Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупкиДата16.09.2016
Размер168 Kb.
Приложение № 2

към чл. 8

Б-2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА бадеми с черупки


 1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на бадемите с черупки се отнасят за културните сортове необелени сладки бадеми с черупки от вида Prunus amygdalu Batsch syn. Prunus Dulcis (Mill.) D.A.Webb, без външната зелена обвивка, предназначени за пряка консумация.

В зависимост от твърдостта на черупката бадемите с черупки се подразделят на две групи (1):

- Бадеми с мека/полутвърда черупка - бадеми, които могат да се счупят с пръсти или с орехотрошачка.

- Бадеми с твърда черупка - бадеми, които могат да се счупят само с чук.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

2.1.1. Бадемите с черупки от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат:

а) Характеристика на черупката:

 • цяла, незначителни пукнатини и дефекти по повърхността не се считат за дефект (2)

 • здрава, без дефекти, които биха могли да влошат естествената съхраняемост на бадема с черупка; без смола;

 • чиста, практически без видими следи от чужди вещества; без полепнала прах или почва;

 • суха; без повишена повърхностна влажност;

 • без наличие на остатъци от външната зелена обвивка или други тела;

 • без повреди, причинени от вредители;

 • без петна и промяна в оцветяването, което ги прави негодни за консумация (3);

 • добре оформени, черупката да не е видимо деформирана.

б) Характеристики на бадемовата ядка:

 • достатъчно суха, за да се осигури съхраняемост;

 • сладка; не се допускат горчиви бадеми;

 • цяла;

 • здрава; не се допускат загнили или развалени бадемови ядки, негодни за консумация; без смола и кафяви петна;

 • чиста, практически без видими чужди вещества;

 • достатъчно развита; не се допускат бадеми с празни черупки или сбръчкани и спаружени ядки (4);

 • без живи насекоми или други живи вредители от животински произход независимо от техния стадий на развитие;

 • без повреди, причинени от вредители;

 • без петна и промяна в оцветяването, което ги прави негодни за консумация;

 • без следи от плесен;

 • без гранивост;

 • без чужд мирис и/или вкус.

Бадемите с черупки трябва да бъдат набрани, когато са достигнали пълна степен на зрялост.

Състоянието на бадемите с черупки трябва да бъде такова, че те да могат: • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;

 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2.1.2. Съдържание на влага

Съдържанието на влага в бадемите с черупки не трябва да превишава 10% за целия бадем и 7 % за бадемовата ядка5.2.2. Класификация

Бадемите с черупки се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Бадемите с черупки от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или за групата сортове с подобни характеристики (6), обозначени върху маркировката (7) и да принадлежат към групата на бадемите с меки/полутвърди черупки.

Те трябва да бъдат без дефекти. Допускат се съвсем незначителни дефекти по повърхността при условие, че бадемите запазват основните си характеристики по отношение на общия външен вид на продукта, неговото качество, съхраняемост и търговски вид в опаковката.

2.2.2. Клас I

Бадемите с черупки от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават подобни характеристики (8) и да принадлежат към групата на бадемите с меки/полутвърди черупки.

Допускат се незначителни дефекти по повърхността на черупката и незначителни дефекти във формата или развитието при условие, че бадемите запазват основните си характеристики по отношение на общия външен вид на продукта, неговото качество, съхраняемост и търговски вид в опаковката.

2.2.3. Клас II

Към този клас се отнасят бадеми, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” или клас І, но отговарят на посочените минимални изисквания. Бадемите с черупки могат да принадлежат или към групата бадеми с меки/полутвърди черупки или към групата бадеми с твърди черупки. Не се допускат смеси от различните групи.

Допускат се дефекти по повърхността и дефекти във формата и развитието, при условие, че бадемите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по два начина: чрез сортиране по размер или чрез сортиране през сито (“скрининг”). Определянето на размера чрез сортиране по размера или чрез сортиране през сито не е задължително за бадеми с черупки от всички класове.

Размерът се определя чрез диаметъра на най-голямото напречно сечение на черупката с помощта на мрежесто сито с кръгли или продълговати отвори. Допуска се използването на други незадължителни системи на определяне на размера, като например определяне на размера според броя на бадемите с черупки в 100 грама или за унция (28.3495 грама).

3.1. Бадеми, сортирани по размер - максималната разлика в диаметъра между максималния и минималния размер, обозначена в милиметри, не трябва да надвишава 2 мм. Когато се посочва разликата в броя на бадемите с черупки, то бадемите с черупки трябва да бъдат сравнително еднородни по размер, а техният среден брой не трябва да превишава посочената разлика (9).


  1. Бадеми, сортирани през сито (“скрининг”) - определя се минимален размер, обозначен в милиметри, последван от думите “и повече” или друго еквивалентно обозначение, или се определя максимален брой бадеми с черупки в 100 грама или за унция, следван от думите “и по-малко” или друго еквивалентно обозначение.

Алтернативно, при сортирането през сито може да се определи максимален размер, обозначен в милиметри, последван от думите “и по-малко” или друго еквивалентно обозначение, или се определя минимален брой бадеми с черупки в 100 грама или за унция, следван от думите “и повече” или друго еквивалентно обозначение. Когато продуктът е предназначен за крайния потребител и е сортиран чрез пресяване през сито, не се допуска такова алтернативно обозначение.

4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на бадемите с черупки, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

Допустими дефекти(10)

Допустими отклонения

(в процент от броя на дефектните плодове)

Клас “Екстра

клас І

клас ІІ

(а) Общо допустими отклонения за черупките, които не отговарят на минималните изисквания,

от които не-повече от:

- Бадеми с черупки с полепнала външната зелена обвивка и/или засегнати от петна или промяна в оцветяването, с повреди от вредители, загнивания и други влошавания на качеството

5

10

15

1

3

5


Общо допустими отклонения за бадемовите ядки, които не отговарят на минималните изисквания,

от които не-повече от:


8

10

15


- горчиви бадеми и бадемови ядки с лош мирис или вкус

- бадемови ядки със смола или кафяви петна

- сбръчкани или свити бадемови ядки, недостатъчно развити бадемови ядки и празни черупки

- гранясали, загнили, плесенясали или повредени от насекоми или други вредителиа,

от които плесенясали, не повече от:


1


3

4

3


7

10

35

10

2

0.5


5

1


7

2


(в) Други дефекти, невключени в общите допустими отклонения:

- без черупки и части от черупката

- прах и чужди тела


(в процент от теглото на дефектните плодове)

1

2

3

0.25

0.25

0.25

а Не се допускат живи вредители в нито един клас на качество.
За партиди, които не са маркирани с думите “бадеми с твърда черупка”, се допуска отклонение до 5% за клас “Екстра” и клас І, и до 10% за клас ІІ, от броя на бадемите с твърди черупки.

Когато даден сорт или група сортове са посочени в маркировката, се допуска отклонение до 10% за клас “Екстра” и клас І и до 20% за клас ІІ, от броя на бадемите, принадлежащи към други сортове.4.2. Минерални (неорганични) примеси

Съдържанието на неразтворимата в киселина пепел не трябва да превишава 1 грам/кг.4.3. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове се допуска до 15 % от броя на бадемите с черупки да не отговарят на размерите, посочени в маркировката. • Когато размерът се определя по броя на бадемите в 100 грама или за унция, не се допуска никакво отклонение в най-близкия по-долен или по-горен размер от посочения размер.

5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от ядки от сладки бадеми с един и същ произход, година на реколтата и размер (ако се изисква определяне на размера). За клас “Екстра” и клас І бадемовите ядки трябва да бъдат от един и същ сорт и/или търговски тип. За клас Екстра” се изисква и еднородност по отношение на формата и търговския вид.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка.

5.2. Опаковка

Бадемите без черупки трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да не причиняват каквито и да са външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали и по-специално на хартия или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено само при условие, че при отпечатването на текста или залепването на етикетите не е използвано токсично мастило или лепило.

5.3. Търговски вид

Бадемите без черупки трябва да бъдат предлагани в торби или твърди опаковки. Всички единични опаковки, съдържащи се в една обща опаковка, трябва да бъдат с еднакво тегло.6. МАРКИРОВКА

Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Опаковчик и/или експедитор. Наименование и адрес или официално установено или прието кодово обозначение. В случай, че се използва кодово обозначение (символ), посочването на “опаковчик и/или експедитор (или съответните съкращения)” трябва да бъде непосредствено до кодовото обозначение (символ).

6.2. Естество на продукта

 • “Сладки бадеми с черупки”, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.

 • Група (не е задължително; задължително е само за бадемите с твърди черупки).

 • Сорт или група сортове (задължително за клас І и клас ІІ).

6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размер (сортиране по размер или през сито), изразено в милиметри чрез (или брой бадеми в 100 грама и за унция):

  • минималния и максималния диаметър (при сортиране по размер), или

  • минималния диаметър, следван от думите “и повече” или друго еквивалентно обозначение (при сортиране през сито – “скрининг”), или

  • максималния диаметър, следван от думите “и по-малко” или друго еквивалентно обозначение (при сортиране през сито – “скрининг”).

 • Нетно тегло или, при поискване от страната-вносителка, брой на единичните опаковки, като се посочва нетното тегло на всяка единична опаковка при положение, че общата опаковка съдържа такива единични опаковки.

 • Година на реколтата (не е задължително); задължително е в съответствие със законодателството на страната-вносителка.

 • Срок на годност, изразен чрез “Годно до”, последвано от датата (не е задължително).

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).

--------------------------------
Приложение 1

Определяне на съдържанието на влага

Метод І – Лабораторен метод


 1. Принцип

Определяне на съдържанието на влага в сушените плодове чрез загубата на тегло след сушене в течение на 6 часа при температура 103оС (плюс минус 2оС) в сушилня с регулируема температура при налягане на заобикалящия въздух.

 1. Апаратура

2.1. Керамично хаванче с подходящ чукало или сатър за раздробяване на хранителни продукти.

2.2. Аналитична везна с точност за определяне на теглото до 1 мг.

2.3. Цилиндрични стъклени или метални съдове с плоско дъно с диаметър 12 см и дълбочина 5 см, снабдени с плътно затварящи се капаци.

2.4. Сушилня с регулируема температура, с електрическо нагряване, с добра естествена вентилация, регулирана така, че да позволява да се поддържа температура на нивото от 103оС (плюс минус 2оС).

2.5. Изсушител, съдържащ ефективен сикатив (изсушаващо вещество, например, калциев хлорид) и снабден с метална пластина, която осигурява бързо охлаждане на съдовете.


 1. Подготовка на пробата

При необходимост, черупките на бадемите, взети за проба, се отстраняват, бадемовите ядки се смачкват в хаванчето или се раздробяват фино, за да се получат парченца с размери от 2 до 4 мм.

 1. Изследване на пробата и ред за определяне на съдържанието на влага

4.1. Съдовете заедно с капаците им се изсушават в сушилнята в течение на не по-малко от два часа и се прехвърлят в изсушителя. Допуска се съдовете и капаците да се охладят до стайна температура.

4.2. Определянето на съдържанието на влага се извършва, като се изследват четири проби, всяка от които тежи приблизително 50 грама.

4.3. Претеглят се празният съд и капакът с точност до 0,001 грама (Мо).

4.4. Претеглят се приблизително 50 грама от анализирания материал с точност до 0,001 грама. Материалът се разстила по дъното на съда, който след това бързо се затваря плътно с капака и целият съд заедно със съдържащия се в него материал (М1) се претегля. Тези операции се извършват колкото е възможно по-бързо.

4.5. Отворените съдове заедно с разположените до тях капаци се поставят в сушилнята. Сушилнята се затваря и сушенето се извършва в продължение на 6 часа. След това сушилнята се отваря, съдовете се покриват бързо с техните капаци и се поставят в изсушителя за охлаждане. След като се охладят до температурата на заобикалящата ни среда покритите съдове се претеглят с точност до 0,01 грама (М2).

4.6. Съдържанието на влага на пробата в процент от теглото се определя по следната формула:

М1 - М2

Съдържание на влага = ------------ х 100

М1 - Мо

4.7. Въвежда се среден показател, получен на основата на анализа на четирите проби.Метод ІІ - Бърз метод

 1. Принцип

Определяне съдържанието на влага чрез използването на измервателен уред, действащ на основата на принципа на електропроводимостта. Измервателният уред трябва да бъде проверен по лабораторния метод.

 1. Апаратура

2.1. Керамично хаванче с подходящо чукало или сатър за раздробяване на хранителни продукти.

2.2. Измервателен уред, действащ на принципа на електропроводимостта. 1. Определяне на съдържанието на влага

3.1. Стъкленият съд се напълва с веществото, което трябва да се анализира (предварително е раздробено в хаванчето) и пресата се затяга до получаването на постоянно налягане.

3.2. Отчитат се показанията на скалата.

3.3. След всяко определяне на съдържанието на влага стъкленият съд грижливо се изчиства с помощта на шпатула, твърда четка с четина, хартиена салфетка или пневматична помпа.

-------------------------------------------

Приложение 2

Определения на термините и дефектите на бадеми с черупки
Горчив бадем:

Бадемова ядка с характерен горчив вкус, дължащ се на амигдалин, който е естествена съставка на сортовете горчиви бадеми.

Двойни ядки или ядки близнаци:

Бадемова ядка с характерна форма, която от едната страна е плоска или вдлъбната, дължаща се на развитието на две ядки в една и съща черупка.

Чисти:

Ядката е без ясно видима полепнала пръст или друго чуждо вещество.

Добре оформени:

Черупката не е променила значително формата си и, когато е подходящо, формата съвпада с характеристиките на сорта.

Празна черупка:

Затворена бадемова черупка, която не съдържа ядка.

Счупени черупки и части от черупки:

Половинки или разцепени черупки, и части от черупката на бадема или външна обвивка на бадема.

Достатъчно развити:

Бадемова ядка с нормална форма, без закърнели или изсушени части от нея, спаружените и сбръчкани ядки не са достатъчно развити;

Сбръчкани или спаружени:

Ядки, които в голяма степен са плоски и спаружени или са с изсушени части по тях, когато засегната част заема повече от една четвърт от ядката

Полепнала външна обвивка:

Остатъци от външната обвивка, полепнали по черупката, които заемат общо повече от 5% от повърхността на черупката; не се смята за дефект наличието на по-малки частици от външната обвивка.

Плесен :

Наличие на плесенясали влакна, видими с невъоръжено око, намиращи се или по черупката или по ядката.

Гранивост:

Окисляване на липидите или образуване на свободни мастни киселини, придаващи неприятен привкус.

Гниене:

Значително разложение или гниене, причинено от действието на микроорганизми или други биологични процеси, нормално придружени с изменения в тъканта и/или оцветяването.

Повреди, причинени от насекоми и вредители:

Видими повреди или заразяване, причинени от насекоми, червеи, гризачи или други паразити от животински произход, включително наличието на умрели насекоми, остатъци от насекоми или екскрети.

Живи вредители:

Наличие на живи вредители (насекоми, червеи и други) на всеки етап от развитието им (стари, млади, ларви, яйца, и т.н.).

Смолисти (клеясали):

Смолисто вещество, което се появява върху повърхността на черупката или ядката, и което покрива обща площ по-голяма от кръг с диаметър 6 мм.

Кафяви петна:

Област с леки кафяви петна по бадемовата ядка, които засягат или не засягат ендосперма, единични или много на брой, причинени от жилото на насекоми, като насекомото Leptocoris trivittatus Say, покриващи обща площ по-голяма от кръг с диаметър 3 мм.

Петна и промяна в оцветяването ( на черупките):

Забележими и широко разпространени петна или изменение в оцветяването в сиво, тъмно или черно, които контрастират с естествения цвят на черупката и обхващат обща площ по-голяма от една четвърт от повърхността на черупката; не се считат за дефект промените в естественото оцветяване между черупките в една и съща партида.

Петна и промяна в оцветяването ( на ядките):

Забележими и широко разпространени петна, различни от смола и кафяви петна, или силно изменение в оцветяването в тъмно или черно, които контрастират с естествения цвят на кожицата на ядката и обхващат обща площ по-голяма от една четвърт от бадемовата ядка; не се считат за дефект промените в естественото оцветяване между ядките в една и съща партида.

Повишена повърхностна влажност:

Наличие на вода, влага и кондензация директно върху повърхността на продукта.

Чужд мирис и/или вкус:

Всякакъв мирис или вкус, който не е характерен за дадения продукт.

Чужди тела

Всякакви видими и/или забележими вещества или материали, включително прах, които обикновено нямат отношение към дадения продукт, с изключение на минерални примеси.
1 Други еквивалентни названия, които се използват в международната търговия за бадеми с мека/полутвърда черупка, са приети като например “Paper type”, ”Mollares”, ”Fitas” и т.н.

2 Малки външни части от черупката могат да липсват, при условие, че ядливата част е защитена.

3 Черупката може да бъде изчистена отвън и избелвана при положение, че прилаганият начин на избелване не засяга качеството на ядките и е разрешен от законодателството на страната-вносителка.

4 Не се считат за дефект “ядки близнаци” или “двойни” ядки.

5 Съдържанието на влага се определя по един от методите, описани в Приложение 1 към настоящите изисквания за качество.

6 Подобни характеристики означават, че бадемите с черупки във всяка партида са подобни по отношение на формата и външния вид, и сравнително еднородни по отношение на твърдината на черупката.

7 Позоваването на даден сорт или група сортове е задължително за клас “Екстра”, а за клас І и клас ІІ не е задължително.

8 Подобни характеристики означава, че бадемите с черупки във всяка партида са подобни по отношение на формата и външния вид, и сравнително еднородни по отношение на твърдината на черупката.

9() “Сравнително еднородни по размер” означава, че в представителна проба теглото на 10% от най-големите бадеми, при броене на бадемите, не трябва да надвишава 1,5 пъти теглото на 10% от най-малките бадеми с черупки.

10() Определенията на термините и дефектите са посочени в Приложение 2 към настоящите изисквания за качество.


Каталог: web -> odz gabrovo -> Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> Приложение №2 към ч
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-20. Изисквания за качество на цитрусови плодове област на приложение
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б-11. Изисквания за качество на лешници с Черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-12. Изисквания за качество на краставици
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-23. Изисквания за качество на ягоди
Plodovezele -> Б-22. Изисквания за качество на ябълки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А изисквания за качество на зелен фасул
Plodovezele -> Към чл. 8 Б-18. Изисквания за качество на сливи
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на кайсии


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница