Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставициДата15.01.2017
Размер66.76 Kb.
#12715
Приложение № 2

към чл. 8
А-12. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА КРАСТАВИЦИ


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на краставиците се отнасят за културните сортове от вида Cucumis sativus L., предназначени за консумация в прясно състояние.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Краставиците от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени краставици, негодни за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • свежи на външен вид;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • твърди (със запазен тургур);

 • без горчив привкус (с изключение за клас II, съгласно допустимите отклонения);

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Краставиците трябва да бъдат добре развити и с нежни семена.

Състоянието им трябва да бъде такова, че те да могат: • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.2. Класификация

Краставиците се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра

Краставиците от този клас трябва да бъдат с най-високо качество и да притежават всички характеристики и оцветяване, типични за сорта. Те трябва да бъдат: • добре развити;

 • с правилна форма и почти прави (височината на дъгата не трябва да бъде повече от 10 мм на 10 см от дължината на краставицата).

Те трябва да бъдат без дефекти, включително всякакъв вид деформации, както и тези, предизвикани от развитието на семената. Допускат се, в изключителни случаи, съвсем незначителни дефекти по повърхността им при условие, че те не влошават общия външен вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид на продукта в опаковката.

2.2.2. Клас I

Краставиците от този клас трябва да бъдат с добро качество.

Те трябва да бъдат:


 • с достатъчна степен на зрялост;

 • с достатъчно добра форма и почти прави (височината на дъгата не трябва да бъде повече от 10 мм на 10 cм от дължината на краставицата).

Допускат се следните дефекти при условие, че те не се отразяват на общия външен вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:

 • незначителни деформации, като се изключат деформациите, предизвикани от развитието на семената;

 • незначителни дефекти в оцветяването и, по-точно, по-светло оцветяване на краставиците в частта, която е била в съприкосновение с почвата при отглеждането й;

 • незначителни дефекти по кожицата, получени в резултат на триене, товарене и разтоварване или ниски температури, при условие, че те са зараснали и не се отразяват на съхраняемостта.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят краставици, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти при условие, че краставиците запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • друг вид деформации, освен прекомерно развити семена;

 • дефекти в оцветяването до една трета от повърхността (за краставици, отглеждани в оранжерии, не се допуска значително влошаване на оцветяването на поразените места);

 • зараснали напуквания;

 • незначителни повреди, получени в резултат на триене, товаро- разтоварни операции при условие, че те не се отразяват на съхраняемостта и общия външен вид.

Посочените дефекти се допускат за правите и леко изкривени краставици.

Допускат се изкривени краставици, при условие, че те са с незначителни дефекти в оцветяването, без никакви други дефекти или деформации, освен изкривяването.

Леко изкривените краставици могат да имат дъга с височина до 20 мм на 10 cм от дължината им.

Изкривените краставици могат да имат значително по-голяма дъга, но задължително се опаковат отделно.3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО1

Размерът се определя по теглото на краставиците.а/ Теглото на краставиците, отглеждани на открито, трябва да бъде 180 грама или повече. Теглото на краставиците, отглеждани в парници, тунели и оранжерии, трябва да бъде 250 грама или повече.

б/ Дължината на краставиците от клас “Екстра” и клас I (отглеждани под покритие) трябва да бъде:

 • не по-малка от 25 cм за краставици с тегло от 250 грама до 500 грама ;

 • не по-малка от 30 cм за краставици с тегло над 500 грама и повече.

в/ Размерите са задължителни за клас “Екстра” и клас I. Разликата в теглото между най-тежката и най-леката краставица в една и съща опаковка не трябва да бъде по-голяма от:

 • 100 грама, когато най-леката краставица тежи от 180 грама до 400 грама;

 • 150 грама, когато най-леката краставица тежи от 400 грама и повече.

г/ Тези размери не се отнасят за краставици под наименованието “Корнишони”.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Допускат се отклонения от качеството и размера на краставиците за всяка опаковка, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от броя или теглото на краставиците да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - на допустимите отклонения за клас І.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на краставиците да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на краставиците да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или развалени краставици, негодни за консумация.

Допуска се до 2% от броя на краставиците да бъдат с горчива част към дръжката.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска се за всички класове до 10% от броя на краставиците да не отговарят на посочените размери. Този допуск се отнася само за краставици, на които теглото и дължината им е с разлика до 10% от посочените размери.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от краставици с един и същ произход, сорт, разновидност, качество и размер (ако се изисква).

Видимата част от съдържанието в опаковката трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

Краставиците могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.5.2. Опаковка

Краставиците трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им. Краставиците трябва да се нареждат достатъчно плътно в опаковката, за да не се допускат повреди при транспортирането.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни.

При доставка на краставици от клас II в насипно състояние (натоварени директно в транспортно средство) тези данни трябва да бъдат отразени в документ, придружаващ стоката и прикрепен на видно място вътре в транспортното средство.

6.1. Идентификация


 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • "Краставици", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • "Краставици, отглеждани под покритие" или еквивалентно наименование;

 • "Корнишони" или "Мини краставици", в зависимост от случая.

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас, а за клас II в съответни случаи “изкривени краставици”;

 • Минималното и максимално тегло на краставиците (ако се изисква определяне на размера);

 • Брой на краставиците (не е задължителен).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.1 Тези изисквания за размерите не се отнасят за краставици под наименованието “корнишони”.


Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница