Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услугиДата16.10.2018
Размер121.5 Kb.
#89821
Приложение № 3

ЦЕНОРАЗПИС И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНИ СТАНДАРТНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл. 1. Настоящият ценоразпис урежда определянето на цените и сроковете за изготвяне и предоставяне на стандартни и специализирани статистически продукти и услуги.

Чл. 2. Стандартните и специализираните продукти и услуги се изготвят и предоставят в съответствие с разпоредбите на Закона за статистиката, Устройствения правилник на НСИ и Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Чл. 3. Таксите за предоставяне на статистическа информация съгласно Тарифа за таксите, събирани от Националния статистически институт по Закона за статистиката, не са предмет на настоящата методика.

Стандартни статистически продукти и услуги

Чл. 4. Стандартни статистически продукти и услуги:

 1. Предоставяне на информация с официален отговор (придружително писмо) - стойността на информационната услуга се формира, както следва:

1. Стойността на информацията, изчислена по чл. 7;

2. Официално писмо - 9.60 лева. 1. Изготвяне и предоставяне на информация:

 1. Информация, включена в Списъка на стандартните статистически показатели - безплатна:

 • в ИС „Инфостат” („Статистически данни с безплатен достъп”, „Специфични заявки за статистически данни”);

 • по заявки, получени по електронна поща или в Приемната на НСИ.

 1. Информация, която не е включена в Списъка на стандартните статистически показатели - срещу заплащане:

 • в ИС „Инфостат” („Статистически данни с платен достъп”, „Специфични заявки за статистически данни”);

 • по договори и/или споразумения;

 • по заявки, получени по електронна поща или в Приемната на НСИ.

Чл. 5. Крайната цена на статистическите продукти (услуги), предоставяни срещу заплащане, е комплексна и се формира в зависимост от заявените от потребителя критерии (териториални нива, икономически дейности, форми на собственост и други класификационни групировки), броя идентификатори, броя бази данни, използвани при изпълнение на заявката, сложността при контрола на конфиденциалността и други.

Чл. 6. Цена по договаряне се определя при:

(1) Разработка на специално програмно осигуряване, допълнителни електронни обработки, свързани с прегрупиране и извършване на допълнителни аритметични и логически операции и прилагане на по-сложни статистико-математически методи с цел получаване на производни и аналитични показатели, изготвяне на специфични, заявени от потребителя изходи и разрези.

(2) Предоставяне на геореферирана информация въз основа на анализ на дефинираните от потребителя критерии.

Чл. 7. Стойността на предоставената информация по чл. 4, ал. 2, т. 2 се формира, както следва:

(1) При производство и предоставяне на информация по заявени от потребителя критерии (териториални нива, икономически дейности, форма на собственост, форма на финансиране и други класификационни групировки):

1. Чрез ИС „Инфостат” („Статистически данни с платен достъп”):


В зависимост от броя на графоклетките

Коефициент за конфиденциалност1

Графоклетки - брой

Цена на графоклетка - в левове

Процент

Коефициент

до 50

0.42

от 0.1% до 20%

1.5

от 51 до 100

0.36

от 20.1% до 40%

2.0

от 101 до 250

0.30

от 40.1% до 60%

2.5

от 251 до 500

0.24

от 60.1% до 80%

3.0

от 501 до 1000

0.18

над 80%

3.5

над 1000

0.12

 

 

1В зависимост от изчисления процент конфиденциални графоклетки се начислява и съответен коефициент.

2. По електроннa поща или на електронен носител:В зависимост от големина на файла

Големина на файла

Цена - в левове

от 1 до 100 КВ

по 3.30 лв. за КВ

от 101 до 500 КВ

330 лв. + 1.20 лв. за всеки КВ от горницата над 100 КВ

от 501 до 1000 КВ (1 МВ)

630 лв. + 0.60 лв. за всеки КВ от горницата над 500 КВ

над 1 МВ

930 лв. + 0.60 лв. за всеки КВ от горницата над 1 МВ

3. На хартиен носител:

Брой страници

Цена - в левове

1 стр.

13.20 лв.

от 2 до 5 стр.

13.20 лв. + 12.00 лв. за всяка страница от 2-ра до 5-а

от 6 до 10 стр.

13.20 лв. + 9.60 лв. за всяка страница от 2-ра до 10-а

над 11 стр.

13.20 лв. + 8.40 лв. за всяка страница след 1-вата

(2) При производство и предоставяне на обобщени данни от статистически изследвания, заявени от потребителя в ИС „Инфостат” („Специфични заявки за статистически данни”), със заявка на хартиен носител или по електронна поща:

1. Базисна цена в зависимост от броя на показателите:Брой показатели

Цена - в левове

1

120

от 2 до 30

222

от 31 до 50

336

от 51 до 100

402

над 101

504

2. Базисна цена в зависимост от териториалния разрез:

Териториален разрез

Цена - в левове

Общо за страната

180

За един статистически район

240

За всички статистически райони

540

За една област

180

За всички области

360

За една община

60

До пет общини в една област

300

Над пет общини в една област

390

За всички общини в страната

2700

За едно населено място

60

За всички населени места в общината

450

За всички населени места в страната

5100

 1. Базисна цена в зависимост от броя на дейностите (сектор/раздел/група/клас от

КИД - 2008):

Брой - дейности, сектори, раздели, групи, класове от КИД - 2008

Цена - в левове

За 1

120

От 2 до 10

180

От 11 до 50

240

От 51 до 100

300

От 101 до 500

330

Над 501

360

(3) При изготвяне на списък от статистически единици (фирми или лица/домакинства):

1. Базисна цена по зададени критерии от потребителя в зависимост от броя на фирмите:Брой фирми

ИС „Инфостат

Заявка на хартиен носител или по електронна поща

Цена на фирма - в левове

до 100

1.20

2.40

от 101 до 500

1.14

1.80

от 501 до 1000

1.08

1.74

от 1001 до 5000

1.02

1.68

от 5001 до 10000

0.96

1.62

над 10000

0.60

По договаряне при начална цена 16200 лв., като цената за всяка фирма над 10000 е не по-малко от 0.60 лв. на фирма

2. Базисна цена в зависимост от идентификаторите за всяка една фирма:

Брой фирми

Идентификатори/Цена - в левове

Наименование

ЕИК

КИД

Адрес

до 100

Независимо от броя на идентификаторите по 1.62 лв. на фирма

от 100 до 500

0.30

0.48

0.48

0.30

от 501 до 1000

0.30

0.42

0.42

0.30

от 1001 до 5000

0.24

0.42

0.42

0.24

от 5001 до 10000

0.24

0.36

0.36

0.24

над 10000

По договаряне при начална цена 12000 лв.

3. Базисна цена за формиране на извадка от лица или домакинства (анонимизирани индивидуални данни):

а) за едно лице - 0.72 лв.;

б) за едно домакинство - 1.50 лв.

4. Разработване на представителни извадки за изследвания в домакинствата:

а) за едно лице - 1.50 лв.;

б) за едно домакинство - 2.40 лв.

5. Демографска прогноза на населението за административно-териториална или териториална единица (АТ/ТЕ):

а) за една АТ/ТЕ - 30 лв.;

б) за една АТ/ТЕ по пол и възраст - 48 лв.

(4) За информацията, предоставяна на потребителя, се осъществява контрол за конфиденциалност и се начислява съответен коефициент от 2.0 до 6.0.

(5) В зависимост от спецификата на изискванията на потребителя цените се завишават с коефициент на сложност от 2.0 до 5.0.

(6) Според броя на използваните бази данни при изпълнение на заявката цената на услугата се завишава с коефициенти, както следва:

1. една база данни - 1.0;

2. от 2 до 5 бази данни - 1.4;

3. от 6 до 10 бази данни - 1.5;

4. над 10 бази данни - 1.6.Специализирани статистически продукти и услуги

Чл. 8. Специализирани статистически продукти и услуги:

 1. Предварително проучване и анализ на възможностите за изготвяне на заявен специализиран статистически продукт - от 12 до 30 лв. в зависимост от сложността на проучването.
 1. Наименование на услугата

  Цена - в левове

  Стандартна поръчка

  (до 3 работни дни)

  Бърза поръчка

  (до 2 работни дни)

  Експресна поръчка

  (до 8 часа)

  Изготвяне на справка за КИД на предприятие

   

   

   

  1. Въз основа на представен ГОД


  Основна дейност за една година

  12

  24

  36

  Основна дейност за две години

  18

  36

  54

  Основна дейност за три години

  24

  48

  72

  Основна дейност за повече от три години

  24 + 6 за всяка следваща година

  48 + 12 за всяка следваща година

  72 + 18 за всяка следваща година

  Основна дейност и допълнителни дейности за една година

  18

  36

  54

  Основна дейност и допълнителни дейности за две години

  24

  48

  72

  Основна дейност и допълнителни дейности за три години

  30

  60

  90

  Основна дейност и допълнителни дейности за повече от три години

  30 + 12 за всяка следваща година

  60 + 24 за всяка следваща година

  90 + 36 за всяка следваща година

  Писмо отговор:

  - при подадена декларация за неактивност;

  - без посочени нетни приходи от продажби;

  - при неосигурено съответствие между съдържанието на ГОД и посочената икономическа дейност.  12.00

  24.00

  36.00

  1. При непредставен ГОД


  Писмо отговор

  9.60

  19.20

  28.80

  Предоставяне на справка за основни показатели за икономическото и финансовото състояние на предприятието и код на основна икономическа дейност

  13.20

  26.40

  39.60

  Изготвяне на заверено копие на представен в НСИ статистически отчет

   

   

   

  До 10 страници

  18

  36

  54

  От 11 до 30 страници

  36

  72

  108

  Над 30 страници

  45

  90

  135
  За справки за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на отчет:

(3) Извършване на преводи от български на английски език на статистически информационни продукти по заявка на потребителя - 12 лв. за една стандартна страница.

(4) За ксерокопиране:

1. за една страница формат А4 - 0.12 лв.;

2. за една страница формат А3 - 0.24 лв.

(5) За запис на информация на CD - 2.40 лв., вкл. носителя.

Срокове за предоставяне на информационни продукти и услуги по заявка

Чл. 9. За подготвяне и предоставяне на стандартни и специализирани статистически продукти и услуги - до 10 работни дни.

Чл. 10. Експресна или бърза информационна услуга може да се предостави при възможност за изпълнение, като стойността и срокът за изпълнение на услугата се определя по следния начин:

(1) Експресна поръчка - в рамките на 8 часа след подаването на заявката/един работен ден след завеждане на заявката в деловодството на НСИ, като стойността на услугата е 3 пъти базовата цена.

(2) Бърза поръчка - в рамките на 2 работни дни след подаване на заявката/два работни дни след завеждане на заявката в деловодството на НСИ, като стойността на услугата е 2 пъти базовата цена.

Чл. 11. За подготвяне и предоставяне на стандартни и специализирани статистически продукти и услуги, изискващи допълнителни обработки и проверка за конфиденциалност - по договаряне.

Чл. 12. Срокът за изпълнение започва:


 1. За безплатни заявки и заявки до 100 лв. - от деня, следващ датата на завеждането й в деловодството на НСИ;

 2. За заявки от 101 до 5000 лв. - след потвърдено заплащане;

 3. За заявки над 5000 лв. - след сключване на споразумение (договор) в съответствие с постигнатите договорености.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този ценоразпис се издава на основание чл. 10, ал. 2 от Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

§ 2. Посочените цени са с включен ДДС.

§ 3. Заплащането на договорените цени се извършва в левове или съобразно условията на конкретния договор.

§ 4. В случай че НСИ изпълнява заявка на потребители от чужбина, заплащането се извършва във валута по курса на БНБ за съответната валута в деня на плащането.

§ 5. Заплащането в ИС „Инфостат” се извършва:

1. с карта чрез ePay;

2. с код в офис на Easypay;

3. по банков път;

4. чрез виртуален постерминал;

5. на каса в НСИ.§ 6. Заплащането на останалите статистически продукти и услуги се извършва:

1. в брой - на касите в ЦУ и териториалните структури на НСИ срещу издаване на документ, удостоверяващ извършеното плащане;2. по банков път.

§ 7. Ценоразписът влиза в сила от деня на утвърждаването му от председателя на НСИ.
Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница