Приложение 2 технически изискванияДата16.08.2017
Размер21.01 Kb.
#27977
Приложение 2
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на централен лагер горен лят за талига БТ-6

за товарни вагони, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД


  1. Конструкция

Конструкция и основни размери съгласно приложената скица или съответстващ чертеж на бившия ЖПЗ София – БТ6-116 012 09.

  1. Материал за изработване – съгласно БДС EN 10293: стомана марка GE240.№1.0446 или нелегирана стомана с якост на опън не по-ниска от 450Mpa, относително удължение 22%.

3. Изисквания към отливката – съгласно БДС EN 10293.

4. Гранични отклонения на размерите – съгласно БДС 2298:1972, ІІ клас на точност.

5. Готовите изделия се грундират с един слой грунд алкиден.

6. Маркировка – знак на производителя.

7. Задължителни изисквания към участника в процедурата.

Участникът в процедурата следва да представи:

7.1. Конструктивен чертеж на изделието, съдържащ всички данни, касаещи техническите изисквания, заверен с оригинален подпис и печат от производителя за 2013/2014 г.;

7.2. Сертификат за качество от производителя на изделието, съдържащ данните, касаещи техническите изисквания за предлаганото изделие. Сертификатът за качество трябва да удостоверява съответствието на предлаганото изделие с техническите изисквания на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – копие, заверено от участника;

7.3. Валиден документ за допускане на изделието, издаден от компетентните власти или упълномощен от тях орган за контрол или лаборатория, провел/, а стационарните изпитания;

7.4. Сертификат ISO 9001 или еквивалентен на него за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя на продукта – копие, заверено от участника. Обхватът на сертификацията трябва да съдържа дейността, за която участникът участва;

7.5. Когато участникът не е производител, следва да представи оригинален документ от производителя, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на продукцията му през 2013/2014 г. (оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др.) – в оригинал или нотариално заверено копие;

7.6. Списък на основните договори за извършени доставки на лагер централен горен за талига БТ-6 за товарни вагони през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите – в оригинал. Списъкът да е придружен от минимум една препоръка за добро изпълнение на договор, който е посочен в него – заверен от участника с подпис и печат.

8. Задължителни изисквания при сключване на договора.

Избраният за изпълнител на доставката да представи конструктивен чертеж на изделието, одобрен от отдел „Ремонт на товарни вагони” при „БДЖ – ТП” ЕООД.9. Задължителни изисквания към изпълнителя на доставката.

При доставка на изделието да представя сертификат за качество от производителя на изделието, съдържащ данни, касаещи техническите изисквания за предлаганото изделие. Сертификатът за качество трябва да удостоверява съответствието на предлаганото изделие с техническите изисквания на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД – оригинал.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница