Приложение №3 3Appendix No. 3 Към договор за взаимно свързване на мрежитеДата25.08.2016
Размер58.25 Kb.
Приложение №3

3Appendix No. 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖИТЕ

МЕЖДУ ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ EАД (ИНТЕРУУТ) И ……………………

TO THE CONTRACT FOR INTERCONNECTION BETWEEN

INTEROUTE BULGARIA ЕAD (INTEROUTE ) AND ……………………
РАЗЧЕТНА ЦЕНА ЗА МИНУТА ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР

ПРИНЦИПИ НА ТАКСУВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ

TELEPHONE CALL ACCOUNTING RATE PER MINUTE

ACCOUNTING AND INVOICING PRINCIPLES


I. РАЗЧЕТНА ТАРИФА ЗА МИНУТА ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР


I. TELEPHONE CALL ACCOUNTING TARIFF RATE PER MINUTE

1. Разчетната цена за телефонен разговор от Интеруут към ……………………, въз основа на която …………………… ще изготвя фактурите си е както следва:
За повиквания към номера от националния номерационен план генерирани от Интеруут, Интеруут заплаща на …………………… цена в размер на:
Основна тарифа: 0.005 лв./минута;

Намалена тарифа: 0.005 лв./минута.


За повиквания към номера за услуги персонален номер 700 генерирани от Интеруут, Интеруут заплаща на …………………… цена в размер на:
Основна тарифа: 0.005 лв./минута;

Намалена тарифа: 0.005 лв./минута.


За повиквания към номера за услуги с безплатен достъп 800 генерирани от Интеруут, …………………… заплаща на Интеруут цена в размер на 0.0200 лв./минута.


1. The accounting telephone call price rate from Interoute to …………………… on the basis of which................. will prepare its invoices is as follows:
For traffic to geographic numbers generated by Interoute, Interoute pays …………………… a price rate to the amount of:

Peak tariff rate 0.005 leva/ minute;

Off peak tariff rate 0.005 leva/ minuteю
For traffic to non-geographic numbers 700 generated by Interoute, Interoute pays …………………… a price rate to the amount of:
Peak tariff rate 0.005 leva/ minute;

Off peak tariff rate 0.005 leva/ minute


For traffic to non-geographic numbers 800 generated by Interoute, …………………… pays Interoute a price rate to the amount of 0.0200 leva/minute.


2. Разчетната цена за телефонен разговор от …………………… към Интеруут, въз основа на която Интеруут ще изготвя фактурите си е както следва:
За повиквания към номера от националния номерационен план генерирани от ……………………, …………………… заплаща на Интеруут цена в размер на:
Основна тарифа: 0.005 лв./минута;

Намалена тарифа: 0.005 лв./минута.


За повиквания към номера за услуги персонален номер 700 генерирани от ……………………, …………………… заплаща на Интеруут цена в размер на:
Основна тарифа: 0.005 лв./минута;

Намалена тарифа: 0.005 лв./минута.


За повиквания към номера за услуги с безплатен достъп 800 генерирани от ……………………, Интеруут заплаща на …………………… цена в размер на 0.0200 лв./минута.


2. The accounting price rate for a telephone call from …………………… to Interoute on the basis of which Interoute will prepare its invoices is as follows:
For traffic to geographic numbers generated by ……………………, …………………… pays to Interoute a price rate to the amount of:

Peak tariff rate 0.005 leva/ minute;

Off peak tariff rate 0.005 leva/ minute
For traffic to non-geographic numbers 700 generated by ……………………, …………………… pays Interoute a price rate to the amount of:
Peak tariff rate 0.005 leva/ minute;

Off peak tariff rate 0.005 leva/ minute


For traffic to non-geographic numbers 800 generated by ……………………, Interoute pays …………………… a price rate to the amount of 0.0200 leva/minute.


3. Основна и намалена тарифа
3.1.Основната тарифа се прилага за Трафика, осъществен за времето от 08.00 ч. (осем часа и нула минути) до 20.00 ч. (двадесет часа и нула минути) в работни дни.
3.2. Намалената тарифа се прилага за Трафика, осъществен през всяко време, различно от времето, за което се прилага основната тарифа.


3. Peak and off peak tariff
3.1. The peak tariff is applicable to traffic realized between 08:00 a.m. (eight hours zero minutes) to 20:00 p.m. (twenty hours zero minutes) on work days.
3.2. The off peak tariff rate is applicable to traffic realized at any time different from the time to which the Basic Tariff Rate is applied.

4. Посочените разчетни цени не включват ДДС.

5. Разчетните цени по т. 1 и 2 могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните, за което Страните подписват допълнително споразумение към този Договор. Независимо от договореното в предходното изречение, понижаването на цените влиза в сила от дата, определена от променящата ги Страна, като за целта насрещната Страна се уведомява писмено.
4. The accounting price rates indicated do not include VAT.
5. The accounting prices from p. 1 and 2 can be amended by mutual consent between the Parties, for which a Supplementary agreement shall be signed. Notwithstanding the above reduction of prices shall enter into force from the date specified in writing by the Party that proposes the price reduction.

6. Страните се споразумяват, че при извършване на услугата „транзит на пренесен номер”, когато една от Страните пренася през мрежата си входящи повиквания от други национални мрежи, извън Домейна на преносимост, към първоначално или последващо пренесени от нейната мрежа номера, то Страната, която има качеството Държател на обхвата от номера, ще заплаща на другата Страна, която има качеството на Приемащ доставчик, приложимата, съгласно действащия договор за взаимно свързване, цена за терминиране на гласови повиквания в мрежата на Приемащия доставчик.


6. The Parties hereby agree that for provisioning of the service “transit to a ported number” when one of the Parties conveys over its network incoming calls form other national networks, out of portability domain, to initially or subsequently ported numbers from its network, the Party acting as a NRO shall pay to the Party acting as a Recipient provider the applicable price for termination of voice calls in the Recipient provider’s network according to the applicable Interconnection agreement.


7. Страните се споразумяват, че при извършване на услугата „транзит на пренесен номер”, когато една от Страните пренася през мрежата си входящи повиквания, генерирани в мрежи извън територията на Република България, към първоначално или последващо пренесени от нейната мрежа номера, то Страната, която има качеството на Държател на обхвата от номера, ще заплаща на другата Страна, която има качеството на Приемащ доставчик, приложимата, съгласно действащия договор за взаимно свързване, цена за терминиране на гласови повиквания в мрежата на Приемащия доставчик.


7. The Parties hereby agree that for the provisioning of the service “transit to a ported number” when one of the Parties conveys over network incoming calls from networks outside the territory of the Republic of Bulgaria to initially or subsequently ported numbers form its network, the Party acting as a NRO shall pay to the Party acting as a Recipient provider the applicable price for termination of voice calls in the Recipient provider’s network according to the applicable Interconnection agreement.


II. ПРИНЦИПИ НА ТАКСУВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ


II. INVOICING AND ACCOUNTING PRINCIPLES


1. Разговорите се таксуват до най-близката секунда, като общото количество разговори се изчислява в минути. Закръглението се извършва към последната започната минута.

1. The billing of the traffic is carried out on a per second basis, while the total monthly volume of traffic is rounded off to closest minute for the purposes of payment.

2. Страните договарят прилагането на следните принципи за таксуване на Трафика помежду си:

2. The Parties agree upon applying the following principles of invoicing traffic between them:

2.1. Продължителността на телефонния разговор, която подлежи на заплащане се определя като период между получаването на сигнал за начало на разговор, получен от повикваната страна и получаването на сигнал за разпадане на връзката. Разпадането на връзката може да бъде предизвикано както от повикваната страна, така и от викащата страна, като самото разпадане се счита осъществено към момента на първо прекъсване, независимо дали е предизвикано от А-потребител или Б-потребител.

2.1 The duration of the telephone call which is subject to payment is determined as a period from the time of receiving the signal for initiating the call, which is received by the called upon Party, and the time of receiving a signal for the disintegration of the connection. The disintegration of the connection can be caused by the Party called upon as well as by the Party calling. The disintegration of the connection is considered effective from the first interruption, no matter whether it has been initiated by the A-consumer, or B-consumer.

2.2. Няма да бъде извършвано таксуване на разговор, ако обаждането се насочва към служебни съобщения в крайната централа на виканата страна.

2.2. A call will not be invoiced if the call is forwarded to service notification messages at the final telephone exchange of the Party being called upon.

2.3. Разчетните тарифи се прилагат по отношение на всички разговори, терминирани в другата Мрежа, включително в случаите, когато те са до номера, които в рамките на Мрежата на другата страна не се таксуват.

2.3. The accounting tariffs are applied to all calls terminated in the other network, including the cases when they are addressed to numbers, which are not invoiced within the network of the other Party.ЗА ИНТЕРУУТ: ЗА ……………………:

On behalf of INTEROUTE: On behalf of ……………………:

........................................... ...........................................Име/Name: Име/Name:


/Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница