Приложение 2 проект на наредба за аеронавигационно информационно обслужване – обобщение на предложени измененияДата25.08.2016
Размер258.82 Kb.
#7244
Приложение 2
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ
ГЛАВА ПЪРВА

В Чл. 1 се добавят нови алинеи с цел конкретизиране приложимостта на наредбата и съответствието й с SARPS на ICAO:

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. аеронавигационното информационно обслужване за осигуряване необходимите данни и информация за безопасността, редовността и ефективността на международната въздушна навигация;

2. реда, правилата и сроковете за предоставяне на аеронавигационна информация/данни за нуждите на аеронавигационното информационно осигуряване на полетите;

(2) Тази наредба се отнася за:

1. доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО);

2. главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД „ГВА”)

3. собствениците и операторите на летища и вертолетни летища;

4. собствениците и операторите на летателни/вертолетни площадки;

5. физически и юридически лица, предоставящи данни и/или услуги за целите на тази наредба.

(3) Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се осъществява в съответствие с тази наредба.

(4) Тази наредба отразява прилаганите в Република България стандарти и препоръчителни практики от Анекс 15 на Чикагската Конвенция за гражданско въздухоплаване.”


В Чл. 3 ал.1 текста „Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” се заменя с „ДАНО, притежаващ валидно свидетелство за извършване на аеронавигационно информационно обслужване”. Аналогично на чл.3 ал.1, се променя в чл. 4 „Главна дирекция „Ръководство на въздушното движение” с „ДАНО”.

В чл. 5 за пояснение след „юридически лица” се добавя текст„свързани с въздухоплаването и имащи отношение към провеждането на полетите на въздухоплавателните средства; а след „хартиен” се добавя „електронен носител” във връзка с изискване на 3.3.5 от Annex 15 за предоставяне на интегриран аеронавигационен пакет на хартиен и електронен носител.

В Чл. 6 отпада думата „всички” и се добавя нова ал. 2 в съответствие с 3.1.1.3 от Annex 15: “На международните летища за обществено ползване, които оперират с 24-часово работно време, аеронавигационно информационно обслужване се осигурява 24 часа в денонощието.”

Чл. 9 се добавя като нова алинея 2 към чл.8 и се добавя текст след проверява „от отдел АИО към ДАНО”.

В чл.11 (чл.9 в настоящия проект) се добавя точка 2:” органите за ОВД”.

Службата за АИО към ГД РВД навсякъде се заменя с отдел АИО към ДАНО.

Чл. 12 се коригира изцяло, във връзка с поправка 36 към Annex 15 (3.2.1,3.2.2, 3.2.3, 3.2.4)

В Чл. 14 (Чл.13 от настоящия проект) след аеронавигационни данни се включва текст „при минимално ниво на достоверност 95%”, в съответствие с 3.2.6 от Аnnex 15.

В Чл.16 (Чл. 15 от настоящия проект) се добавят нови алинеи:

(2) в съответствие с 3.2.8 от Annex 15: „ДАНО осигурява запазването на интегритета на аеронавигационните данни след получаването им по ал. 1 до изпращането им на крайния потребител”.; и

(4) в съответствие с 3.2.8 note от Annex 15 „(4) Разпространението на аеронавигационни данни до потребителите се осъществява по следните методи:

а) Физическо разпространение – метод, при който предоставянето на аеронавигационни данни се осъществява чрез доставка на физически носител, посредством пощенска или подобна услуга;

б) Директно електронно разпространение –метод, при който предоставянето на аеронавигационни данни се осъществява автоматично чрез електронна връзка между отдел АИО към ДАНО и потребителя.

Чл. 18, 19 и 20 са заменени с Чл. 17, 18 и 19 от настоящия проект, във връзка с 3.2.12 и 3.2.13 от Annex 15 както следва:

„Чл. 17 (1) „Всички множества от електронни аеронавигационни данни се защитават чрез включване в тях на 32-битова циклична контролна сума (2) Включването на циклична контролна сума в множествата се осъществява от приложението, работещо с тях, а не от комуникационните системи, използвани за тяхното предаване.

„Чл. 18 (1) ГД ГВА проверява и съгласува с отговорните служби информацията за публикуване като част от интегрирания аеронавигационен информационен пакет по чл. 109 и чл. 111, преди да бъде предоставена на отдел АИО към ДАНО, с цел гарантиране на пълнота и коректност на данните преди разпространението им.

(2) Отдел АИО към ДАНО проверява предоставената за публикуване информация като част от интегрирания аеронавигационен информационен пакет по чл. 110, с цел гарантиране на пълнота и коректност на информацията преди нейното разпространение.”

„Чл. 19 (1) Демонстрирането на съответствие с внедрената система за качество се осъществява чрез одит.

(2) При проверка и констатиране на несъответствие, се определя причината и се предприемат действия за отстраняването й.

(3) Всички забележки от одита и предприетите действия за отстраняването им се доказват и съответно документират.”

Раздел III, Глава първа се променя изцяло, с изключение на Чл 23 (1).Текстовете съответстват на 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 recommendation, 3.3.7 от Annex 15.Чл. 26 и Чл. 27 (Чл. 28 и Чл. 29 от настоящия проект) се променят, като се включва препратка към Наредба № 3 за транслитерация на българските географски имена на латиница и Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация, както следва:

„Чл. 28. Географските имена се изписват с буквите от латинската азбука и в съответствие с Наредба № 3 от 26 октомври 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница (Обн. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г.).

Чл. 29. Мерните единици, използвани при разпространението на аеронавигационна информация/данни, са съгласно Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация ( обн. ДВ, бр. 77 от 31.08.1999 г.)”.

Чл. 30 (4) (Чл.32 (4) от настоящия проект) текста „закриването на зоната” се заменя с „премахването на зоната”, тъй като се отнася за окончателното премахване на зоната.

Въвежда се нов раздел, съгласно поправка 36 на Annex 15, 3.8.1, 3.8.2. –Раздел VI Метаданни.

Въвежда се нов раздел, съгласно поправка 34 на Annex 15, 3.7.1.1, 3.7.1.2, 3.7.1.3, 3.7.1.4, 3.7.2.1, 3.7.2.2, 3.7.2.3, 3.7.2.4, 3.7.2.5, 3.7.3.1, 3.7.3.2, и Аnnex 2, 3.5.1 –Раздел VII Общи отправни системи за въздушната навигация – хоризонтална, вертикална и отправна система за времето.

Навсякъде в стекста се използва съкращение „ПИК” за „писта за излитане и кацане”.


ГЛАВА ВТОРА

Съкращения “АИП” и “ИКАО” са променени в целия проект на “AIP” и “ICAO”.Чл. 33 (1) (Чл. 38 (1) от настоящия проект) текста Приложение 3 се заменя с приложение №2 и се заличава текста „като се използва шрифт тип Roman”.

Чл. 33 (2) (Чл. 38 (2) от настоящия проект) се премахва, поради премахнато приложение №2.

В Чл. 35 (2) (Чл. 40 (3) от настоящия проект) се актуализира списъка на аеронавигационните карти.Списъка е в съответствие с 4.1.3 от Annex 15.

В Чл. 39 с цел конкретизиране се добавя в т.3 „предоставени от ГД ГВА”, а в т.4 „одобрен и предоставен от ГД ГВА”.

В Чл. 40 (Чл.46 от настоящия проект) се променя текста”Всеки сборник АИП съдържа забележки, в които точно се указва” се заменят с „В сборника AIP на всички страници се указва” в съответствие с Annex 15, 4.2.5.

Чл. 51 (2) (Чл. 57 (2) от настоящия проект) отпада, тъй като NOTAM съобщение „NIL” се включва автоматично в ежемесечния списък на валидните NOTAM съобщения.

Чл. 52 (Чл. 58) „текст или графика” се заменя с „текст и/или графика”, в съответствие с 4.4.1 от Annex 15.
ГЛАВА ТРЕТА

Навсякъде в текста на наредбата думата „излъчва” се заменя с „публикува”.

Навсякъде в текста на наредбата думите „НОТАМ”, „СНОУТАМ”, „АШТАМ” се заменят с „NOTAM”, „SNOWTAM” и „ASHTAM”.

Навсякъде в текста на наредбата думата „Тригер НОТАМ” се заменя с „Trigger NOTAM”.


В Чл. 61 (Чл. 67 от настоящия проект) се извършват редакционни корeкции и се добавят т.4, 5, 24, и ал.(2) в съответствие с 5.1.1.2 от Annex 15.

Чл. 64 (Чл. 69 от настоящия проект) се изменя във връзка с прилаганите процедури и е в съответствие с 5.1.1.4 и 5.1.1.4.1 от Annex 15.

Чл. 62 (2) (Чл. 71 (2) от настоящия проект) се добавя текст „и остава валидно в предполетния информационен бюлетин за период от 14 дни”, в съответствие с 5.1.1.6 от Annex 15.

Раздел II Общи положения и Раздел III Разпространение се изменят в съответсвие с поправка 34 на Annex 15, от 5.2.1 до 5.3.4. Непроменени текстове остават Чл.72, 74 и 75 от настоящия проект.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Навсякъде в текста на наредбата думата „система”AIRAC се заменя с „процедура”AIRAC.Чл. 80(Чл .89 от настоящия проект)- извършват се редакционни корекции и се променя номерът на посоченото приложение-Приложение 7

Чл. 84 отпада ,поради несъответствието му с Annex 15.

Чл. 90 от настоящия проект, относно аеронавигационна електронна база данни или аеронавигационна информация в електронна форма, се добавя в съответствие с 6.3.1. и 6.3.2 от Annex 15.
ГЛАВА ПЕТА

Чл.86( Чл. 95 от настоящия проект) -извършват се редакционни корeкции и се добавя ал(3) относно циркуляр за сезонния план за снегопочистване в съответствие с 7.1.1.2 от Annex 15.

ал(1) -т.1 думата „прогноза” се заменя с думата „планове”

ал(2) -т.1 и т.2 думата „прогнози” се заменя с думата „планирани”

ал(2) -т.6 думата „опасност” се заменя с „препятствия,които представляват риск за провеждането на полетети”

ал(2) -т.13 думата „законите” се заменя с „националните регулативни документи”

ал(2) -т.14 думата „съвети” се заменя с думата „информация”

ал(2) -т.16 думата „радиооборудването” се заменя с „комуникационното оборудване”

Чл.87(Чл.96 от настоящия проект)- ал(2) се коригира както следва:

„ДАНО определя циркулярите за аеронавигационна информация, които са за международно разпространение”


ГЛАВА ШЕСТА

Уточнява се ,че членове в Глава Шеста се отнасят за международни летища и международни вертолетни летища.Чл.91(Чл.100 от настоящия проект):

В ал(2) се добавя т. 7-” наличие на птици, представляващи потенциална опасност за въздухоплавателните средства” в съответствие с 8.1.2.1 g) на Annex 15.

В ал(2)-т. 9 се добавят следните средства/системи-MLS, basic GNSS, SBAS, GBAS, ADS-B, ADS-C,CPDLC, D-ATIS, D-VOLMET VOR в съответствие с 8.1.2.1 и i) от Annex 15.

Чл.102 и Чл.103 от настоящия проект,отнасящи се до автоматизирана аеронавигационна система за предполетна информация се добавят в съответствие с 8.2 от Amdt 36 на Annex 15.
ГЛАВА СЕДМА

Чл.94(Чл.104 от настоящия проект) в ал(2) думата „разпечатваща комуникация” се заменя с „разпечатване на входящия/изходящия поток от съобщения.”


ГЛАВА ОСМА

Чл.107,Чл.108, Чл.109 и Чл.110 от настоящия проект отнасящи се до електронни данни за терена и препятствията се добавят в съответствие с 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 от Amdt 36 на Annex 15.
ГЛАВА ДЕВЕТА

Чл.111,Чл.112,Чл.113,Чл.114,Чл.115,Чл.116 и Чл.117 се добавят ,с цел регламентиране на реда за предоставяне и публикация на аеронавигационна информация/данни. Предвидените срокове са в съответствие с изисканите за публикуване на аеронавигационни публикации и статични данни в EAD (Doc.”EAD Operational User handbook-Data Provider”Page 30-32)ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Добавят се нови дефиниции и се актуализират всички 87 на брой дефиниции, така че да съответстват на: поправка 34 на Annex 15, наредби № 2, № 11, № 14.


Приложение 1

В Таблица 1 се добавят изисквания към качеството на аеронавигационните данни за: препятствия в зона 1, препятствия в зона 2 и препятствия в зона 3.

В Таблица 3 „магнитно склонение” се заменя с термин„магнитно отклонение”.

В Таблица 4 „пеленг” се заменя с „направление”.

Точността на публикация, съгласно поправка 34 на Annex 15 е променена: от 1/10 градуса на 1 градус за участъци от трасета и от 1/10 на 1/100 за контролни точки по схемите за подход.В Таблица 5 се добавят изисквания за точност и ниво на интегритет за:

 • Ширина на страничната ивица за безопасност на пътека за рулиране

 • Разстояние на изместване на прага на ПИК

 • Дължина и ширина на участъка, свободен от препятствия

 • Ширина на пътека за рулиране

 • Ширина на ПИК

Променят се всички стойности за точност на публикация “3 m (10ft)” на “1m или 1 ft”.

Нивото на интегритет се променя от „рутинни”на „съществени”, съгласно за : • Дължина на участъци от схеми за долитане/отлитане в района на летището

 • Разстояние между контролни точки в района на летището и по схеми за подход по прибори


Приложение 2 отпада (в дизайна на автоматизираните системи са АИО е заложен принципа на транслитерация)
Приложение 3 (Приложение 2 в настоящия проект)

В сборник AIP се добавя информация за е-mail и web- страница, ако е налична, а се премахва телексни номера, съгласно поправка 36 на Annex 15

В частта AD 1.3 след текст „летищата/вертолетните летища” се добавя текст „ летателните/вертолетни площадки”. Аналогично за т.1. и т.2.

AD 1.3 т.3 след текста „летището/вертолетното летище” се добавя текст за препратка към Щаба на Военновъздушните сили за информация за военните летища, във връзка с получено разрешение за публикуване на индикаторите за местоположение по ICAO с писмо с вх. № 04-06-57/23.07.2010г.

В AD 2.10 се добавя текст, относно препятствия в зона 2 и зона 3, в съответствие с поправка 36 на Annex 15.

В AD 2.12 т.5. текст „за всеки праг и край на ПИК и вълната на геоида до най-близкия половин метър или фут за всеки праг на ПИК” се изменя така:

„а) прага на ПИК за неточен подход до най-близкия метър или фут;

б) прага на ПИК, на която се извършва точен подход до най-близката една десета от метъра или фута;”

В AD 2.12 т. 6 „височините” се заменя с „превишението”; в т.а) след ПИК се добавя „за неточен подход”; в т.б) „половин метър или фут” се заменя с „една десета метър или фут”.Промените са във връзка с поправка 36 на Annex 15, AD 2.12, т.6).

В AD 2.15 се коригира термин „пътищата за рулиране” с „пътеките за рулиране”.

В AD 2.16 т.1. се отменя текст „до най-близкия половин метър или фут” и се добавя текст:

„а) за неточен подход до най-близкия метър или фут и;

б) за точен подход до най-близката една десета от метъра или фута.”

В АD 2.16 т.2. б) „половин” се заменя с „една десета”, съгласно поправка 36 на Annex 15 AD 2.16, 2

В АD 2.22 се добавя текст, в съответствие с поправка 34 на Annex 15,AD 2.22 1), 2) и 3):

„Подробното описание на процедурите за ниска видимост на летище включва: 1. ПИК и съответното оборудване определено за използване при процедури за ниска видимост;

 2. Определени метеорологични условия, при които се въвеждат и отменят процедурите за ниска видимост; и

 3. Описание на наземната маркировка/осветление, използвани при процедури за ниска видимост.”

В AD 2.24 се актуализират наименованията на следните аеронавигационните карти:

  • карта за паркиране и присъединяване - ICAO

  • карта на радарните минимални абсолютни височини - ICAO;

  • карта на стандартни схеми за долитане по прибори - ICAO;

  • карта на стандартни схеми за отлитане по прибори – ICAO.

В AD 3.12 т.6 се премахва текст” до най-близкия половин метър или фут” и в съответствие с поправка 36 на Annex 15 се добавя следния текст:

„а) при неточен подход до най-близкия метър или фут;и

б) при точен подход до най-близката една десета от метъра или фута.”

В AD 3.23 се актуализират следните аеронавигационни карти:  • карта на стандартни схеми за отлитане по прибори - ICAO;

  • карта на района (маршрути за долитане и транзитни маршрути) - ICAO;

  • карта на стандартни схеми за долитане по прибори - ICAO;

  • карта на радарните минимални абсолютни височини - ICAO;


Приложение 4 (Приложение №3 от настоящия проект)

В „Инструкция за попълване на SNOWTAM” се премахва текст в точка г) „При всеки случай, когато има значима промяна в условията трябва да бъде попълнена и предадена нова форма за излъчване на ново SNOWTAM съобщение със съответния пореден номер.”.Текстът се премахва поради смислово повторение на предходното изречение: „Новo SNOWTAM съобщение трябва да бъде публикувано, когато има важна промяна в условията.”

В т.2, В) се премахва текст „завършване на” преди „наблюдение”, в съответствие с Appendix 2; 3. Item B от поправка 34 на Аnnex 15.

В точка F) се редактира текст „последователен ред според формата отгоре надолу (т.е. 1, 2, 3...9).” с „последователен възходящ ред”.

В точка G) „лапавица” се премахва.

В точка H) се коригират грешни съкращения на измервателни устройства: • SFL Surface friction tester (low pressure tire);

 • RFT Runway friction tester

В изречението:”Ако се използва друго средство, то трябва да бъде записано в прав текст”, „прав текст”се променя на „свободен текст”.

В точка L) в началото се добавя „записва се”.


Приложение 5 (Приложение №4 от настоящия проект)

Във формата за ASHTAM, в точка H) се коригира „flight” вместо „fight”.

В т.1.2 се заличава края на текста „от това”.

В т.1.3 се извършват редакционни корекции с цел яснота, като текста се променя от :

” точки F)-I) да се посочи "неприложимо". Ако се получи информация за облак от вулканична пепел в специален доклад от въздухоплавателно средство, а вулканът същевременно е неизвестен, първоначално до получаването на допълнителна информация се излъчва AШТАМ, в който ще се попълнят точки F)-К), а в точки А)-Е) ще се посочи "неизвестно"” на :

„точки F)-I) се посочва "неприложимо". Ако се получи информация за облак от вулканична пепел в специален доклад от въздухоплавателно средство, а вулканът същевременно е неизвестен, първоначално до получаването на допълнителна информация в ASHTAM, се попълват точки F)-К), а в точки А)-Е) се посочва "неизвестно"”.

В т.3.1 „открит текст, еквивалентен на” се изменя на „свободен текст, включващ”.

В т.3.3 и т.3.4 се добавят референции : „ (Doc 9691)”.

Текстовете за състояние на вулканичната активност се променят за цветови код „червено”, „оранжево” и „жълто”, съгласно поправка 34 на Annex 15, Аppendix 3 както следва:

„ЧЕРВЕНО:Прогнозирано изригване на вулкан със значителни емисии на

пепел в атмосферата или изригване на вулкан в настоящия момент със значителни емисии пепел в атмосферата

ОРАНЖЕВО:Вулкан с висока активност с голяма вероятност от изригване или

ЖЪЛТО:Вулкан, проявяващ висока активност над допустимите нива или

След изригване, т.е. смяна на степента на тревога от "жълто" на "червено" или "оранжево". Вулканичната дейност значително е намаляла, но продължава да се наблюдава за възможно бъдещо увеличение.”

В 3.6 точка F) текста „съобщение от борда на въздухоплавателно средство” се променя на „специален доклад от въздухоплавателно средство”, съгласно поправка 34 на Annex 15, Аppendix 3, Item F).

В точка I ) текст „забранените райони” се променя на „закрити райони”, в съответствие с текст „closure of airspace” от поправка 34 на Annex 15, Аppendix 3, Item I).

Точка К) се редактира по следния начин: „В допълнение към посочената по-горе информация трябва да се включи в свободен текст всякаква информация от оперативно значение.
Приложение 6 (Приложение №5 от настоящия проект)

В „Инструкция за попълване формата за NOTAM съобщение” т.1.1. „Редът на класификаторите (Q) се променя на „Редът на квалификатор (точка Q)” с цел точно отразяване на смисъла от Annex 15, 1.General “the qualifier line (Item Q)”.

т 1.2. се редактира с цел яснота и се актуализира примера, както следва: „На всяко NOTAM съобщение се определя серия, обозначена с буква и четири цифрен номер, последван от наклонена черта и две цифри за година (А0023/10).

В 3. Точка Q) текст „Ако в някое поле няма да бъде направен запис, между наклонените черти не е необходимо да се оставя интервал” се променя на „Във всяко поле трябва да бъде направен запис”, тъй като автоматизираните системи за публикуване на NOTAM съобщение генерират автоматично интервалите в точка Q).

В 1. FIR, т.1.1. след „XX” се добавя нов текст и т.1.2, съгласно Annex 15,APP 6-2, 3. Qualifiers (Item Q) както следва:

” Индикаторите за местоположение по ICAO на засегнатите FIR, или индикаторът на държава или неправителствена организация, отговорна за осигуряване на навигационно обслужване в повече от една държава, се изброяват в точка А).

1.2 Ако дадена държава публикува NOTAM съобщение, което се отнася за FIR на няколко държави, се въвеждат първите две букви от индикатора за местоположение по ICAO на държавата, която публикува съобщението, последвани от “XX”. Индикаторите за местоположение по ICAO на засегнатите FIR, или индикаторът на държава или неправителствена организация, отговорна за осигуряване на навигационно обслужване в повече от една държава, се изброяват в точка А).”

т.2. след ICAO се добавят референции към съответните документи (Doc. 8400 на ICAO или Doc.8126 на ICAO).


В 2) NOTAM CODE, се трансформира точка a), във връзка с променени кодове, съгласно Annex 15, APP 6-2, 2)NOTAM CODE a):

“ако предметът на NOTAM съобщението не е включен в списъка на NOTAM кодовете по ICAO за втора и трета буква се въвежда “XX”Пример: QXXАК”

Аналогично се добавят следните нови текстове в) и г) точка:

в) ако публикуваното NOTAM съобщение съдържа информация от оперативна важност, в съответствие с Приложение № 7 и Глава четвърта и се използва за обявяване публикуването на AIRAC поправка или добавка на AIP, тогава за четвърта и пета буква от NOTAM кода се въвежда “TT”

г) ако публикуваното NOTAM съобщение съдържа контролен лист на валидните NOTAM съобщения, за втора, трета, четвърта и пета буква се въвежда “KKKK””.

Към т.2 се добавят и нови NOTAM кодове за четвърта и пета буква, в съответствие с поправка 36 на Annex 15 и Doc 8126, както следва:

“CN CANCELLED

ОТМЕНЕН

HV WORK COMPLETEDДЕЙНОСТИТЕ СА ЗАВЪРШЕНИ.”

В код XX се коригира „прав текст” със „свободен текст”


В т. 5) SCOPE се редактира забележката, в съответствие с поправка 34 на Annex 15, 5) SCOPE, Note, както следва:

Забележка: В зависимост от предмета и съдържанието на NOTAM съобщението, квалификаторът SCOPE може да представлява комбинация от квалификатори (Doc.8126 на ICAO). Ако предметът е квалифициран като AE, в точка А) се въвежда индикатора за местоположение на летището.


В 6) и 7) LOWER/UPPER, ДОЛНА/ГОРНА ГРАНИЦА, текста е изменен в съответствие с поправка 34 на Annex 15, 6) and 7) LOWER/UPPER:

Стойностите за долна и горна граница са изразени единствено в полетни нива (FL) и показват действителните вертикални граници на засегнатото пространство без да е включен буфер. Въведените стойности трябва да съответстват на посочените в точки F) и G), когато се отнасят за навигационни предупреждения и ограничения на въздушното пространство.

При липса на определени данни за относителната височина се въвеждат стойностите: “000” за долна граница и “999” за горна граница. ”
т.8) COORDINATES, RADIUS КООРДИНАТИ, РАДИУС текст:” географска ширина и дължина с точност до една минута, както и трицифрена група за разстояние,, указваща” се изменя както следва:

„Северната географска ширина и източната дължина с точност до една минута, както и трицифрена група указваща”

Добавя се нов текст, в съответствие с поправка 34 на Annex 15, APP 6-3, 8):

“Когато NOTAM съобщението се отнася за целия FIR/UIR или за няколко FIR/UIR, за радиус се въвежда стойността “999”.”

В точка А) се добавя референция към Doc 7910 на ICAO, редактира се и се добавя текст, в съответствие с поправка 36 на Annex 15, както следва:

„Въвежда се индикаторът за местоположение по ICAO на летище ( Doc 7910 на ICAO ) или FIR, в които се намират докладваното средство, въздушно пространство или условие. Когато е необходимо, може да се посочат повече от един FIR/UIR. Ако липсва индикатор за местоположение по ICAO се използват приетите от ICAO национални букви за принадлежност, плюс “XX” като в точка Е) наименованието се изписва в свободен текст. Когато информацията се отнася за GNSS, се въвежда съответния индикатор за местоположение по ICAO на GNSS-елемента или общия индикатор за местоположение, определен за всички елементи на GNSS (с изключение на GBAS).”

В точка B) “време” се заменя с „група „дата- час””.Премахва се текст, във връзка с поправка 34 на Annex 15:

“Когато заместващ НОТАМ замества предходен НОТАМ и разпространява нова информация, точка В) трябва да дава групата за време, от която тази нова информация заменя старата.”

Коригира се текст, във връзка с поправка 36 на Annex 15, Appendix A, 5.Item B) :

„Този запис представлява времето, в което нов, заместващ или унищожаващ НОТАМ влизат в сила” със следния текст:

„Този запис представлява “датата-часа” на влизане в сила за NOTAMN или на публикуване за NOTAMR и NOTAMC”.

Добавя се нов текст, в съответствие с поправка 36 на Annex 15, Appendix A, 5.Item B): „Началото на деня се публикува с „0000”.”

В точка C) се заличава текст: „Групата за време се използва, освен когато информацията е постоянна”.Останалия текст се променя, в всъответствие с поправки 34 и 36 на Annex 15, както следва:

„Използва се група “дата-час” (десетцифрова група, включваща година, месец, ден, час и минути в UTC), която указва продължителността на действие на информацията, с изключение на случаите при NOTAMC . Когато информацията е с постоянен характер, вместо групата “дата-час” се използва съкращението “PERM“. Ако информацията за продължителност е неопределена, се посочва предполагаемата продължителност, като се използва група “дата-час”, последвана от съкращението “EST”. Всяко NOTAM съобщение, съдържащо съкращението “EST”, се унищожава или замества с друго NOTAM съобщение преди “датата-часа”, посочени в точка C). Краят на деня се публикува с „2359”.”

В точка D) текст „в определени периоди, тази информация се въвежда в точка D)” се променя на:

„в съответствие със специфичен график, между посочените в точки В) и С) периоди. Ако информацията в точка D) надвишава 200 знака, същата трябва да бъде публикувана в следващо NOTAM съобщение. Горепосоченият текст е в съответствие с поправка 34 на Annex 15, Appendix 6, 7.Item D).

Точка Е) се редактира както следва:

„ Използва се декодиран NOTAM код, допълнен, където е необходимо, със съкращения на ICAO, определители, идентификатори, индикатори, позивни, честоти, цифри и свободен текст. Когато NOTAM съобщението е предназначено за международно разпространение за частите, които са в свободен текст, се използва английски език. Когато NOTAM съобщението е предназначено за вътрешно разпространение, за частите, които са в свободен текст, се използва български език. Tекстът трябва да е ясен и кратък, за да бъде подходящ за включване в PIB.”

В точки F) и G) се заличава дума „нормално”.
Приложение 8 (Приложение №7 от настоящия проект)

В Част 1 Информация, разпространявана съгласно системата AIRAC се добавят следните нови подточки, съгласно поправка 36 на Annex 15, Appendix 4 Part 1 :

“Преходни полетни нива, преходни височини и минимални секторни височини.

Минимуми за използване на летището

Оперативни процедури, свързани с летищното наземно движение (включително процедури при ниска видимост).

Светлини за подход и на ПИК.

Пътеки за рулиране и перони.”

В Част 2 се заличава т.2.2 „Пътища за рулиране и перони.”, тъй като е в част 1, съгласно поправка 36.

Добавя се нова Част 3, съгласно поправка 36 на Annex 15, Appendix 4 Part 3:

„Част 3


Установяване и планирани съществени промени на:

3.1 Нови летища за международно ползване за инструментални полети.

3.2 Нови писти за излитане и кацане за инструментални полети на международни летища.

3.3 Карти или схеми и описание на трасовата мрежа.

3.4 Карти или схеми и описание на процедури за полети в летищен контролиран район или летищна контролирана зона (включително промяна в курсове, пеленги и радиали поради изменение на магнитно отклонение).

3.5 Информация по част 1, в случай че се отнася за цялата територия на страната или значителна част от нея или в случай на необходимост от координиране на информацията със съседни държави.”


Добавя се ново приложение №8, във връзка с поправки 34, 35 и 36 на Annex 15, Appendix 8, както следва:

“Приложение № 8

към чл. 107 ал.4 и ал.5, чл. 108 ал.3 и ал.4, чл. 109 ал.2 и ал.3

Изисквания към данни за терен и препятствия
Фигура 1. Повърхнини за събиране на данни за терен – Зона (Area) 1 и Зона (Area) 2

1. В зона:с радиус 10 km от контролната точка на летището (ARP) данни за терен трябва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 2.

2. В зоната между окръжността по т.1 и границата на летищния контролиран район (TMA) или окръжност с радиус 45 km (което от двете е по-малко), данните за терена, който се издига повече от 120 m над най-ниското превишение на ПИК, трябва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 2.

3. В зоната между окръжността по т.1 и границата на летищния контролиран район (TMA) или окръжност с радиус 45 km (което от двете е по-малко), данните за терена, която не се издига повече от 120 m над най-ниското превишение на ПИК, трябва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 1.

4. За частите от Зона 2, в които полетите са забранени, данните за терена следва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 1.

Забележка: Числените изисквания за Зона 1 и Зона 2 са посочени в Таблица №1.


Фигура 2. Повърхнини за събиране на данни за препятствия – Зона (Area) 1 и Зона (Area) 2

1. Данни за препятствия се събират и записват в съответствие с числените изисквания за Зона 2, посочени в Таблица 2 както следва:

а) Зона 2а: правоъгълна зона около ПИК, съдържаща летателната писта и съществуващите участъци свободни от препятствия. Повърхнината за събиране на данни за препятствия в зона 2а трябва да е с височина 3 м над осовата линия на ПИК, а над участъците, свободни от препятствия- 3м. над по-близкия край на ПИК.

б) зона 2в: зона, простираща на разстояние 10км. от края на зона 2а по посока на отлитане и разширяваща се с 15% от всяка страна. Повърхнината за събиране на данни за препятствия в зона 2в се издига с 1,2% от превишението на края на ПИК по посока на отлитане.

в) зона 2с: зона извън зони 2а и 2в, простираща се на разстояние не повече от 10км от границата на зона 2а. Повърхнината за събиране на данни за препятствия в зона 2с се издига с 1,2% от зона 2а. Началното превишение на зона 2с трябва да съвпада с превишението на точката от зона 2а, от която започва зона 2с.

г) зона 2d: зона извън зони 2а, 2в и 2с, на разстояние не повече от 45км от контролната точка на летището или до границата на летищния контролен район (по-малката от двете зони). Повърхнината за събиране на данни за препятствия в зона 2 d е с височина 100м над земната повърхност.

2. За частите от Зона 2, в които полетите са забранени, данните за препятствията следва да се събират и записват в съответствие с числените изисквания за Зона 1.

3. За всяко препятствие в Зона 1 с относителна височина над земната повърхност 100 m или повече, се събират и записват данни в съответствие с числените изисквания за Зона 1, посочени в Таблица №2.


Фигура 3. Повърхнина за събиране на данни за терен и препятствия – Зона 3


1. Повърхнината за събиране на данни за терен и препятствия е с височина половин метър (0.5 m) над най-близката точка на работната площ на летище.

2. Данни за терен и препятствия в Зона 3 трябва да са в съответствие с числените изисквания, посочени в Таблица №1 и Таблица №2.
Фигура 4. Повърхнина за събиране на данни за терен и препятствия – Зона 4
Данните за терен и препятствия в зона 4 трябва да са в съответствие с числените изисквания, посочени в Таблица №1.

Таблица 1. Числени изисквания към данни за терен

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Стъпка

3 ъглови секунди

(приблиз. 90 m)1 ъглови секунда

(приблиз. 30 m)0.6 ъглови секунди

(приблиз. 20 m)0.3 ъглови секунди (приблиз. 9 m)

Вертикална точност

30 m

3 m

0.5 m

1 m

Вертикална разрешаваща способност

1 m

0.1 m

0.01 m

0.1 m

Хоризонтална точност

50 m

5 m

0.5 m

2.5 m

Ниво на достоверност

90%

90%

90%

90%

Класификация на данните

рутинни

съществени

съществени

съществени

Ниво на интегритет

1 × 10–3

1 × 10–5

1 × 10–5

1 × 10–5

Период на обновяване

Според необходимост

Според необходимост

Според необходимост

Според необходимост


Таблица 2. Числени изисквания към данни за препятствия

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Вертикална точност

30 m

3 m

0.5 mВертикална разрешаваща способност

1 m

0.1 m

0.01 m

0.1м

Хоризонтална точност

50 m

5 m

0.5 m

2.5м

Ниво на достоверност

90%

90%

90%

90%

Класификация на данните

рутинни

съществени

съществени

съществени

Ниво на интегритет

1 × 10–3

1 × 10–5

1 × 10–5

1 × 10–5

Период на обновяване

Според необходимост

Според необходимост

Според необходимост

Според необходимост


Таблица 3. Параметри на терен


Параметри на терен

Задължителни / Препоръчителни

Зона на покритие

задължителни

Обозначение на източника на данните

задължителни

Метод на събиране

задължителни

Стъпка

задължителни

Хоризонтална референтна система

задължителни

Хоризонтална разрешаваща способност

задължителни

Хоризонтална точност

задължителни

Хоризонтално ниво на достоверност

задължителни

Хоризонтално местоположение

задължителни

Превишение

задължителни

Представяне на превишение

задължителни

Вертикална референтна система

задължителни

Вертикална разрешаваща способност

задължителни

Вертикална точност

задължителни

Вертикално ниво на достоверност

задължителни

Тип повърхност

препоръчителни

Представена повърхност

задължителни

Степен на пробождане

препоръчителни

Известни отклонения

препоръчителни

Интегритет

задължителни

Дата и час

задължителни

Използвани мерни единици

задължителни

Таблица 4. Параметри на препятствия


Параметри на препятствия

Задължителни / Препоръчителни

Зона на покритие

задължителни

Указател на източника на данни

задължителни

Обозначение на източника на данни

задължителни

Хоризонтална точност

задължителни

Хоризонтално ниво на достоверност

задължителни

Хоризонтално местоположение

задължителни

Хоризонтална разрешаваща способност

задължителни

Хоризонтален обхват

задължителни

Хоризонтална референтна система

задължителни

Превишение

задължителни

Относителна височина

препоръчителни

Вертикална точност

задължителни

Вертикално ниво на достоверност

задължителни

Представяне на превишение

задължителни

Вертикална разрешаваща способност

задължителни

Вертикална референтна система

задължителни

Тип на препятствие

задължителни

Тип геометрия

задължителни

Цялост

задължителни

Дата и час

задължителни

Използвани измервателни единици

задължителни

Действия

препоръчителни

Ефективност

препоръчителни

Осветеност

задължителни

Маркировка

задължителни

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница