Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овосДата13.01.2017
Размер244.56 Kb.
#12488

Информация по Приложение № 2 на Наредбата по ОВОС


Приложение № 2 към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОСИзграждане на цех преработка и съхранение на етерично – маслени култури в УПИ І -318,328 , идентичен с имот № 000353 по КВС землище с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол „

I. Информация за контакт с инвеститора:
ЕТ „ЕЛИА-ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА”,

ЕИК 128548174

адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. ”Кабиле” №3,вх.А, ап.3

Пълен пощенски адрес : 8600 гр. Ямбол, ул. ”Кабиле” №3,вх.А, ап.3

Телефон, факс и е- mail.: 0888 513 187, е - mail: geozem@abv.bg

Лице за контакт: инж. Елисавета Михайлова Тодорова
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционото предложение се състои в изграждането на складово стопанство и производствена сграда за съхранение и преработка на кориандър. Основните процеси които ще залегнат при изграждането на това стопанство са тясно свързани с изискванията на съвременото земеделие, а именно нуждата от съвременна технология, модерна техника при съхранението и преработката на кориандър.Кориандърът (Coriandrum sativum L.) е едногодишно тревисто растение от сем. Apiaceae, достигащо на височина до 60 - 70 cm. Смята се за един от най-старите аромати в света. Днес кориандърът се отглежда в много страни на света. Среща се в почти цяла Европа, Азия, в страни от Централна и Северна Африка. В производството се различават три типа кориандър Едрозърнест – индийски и американски сортове; среднозърнест – немски и английски сортове; дребнозърнест – руски сорт. У нас се отглеждат средно- и дребнозърнести популации.

Плодовете са сферични диакени, сламено – жълти до кафяво – жълти, неразпадащи се при прибиране. Всяко плодче се състои от плодова обвивка и семка. Имат характерна приятна миризма. Цъфти през юни – август.
Събираните по време на восъчната зрелост сухи плодчета от кориандър ( Coriandrum sativum L.) дават суровината Fructus Coriandri, от която се получава кориандровото масло Oleum Coriandri. Кориандърът съдържа два вида масла – етерично и глицеридно. Първото има широко приложение в различни промишлености, а глицеридното често достига до 28%, и се използва за различни цели – за храна, за сапун, в боядийството и др.

СВОЙСТВА И СЪСТАВ НА ЕТЕРИЧНОТО МАСЛО – Етеричното масло на кориандъра се извлича чрез парна или водо – парна дестилация на грубо смлените плодове. Представлява лесно подвижна, безцветна до слабо жълтиникава, бистра течност с приятен, специфичен аромат на кориандър с оттенък на подправка. Етеричното масло в цялото растение и в зелените плодове е богато на децилов алдехид, който му придава неприятна миризма на дървеници. В зрелите плодове маслото е богато на линалол и те са суровината , използвана за преработка. Съдържанието на малсо в тях варира в щироки граници (0,3 – 2,6 %) .

В него са установени около 283 компонента като основен е линалолът (57 - 87,5 %). Съдържат се също: α- и β-пинен (0,2 - 8,5 %), ρ-цимен (0,2 - 8,6 %), лимонен (0,2 - 6,3 %), камфор (0,4 - 6,3 %), φ-терпинен (0,7 - 35,4 %), гераниол (0,3 - 5,1 %), камфен, мирцен, α -терпинеол и др.

СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ГЛИЦЕРИДНОТО МАСЛО – В зависимост от технологията на извличане на глицеридното масло на кориандъра се получават два вида масла: 1) Масло, получено чрез екстракция на сдробените плодове и 2) Масло, получено чрез екстракция на ядките без плодова обвивка. първото масло е тъмнозелено. При обикновена температура е гъсто, с не много приятен вкус и аромат. Полученото от ядките екстрахирано масло е светло и по цвят може да се сравнява с най – светлите масла. Има приятен вкус и аромат и то може да се сравнява с другите масла за ядене. Намира приложение за технически цели Съдържанието на глицеридно масло в плодовете е (14 – 28 %). То съдържа олеинова (около 28%), изоолеинова (около 52%), линолова (около 14%), палмитинова (окло 4%), стеаринова и миристинова мастна киселина.

Кориандровото етерично масло има изразени антимикробни свойства спрямо някои микроорганизми, които са честа микрофлора на хранителни и козметични продукти. Установено е, че антимикробното действие се дължи на основния му ком­понент линалол.

Етеричното масло, от плодове на кориандър, намира приложение в хранително- вкусовата промишленост: за производство на маринати, сирена и други млечни продукти, сладкарски изделия, в хлебопроизводството, колбасарството, за ароматизиране на ликьори, пиво и захарни изделия Използва се също в ароматерапията и парфюмерията, както и във ветеринарната и хуманна медицина.

Данните в литературата за получаване на екстракти са малко, като основно пло­довете се преработват за получаване на етерично и глицеридно масло. Отработената суровина след това се използва за фураж.
Капацитета на инсталацията за преработка на кориандър е 48т за денонощие суровина. Готова продукция: във вид на почистен, пакетиран, качествен кориандър от 10 до 20% - около 9.6 тона. Извлечено масло 6.6 тона, етерично масло – 0.36 тон за нуждите на фармацията и за хранително вкусовата промишленост. Отпадна суровина за биогаз и храна животни – 26 тона.

Обектът се състой от два основни сектора:

- Силозно стопанство

- Преработващо стопанство, в което ще бъде разположена почистваща, пресовъчна и дестилационна инсталация.

Предвижда се изграждане на:

- зърноразтоварище е с размери 5,40м/5м. Към него са предвидени приемна шахта и площадка на второ ниво за машини и технологични съоръжения.

- 6бр. силози за съхранение на кориандър, обслужващи преработващата инсталация с обща максимална вместимост 18 852 м3 със съответните съоръжения към тях. Те представляват готови метални изделия със съответните обслужващи съоръжения към тях- входен люк, стълби с предпазна решетка, площадки, пасарелки, редлери, елеватори, вентилатори и отдушници, система за темературен контрол, ел.табло за управление. Цялото съоръжение, като комплект се доставя с пълното си оборудване от доставчика и се монтира върху бетонови фундаменти по сертифицирани схеми и детайли.

-4 бр. технологични бункери към преработващата инсталация с обща вместимост около

400м2 (2бр. „на вход”- за суровина и 2бр.”на изход”-за отсевка(шкарто)

Сградата за преработка включва – зона за преработка на кориандър и зона за съхранение, административно-битова част.

Носещата конструкция е метална (колони и греди) и ограждащи стени от сандвич панел- външни и вътрешни 80мм. Стените в административната и санитарно-битовата зони са от гипскартон 10см. Покривът е с наклон 8%, покритието е от сандвич панел 80мм

Административната и санитарно-битовата зони са обособени на две нива, като всяка от тях е със самостоятелен вход.

Зоната за преработка е с площ 988,5м2, оборудвана със съответните технологични линии за почистване, пресоване и дестилация на кориандър. Предвидено е самостоятелно помещение за ел.табло.

Зоната за съхранение е с площ 498,6м2, оборудвана със стелажи и с обособени две рампи

за експедиция.

Съществуващите в имота площадкови инфраструктурни мрежи и съоръжения се запазват изцяло и се предвиждат необходимите нови трасета, в съответствие с нуждите на технологичния процес.
Технически параметри при преработка на кориандър


 1. Обемно тегло на кориандъра ɡ= 0.2 до 0. 24, средно ɡ=0.22

 2. Силози 6 бр. * 3000м3 общо 18 000м3

 3. Общо тегло 18 000*0.22=3960 тона

 4. Масленост на кориандър 20 до 24%, средно 22%

 5. Загуби /фира/ - 2%

 6. Отсевка при почистване /боклук/ - 20%

 7. Предвижда се почистен за пакетаж – 10%, около 400 тона

 8. Съставки чужди около 5% - 197 тона

 9. За преработка – 3960т – 197т /чужди/ – 376т /10% кориандър почистен/ =3386т

 10. Извлечено масло - 18% от 3386 тона =609 тона

 11. Етерично масло 0.8 % - 1%

 12. Капацитет - 2тона/час, 48 тона за денонощие

 13. Обезпеченост

при 8ч. работен ден, 22 раб.дни – 16т*22дни = 352тона

- 3386т/352т = 9.6месеца


Крайните продукти от преработката на кориандър са почистен, пакетиран качествен кориандър,

етерично и глицеридно масло, отпадна суровина за биогаз и храна за животни


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение за изграждане на цех за преработка и съхранение на ЕМК е проект с приоритетна инвестиция и дейност насочена в чувствителен сектор „Етерични масла и медицински култури”.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Дейността , която Възложителят ще развива е производство и съхранение на етерично – маслени култури.

Собственик на УПИ І - 318,328, землище с.Калчево е „Геострой инженеринг“ ЕООД. На възложителя е учредено право на строеж съгласно нотариален акт за учредяване право на строеж върху недвижим ивот вх.рег №398, акт 185, том 1, дело 191/15 от 27.01.2015г на Служба по вписванията гр.Ямбол и спразумение към нотариален акт от 11.09.2015г.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не се предвижда и не са разглеждани други алтернативи на предложението5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Площадката предмет на инвестиционното предложение се намира в УПИ І318,328, идентичен с имот № 000353 по КВС землище с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол с площ 28.641 дка ,образуван от имоти 000318 и 000328, местност „Начева могила“

Граници и съседи:север: имот № 000316 – производствена територия, собственост на „Геострой-инженеринг” ЕООД - Ямбол; запад – имоти №№ 000322 и 000324 – пасище, мера – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000323 – местен път, собственост на Община Тунджа; юг – имот № 000277 – път II клас, собственост на Държавата; изток : имот № 000261 – територия за промишлена суровина; имот № 000329 – пасище, мера – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

WGS84 Градуси° минути' секунди''

Координатна система 1970г.

N

E

Х

У

42゚ 26' 01.852"

26 ゚35' 49.850"

4634006.305

9514171.082

42゚ 26' 07.383"

26 ゚35' 43.828"

4634176.654

9514033.039

42゚ 26' 06.232"

26 ゚35' 45.189"

4634141.219

9514064.229

42゚ 26' 10.725"

26 ゚35' 46.015"

4634279.895

9514082.773

42゚ 26' 09.819"

26 ゚35' 47.753"

4634252.027

9514122.570

42 ゚26' 07.794"

26 ゚35' 51.436"

4634189.743

9514206.896

42 ゚26' 07.436"

26 ゚35' 52.188"

4634178.746

9514224.109

42 ゚26' 06.916"

26 ゚35' 53.264"

4634162.748

9514248.7486. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.


 • Силозно стопанство

Кориандъра ще се приема от автотранспортни самосвални средства, като количествата ще се измерват на платформен кантар, а качеството ще се определя в лабораторията в административната сграда. Кориандъра ще се изсипва в бункера на авторазтоварището. Чрез шнек се подава на елеватор, барабанно сито за почистване от едри примеси, аспирационна колонка, която отделя леки примеси и подава на шнек. Шнекът подава на елеватор и посредством ел.моторни клапи зарежда силозите. Когато не се налага почистване на приеманият кориандър, двупътна клапа подава на шнек. Шнекът подава на елеватор и посредством ел.моторна клапа зарежда силозите. Приеманото кориандъра трябва да бъде с влага не по-висока от 14%. Допуска се по изключение приемане с влага 15%, ако партидата е малка и се проветрява активно под ускорен контрол. При съхранение на ЕМК се следи за температурата и при достигане на 25 градуса се включват вентилаторите.

При пълнене на силоз със кориандър и достигане на горно ниво ще се задейства звуков и светлинен сигнал, при което оператора ще преустанови подаването. Това ще предотврати задръстване на инсталацията.

След централното изпразване на дъното на силоза се образува обърнат конус от ЕМК. Тогава трябва да се отворят ръчните шибри, монтирани над измитащия шнек и се извлича тази част от кориандъра, която може да изтече по гравитачен път. Над измитащият шнек се образува проход в обърнатия конус почистен от кориандър. При необходимост от пълно изпразване, операцията, ще бъде изпълнена от обслужващия персонал.

Освен шестте силоза за съхранение на кориандър се предвиждат още 4 технологични бункера с конусовидно дъно, всеки с обем 109 м3, като 2 от тях ще се използват за временно съхранение на кориандър преди подаването му за преработка, а останалите два ще съхраняват временно отделената отсевка след почистване на кориандровите семена.
 • Преработващо стопанство

В преработващото стопанство са разположени инсталациите за:

 • Почистване на семена и пакетаж

 • Пресоване

 • Дестилация
 • Почистване на семена и пакетиране

След прибирането на реколтата, кориандровото семе съдържа някои едри и леки примеси и празни семена. В тази етап кориандъра се почиства и отделя отсевка /боклук/ около 20%. Предвижда се около 20% пакетиране на почистен качествен кориандър в опаковки от 1 до 4 кг. хартиени торби от 25кг. и биг бегове .


 • Пресоване

На този етап плодовете от кориандър се преработват във валцова мелница, пекач, екструдир и преса за извличане на масло. С помпа към резервоар под пресата маслото се изпраща в декантера. След декантиране и филтриране маслото се съхранява във резервоар от неръждаема стомана – 20 куб.м.

Пресованите плодове от кориандър с елеватор и транспортьор /шнек/ зареждат дестилаторите.
 • Дестилация

Извличането на етеричните масла се осъществява чрез дестилация, който е основния начин за добиване на маслата. Те се извличат от суровините с водна пара, т.е. извлича се летлива част (маслото) от нелетлива твърда (суровината).

Дестилацията е процес на разделяне на течни смеси, състоящ се от летливи ароматични и неароматични вещества и се основава на различния им парен натиск. В техниката под дестилация се разбира изпаряване на течност в един апарат, кондензация на парите и охлаждане на кондензата в друг и събиране на получената течност (дестилат) в трети.

Дестилацията намира приложение при:


 • Извличане на етеричното масло от суровините;

 • Регенериране на разтворителите от суровината след екстракцията й;

 • Извличане на етеричното масло от дестилационните води;

 • Пречистване на етеричните масла;

 • Изолиране на компонентите от етеричните масла;

Дестилацията е лесен за приложение метод, изискващ по-проста апаратура и е по-евтин от останалите методи за получаване на етерични масла.

Според суровините, от които ще се извличат маслата се използват два вида дестилация. • Водна дестилация – в случая по този начин се извличат етеричните масла само от розите.

 • Парна дестилация – по този начин се извличат етеричните масла от лавандула, мента, салвия и тревисти растения.

Това е най-разпространеният начин на дестилация, при който през слоя от материал се пропуска пара, която се подава от парогенератор. В дестилационния апарат е поставена само суровината, през която минава директна водна пара. Тук става едновременно загряване и извличане на маслото. За да се подобри качеството на парата в зависимост от някои свойства на етеричните масла, водната пара се подава в суровината под различно налягане.

 • Двойна дестилация – кохобация.

Прилага се когато чрез една от посочените по-горе видове дестилации етеричното масло не е могло да се разслои над водата, а е останало разтворено или емулгирано в нея, прибягва се до повтаряне на дестилацията или до т.н. двойна дестилация – кохобация.


 • Технологичен процес за извличане на етерично масло от тревисти растения и суровини (резене, кориандър, копър, синап, звезден анасон):

 • Съхранение на семената:

Семената на маслодайните суровини се съхраняват в чували или в насипно състояние в плоски складове, в големи количества в силози. При съхранение в сухи и хладни помещения, загубите на етерично масло за една година достигат 5-9%, а анелолът в маслото намалява с 4 – 7%.

Преди преработка семената се смилат. Съхранението на надробени или смлени семена е нежелателно, поради изпарението на маслото, като загубите за една седмица достигат до 60%.

Преди дестилация се препоръчва накисване на плодовете за 24 – 48часа или намокряне преди зареждането им в дестилационния апарат с 45 – 50dm3 вода за 100кг. семена. Това облекчава хидродифузията и съкращава дестилацията с 10-12часа. Получава се по-безцветно масло поради задържане на ситните прахови частици.


 • Пускане на дестилационните апарати в действие:

Етеричното масло се получава чрез парна дестилация. Суровината се поставя в кошове с перфорирано дъно, покрити със зебло за задържане на семената. В 1куб.м. се насипват 220-300кг цели семена или 400кг. смлени. Технологичните параметри на дестилацията са: скорост на дестилация 5 -6 %, налягане на парата 5 bar. Процеса протича от 12 до 48часа за целите семена и от2,5 – 12часа за смлените семена.

Необходимата за технологичния процес пара се получава от съществуващата в имота котелна инсталация.Съгласно технологията на производство кондензатът от технологичните съоръжения се връща в котелното, а изпарената и намалена част се допълва с омекотена вода. От кондензовия резервоар посредством центробежна помпа водата се връща в котела. Произведената пара постъпва в пароразпределител с ф250 на 259 мм и дължина 1.50м. откъдето чрез подаващи паропроводи се отвежда в дестилаторите, в кохобационната колана и пресата. Пароразпределителят както и паропроводите в котелното ще се изолират с въжета минерална вата с дебелина 50 мм.

Към средата или края на процеса е добре да се използва и прегрята пара за кратко време, за да не се изсуши материала. Температурата на дестилация се поддържа в границите от 40-500 С, защото анелолът лесно замръзва. Дестилатът е мътен, белезникав и едва в края на процеса се избистря.

Етеричното масло се източва в приемника обикновенно няколко пъти. Удобни за случая са непрекъснато действащи флорентински съдове и общата флорентинска система.

Дестилационните води се кохобират и се получава 2 – 5%вторично масло, което се смесва с първичното. След изваждането на маслата от приемника те се обезводняват и филтрират.


 • Отделяне и съхраняване на етеричното масло:

Маслата се съхраняват в поцинковани варели на студено в замръзнало състояние.
Контролни операции:

Застъпени са: • Входящ контрол на основни и спомагателни материали.

 • Междинен контрол на отделните технологични процеси.

 • Окончателен контрол

Необходимите суровини и спомагателни материали за изделията се доставят по график и се съхраняват разделно в предвидените за целта складове. Готовата продукция ще се транспортира с автомобилен транспорт. Всички машини и съоръжения са подбрани, като технологично необходими. Същите стъпват на пода на крака и не се налагат машинно-монтажни работи. Дестилационните апарати и охладителите ще се укрепят на метална конструкция на кота 2,50м.

Текущ ремонт на оборудването ще се извършва при необходимост от специализирана сервизна фирма.


Разход на енергии за инсталацията за дестилиране на етерични масла

Инсталирана мощност – 50kW.

Разход на вода 3bar – 1,5куб.м/час

Разход на пара 6bar – 3200кг/часНеобходимост от нова инфраструктура- пътна, електроснабдяване, ВиК:
Не е необходимо възстановяване на пътна инфраструктура.

Обекта е електрифициран с достатъчен капацитет

Водоснабдяването на имота с вода за питейно -битови и противопожарни нужди ще стане от съществуващата площадкова мрежа за тези цели .

Водоползването в производствените инсталации е в оборотен цикъл. • Измиване на технологичните машини, съоръжения

Почистването, измиването и дезинфекцията на производствените помещения, технологичното обзавеждане и транспортните средстава става с условно чиста вода. Същата трябва да притежава съответните характеристики, особено от химична и микробиологична гледна точка. Използваната вода в технологичните процеси е питейна и отговаря на всички изисквания както е посочено в Директивата на Съвета 80/778/ЕЕС. Водоснабдяването на цеха за преработка на ЕМК ще стане от съществуващата площадкова мрежа в УПИ II316 - поцинкована тръба ф1".

Отпадните води от производството, ще преминават през два утайтеля.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага изграждане или промяна на пътна инфраструктура тъй като такава съществува на терена. Общинският път е подобрен с настилка от асфалт .

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Ще бъдат спазени всички нормативни изисквания, необходими за извършване на такъв вид дейност, а именно ПУП-ПРЗ, работни проекти за строителство на силозно и преработващо стопанство и въвеждане в експлоатация.

9. Предлагани методи за строителство.
За етап строителство ще бъдат разработени работни проекти за всички части от проектирането.

Предвижда се сглобяемо и механизирано строителство , новата сграда ще е с метална конструкция (колони и греди) и ограждащи стени от сандвич панел- външни и вътрешни 80мм.

. Силозите представляват готови метални изделия с общ обем 18 852 м3 със съответните обслужващи съоръжения към тях- входен люк, стълби с предпазна решетка, площадки, пасарелки, редлери, елеватори, вентилатори и отдушници, система за темературен контрол, ел.табло за управление. Цялото съоръжение, като комплект се доставя с пълното си оборудване от доставчика и се монтира върху бетонови фундаменти по сертифицирани схеми и детайли.

Зърноразтоварището е с размери 5,40м/5м. Към него са предвидени приемна шахта и площадка на второ ниво за машини и технологични съоръжения.

- 4 технологични бункера с конусовидно дъно, всеки с обем 109 м3, като 2 от тях ще се използват за временно съхранение на кориандър преди подаването му за преработка, а останалите два ще съхраняват временно отделената отсевка след почистване на кориандровите семена.

- 2 резервоара за утайка с общ обем по 50м3 и 1 резервоар масло с обем 50м3.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време на реализация на инвестиционното предложение не се предвижда използване на големи количества природни ресурси. За изграждане на обекта ще се използват стандартни строителни материали (инертни материали, вода). По време на експлоатацията ще се използва електрическа енергия и вода.

При извършване на строителните дейности е необходимо доставката на материали от производители на същите.


11. Отпадъци, които се очаква да се генеррат видове, количества и начин на третиране.

 • Генерирани отпадъци:

Технологичния процес предвижда освен извлек на етерично масло и производствен отпадък от два вида:

- отпадни води, които частично ще бъдат охлаждани и отново включени в производството.

- Отпадни води, които не могат да бъдат включени отново в производството и ще бъдат събирани в два утаителя (капацитет по 50 куб.м.), разположени до северната стена на сградата. Изпълнени са от стоманена неръждаема стомана. След утаяване и охлаждане до температура – естествена атмосферна на свободно течаща вода отпадната вода от производството ще бъде включена към съществуващата площадкова канализация. Ще бъде изпълнена външна канализация за тези отпадни води от производството. В същото време складираната вода (общо 136 куб.м. запас) отпадна от производството и съхранявана в утаителите ще бъде използвана за противопожарни нужди, като дублираща възможност освен тази от питейно-битовия водопровод на селищната мрежа.

Отпадъкът от производството на кориандър- кашообразната смес от отпадната технологична вода и обработената суровина ще бъде извеждан от залата за дестилация със шнек и помпа за гъсти течности до утаителите, от където ще се извозва за биогаз инсталация в гр.Ямбол и като храна за животни.

Отпадъците, които ще се формират по време на строителството ще се извозват на специална площадка определена от общинска администрация Тунджа.

По време на експлоатацията на обекта, предвид характера на застрояване битови отпадъци ще се извозват на общинското депо за ТБО.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
При изпълнението и експлоатацията на инвестиционното предложение няма риск за здравето на хората и околната среда. По време на работа ще бъдат изпълнени и спазени всички изисквания по безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност (БХТПБ).

Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район.

Пътят, който преминава на юг от имота е от републиканската пътна мрежа. Общинския път който обслужва УПИ І - 318,328 е подобрен с добре поддържана настилка. Отчитайки естеството на предвиденото за терена строителство цех за преработка на етерично – маслени култури не се очаква сериозно допълнително замърсяване на атмосферния въздух с неорганизирани емисии.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
За реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчни води
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Няма риск от замърсяване на околната среда, при нормална работа на обекта и спазване на мерките в т. 12. При аварийни ситуации са предвидени бързи мерки за нейното прекъсване/ при евентуални разливи на масла от МПС –та, ще се използват необходимите абсорбиращи реагенти/. Шум и вибрации от вентилационна система в рамките на допустимите . На обекта няма електромагнитни полета и радиоактивни лъчения.

16. Риск от инциденти.

При спазване на всички изисквания за строителство и експлоатация на обекта не съществува риск от инциденти.

Ще бъдат спазени изискванията на:

Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната система (ДВ. бр. 46/1992 год.);

Наредба № 2/1987 год. за противопожарни строително-технически норми” и допъл. От ДВ.бр.33/1994 г.

III. Местоположение на инвестиционното предложение
1 .План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях .

Инвестиционното предложение цех за преработка и съхранение на етерично – маслени култури ще бъде реализирано в УПИ І -318,328 , идентичен с имот № 000353 по КВС землище с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол .

За имота не се налага процедура по смяна предназначението на земите, съгласно чл. 17 от Закона за земеделските земи. Имотът е с обща площ 28641 кв. м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана с отреждане „за преработка и съхранение на селскостопанска продукция“. В имота има съществуващи сгради .

В границите на обекта и в близост до него няма елементи от Националната екологична мрежа – защитени природни територии /национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените територии.

Имотът не попада в защитена зона пo НАТУРА 2000. Най- близката зона в НАТУРА 2000 е “Свети Илийски възвишения” с код BG 0000401 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В границите на площадката и в близост до нея няма обявени елементи на националната екологична мрежа по Закона за биологичното разнообразие - защитени природни територии /национални паркове, резервати и подържани резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените територии/. Не се засягат планински местности, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.

Благоприятното природозащитно състояние на местообитанията и на целевите видове, предмет на опазване в зоната, както и структурата и целостта на зоната, няма да бъдат негативно променени, като не се очаква допълнително фрагментиране на природните местообитания, както и поява на кумулативен ефект в зоната.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Ползвателите на съседните на площадката земи са земеделски ползватели (собственици и арендатори) частни стопани ползващи общинското пасище,мера от изток на обекта, на север територията е урбанизирана, собственост на „Геострой инженеринг“ЕООД .Инвестиционното предложение не променя НТП.

Съгласно Общия устройствен план на Община Тунджа няма планирани различни бъдещи ползватели на земеделски земи.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Зонирането в района е регламентирано с картата на въстановената собственост на землището на с.Калчево ,общ. Тунджа и общ устройствен план на общ.Тунджа. В този смисъл реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе никаква промяна в традиционното за последното десетилетие земеползване в района.

Теренът е собственост на „Геострой инженеринг“ЕООД с отстъпено право на строеж на инвеститора.


4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни профилактични , питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
С реализирането на обекта не се засягат чувствителни, защитени, санитарно-охранителни зони и елементи от националната екологична мрежа.

При реализирането на инвестиционното предложение изграждане на цех за преработка и съхранение на етерично –маслени култури не се нарушават природни ресурси и такива не се използват.

Местоположението на имота не е в противоречие с основните цели на Националната екологична мрежа. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани други алтернативи, поради факта че имотът е собственост на инвеститора, не се променя функционалното предназначение на обекта. Има и необходимата инфраструктура.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Върху хората и тяхното здраве не се очаква отрицателно въздействие .

Земеползване- не се предвижда смяна предназначение на земеделски земи.

По време на строителството е възможно източници на неорганизирани емисии да се явят товарните автомобили, но това ще е в рамките на кратък срок, докато се извършва строителството.

Не се очаква отрицателно влияние върху количеството и качеството на подземните водоизточници и водни обекти .

Не се очаква нарушаване на почви вследствие експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване

на прилежащите терени извън площадката.

Не се очаква отрицателно въздействие върху земните недра, ландшафта,природните обекти, биологичното разнообразие , защитените територии.

По време на реализацията на предложението генерираните отпадъци ще се депонират на определените за целта места от община Тунджа.

Не се очаква превишаване на шумови допустими нива и вибрации.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
В близост до обекта няма елементи от националната екологична мрежа.

Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не създават възможности за значително и невъстановимо въздействие върху обявени или предложени за обявяване елементи на националната екологична мрежа.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Инвестиционното предложение се характеризира с ограничена за реализацията му площ на разстояние около 4 км. до най близката защитена територия по Закона за защитените територии и регистрирани местообитания на редки и защитени растителни и животински видове по Закона за биологичното разнообразие. ИП не засяга планински и гористи местности, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут. Реализацията на ИП не променя територията и позволява свободно преминаване на видовете.

Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона. Не се очакват кумулативни въздействия, свързани с други планове, програми и проекти. Не се отделят вредни емисии в почвите, водите и атмосферния въздух и не е свързано с генериране на отпадъци. Не е необходимо изграждането на нова инфраструктура.


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в УПИ І -318,328 , идентичен с имот № 000353 по КВС землище с.Калчево, общ.Тунджа, обл.Ямбол

При изпълнението на инвестиционното предложение, няма засегнато население, тъй като обекта включва строителство на нова сграда и съоръжения разположени на достатъчно разстояние от населеното място с. Калчево, общ. Тунджа.5. Вероятност от проява на въздействието.
Очаква се основно минимално , негативно въздействие общо върху компонентите на околната среда.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Въздействието може да бъде краткосрочно, рядко и обратимо.

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
Те са свързани с опазване на околната среда от замърсяване и увреждане при експлоатацията на обекта.

При изпълнението на инвестиционното предложение няма риск за здравето на хората и околната среда. По време на работа ще бъдат изпълнени и спазени всички изисквания по безопастност и хигиена на труда и противопожарна безопасност (БХТПБ).

Ще бъдат спазени изисквания на:


 • ЗООС;

 • Наредба № 1/1991 г. за екологичните изисквания към териториално-устроиственото планиране и инвестиционни проекти;

 • Норми за допустимите емисии (концентрации и отпадъчни газове) на вредни вещества в атмосферата (ДВ. Бр. 81/1991 г);

 • Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната система (ДВ. бр. 46/1992 год.);

 • Наредба № 2/1987 год. за противопожарни строително-технически норми” и допъл. От ДВ.бр.33/1994 г.

Районът на с. Калчево не е промишлено обременен, поради което няма пункт от Единната национална система за контрол качеството на въздуха. Не са извършени и епизодични измервания по отделните показатели.

Теренът предмет на настоящата оценка е разположен в екологично чист район. Наблизо липсват големи източници на вредни емисии. Нивото на имисионно замърсяване на атмосферата е свързано основно с фоновото замърсяване и самопречистващата способност на средата, което до голяма степен се дължи на съществуващите в района горски масиви.


8. Трансграничен характер на въздействията.
Въздействието няма трансграничен характер.

Възложител: ................................../ E. Тодорова/

„ЕЛИА – ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА” , гр. ЯМБОЛ

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница