Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложениеДата06.01.2017
Размер130.14 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8
Б-20. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ
1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на цитрусовите плодове, предназначени за консумация в прясно състояние, се отнасят за сортовете, както следва: • лимони: културни сортове от вида Citrus limon( L.) Burm. f.;

 • мандарини: културни сортове от вида Citrus reticulata Blanco, включително сатсуми (Citrus unshiu Marcow.), клементини (Citrus clementina Hort. ex Tan.), обикновени мандарини (Citrus deliciosa Ten.) и танжерини (Citrus tangerina Hort. ex Tan.), произхождащи от тези видове и техните хибриди, наричани по-нататък “мандарини”;

 • портокали: културни сортове от вида Citrus sinensis (L.) Osb.;

2.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Цитрусовите плодове от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • без набивания и/или големи зараснали прорези;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • без признаци на вътрешни сбръчквания;

 • без повреди, причинени от ниски температури или измръзвания;

 • без повишена повърхностна влажност;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Цитрусовите плодове трябва да бъдат внимателно обрани и да са достигнали съответна степен на развитие и зрялост, типични за дадения сорт, в момента на беритбата и района на отглеждане.

Развитието и степента на зрялост на цитрусовите плодове трябва да бъдат такива, че те да могат: • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

Цитрусовите плодове, отговарящи на изискванията по отношение на зрелостта, могат да бъдат подложени на третиране за премахване на зеленото оцветяване. Това третиране се допуска при условие, че другите естествени органолептични качества не се променят.

2.2. Изисквания за зрелостта

Зрелостта на цитрусовите плодове се определя чрез следните показатели: • минимално съдържание на сок;

 • оцветяване.

Степента на оцветяване трябва да бъде такава, че в съответствие с нормалния процес на развитие цитрусовите плодове трябва да са достигнали типичното оцветяване за сорта в момента на доставянето им на местоназначението.

2.2.1. Лимони

 • лимони “Верделли” и “Примофиоре”: 20%;

 • други лимони: 25%;

 • оцветяване: трябва да бъде типично за сорта, към който се отнасят; допускат се лимони със светлозелено (но не тъмнозелено) оцветяване при условие, че те отговарят на изискванията за минимално съдържание на сок.

2.2.2. Мандарини

 • минимално съдържание на сок:

 • мандарини, с изключение на клементини: 33%;

 • клементини: 40%;

 • оцветяване: трябва да бъде типично за сорта, към който се отнасят, и да обхваща не по-малко от 1/3 от повърхността на плода.

2.2.3. Портокали

Оцветяването трябва да бъде типично за дадения сорт. Плодове с леко зелено оцветяване се допускат, при условие че то не надвишава 1/5 от общата повърхност на плода. Плодовете трябва да имат следното минимално съдържание на сок: • кървавочервени портокали: 30%

 • портокали от групата “Нейвълс”: 33 %

 • други сортове: 35 %

Портокали, произведени в области с високи температури на въздуха и висока относителна влажност през периода на растеж, могат да имат зелен оцветяване, превишаващо една пета от общата повърхностна плода при условие, че отговарят на следното минимално съдържание на сок :

 • сортове Mosambi, Sathgudi и Pacitan: 33 %

 • други сортове: 45 %.


2.3. Класификация

Цитрусовите плодове се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Цитрусовите плодове от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават типичните за сорта и/или търговския вид форма, външен вид, развитие и оцветяване.

Те трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че те не влошават общия външен вид на плодовете, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката.

2.2.2. Клас I

Цитрусовите плодове от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават всички характеристики на сорта и/или на търговския вид, към който се отнасят.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на плодовете, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката:


 • незначителни дефекти във формата;

 • незначителни дефекти в оцветяването;

 • незначителни дефекти по кората, характерни за процеса на формиране на плода, като сребристи, ръждиви петна и др.;

 • незначителни зараснали повреди от механичен характер, причинени от триене, градушка, товаро-разтоварни операции и др.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят цитрусови плодове, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:


 • дефекти във формата;

 • дефекти в оцветяването;

 • груба кора;

 • незначителни дефекти по кората, характерни за процеса на формиране на плода, като сребристи, ръждиви петна и др.;

 • незначителни зараснали повреди от механичен характер, причинени от градушка, триене, товаро-разтоварни операции и др.

 • зараснали повърхностни повреди по кората;

 • незначителни повреди, частично в отделни участъци от перикарпа, за портокалите (допуска се при мандарините).

3. РАЗМЕРИ

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречното сечение на плода.3.1. Минимален размер

Не се допускат цитрусови плодове под минималните размери, посочени по-долу: • за лимони - 45 мм;

 • за мандарини, с изключение на клементини - 45 мм;

 • за клементини - 35 мм ;

 • за портокали - 53 мм.

3.2. Определяне на размера по скали, както следва:

Портокали

Лимони

Мандарини

категория по размер

диаметър (мм)

категория по размер

диаметър (мм)

категория по размер

диаметър (мм)

0

92-110

0

79-90

1-ХХХ

78 и повече

1

87-100

1

72-83

1-ХХ

67-78

2

84-96

2

68-78

1 или 1-Х

63-74

3

81-92

3

63-72

2

58-69

4

77-88

4

58-67

3

54-64

5

73-84

5

53-62

4

50-60

6

70-80

6

48-57

5

46-56

7

67-76

7

45-52

6 (1)

43-52

8

64-737

41-48

9

62-708

39-46

10

60-689

37-44

11

58-6610

35-42

12

56-63

13

53-60

(1) Плодове с диаметри по-малки от 45 мм се отнасят само до клементините.

Размерите на цитрусовите плодове могат да бъдат определяни по броя плодове. В този случай, за да се спази изискването за еднородност на размера, посочено в т.3.3., границата на размера на плодовете в една и съща опаковка трябва да бъде в рамките на две съседни категории по размер.

3.3. Еднородност по размер

Изискванията по отношение на еднородност по размер се достигат чрез посочените скали на размера, ако друго не е посочено, както следва: • За цитрусови плодове, подредени в правилни слоеве, в опаковки или индивидуална потребителски опаковки, разликата между най-малкия и най-големия плод в една и съща опаковка не трябва да бъде по-голяма от посочените по-долу максимални стойности в една и съща категория размер, в случая на цитрусовите плодове, чиито размер е определен по брой плодове в рамките на два последователни размера:
  Категория по размер

  Максимална разлика между плодовете в една и съща опаковка (мм)

  Лимони

  0-7

  7

  Мандарини

  1-ХХХ-4

  5-6


  7-10

  9

  8

  7  Портокали

  0-2

  3-6


  7-13

  11

  9

  7 • За цитрусови плодове, неподредени в правилни слоеве в опаковките и за плодове в твърди индивидуални потребителски опаковки, разликата между най-малкия и най-големия плод в една и съща опаковка не трябва да бъде по-голяма от граничните размери за съответната категория по размер съгласно скалата на размера, или, в случая на цитрусовите плодове, чиито размер е определен по брой плодове, в рамките в мм на един от двата съседни размера: .

 • За цитрусови плодове в насипно състояние в транспортни средства и плодове в не твърди индивидуални потребителски опаковки (мрежи, чували, торби и др.) разликата между най-малкия и най-големия плод в една и съща партида или опаковка не трябва да бъде по-голяма от граничните размери, получени чрез групиране на три последователни категории по размер съгласно скалата на размера.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

Във всяка опаковка се разрешават следните допустими отклонения от качеството и размера на цитрусовите плодове, който не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас І.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за консумация. В рамките на този допуск се разрешава до 5% наличие на плодове с незначителни незараснали по повърхността повреди, сухи прорези, както и меки и сбръчкани плодове.4.2. Допустими отклонения от размерите

Допуска се за всички класове и всички начини на подреждане до 10% от броя или теглото на цитрусовите плодове да бъдат с размери, отговарящи непосредствено на предшествуващия и/или следващия размер (или съответно с размерите, в случай на съчетаване на три категории по размер), посочени за всяка опаковка.

Този допуск от 10% се прилага само за плодове с диаметър не по-малък от следния минимален размер:


 • Лимони - 43 мм;

 • Мандарини, с изключение на клементини - 43 мм;

 • Клементини - 34 мм;

 • Портокали - 50 мм.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от цитрусови плодове с един и същ произход, сорт или търговски тип, качество и размер и практически с еднаква степен на зрялост и развитие.

Цитрусовите плодове от клас “Екстра” трябва да бъдат еднородни и по отношение на оцветяването.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка или партида.

Цитрусовите плодове могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Опаковка

Цитрусовите плодове трябва да бъде опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Ако плодовете се опаковат с хартия, трябва да се използва тънка, суха, нова и без мирис хартия1.

Забранява се използването на материали, които могат да променят естествените типични свойства на цитрусовите плодове, особено техния вкус или аромат1.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела. Допускат се плодове с къси клонки и зелени листа, неотделени от плодовете.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

5.3. Търговски вид

Цитрусовите плодове могат да бъдат предлагани, както следва: • Подредени в правилни слоеве в опаковките;

 • Неподредени в правилни слоеве в опаковките или в насипно състояние. Този начин на представяне е разрешен само за клас I и клас II;

 • В индивидуални опаковки за директна продажба на консуматора с тегло до 5 кг:

 • приготвени за определен брой плодове, или

 • приготвени за определено нетно тегло на опаковката.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка единична опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта


 • Наименование на вида, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън, с изключение на мандарини, за които наименованието на вида или сорта (ако се прилага) е задължително;

 • Наименование на сорта (за портокалите);

 • Наименование на типа:

  • за лимони – може да се посочи “Верделли” и “Примофиоре”

  • за клементини – може да се посочи:

   • клементини без семки;

   • клементини (от 1 до 10 семки);

   • клементини със семена (над 10 семки).

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Сорт;

 • Размер:

  • Категория по размер за плодовете, наредени в съответствие със скалата на размера или номерът на най-високата и най-ниската категория по скалата за размерите, когато се посочват три последователни категории по размер по скалата на размера;

  • Категория по размер (или когато размерът на плодовете се определя по броя им и е на границата между две съседни категории по размер - категориите по размер или минималния и максималния диаметър) и брой на плодовете, ако са наредени в слоеве в опаковката;

 • Посочват се консерванти или други химични вещества, ако са използвани в след прибирането на реколтата от цитрусови плодове.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
1 Използването на консерванти или други химични средства, които могат да придадат на кората на плода страничен мирис, се разрешава само, ако това е съвместимо със законовите разпоредби на страната-вносителка.Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница