Приложение №2 насокистраница1/6
Дата22.08.2016
Размер1.15 Mb.
#7026
  1   2   3   4   5   6
Приложение № 2

насоки
ЗА извършване на преценка на вероятната степен на въздействие На инвестиционни предложения (ИП) за изграждане на вЯТЪРНИ генератори (ВГ) върху конкретните местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зони

І. Основна информация.


  1. Политики и законодателство.

  2. Вероятни отрицателни въздействия на ветрогенераторите върху биологичното разнообразие.


ІІ. Изисквания към информацияТА, необходима за преценкаТА.


  1. Стратегическа екологична оценка и ОВОС – мащаби и фокус на оценките (включително как се постъпва при липсата на стратегическа оценка).

  2. Характеристика на инвестиционното предложение (съгласно чл. 10 от Наредбата за ОС).

5. Характеристика на компонентите на средата (климатични, геоморфоложки и хидро-геоложки; топография).

6. Картен материал, онагледяващ горните типове информация.
ІІІ. Преценка и анализ на степента НА въздействията.
7. Елементи на преценката и оценката.

8. Алгоритъм на оценката.

І. Основна информация.

1. Политики и законодателство.
1.1 Политики и основни принципи.

Европейският съюз и неговите страни членки са си поставили амбициозните цели да увеличат дела на електроенергията от възобновяеми източници спрямо общата консумация на електроенергия от 14% през 2000 г. до 21% през 2010 и да удвоят дела на възобновяемата енергия от 6% на 12% през този период, в съответствие с Директивата за популяризиране на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници на вътрешния пазар на елекроенергията (2001/77/EC)1.

През януари 2008 г. Европейската Комисия предложи допълнително да се намалят емисиите от парникови газове най-малко с 20% и да се постигне 20% дял на възобновяемата енергия в консумацията на енергия2.

Мащабното и амбициозно развитие на добива на електроенергия от силата на вятъра има централно място за постигане на тези цели. Има общо съгласие относно ползите за околната среда от ветроенегретиката и значителното й развитие е залегнало в политиките и на ЕС и на страните членки. Необходимостта от подобни действия се признава от повечето неправителствени организации.


Горното е в подкрепа и на все повечето доказателства, че промяната в климата ще има огромно въздействие върху местообитанията и дивите животни и растения. Например в една съвременна публикация се предвиждат драматични промени в състава и разпространението на птиците в Европа, както и на птиците в световен мащаб до края на ХХІ век, дори със средно по степен глобално затопляне от порядъка на 2ºC3.
В същото време има доказателства, че неподходящото местоположение на ветроенергийните системи има значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие. Спирането на загубата на биологичното разнообразие е друг ключов приоритет на ЕС, като през юни 2001 г. правителствата и ЕС се съгласиха да постигнат тази цел до 2010 г. Действията за постигане на тази цел са включени в подробен план за действие, свързан с разработката на Европейската Комисия „Спиране загубата на биоразнообразие до 2010 г. – и след това”4. Ключов елемент в тази стратегия е прилагането на Директива за птиците (1979/409/EEC) и Директива за местообитанията (1992/43/EEC)5, включително изграждането и управлението на екологичната мрежа от защитени зони Натура 2000. Страните членки трябва да гарантират, че развитието на добива на енергия от силата на вятъра и другите сектори са напълно в съответствие с изискванията на тези две директиви.
Необходимо е да се гарантира, че амбициозните цели на Европа за развитие на ветроенергийната индустрия се постигат, като напълно се съобразяват изискванията за защита на биоразнообразието.
Ветровата енергия играе ключова роля в добива на енергия от възобновяеми източници от гледна точка на целите за предотвратяване на промените в климата и намаляването на CO2. Ако развитието й се осъществява с грижа за природата, това ще се отрази положително и на биологичното разнообразие, за което промяната на климата бе определена като сериозна заплаха. Ако развитието не се осъществява при съобразяване на нуждите от опазване на дивата природа, то тогава ще има краткосрочни и дългосрочни отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие в Европейския съюз, както и враждебно отношение към ветроенергийната индустрия.
Тъй като много от уязвимите природни територии в ЕС са обявени за защитени зони от Натура 2000, предложенията за изграждане на ветрогенератори в тези територии или в съседство с тях, могат да предизвикат значителни закъснения, или ако значителните отрицателни въздействия не са напълно отчетени, това може да доведе дори до неодобряване на проекта. Този въпрос е актуален и за защитените видове в цялата им област на разпространение, например китовете и делфините в морска среда, където има значителен риск от сериозни въздействия от изграждането на ветрогенератори.
Предизвикателството е да се постигнат целите, свързани с добива на енергия от вятъра по начин, който свежда до минимум значителното отрицателно въздействие върху природата и биологичното разнообразие.
Целта е да са налице гладко протичащи административни процедури, съобразени с необходимостта от избягване на отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие. Това трябва да се постигне чрез съществуващите нормативни инструменти за планиране и оценки за въздействие върху околната среда. Вероятните проблематични местоположения трябва да бъдат определени на най-ранен етап, за да се вземе решение дали да се избегнат такива местоположения или да се направят необходимите технологични приспособления по отношение изграждането и експлоатацията на турбините.
Вероятният конфликт между политиката и целите за защита на биоразнообразието от една страна, и предотвратяване на промените в климата и политиката и целите за производство на енергия от друга страна, може да оперира на три различни пространствени нива с различна публика на всяко едно от нивата.


Ниво

Основен природозащитен проблем


Основно производство на енергия

Ключова публика

Европа

Политика, цели и законодателство на ЕС в областта на околната среда

Политика, цели и законодателство на ЕС в областта на енергетиката (включително свързани с възобновяемите енергийни източници)

Европейската Комисия, Правителствата на страните членки

Национално/ регионално


Регионални ограничения, свързани с околната среда (емкост на средата6, функции на екосистемите, състояние на прилежащите морета, функционална цялост на мрежата Натура 2000; вкл. стратегическа екологична оценка)

Национални, регионални (областни, общински) планове и програми за производство на енергия (включително свързани с възобновяемите енергийни източници)

Създатели на политики на национално ниво, изготвящи стратегически екологични оценки

Инвестиционен проект

ОВОС и ОС за Натура 2000 и други защитени територии

Предаване на индивидуален проект за производствен капацитет

Инвеститор /институции, даващи разрешителни, местни и регулиращи заинтересовани лица


Основният принцип е да се гарантира, че развитието на ветроенергийната индустрия се осъществява по устойчив и балансиран начин. Това може да се постигне от всяка страна членка, чрез прилагане на стратегически подход с пълно съобразяване на местоположението, защитата на природата, конкретните климатични и географски условия и отчитайки алтернативни, икономични възобновяеми енергийни източници. Прилагането на стратегически планове, едновременно с конкретни ОВОС, включително оценки за съвместимост с целите на Натура 2000, трябва да гарантират, че развитието няма да доведе до значителни щети на чувствителните територии от природозащитно значение.
1.2 Приложимо международно природозащитно законодателство.

1.2.1 Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна – чл. 6 (2), (3) и (4), чл. 7 и чл. 12;
Член 6

(2) Държавите членки трябва да предприемат подходящи стъпки за предотвратяване, в Зоните под специална защита, на влошаване на природните местообитания и на местообитанията на видовете, както и безпокойството на видовете, за които тези зони са обявени, доколкото това безпокойство е значително по отношение целите на настоящата Директива.
(3) Които и да са планове или проекти, които не са непосредствено свързани или не са необходими за управлението на зоната, но които по отделно или във взаимодействие с други планове и проекти е вероятно да окажат значително влияние, се нуждаят от подходяща оценка за последствията от тях в зоната от гледна точка на целите за опазването й. При съблюдаване на резултатите от оценката на последствията и според положенията на член 4, компетентните държавни власти одобряват плана или проекта само тогава, когато установят, че целостта на разглежданата зона няма да бъде увредена и след като са се вслушали, ако е уместно, в мнението на обществеността.
(4) Ако въпреки отрицателната оценка на последствията от плана или проекта и при липса на алтернативни решения, той бъде изпълнен, поради наложителни причини от върховен обществен интерес за обществото, включително и такива от социално и икономическо естество, то тогава държавата-членка трябва да предприеме всички компенсаторни мерки, необходими за осигуряването на защита на общата съгласуваност на “Натура 2000”. Тя трябва да информира Комисията за приетите компенсаторни мерки.

Ако в разглежданата зона е представен приоритетен тип природно местообитание и/или приоритетен вид, то могат да се разглеждат единствено съображенията, възникнали във връзка със здравето на хората или обществената безопасност, с полезни последствия от изключителна важност за околната среда според становището на Комисията, с други наложителни причини от първостепенен интерес за обществото.Член 7

Задължения, възникващи по член 6(2), (3) и (4) на тази Директива заместват всички задължения, възникващи по първото изречение на член 4(4) от Директива 79/409/ЕИО по отношение на територии, обявени съобразно член 4(1) или подобни по член 4(2) от нея, както от датата на прилагане на тази Директива така или от датата на обявяване или признаване от Държавата-членка по Директива 79/409/ЕИО, където по-късната дата е последна.Член 12

(1) Държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки за въвеждане на строга система за защита на споменатите в Приложение IV, буква а) животински ви­дове в техните естествени области на разпространение, забранявайки:

а) всички форми на предумишлено улавяне или убиване на екземпляри от тези видове в при­родата;

б) предумишлено обезпокояване на тези видове, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, линеене и мигрирация;

в) предумишлено унищожаване или вземане на яйца от природата;

г) всяко увреждане или унищожаване на местата за размножаване или почивка.
(2) За тези видове Държавите членки трябва да забранят притежаване, тран­спортиране, продажба или размяна и предлагане за продажба, или размяна на взети от природата екземпляри, с изключение на тези, законно придобити преди началото на прилагане на тази Директива.
(3) Забраните според алинея 1, буква а) и 6), както и според алинея. 2 трябва да се прилагат за всички стадии от живота на животните, за които се отнася този член.
(4) Държавите членки трябва да създадат система за контрол върху неумишленото улавяне и убиване на животинските видовете, включени в Приложение IV буква а). Според събраната информация Държавите членки трябва да пред­приемат такива по-нататъшни мерки за изследване и опазване, които са не­обходими, за да гарантират, че неумишленото улавяне и уби­ване няма да имат значително отрицателно въздействие върху въпросните видове.
1.2.2. Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици – чл. 4 (4) и чл. 5.


Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница