Приложение №2 методика за оценка на офертитеДата21.06.2018
Размер46.5 Kb.
Приложение № 2
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на 63 (шестдесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в системата на Изпълнителна агенция ,,Борба с градушките“, ремонт и вътрешно преустройство на части от сгради, предназначени за два командни пункта – в с. Тъжа, област Стара Загора и в гр. Хасково, област Хасково, и изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база – с. Правище, област Пловдив, с 8 (осем) обособени позиции:

Обособена позиция 1: ,,Изграждане на 2 (две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Голямо Пещене, община Враца, област Враца и в с. Брест, община Гулянци, област Плевен“;

Обособена позиция 2: „Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив и в с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив“;

Обособена позиция 3: ,,Изграждане на 3 (три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в с. Камен и с. Николаево, община Сливен, област Сливен и в с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора“;

Обособена позиция 4: ,,Изграждане на 23 (двадесет и три) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в община Карлово, област Пловдив, в община Павел баня, област Стара Загора, в община Казанлък, област Стара Загора и в община Мъглиж, област Стара Загора“

Обособена позиция 5: ,,Изграждане на 32 (тридесет и две) ракетни площадки за изстрелване на противоградови ракети в общините Хасково, Харманли, Димитровград, Симеоновград, Любимец, Стамболово и Свиленград на област Хасково и в общините Стара Загора и Гълъбово на област Стара Загора“;

Обособена позиция 6: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сградата на кметство Тъжа, находяща се в с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора, предназначена за команден пункт“;

Обособена позиция 7: ,,Ремонт и вътрешно преустройство на част от сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Хасково, област Хасково, предназначена за команден пункт“;

Обособена позиция 8: ,,Строително-монтажни и ремонтни дейности по изграждане на инфраструктура и основи, предназначени за монтиране на видеонаблюдение на Национална складова база в с. Правище, община Съединение, област Пловдив“.
До оценка се допускат само офертите, които отговарят на изискванията на възложителя.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Класирането на участниците се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО) като сума от индивидуалните оценки по определени предварително показатели, както следва:


Показател

(наименование)Максимално възможен брой точки

Тежест в КО

1

2
1. Техническа оценка - ТО

100

50%

2. Финансова оценка - ФО

100

50%

1. Точките по подпоказател ТО – „Срок за изпълнение на поръчката“ се определят по следната формула:

TО = 100 х Srmin/Srn, където:

Srn е срокът за изпълнение на поръчката, предложен от конкретния участник;

Srmin е срокът за изпълнение на поръчката от техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок.

Участникът следва да предложи срок за изпълнение на поръчката в цели числа, като максимален срок за изпълнение за всяка една отделна обособена позиция в календарни дни е 120 дни. Минимален срок за изпълнение в календарни дни е 20 дни. Участник, предложил срок по-малък от 20 дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Точките по показател ФО – „Финансова оценка“ се определят по следната формула:

ФО = 100 х Цmin/Цn, където

Цn е общата цена за изпълнение на поръчката без ДДС, предложена от конкретния участник;

Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС от участник в процедурата.
3. Комплексна оценка - КО

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

КО = 0.50 х ТО + 0.50 х ФО
Класирането на участниците се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Максималната комплексна оценка, която може да получи участник е 100 точки.

При изчисляването на всички стойности по горепосочената формула, резултатите се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Методиката се прилага за всяка една обособена позиция по отделно.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница