Приложение №2 към чл. 6Дата23.05.2017
Размер312.67 Kb.
#21857
Приложение № 2

към чл. 6 (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.

Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.)

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр.25/2003 г.)

ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с Инвеститора:

1. „ДЕЛТА-МЕТ“ ЕООД

гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. 425, ет. 5, ап.5

ЕИК 102912304

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юредическото лице.

2. гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. 425, ет. 5, ап.5

Пълен пощенски адрес.

3. Тел./GSM: 0889 999 009; Факс ………………….. Ел поща………………………………

Телефон, факс и e-mail

4. Лице за контакти: ВАЛЕРИЙ КИРИЛОВ КОСТОВ
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
Представената текстова и графична информация по чл. 6 за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ се отнася за ПИ 67800.17.34 в м. „Лафотумба”, землището на гр. Созопол. Имотът е с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на трайно ползване „друг вид нива“. Граничи със следните поземлени имоти: от изток с ПИ 67800.17.33, от север с ПИ 67800.17.97, от юг с ПИ 67800.17.35, а от запад - с ПИ 67800. 1.278 – съществуващ път.

По действащия ОУП на Община Созопол, поземленият имот, попада в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК и в устройствена зона Смф 1 – Смесено обслужваща – производствена зона, с възможна смяна на предназначението.Новото Инвестиционното намерение, в съответствие с което се изработва ПУП-а имат за цел:

- Промяна на предназначението - от трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Друг вид нива“ – в УРЕГУЛИРАНЕ на имота с отреждане за смесено обслужващи-производствени дейности. Новообразуваният УПИ I-34 се получава от ПИ 67800.17.34, като за граница на разработката се смятат имотните граници на поземления имот.


- Да се укаже начин на застрояване и на градоустройствени показатели за изграждането на административно-складова база с параметри на застрояване:
Площ на имота 1259 кв.м

Плътност на застрояване - макс. 60%;

Кота корниз Н макс. = 10,00м;

Кинт - макс. 2

минимална площ за озеленяване - 30%
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от предложението на възложителя е продиктувана от :

- Наличие на собственост върху имота - по Нотариален акт № 56, том V, рег. № 6661, дело №662 от 2016 г.

- Местоположение на имота - в близост до регулацията на гр. Созопол и съществуващата пътна инфраструктура;

- Имотът не е в населена зона, а в такава с предназначение за обслужващо-производствени дейности;

- Основна дейност на фирмата Възложител/Инвеститор - Търговия с метали.

- Проектът за изграждане има предвидено финансиране и ще осигури работни места в населеното място;
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

По действащия ОУП на Община Созопол, одобрен със Заповед № РД-02-14-539/13.07.2016 г., на Министъра на РРБ, имотът попада в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК (Закон за Устройство на Черноморското крайбрежие) и в устройствена зона Смф 1 – смесено обслужваща-производствена зона, с възможна смяна на предназначението.

Изработеният ПУП –ПРЗ има за цел смяна на предназначението на земята от земеделска в „за смесено обслужващи-производствени дейности“ в съответсвие с предвижданията на приетия ОУП на Община Созопол.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Алтернатива на местоположението;

По отношение на територията, обект на строителство, липсват алтернативи.Алтернатива на строителните параметри;

По отношение на строителните параметри с ПУП-ПРЗ са определени максималните допустими стойности, като надвишаването им е ограничено от предвижданията на действащия Общ устройствен план.


5. Местоположение на площадките, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на ПИ с идентификатор 67800.17.34 е представено в скица № 15-553384-11.11.206 г.

• населено място – местност „Лафотумба“;

• община – Община Сзозопол;

• имот - ПИ 67800.17.34;

• площ на имота – 1259 кв.м.

Имотът граничи с път от запад и за достъп до него не е необходимо изграждането на нов такъв.

Територията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, по смисъъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона “Бакърлъка”, с код BG 0002077 за съхранение и опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г), изменена със Заповед №563/22.07.2014 г. /ДВ, бр.67 от 12.08.2014 г. на Министъра на ОСВ. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали.

При направената проверка за допустимостта по реда на чл. 12, ал.2 във връзка с чл. 40, ал.2 от Наредбата на ОС е установено, че реализирането на инвестиционното намерение Е ДОПУСТИМО спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта ѝ за обновяване.

Поради характера на инвестиционното предложение, с реализирането му по никакъв начин няма да се засегне Защитена местност „Бакърлъка”.


6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Предвижданията са за изграждане на административно-складова база с РЗП около 300 до 400 кв.м. При строителството свободната от застрояване площ на терена ще се използва за временни дейности, съпътстващи извършването на СМР - за разполагане на строителната механизация и други временни обекти (фургони за работниците, складови помещения, химични тоалетни); депа за отнетия хумус и изкопаните земни маси и времени площадки за депониране на строителните отпадъци до изнасянето им на депо и др. Всички тези дейности ще са съобразени с изискванията на нормативната уредба и техническите норми.

След одобряването на проекта и издаването на необходимите документи ще се пристъпи към осъществяване на строителните дейности.

Основните процеси ще бъдат свързани със строителството и функционирането на сградата като административно-складова база. В процеса на строителството те ще бъдат:    • Подготовка на строителната площадка;

 • Премахване на съществуващата растителност, чрез окосяване в случай на необходимост;

 • Земни работи – включват изкопни работи за отстраняване и депониране на повърхностния почвен слой, за траншеи за фундиране и полагане на инженерни комуникации;

 • Укрепването на изкопите;

 • Изготвяне на кофраж;

 • Армиране;

 • Подаване, полагане и уплътняване на бетонната смес.

 • Втвърдяване на бетона;

 • Декофриране;

 • Зидария на стени;

 • Монтаж на инженерните инсталации в сградите (ОВК, ВиК, Електро инсталации и елементи на вътрешния транспорт)

 • Монтаж на скеле;

 • Полагане на мазилки, настилки и облицовки;

 • Полагане на топло и хидро изолации.

 • Извършване на бояджийски работи;

 • Демонтаж на скелето;

 • Почистване на сградата и района от строителни отпадъци;

 • Озеленяване;

 • Приемане и въвеждане в експлоатация;

След приключването на строителните дейности и озеленяването ще започне функционирането на сградата по предвиденото ѝ предназначение, като процесите ще бъдат диференцирани пространствено в различните им части.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализацията на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура (пътища/улици). Транспортният достъп до посочения имот ще се осъществява с обслужващия път, с който имотът граничи непосредствено в посока запад.


8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програмата за дейностите включва: • Проектиране;

Изготвяне на ТИП по всички части.

След съгласуването и утвърждаването на цялата проектна документация ще се пристъпи към осъществяването на строителните дейности: • Строителство;

Предвидено е при следните етапи: Изкопни дейности за основите на сградата;Груби строителни дейности; Външни и вътрешни довършителни дейности; Свързване със съществуващата инженерна инфраструктура; Извършване на обратна засипка; Рекултивация на нарушените терени; Извършване на ландшафтно-устройствени дейности, в съответствие с предвидените в проекта.

 • Въвеждане в експлоатация;

Срокът за експлоатация е лимитиран от срока за годност на предложеното по проект тип на строителство.
9. Предлагани методи за строителство.

Ще се използват традиционни методи на строителство за изграждане на монолитна конструкция с използване на бетон, хоросан и тухли за административната сграда и метална конструкция /метални рамки, столици и колони за поддържане на монтажна скара за фасадни панели/– за складовата сграда.

Основните дейности са извършване на изкопни безвривни работи при изпълнение на стъпките на фундаменти ще засегнат трайно само терена на площите, определени за тях. Следва да бъде направена обратна засипка и нарушеният терен да се рекултивира.

Ще се проведат строителни работи, свързани с полагане на пясъчна възглавница по дъното на траншеите за осигуряване на необходимия наклон на водопровода и гарантиране на условия за нормална работа на мрежата.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат необходими, както неорганични, така и органични материали. Най-често използваните биха могли да се систематизират по следния начин: • Инертни материали:

  • пясък за пясъчни възглавници при полагане на тръбопроводите в траншеите;

  • стандартна баластра за засипка на положените водопроводни тръби.

   • Земни маси и хумус за рекултивация на нарушените терени. По възможност ще се използват земните маси и хумусът, получени по време на строителството при земно-изкопните работи на отделните площадки, съхранени на специално отредени терени в района на обекта.

  • Бетон и бетонови елементи:

   • разносен бетон със съответен клас по якост на натиск, мразоустойчивост и водоплътност за изпълнение на фундаментите, ревизионни, изпразнителни и спирателни, монолитни стоманобетонни елементи при необходимост;

    • Стомана за:

     • за закладни елементи;

     • кофражни елементи;

     • чугун за решетки и капаци на дъждовната канализация и ревизионните шахти на ВиК инсталацията;.

        • Тръби и елементи от ПЕВП за изпълнение на участъци от водопроводите.

        • Водовземане за питейни нужди, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

Ще се осъществи водовземане от обществено водоснабдяване – съществуваща в района ВиК мрежа. По трасето на новия за имота водопровод ще бъдат изградени нови въздушници, изпускателни шахти, изпразнителни шахти със спирателни кранове, шахти със спирателни кранове.

Строителните материали, необходими за реализация на инвестиционното намерение ще бъдат доставяни на обекта като готови строителни смеси. Монтирането на допълнителните елементи като: отделни детайли, тръби и елементи от ПЕВП за изпълнение на водопроводите, няма да изисква допълнителни потребностите от водни количества.

По време на строителството ще се използва питейна вода за ангажираните в изграждането на складово-административната сграда, която ще се доставя от близо разположени до строителната площадка водопроводи за питейно водоснабдяване или ще в бутилки, при нужда с водоноски.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Очаквани генерирани отпадъци

При реализацията на инвестиционното предложение ще се получават строителни и битови отпадъци, както и отпадъчни води. Количествата им ще може да се определят след изготвяне на Проектите за организация и изпълнение на строителството и за Управление на строителните отпадъци.Строителните отпадъци:

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията на чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), преди започване на СМР, ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.).

Очаква се отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; хумус - получен при отнемането на горния почвен слой; земни маси - получени от изпълнение на изкопните работи.

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имота, до натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.).

Не се очаква генерирането на Опасни отпадъци.

Битови отпадъци:

Те се получават от работещите на обекта и се отнасят към смесените битови отпадъци.

Общото количество битови отпадъци ще зависи от срока за изграждане на инвестиционното намерение и броя на работниците.

Отпадъчни води

Отпадъчните води по време на изпълнение на предвидените реконструкции са от битов характер.

Те ще се генерират на мястото, определено за разполагане на фургоните и основно са води, получени при измиването на работниците. Те ще се отвеждат в съществуваща наблизо канализационна мрежа или в септични ями.

Фекалните битови отпадъчни води, получени в разположените на строителните площадки химични тоалетни, ще се извозват и изхвърлят в най-близката съществуваща канализационна мрежа.Предвиждания за третиране на отпадъците

При реализацията на инвестицонното намерение количеството на строителните отпадъци ще бъде значително по-голямо от това на битовите.

Хумусът и земните маси ще се съхраняват на специално отредени терени на строителната площадка и могат да се използват за обратно засипване и за рекултивация на нарушените терени. При наличието на излишък от земни маси, извозването им ще става след съгласуване и по направление от Община Созопол.

Всички останали отпадъци, които подлежат на рециклиране ще се предадат на съответните фирми, притежаващи лицензи, а останалите ще се изхвърлят на депа, определени от Община Созопол.

При експлоатацията на обекта ще се генерират следните отпадъци:

- смесени битови отпадъци с код 20 03 01, които не би следвало да надхвърлят нормалните количества за аналогични обекти. Възложителят ще осигури съдове за разделното им събиране, съобразно изискванията и нормативната база на Община Созопол.

- отпадъци от зелените площи от обекта – почва и камъни с код 20 02 02 и биоразградими отпадъци с код 20 02 01. Поради неопасния им характер ще се третират съвместно с ТБО.

Отпадъците ще се извозват на определеното за Община Созопол депо.

- отпадъци от опаковки: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и/или на организация по оползотворяване.

- метални отпадъци – скрап, който ще натрупва вследствие дейността от търговия на метали, ще се складира и при набиране на необходимото количество ще се извозва и предава на лицензирани фирми за изкупуване на черни и цветни метали.


12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда са свързани преди всичко с вида на извършваните дейности при реализацията на инвестиционното предложение, респективно засегнатите компоненти и фактори на околната среда и накратко могат да се обобщят по следния начин:


Компоненти на околната среда

Атмосферен въздух


 • Спазване на изискванията за ограничаване на емисиите на прах и вредни вещества по време на реализацията на инвестиционното предложение.

 • Оросяване на площадките по време на работа за намаляване на емисиите на прах.

 • Предвиждане на ландшафтно устройство и благоустройство за нарушените територии.

Водни ресурси

 • Отвеждане на отпадъчните битовите води в най-близката съществуваща канализационна мрежа или в септични ями.

 • Извозване и изхвърляне на фекалните битови отпадъчни води, получени в разположените на строителната площадка химични тоалетни, в най-близката съществуваща канализационна мрежа. Предвиденият начин за третиране на битовофекалните води не предполага замърсяване на повърхностни и подземни води в района.

Почви

 • Контрол за правилното отнемане, съхраняване и оползотворяване на хумусните пластове по време на реализацията на инвестиционното предложение.

 • Посочване на площадките на депа за хумус и изкопани земни маси.

 • Контрол за извършване на рекултивация на нарушените почви след завършване на строителните дейности.

Биологично разнообразие

Растителност

 • Намаляване до минимум вероятността от фрагментиране и унищожаване местообитанията при реализацията на инвестиционното предложение.

 • Мониторинг и контрол върху качеството на местообитанията.

Животински свят

 • Строителните работи трябва да бъдат съобразени по време така, че да не се нарушава покоя на птиците през гнездовия период и на животните през размножителния период и времето за отглеждане на новите поколения.

 • Наблюдение и оценка на промените във видовото разнообразие при извършване на строителни дейности и присъствието на хора.

Ландшафт

 • Извършване на ландшафтно-устройствени мероприятия на терените засегнати при реализацията на инвестиционното предложение.Фактори, оказващи въздействие върху околната среда

Отпадъци

 • Спазване на изискванията на политиката на Община Созопол по отношение на отпадъците и приетите и действащи в момента Стратегии и програми, свързани с управлението на отпадъците.

 • Редовна проверка при извършване на строителни дейности относно събирането, временното съхраняване и последващото обезвреждане на генерираните отпадъци.

Физични фактори

 • Наблюдение, контрол и оценка на нивото на шума по време на извършване на строителните дейности по време на реализация на инвестиционното предложение.


Здравно-хигиенни условия

 • Спазване на изискванията на Закона за безопасни условия на труда (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи (СМР).

 • По време на изкопните дейности да не се допуска излизане от строителната площадка на автомобили със замърсени с кал гуми.

 • Строителната площадка да бъде оградена с цел недопускане на разпиляване на строителни отпадъци и опаковки от строителни материали и оборудване.

 • При установяване на запрашаване по време на изкопните дейности - да се извършва оросяване.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Същността на инвестиционното предложение не е свързано с други спомагателни дейности, създаване на нови улици, електропроводи, водоснабдителн и канализационни мрежи и др. Имотът е разположен на територия с изградена пътна и мрежа, водопровод и електропровод с напрежение 220V, канализация и кабелна комуникационна мрежа. Друг вид дейности като добив на строителни материали, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води не се предвижда да се извършват.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение ще се проведат процедури за издаване на разрешителни и съгласуване с Община Созопол, РИОСВ - Бургас, предварителни договори с ЕВН България Електроразпределение АД Бургас и ВиК ООД Бургас, както и с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН).


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предлаганото строителство и реализирането на инвестиционното намерение не води до замърсяване и дискомфорт на околната среда. • Не се предвиждат дейности, при които да се отделят наднормени емисии на замърсители в околната среда;

 • Не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарноохранителни зони и др.;

 • Предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните води и отпадъците от сградата;

 • Дейностите от строителството, свързани с шум от земекопни и транспортни машини ще бъдат краткотрайни и локализирани в рамките на строителната площадка.

В случай на установеяване на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България те ще бъдат преустановявани, на основание чл.3. от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на съответната Община.

Необходимо е да се обърне внимание на въздействието върху земите и почвите на териториите, предвидени за реализацията на инвестиционното предложение. В рамките на строителните площадки по време на изкопно-насипните и строително-монтажните работи ще се наблюдава физическо унищожаване и вторично уплътняване на почвите. Това въздействие е върху ограничена площ, краткотрайно и обратимо и се отстранява при следващите действия при рекултивация на нарушените терени.


16. Риск от инциденти

Риск от инциденти винаги възниква при извършване на строителни и монтажни работи (СМР). В случая на разглежданото инвестиционно предложение това е извършване на изкопни безвривни работи, обратна засипка на изкопи, наливане на бетон за фундаменти и т.н.

Този риск може да се избегне при спазване на изискванията на Закона за безопасни условия на труда (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) и по точно изискванията регламентирани в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изискванията се прилагат при земни работи, включително ескалация; монтаж и/или демонтаж; преустройство и/или разширение; изграждане; ремонт; реконструкция; възстановяване; събаряне, включително разрушаване; изолационни и довършителни работи; поддръжка; техническо обслужване; отводнителни (дренажни) работи; техническа ликвидация и/или консервация на обекти.

Рискът от инциденти се намалява до минимум при осигуряване на подходящ достъп до строителната площадка. Той трябва да е безопасен и да са изпълнени следните условия: пътеките за достъп се означават и са в добро състояние; липсват опасни ръбове, периферии и няма вероятност от падане; дупките са покрити и обезопасени; площадката е подредена, а материалите се складират безопасно; площадката е добре осветена.

Избягването на инциденти се гарантира от строителя, който осигурява изпълняването на СМР в определена технологична последователност; осигурява безопасни условия на труд на всички работници, включително на подизпълнителите и на лицата, работещи самостоятелно; изготвя инструкции по безопасност и здраве; указва местоположението на работните места и осигурява безопасен достъп до тях.

Неразделна част от техническия проект ще е част Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в който ще са набелязани мерки за предотвратяване на инцидентите при изкопните дейности, работата с машини и за противопожарна охрана.

По време изкопните и строителните дейности заетите с тях работници ще се допускат на работа след провеждане на встъпителния и периодичните инструктажи и вписването в книгата за инструктажите. Допускането в района на обекта ще става само при наличието на необходимото работно облекло и предпазни средства.

Строителната площадка ще бъде оградена и назначена охрана с цел недопускане навлизане на хора извън работното време и предотвратяване на нещастни случаи и инциденти.


III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Част от карта на защитените територии

В приложение е посочен картен материал, характеризиращ обекта на инвестиционното предложение. Той дава представа за разположението му.

Списък на приложения картен материал:
Приложение 1:


Местност Лафотумба
Приложение 2:

ЗМ Бакърлъка


Приложение 3:

ПЗ Блатно кокиче


Приложение 4:

Снимка Google mapПриложение 6:

Част от карта на защитените територии


- местоположение
Най- близо до ПИ 67800.17.34 е ПЗ Блатно кокиче и ЗМ Бакърлъка.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

За реализиране на инвестиционното предложение няма да се провеждат отчуждителни процедури. ПИ с идентификатор 67800.17.34 е собственост на Възложителя и граничи със следните поземлени имоти: от изток с ПИ 67800.17.33, от север с ПИ 67800.17.97, от юг с ПИ 67800.17.39, а от запад - с ПИ 67800. 1.278 – съществуващ път.
Поземлен имот с

идентификатор по ККНаселено

място


местност

Площ,

кв.м


Начин на

трайно ползванeТрайно

предназначение на територията67800.17.34

гр.Созопол

„Лафотумба”

1259

земеделска

друг вид ниваПриложение 7:

Скица №15-553384-11.11.2016 г.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Съгласно Становище с изх. №7-26-00-535(1) от 30.11.2016 г. на Главния архитект на Община Созопол: поземлен имот № 67800.17.34, местност „Лафотумба“, землището на гр. Созопол попада по действащия общ устройствен план (ОУП) на Община Созопол, одобрен със Заповед № РД-02-14-539/13.07.2016 г., на Министъра на РРБ, в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК (Закон за Устройство на Черноморското крайбрежие) и в устройствена зона Смф 1 – смесено обслужваща-производствена зона, с възможна смяна на предназначението.

Инфраструктурата в района се развива съгласно Общия устройствен план за Община Созопол.
Приожение 8:

Зониране
Имотът не попада в обхвата на защитени територии и не засяга санитарно-охранителни зони. Най- близо до ПИ 67800.17.34 е ПЗ Блатно кокиче и ЗМ Бакърлъка.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В Република България чувствителните зони са определени със Заповед е с № РД-970/28.07.2003 г на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския район за басейново управление са както следва: • Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово;

 • Всички водни обекти във водосбора на Черно море.

В съседство с предвидения за реализирането на инвестиционното предложение имот няма учредени санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Най-близо до разглеждания имот е Защитена зона „Бакърлъка” - код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г), изменена със Заповед №563/22.07.2014 г. /ДВ, бр.67 от 12.08.2014 г. на Министъра на ОСВ, която е естествено находище на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки и растителни видове, забележителен ландшафт и скали, с площ 7,20 ха в землището на с. Равадиново. Обявенa е през 2004 година за опазване на естествено местообитание на хагерово (тракийско) лале (Tulipa hageri, синоним T. thracica) и съобщества на други защитени и редки растения, забележителен ландшафт и скали. В местността се срещат червена съсънка (Anemone pavonia), дребна перуника (Iris pumila) и други красиви цъфтящи и защитени видове. Площта на защитената местност е 7,2 ха. Режимът на опазването и включва забрани за бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата, провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари - 30 юли, внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове, сечи, освен санитарни и отгледни, паша на домашни животни строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността.

В границите на защитената зона се забранява:

- залесяването на пасища, ливади и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

- използването на пестициди и минерални торове в пасища;

- косенето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност в периода от 1 март до 15 август;

- паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

- изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти.

Границите на защитената местност преминават на повече от 10 км на запад от предвидената за реализиране на инвестиционното предложение площ. Описаното състояние на терена изключва възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни растителни екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Бакърлъка”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта. Очаква се заселване на синантропни видове по сградата и растителността, с която ще се допълни озеленяването на терена.

Направеният общ преглед, във връзка с разположението на инвестиционното предложение в ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077 за съхранението на дивите птици показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в нея. А предвид местоположението на съоръжения във вече застроена околна среда се изключва вероятността с реализиране на настоящия проект да се стигне до фрагментиране на екологично чувствителната зона.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в заобикалящата обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт.

С реализирането на проекта няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания.

Предвижда се грубите строителни дейности да се извършат извън размножителния сезон на птиците, за да се избегне евентуално безпокойство на случайно присъстващи видове. Това следва и от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие, поставящ под защита по време на размножаване всички представители на дивата фауна.

Изводи от оценката:

• С реализирането на предложението не се очаква загуба на местообитания.

• Не се очаква съществено негативно въздействие от строителството и обитаването на обекта върху птиците и техните местообитания, предмет на опазване на защитената зона.

• Реализирането на предложението няма да наруши нормалния ход на миграцията на реещите се птици.

• Реализирането на предложението няма да повлияе съществено и върху останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.

• Предложението не е в остро противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. Изграждането на на административно-складовата база при предвиждане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху средата е напълно съвместимо с предназначението на защитената зона.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Районът, в който се намира имотът представлява природна среда със сравнително запазена самовъзстановителна способност, поради отдалеченост от силно урбанизирана територия с активно участие на промишлена дейност.

Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите в района са в много добро състояние.

В случая на разглежданото инвестиционно предложение качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати, тъй като не се очаква по-голямо натоварване на околната среда.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Предвид местоположението на имота, с проекта не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на местоположение.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, зиме ползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху хората и човешкото здраве, както и не е свързано с рискове за човешкото здраве и местоположението му не е в противоречие на Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г., изм. и доп.бр.102/2006г.).

Няма да има промени на земеползването, тъй като след застрояването същата ще се запази за смесено обслужващи-производствени дейности.

Реализирането на инвестиционното предложение е благоприятно от икономически аспект тъй като води до увеличаване на материалните активи и стойността им.Въздействие върху качеството на въздуха.

Може да се очакват промени в качеството на атмосферния въздух в района единствено при строителните дейности и по-точно по време на изкопните дейности и грубото строителство, преди монтиране на дограмата.От строителните машини

Предвиждат се изкопни работи за основи на сградата, при което изкопаните земни маси ще бъдат с голяма влажност без да се наблюдават наднормени стойности на ФПЧ.

Не се предвиждат взривни дейности и други такива, водещи до значително запрашаване и отделяне на ФПЧ.

От движението на МПС

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с увеличаването на броя на преминаващите по пътя автомобили. По тези причини с реализирането на инвестиционното предложение промяна на измерените концентрации поради движение на автомобилите на работещите в сградата не се очаква.

Не се очакват източници на организирани емисии.

Води

При експлоатацията на обекта ще се образуват битово-фекални отпадъчни води. Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се заустват в предвидените в имота площадкова канализация.

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

Почви и земни недра;

При изкопните дейности ще бъде отстранен повърхностния почвен слой, който ще бъде събран и повторно използван, без да се засягат други територи, в които почвите подлежат на опазване по силата на закон.

С реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат извършени изкопни работи само за основи на сградата, евентуално полуприземен етаж на сградата и връзки към инфраструктурата, поради което въздействия, засягащи земните недра не се очакват.

Ландшафт;

Реализирането на инвестиционното намерение е свързано с изкопни земни работи и строителството на сградите, но съществени промени в структурата на ландшафта не се очакват.

Ландшафтът ше се запази като антропогенен, възникнал вследствие на коренното преобразуване на природната среда в резултат на стопанското усвояване.

Биологично разнообразие;

По време на строителството ще бъде отстранена само растителността в границите на имота, която не подлежи на опазване, по силата на закон или друг нормативен акт от българското природозащитно законодателство, а след приключване на строителните дейности ще се пристъпи към озеленяването на имота съобразно предвидената в ПУП минимална площ на зелените площи.

Районът около имота се обитава от приспособени към градската среда животински видове предимно птици и безгръбначни, пеперуди (Lepidoptera), главно молци, а от бозайниците най разпространени са домашната мишка и сивия плъх. Същите обитават предимно мази, тавани и сутерени, а при достатъчно високи температури, през нощта в откритите площи ловуват няколко вида прилепи.

Населеното място се обитава само от синантропни видове птици, постоянни и временни обитатели. Като място за търсене на храна в района по-често се срещат представителите на синигерите, най често синия синигер (Parus caeruleus), домашното врабче (Paser domesticus), полското врабче (Paser montanus), градска лястовица (Delichon urbica), свраката (Pica pica), сивата врана (Corvus corone), чавката (Corvus monedula), гугутка (Streptopelia decaocto), домашeн гълъб (Columba livia f domesstica) и други по рядко или за по-кратък период. Тъй като строителството ще се осъществи в границите на имота засягането на находища на защитени растителни видове, подлежащи на опазване съгласно чл. 40 от ЗБР и местообитания на видове подлежащи на опазване е изключено.Защитени територии по смисъла на ЗЗТ;

Най-близо до разглеждания имот е Защитена местност „Бакърлъка“, разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали. Поради отдалечеността на имота от ЗМ и характера на инвестиционното предложение, с реализирането му по никакъв начин няма да се засегне Защитена местност „Бакърлъка”.Недвижимо културно наследство;

На територията на имота или в съседство не са регистрирани обекти на културно историческото наследство. В случай на разкриване на обекти, предмет на културно наследство по време на изкопните работи възложителят ще се съобрази с българското законодателство. Въздействието се оценява като незначително и в границите на собствеността.Отпадъци;

Отпадъците от новото строителство ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци, посочено от Община Созопол или повторно използвани, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място, определено от същата община, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка.

Металните отпадъци ще бъдат предадени на фирма, притежаваща лиценз за оползотворяване на отпадъци от метали.

Пластмасовите и хартиените отпадъци ще се събират разделно и предават за рециклиране.

Битовите отпадъци се събират в съдове за смет, предоставени от фирмата по сметосъбиране, обслужваща района.

Отпадъците от парковете и градини се компостират на място и повторно използват в градинските площи.

Поради наличието на изградена и надеждно функционираща организация за събиране, депониране и оползотворяване на отпадъците на територията на община Созопол негативни въздействия от генерирането на отпадъци в околната среда няма да има.

Шум и вибрации

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортните машини по време на строителството. В случая основно определящо в района остава въздействието от шума от дижещите се по улиците на селото автомобили, който е сред основните източници на шум в района.

В сградата не се предвиждат производствени дейности и монтаж на източници на шум, вибрации и радиация.

Тъй като реализирането на инвестеционото предложение не е част от агропроект и не е свързан със земеделски дейности, появата на генно модифицирани организми е изключена.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г)

Описаното състояние и местоположението на терена изключват възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни растителни екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Бакърлъка”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта. Очаква се заселване на синантропни видове по сградите и растителността, с която ще се допълни озеленяването на терена.

Направеният общ преглед, във връзка с разположението на инвестиционното предложение в ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077 за съхранението на дивите птици показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в нея. А предвид местоположението на бъдещата сграда се изключва вероятността с реализиране на настоящия проект да се стигне до фрагментиране на екологично чувствителната зона.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в заобикалящата обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт.

С реализирането на проекта няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания.

При провеждане на рекултивация, озеленяване и благоустрояване на засегнатите от измененията терени няма да се използват чужди за района представители на растителните видове.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Видът на въздействията се посочва само за пряко засегнатите компоненти и фактори на околната среда – атмосферен въздух, почви, води и отпадъци. То може да се характеризира по следния начин:

Атмосферен въздух: пряко, краткотрайно, временно, отрицателно и възстановимо.

Почви: пряко, краткотрайно, временно, отрицателно и възстановимо.

Води: пряко, вторично, краткотрайно, временно, отрицателно и възстановимо.

Отпадъци: пряко, краткотрайно, временно, отрицателно и възстановимо.


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население;

От реализацията на инвестиционното предложение се засяга Община Созопол.


5. Вероятност на поява на въздействието.

Появата на въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е вероятна по време на изпълнение на строително-монтажните работи. При спазване на установените със съществуващата нормативна уредба изисквания по време на строителството и експлоатацията за допустимост на дейностите вероятност за поява на въздействия над допустимите не съществуава.

Вероятността от отрицателни въздействия поради аварии и инциденти е ограничена, тъй като не се предвиждат производствени дейности.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието в резултат на реализацията на инвестиционното предложение е краткотрайно, епизодично по време на изпълнение на строително-монтажните работи и обратимо след тяхното завършване.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

По време на експлоатация на сградата няма да е необходимо включването на специални мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Такива е необходимо да се включат единствено по време на строителството, като голяма част от тях ще са включени в проекта по част „План за безопастност и здраве“.

Предлага се:

Строителната площадка да бъде оградена с цел недопускане на разпиляване на строителни отпадъци и опаковки от строителни материали и оборудване.

При установяване на запрашаване по време на изкопните дейности да се извършва оросяване.

По време на изкопните дейности да не се допуска излизане от строителната площадка на автомобили със замърсени с кал гуми.

Генерираните на етажите строителни отпадъци да се изнасят в пастмасови,хартиени чували, закрити съдове или ръкав за строителни отпадъци.

Допълнително към тях би следвало само да се включат мерките, които трябва да съпътстват обратното засипване на изкопите от техните стъпки, след което, в зависимост от разположението, терените ще бъдат обработени по подобие на съседните земи.


8. Трансграничен характер на въздействията.

Поземленият имот е на територията на нашата страна, в границите на община Созопол и в тази връзка въздействието от реализирането на инвестиционното предложение се характеризира като локално, в рамките на имота без да има трансграничен характер.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия върху компонентите на околната среда в района. Няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа и увредени местообитанията на видове с консервационен статус и подлежащи на опазване съгласно българското природозащитно законодателство.
Възложител: ...............................


Каталог: images -> stories -> Doc -> NURIOSV -> 2017
2017 -> Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овос
NURIOSV -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
2017 -> Информация за преценяване на необходимостта от овос от Антония Петрова Стойчева
2017 -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение Изграждане на сгради за отдих и курорт в пи 67800. 53. 130, местност"Мапи", землище гр. Созопол, Община Созопол с възложител: "фортуна-04"оод
2017 -> Директора на риосв на ваш изх. № Пд-757(4), 11-07-2017г
2017 -> Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
2017 -> Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница