециклиране отпадъчните материали ще се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел, или за други цели. С дейности по оползотворяване, а именно проверка, почистване или ремонт отпадъчните продукти или компоненти от тях, ще се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.
При решаване на проблема за опазване на околната среда е подходено по следния начин:


 • Избягнато е водното почистване и са приети решения за поене, намаляващи до минимум разпиляването на вода.

 • Торовата маса се събира и съхранява в на торова площадкав в съседен имот и след известно време след угниването й се предава за наторяване на земеделски земи.

Отпадъците, които ще се формират по време на строителството ще са незначителни, тъй като няма да се налага разрушаване или почистване на терена от съществуващи сгради и съоръжения. Съгласно прил. 1 към чл.5, ал. 1 от Наредба 3 от 01.04.2004г.за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.), на този етап ще бъдат генерирани както следва:

 • 17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;

 • 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;

 • 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03.

Строителните отпадъци ще се извозват на специална площадка определена от общинска администрация Братя Даскалови.


По време на експлоатацията на обекта, предвид характера на застрояване ще се формират следните битови отпадъци, като същите ще се извозват на общинското депо за ТБО:

 • 20 01 01 хартия и стъкло;

 • 20 01 02 стъкло;

 • 20 01 39 пластмаси;

 • 20 03 01 смесени битови отпадъци.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
При изпълнението на инвестиционното предложение няма риск за здравето на хората и околната среда. По време на работа ще бъдат изпълнени и спазени всички изисквания по безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност (БХТПБ).

Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район. Наблизо липсват големи източници на вредни емисии. Нивото на имисионно замърсяване на атмосферата е свързано основно с фоновото замърсяване и самопречистващата способност на средата, което до голяма степен се дължи на съществуващите в района горски масиви.

Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район. Наблизо липсват големи източници на вредни емисии.

Мерките са свързани със стриктното спазване на изискванията на действащото хармонизирано българско екологично законодателство и използване на най-добри налични техники при проектирането, изграждането и експлоатацията на обекта предвиждаме използването на електричество за топла вода и отопление на кланицата с цел отделяне на минимални количества замърсители в приземния атмосферен слой.Цялата сграда ще бъде климатизирана.

Вода за питейно и битови нужди ще се използва от наблизо преминаващ питеен водопровод. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодически.

При строителството и експлоатацията на обекта се предвижда да се използват най-добри налични техники и технологии, които ще позволят се намали до възможно най-ниска степен въздействието върху компонентите и факторите на околната среда.

При експлоатацията не се очакват замърсители, които биха оказали някакво въздействие върху почвите в района и почвеното плодородие.

Строителството и експлоатацията ще се ограничат в рамките на имота.

Няма да се засегнат популациите на установените в района синатропни растителни и животински видове, които са широко и повсеместно разпространени в страната ни, силно пластични са и плътно заемат всички подходящи местообитания. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга здравето на околното население.

Строителните отпадъци ще се изнесат от обекта на посочено от общината място, а битовите ще се събират и извозват по утвърдения начин от община Братя Даскалови . Предвижда се разделно събиране на битовите отпадъци, а тези от производствения процес ще се събират и транспортират до екарисаж съгласно нормативните изисквания. В работните проекти предвиждаме и чст „Паркоустройство” – озеленяване.


Отчитайки естеството на предвиденото за терена строителство (стопански двор) не се очаква сериозно допълнително замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани емисии.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
За реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се заустват в бетонирана изгребна яма.
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
„Водоснабдяване и канализация”

„Електроразпределение” – Стара Загора

Съгласуване с община Стара Загора;

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Няма риск от замърсяване на околната среда, при нормална работа на обекта и спазване на мерките в т. 12. При аварийни ситуации са предвидени бързи мерки за нейното прекъсване/ при евентуални разливи на масла от МПС –та, ще се използват необходимите абсорбиращи реагенти/. Шум и вибрации не се излъчват от обекта. На обекта няма електромагнитни полета и радиоактивни лъчения.
16. Риск от инциденти.
При спазване на всички изисквания за строителство и експлоатация на обекта не съществува риск от инциденти.

Ще бъдат спазени изискванията на:

Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната система (ДВ. бр. 46/1992 год.);

Наредба № 2/1987 год. за противопожарни строително-технически норми” и допъл. От ДВ.бр.33/1994 г.
III. Местоположение на инвестиционното предложение

1 .План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I-665 кв.95 , с. Гранит, общ. Братя Даскалови, същият е собственост на възложителя .

За имота не се налага процедура по смяна предназначението на земите, съгласно чл. 17 от Закона за земеделските земи. Имотът е с обща площ 3122кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване : За стопански двор. В имота е съществуваща сграда – бивш навес.


В границите на обекта и в близост до него няма елементи от Националната екологична мрежа – защитени природни територии /национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените територии.
Имотът не попада в защитена зона пo НАТУРА 2000. В границите на площадката и в близост до нея няма обявени елементи на националната екологична мрежа по Закона за биологичното разнообразие - защитени природни територии /национални паркове, резервати и подържани резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените територии/. Не се засягат планински местности, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Единствен ползвател на земята е инвеститора и изпълнител на инвестиционното предложение.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Зонирането в района е регламентирано с картата на въстановената собственост на землището на с. Гранит общ. Братя Даскалови. В този смисъл реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе никаква промяна в традиционното за последното десетилетие земеползване в района.
Теренът е собственост на инвеститора и е с начин на трайно стопански двор. Строителството и експлоатацията , свързани с реализацията на инвестиционното предложение ще доведат до незначителни физически промени на района, тъй като предвиждаме само разширение чрез реконструкция на съществуващи сгради в имота.
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.
С реализирането на обекта не се засягат чувствителни, защитени, санитарно-охранителни зони и елементи от националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I-665 кв.95 , с. Гранит, общ. Братя Даскалови, същият е собственост на възложителя придобит чрез покупко продажба.

При реализирането на инвестиционното предложение не се нарушават природни ресурси и такива не се използват.

Местоположението на имота не е в противоречие с основните цели на Националната екологична мрежа. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Не са разглеждани други алтернативи, поради факта че имотът е собственост на инвеститора и няма къде другаде да се разположи обекта, а има и необходимата инфраструктура. Нулевата алтернатива за инвестиционното предложение е практически то да не бъде реализирано.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе- ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Атмосферен въздух:

В близост до площадката на инвестиционното намерение няма предприятия крупни замърсители. Няма данни за замърсяване на атмосферния въздух.

С реализацията на предожението не се очаква съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух. Възможно е да се отделят малки количества амоняк от изпражненията на птиците.

За поддържане на оптимален въздухообмен в помещенията ще функционира вентилационна уредба. По цялата дължината на халето ще бъдат разположени вентилационни отвори с клапи, чрез които може да се регулира достъпа на свеж въздух в зависимост от потребността на птиците.

Ще бъде изградена система за регулиране микроклимата в сградата и чрез компютърно управление ще се дава възможност за регулиране на параметрите спрямо моментните климатични условия.

При отглеждане на птиците, ще се използват различни биологично активни вещества – витамини и стимулатор, които се добавят към храните. Освен това се използват и дезинфеционни препарати.

В следствие на изграждането на обекта не се очаква да се получи чувствително изменение на режима на повърхностните и подземни води,

Отпадъци: Отпадните количества птича тор се очаква да бъде около 100 тона /годишно.

Същата ще се събира на торова площадка и извозва на определен период и предава на фирми-потребители по предварително сключени договори за наторяване на земеделски земи.

Битовите отпадъци ще се извозват на отредено депо от община Братя Даскалови, от фирма извършваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината.

Опасни вещества няма да бъдат използвани. Няма да има въздействие от вредни физични фактори. Реализацията на проекта не предполага усвояване на нови терени, извън границите на площадката. Не се очакват изменения в геоложката среда.

В непосредствена близост до обекта няма разкрития на подземни богатства. Не се очаква въздействие върху защитени зони, природни обекти и паметници на културата, тъй като в близост до обекта няма такива. Незначителние изменения върху компонентите на околната среда от експлоатацията на обекта няма да носят риск както за здравето на работещите, така и за жителите на село Гранит.
На обекта няма електромагнитни полета и радиоактивни лъчения.

С реализирането на инвестиционното предложение не се засягат природни обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи на територията на обекта няма защитените територии или единични и групови паметници на културата. По време на реализацията на предложението генерираните отпадъци ще се депонират на определените за целта места от община Братя Даскалови.

По време на строителството е възможно източници на неорганизирани емисии да се явят товарните автомобили, но това ще е в рамките на кратък срок, докато се извършва строителството. Освен това конфигурацията на релефа е благоприятна за бързото разсейване на евентуално замърсяване на атмосферния въздух.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

В близост до обекта няма елементи от националната екологична мрежа.

Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не създават възможности за значително и невъстановимо въздействие върху обявени или предложени за обявяване елементи на националната екологична мрежа.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Площта на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по Закона за защитените територии и регистрирани местообитания на редки и защитени растителни и животински видове по Закона за биологичното разнообразие. ИП не засяга планински и гористи местности, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут. Реализацията на ИП не отнема трайно територията и позволява свободно преминаване на видовете.
ИП се характеризира с ограничена за реализацията му площ. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона. По отношение на отпадъците са предвидени мерки за тяхното безопасно съхранение и предаване – на фирмата обслужваща общ. Братя Даскалови

Не се очакват кумулативни въздействия, свързани с други планове, програми и проекти. Инвестиционното предложение се характеризира с ограничена за реализацията му площ. Не се отделят вредни емисии в почвите, водите и атмосферния въздух и не е свързано с генериране на отпадъци. Не е необходимо изграждането на нова инфраструктура.

Въздействието е пряко, с малък териториален обхват, степен на въздействие незначителна; краткотрайно . Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ I-665 кв.95 , с. Гранит, общ. Братя Даскалови, с начин на трайно ползване Стопански двор с обща площ 3122 кв.м. същият е собственост на възложителя придобит чрез покупко продажба видно от приложения нотариален акт.
При изпълнението на инвестиционното предложение, няма засегнато население, тъй като обекта се реализира на терен собственост на инвеститора и изградената ферма, ще бъде разположена на достатъчно разстояние от населеното място с. Гранит, общ. Братя Даскалови.

Мащабът на въздействие се приема като ограничен, в рамките на площадката на обекта.


5. Вероятност от проява на въздействието.

Очаква се основно минимално и негативно въздействие общо върху компонентите на околната среда.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността е постоянна, но не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Те са свързани с опазване на околната среда от замърсяване и увреждане при експлоатацията на обекта.

Експлоатирането на проекта няма да оказва отрицателно въздействие върху околната среда,при правилна експлоатация и поддръжка на електро, вентилационна и канализационна системи, спазване на технологичните инструкции и правилно управление на генерираните отпадъци.
При изпълнението на инвестиционното предложение няма риск за здравето на хората и околната среда. По време на работа ще бъдат изпълнени и спазени всички изисквания по безопастност и хигиена на труда и противопожарна безопасност (БХТПБ).
Ще бъдат спазени изисквания на:


 • ЗООС;

 • Наредба № 1/1991 г. за екологичните изисквания към териториално-устроиственото планиране и инвестиционни проекти;

 • Норми за допустимите емисии (концентрации и отпадъчни газове) на вредни вещества в атмосферата (ДВ. Бр. 81/1991 г);

 • Наредба № 2/1987 год. за противопожарни строително-технически норми” и допъл. От ДВ.бр.33/1994 г.

Районът на с. Гранит не е промишлено обременен, поради което няма пункт от Единната национална система за контрол качеството на въздуха. Не са извършени и епизодични измервания по отделните показатели.


Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район. Наблизо липсват големи източници на вредни емисии. Нивото на имисионно замърсяване на атмосферата е свързано основно с фоновото замърсяване и самопречистващата способност на средата, което до голяма степен се дължи на съществуващите в района горски масиви.
8. Трансграничен характер на въздействията.
Въздействието няма трансграничен характер.Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница