Приложение №2 (към раздел ) Икономически активностиДата23.10.2018
Размер124.5 Kb.
#94320
Приложение № 2

(към раздел 3.5.)

Икономически активности
1. Обща характеристика

В икономиката на община Иваново с водещо място е селското стопанство (аграрен сектор). Икономическата структура на общината, представена от нефинансовите икономически дейности е с аграрно –промишлен характер. Водещо място по редица основни икономически показатели заема първичния сектор (селско, горско и рибно стопанство). Промишлеността (вторичен сектор) е с подчинено значение. Определена представа за динамиката в икономическото развитие на община Иваново дават някои от основните икономически показатели.Таблица № 1.1.

Показатели

Състояние към:

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Брой предприятия

222

230

238

Произведена продукция (хил. лв.)

32523

28226

37 649

Нетни приходи от продажби (хил.лв.)

34830

37185

37185

ДМА (хил. лв.)

19009

22702

22702

Наети лица - брой

934

902

826

Източник:ТСБ-гр. Русе
Измененията в стойността на често използваните икономически показатели за периода 2008-2011 г. показват, че икономиката на общината е в относително стабилно състояние. Това се подкрепя от данните за произведената продукция и за нетните приходи от продажби. И по двата показателя е налице определен ръст, като размерът на произведената продукция пред 2009 г. бележи спад. Стабилно е и състоянието в размера на Дълготрайните материални активи (ДМА) и незначително нарастване в броя на предприятията. Единствено при заетостта е налице трайна тенденция на намаляване на броя на наетите лица.

Секторно-отраслова структура

Секторната структура на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на община Две могили се характеризира с данни по икономическите показатели по отделните сектори.


Таблица № 1.2

Показатели

Общо

В т.ч. по икономически сектори

първичен

вторичен

третичен

2008 г.

Брой предприятия

222

58

34

130

Произведена продукция (хил.лв.)

32523

18997

5959

7567

Нетни приходи от продажби (хил.лв.)

34830

17068

5592

12170

ДМА (хил. лв.)

19009

11020

1752

6237

Брой наети лица

934

351

233

350

2010 г.

Брой предприятия

238

73

17

148

Произведена продукция (хил.лв.)

37 649

27953

4313

5383

Нетни приходи от продажби (хил.лв.)

37185

26225

4594

11996

ДМА (хил. лв.)

22702

17570

837

8571

Брой наети лица

826

375

155

296

Източник:ТСБ-гр. Русе
Водещото място на първичния сектор към 2010 г се подкрепя от данните по такива икономически показатели като “Произведена продукция”, “Нетни приходи от продажби” и “Размер на дълготрайните материални активи”. На аграрния сектор през посочената година се падат 74,2% от общия размер на произведената продукция в общината, 70,5% от нетните приходи от продажба, а от общия размер на ДМА – 77,4% също са в първичния сектор.

Вторичният сектор (добивна и преработваща промишленост и строителство) е силно засегнат от икономическата криза През 2008 г. вторичният сектор е в по-добри позиции по отношение на анализираните икономически показатели от 2010 г. За анализирания период е налице спад с 27,6% в размера на произведената продукция и спад с 17,2% в нетните приходи от продажби. Дълготрайните материални активи (ДМА) в промишлеността и строителството през 2010 г. с 52,2% по-малко от 2008 г., което е индикатор за декапитализацията на индустриалния сектор.

Третичният сектор се развива с относително по-устойчиви темпове от останалите два икономически сектора, независимо че от икономическа гледна точка е с по-скромни показатели. От третичния сектор има няколко отрасъла с обслужващ характер (нефинансов сектор), които се развиват по-успешно, а именно “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Транспорт, складиране и пощи” и др. Броят на предприятията и на заетите общо в тези три отрасъла са съизмерими с вторичния сектор. Третичния сектор е свързан със степента на развитост на обслужващите функции на общината. Те са ориентирани към задоволяване на ежедневни и частично на периодични потребности на населението. От отраслите с бюджетен характер, с по-устойчиво развитие са “Образование”, “Държавно управление” и “Хуманно здравеопазване и социална работа”. В третичния сектор са ангажирани 55,1% от общия брой на наетите лица в общината. По останалите два икономически показателя третичния сектор отстъпва на вторичния и отчасти на първичния.

За мястото и значимостта на икономическите сектори се съди и от данните за броя на заетите лица.Таблица № 1.3.

Икономически сектори

Брой заети лица към:

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.


Общо

1458

1140

1118

988

Първичен (аграрен)

230

304

287

305

Вторичен (индустрия)

624

233

204

139

Третичен (услуги)

604

603

627

544

Източник:ТСБ-гр. Русе
За периода 2007-2010 г. е налице тенденция на намаляване на броя на заетите лица. Очертан е спад с 470 д.. Тази тенденция е характерна и за вторичния и третичния икономически сектора. Най-голямо е намалението в броя на заетите във вторичния сектор – с 78,1%, а в третичния (9,9%). В първичния сектор е налице нарастване на броя на заетите с 32,6%.

Структура на предприятията

Структурата на предприятията се анализира по отношение на използваните в анализа икономически показатели. Липсата на данни за определени групи предприятия поради изискванията за конфиденциалност не дава възможност да се очертае по-добре техния профил. В най –голяма степен това се отнася за групата на малките и на средните предприятия. Структурата на предприятията (по основните икономически показатели) и динамиката им за периода 2006-2010 г. са представени в долната таблицаТаблица № 1.4.

Категория предприятияПоказатели

Брой

Произведена продукция (хил. лв.)

Нетни приходи от продажби (хил. лв.)

ДМА

(хил. лв.)2006 г.

Общо

176

115474

116465

59949

До 9 заети

162

6436

11374

3473

От 10 до 50 заети

8

..

..

..

От 51 до 250 заети

6

..

..

..

Над 250 заети

-

-

-

-

2010 г.

Общо

238

37 649

42 845

26 978

До 9 заети

222

15 622

17 597

16 303

От 10 до 50 заети

..

..

..

..

От 51 до 250 заети

..

..

..

..

Над 250 заети

-

-

-

-

Източник:ТСБ-гр. Русе

... Конфиденциални данни

Данните от таблицата показват, че в социално-икономическия комплекс на община Иваново, основния тип предприятия са от типа “микро” (с брой на заетите до 9 д.). Към 2010 г. те са 93,3% от всички действащи предприятия. През 2006 г. този относителен дял е 92,1%. Малките и средни предприятия са единици – 16 бр. през 2006 г. и толкова през 2010 г. В общината няма голямо предприятие (с брой на заетите над 250 д.). Основната част от микро и малките предприятия са в третичния сектор (сектора на услугите), а малка част от тях са в аграрния сектор и в промишлеността. Микро предприятията, обаче са с по-слабо участие в размера на произведената продукция през 2010 г. (41,5%) и на приходите от продажби (41,1%). Малките и средни предприятия (с брой на наетите от 11 до 50 д. и от 51 до 250 д.), които са само 16 на брой реализират 58,5% от произведената продукция и 58,9% от нетните приходи от продажби.


2.Отраслова характеристика в развитието на икономиката

Селско стопанство

Аграрният сектор е с растениевъдно-животновъдна насоченост. Посевната площ е използвана за отглеждане основно на зърнени култури (пшеница, ечемик, царевица) и на технически култури сред които основно място заема слънчогледа. Към 2010 г. в структурата на посевните площи с най- голям дял са следните основни култури: • Пшеница – 102 288 дка;

 • Слънчоглед – 80 700 дка;

 • Царевица – 52 322 дка;

 • Ечемик – 118 655 дка.

От трайните насаждения традиционно е лозарството (площ на лозята -3200 дка), което не увеличава размера на площите на лозовите масиви. От другите трайни насаждения площите на овощните масиви възлизат на 892 дка и включват такива за отглеждане на праскови (247 дка), кайсии (238 дка), сливи (273 дка), ябълки (134 дка) и др. Посевните площи се стопанисват от земеделски производители, регистрирани като еднолични собственици, земеделски кооператори и арендатори на земеделски земи. През последните години се наблюдава инвестиционно активност, свързана със засаждането и обновяване на лозови масиви в землищата на селата Нисово, Пиргово и Мечка.

Животновъдството като подотрасъл на селското стопанство е многоотраслово. По данни на община Иваново към 2010 г. тук се отглеждат: • 1327, глави говеда;

 • 6922 глави овце;

 • 4515 глави кози;

 • 92500 бр. птици и др.

Специфичен подотрасъл на говедовъдството е биволовъдството. Броят на отглежданите биволи в общината е малък – 124 бр. Пчеларството също има условия за развитие. Животновъдството се осъществява единствено в частния сектор и се характеризира с висок дял на дребните стопанства, отглеждащи животни. Налице е тенденция на намаляване броя на отглежданите селскостопански животни. Като резултат от икономическите стимули от европейските фондове се създават по-уедрени ферми. Продукцията от семейните дворове е основно за самозадоволяване.

Горско стопанство

Горският фонд е разположен върху площ от 43 602 дка, което е 13,0% от общата територия. Основните дървесни видове са чер, летен, зимен дъб, акация, липа, орех, топола, бряст, келев габър и др. Горите се стопанисват от Държавно горско стопанство Бяла. От общия горски фонд над 94% е държавна собственост и около 6% - общинска и частна собственост.Промишленост

Вторичният сектор (промишленост и строителство) е представен от 17 икономически субекта (фирми), като само в промишлените отрасли техният брой е 16.

Индустриалният профил на общината включва фирми, които осъществяват дейност в няколко промишлени отрасли - “Производство на метални изделия” (“Прециз Интер Холдинг” АД - производство на електрозаварени тръби и профили, както и алуминиеви профили), „Производство на храни, напитки и тютюневи изделия” (“Красен КООП” АД - с. Красен - производство на гъби и консерви от гъби, “Винарска изба Райнов и синове” в с. Нисово, малки хлебопекарни и др.) “Производство на обла дървесина и изделия от дърво” (ДИН-ПИРГОС”ЕООД с. Пиргово) и др. Преобладаващата част от капитала на промишлените дружества е частна собственост, а малка част - общинска.

Основната част от производствените мощности на преработващата промишленост е разположена в общинския център и в селата Пиргово, Нисово и Красен. Възможностите на съществуващите стопански дворове на бившите ТКЗС в селата не са напълно използвани за целите на икономически производства.Строителство

Строителният отрасъл е функция от инвестиционната политика, провеждана в общината. Развитието на икономиката през последните години дава отражение и върху състоянието на строителството. Строителният отрасъл в община Иваново е в кризисно състояние, което е резултат от икономическата криза в периода 2008-2011 г.

Строителните фирми в общината осъществяват дейност в сферата на жилищното строителство и строително-ремонтните услуги, в сферата на благоустройствените строителни дейности, пътното поддържане. За дейността на строителството е създадена и съответната инфраструктура – варо-бетонови центрове, арматурни дворове, складове за строителни материали и др.

Търговия

Отрасъл “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” е с водещо място в третичния сектор по отношение на нефинансовите предприятия. В него са регистрирани най-много фирми от отраслите на третичния сектор (74) и броят на заетите лица е висок – 196 д., или 23,7% от общия брой на заетите. Всичките фирми в отрасъла са в частния сектор. Търговската мрежа в общината обхваща малки обекти, с обслужващ персонал от 1 до 3-4 д. Структуроопределящите търговски обекти от типа на супермаркетите и хипермаркетите не са представени в търговската мрежа на общината.Туризъм

Туризмът, наред с познавателната си функция, и с отдиха е има и определени икономически измерения. Туристическата функция на общината е относително добре развита. От туристическите ресурси, с които разполага община Иваново с по-голяма значимост са Археологическите резервати “Скални църкви при Иваново” и “Средновековен град Червен”, както и Природен парк “Русенски Лом”.

Като икономическа дейност отрасъл “Хотелиерство и ресторантьорство” се характеризира със скромни икономически резултати, независимо от туристическата привлекателност на разполагаемите ресурси. Броят на регистрираните фирми в туристическия бранш към 2010 г. е 31, което е 13,0% от всички фирми в общината. Приходите от дейност са само 0,7% от общия им размер в общината, а приходите от продажби – 1,2% от тези в общината. Причината за тези скромни икономически резултати от туристическия сектор се крият в обстоятелството, че част от разходите на туристите се реализират основно в гр. Русе.

Характерът на туристическите ресурси определят и насоките в развитието на различните видове туризъм. Територията на общината е подходяща за развитие на познавателен, еко, селски, културен, фестивален, ловен и др. видове туризъм.

От гледна точка на концентрацията на туристически ресурси и техния характер в община Иваново се обособяват две зони, подходящи за развитие на туризъм:


 • Дунавски бряг и Дунавско крайбрежие – обхваща землищата на селата Пиргово и Мечка. Тук може да се използва крайбрежната пясъчна ивица за краткотраен отдих; за развитие на водомоторни спортове; спортен риболов; културно-исторически маршрути (Римски кастел “Тимамиум”) и еко (Орнитоложка зона “Рибно стопанство, “Стълпище” и природния феномен “Дикилитаж”;

 • Поломие – формиращо голяма зона, обхващаща каньоновидните долини на Природен парк “Русенски Лом” и културно-историческите обекти в землищата на селата Красен, Божичен, Иваново, Кошов, Червен, Нисово, Табачка, Сваленик.

Средствата за подслон не са малко на брой. С капацитет над 10 легла са само три обекта с капацитет 47 легла в 30 стаи. Броят на пренощувалите лица през 2011 г. е 1818 д, а приходите от нощувки – 68,4 хил. лв. Средствата за подслон и местата за настаняване с капацитет под 10 легла са значително повече – през 2012 г. те са с общ капацитет 198 легла. През 2012 г. в с. Кошов влиза в експлоатация нов семеен хотел с капацитет 40 легла.

Нискокатегорийни средства да подслон (1-2 звезди) – къщи за селски туризъм, малки семейни хотели и самостоятелни стаи се предлагат в селата Иваново, Нисово, Божичен, Кошов, Червен, селищно образование “Стълпище” и др.3. Основни изводи за икономическото развитие

Характеристиката на икономическия комплекс на община Иваново, състоянието и очертаните тенденции в развитието на отделните икономически сектори и на икономическите дейности (отрасли) дават основания да бъдат формулирани следните основни, обобщени изводи:

 • Икономическият профил на общината е аграрно-промишлен, с нарастващо значение на аграрния сектор и този на услугите;

 • Основната част от производствените мощности на промишлеността и на логистиката е разположена в общинския център и селата Пиргово, Нисово, Красен Това е причина част от активното население, живеещо в селата на общината да не намира възможности за заетост на място;

 • Аграрният сектор има водеща роля в икономическото развитие на общината. Обработваемите земи се използват по предназначение – основно за развитие на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури, на технически култури. Възможностите за развитие на зеленчукопроизводството и на трайните насаждения не са използвани напълно, като се наблюдава интерес към възраждане на лозарството;

 • Със добро развитие в третичния сектор са туризма (“Хотелиерство и ресторантьорство”), и отрасъл “ Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”. Туристическия потенциал на общината започва да се използва по-пълно, като се създават условия туристите да реализират част от средствата си в общината.

***
Каталог: docs -> Obiavi -> 2013
2013 -> За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
Obiavi -> З а п о в е д № рд -09 – 235 с. Иваново, 11. 06. 2010 г
Obiavi -> З а п о в е д № рд -09 -246 с. Иваново, 08. 06. 2009 г
Obiavi -> З а п о в е д № рд -09 -483/04. 11. 2010 г
2013 -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е за изработване на общ устройствен план на община иваново
2013 -> Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
2013 -> Отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г и бюджет за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница