Приложение №3 „Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенция по вписванията”страница1/4
Дата16.03.2017
Размер368.42 Kb.
#17070
  1   2   3   4

Приложение № 3

Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенция по вписванията”

Обособена позиция 3: Активно и пасивно мрежово оборудване.

Техническо задание за предоставяне на услуга

Въведение

Нормалното функциониране на системата на Агенция по вписванията (АВ) и изпълнението на работните процеси в нея се подпомагат от информационни системи (ИС), предоставящи определени услуги (ИТ услуги), както на АВ, така и на други държавни институции. Съгласно устройствения правилник на АВ, Дирекция „Информационно обслужване и технологии” планира и осигурява предоставянето на тези услуги. Тъй като сервизното обслужване не е присъща дейност на АВ, то се изнася към външна специализирана организация, наричана по-нататък в текста – Сервизна организация. Настоящият документ представлява описание на изнесените сервизни услуги и изискванията към начина на предоставянето им.


Таблица с дефиниции

АВ

Агенция по вписванията

ИТ

Информационни технологии

Централно ниво

Технически средства осигуряващи ИТ инфраструктурата на АВ, които се намират в София и се използват от всички потребители на агенцията.

Оторизирано лице от АВ

Лице, което е определено от Изпълнителния директор на АВ да упражнява контрол по изпълнението на договора.
 1. Извънгаранционно поддържане на технически средства
  1. 1.1 Цел на услугата

Целта на тази услуга е осигуряването на извънгаранционна поддръжка и ремонт на техническите средства в информационната инфраструктура на АВ.
  1. 1.2 Обхват на услугата

1.2.1 Настоящата услуга се отнася до всички поделения на АВ. Видът и броя на подлежащите на поддържане устройства е даден в „Приложение № 3 Приложение с техниката” и се отнася за състоянието им към месец август 2012 г. Актуалният брой на устройствата се уточнява в началото на предоставянето на услугата.


1.3 Тип и управление на услугата
1.3.1 Устройствата, подлежащи на обслужване са изброени в Приложение № 3;

1.3.2 Услугите, обект на настоящия договор са определени в т. 1.4.

1.3.3. Всички присъщи разходи за предоставяне на услугата (части, труд, транспорт и т.н.) за срока на договора са включени в общата цена на договора за предоставяне на същата.
  1. 1.4 Дейности по услугата
   1. 1.4.1 Параметрите на качеството на обслужване, които следва да се осигурят от Сервизната организация следва да бъдат не по-лоши от дадените в таблица №1.Таблица №1

Параметър

Единица

Условие

Местоположение на офиса

В работно време

В извънработно време

Време за реакция

час (ч.)

максимално

Областни градове

2

4

Не областни градове

4

8

Време за възстановяване на работоспособността

час (ч.)

максимално

Областни градове

8

16

Не областни градове

12

24


Забележки: АВ може да възлага на Сервизната организация задачи извън работното време, както и в почивните дни, само през уговорена Точка за контакт.

(а) Работното време е периодът от 9.00 ч. до 17.30 ч. в делнични дни.

(b) Времето за реакция се отчита от момента на подаване до момента на потвърждаване регистрирането на повредата от Сервизната организация през уговорена Точка за контакт.

(c) Времето за възстановяване на работоспособността се отчита от момента на потвърждаване на приемането й (т.е. след изтичане Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната работоспособност на системата, в което е включено ремонт на повреденото устройство или предоставянето на оборотно такова.    1. 1.4.2 Техническото поддържане от страна на Сервизната организация трябва да включва следните дейности:
 1. Приемане и регистриране на съобщение за повреда;

 2. Вземане на решение за приоритет на изпълнение на съответното повикване, в случай че са постъпили едновременно няколко заявки;

 3. Консултации по телефона;

 4. Посещение на място;

 5. Попълване на сервизна карта;

 6. Транспорт от и до съответното поделение на АВ;

 7. Диагностика на повреденото устройство;

 8. Регулярна профилактика на устройствата, почистване, тестване, както по предписание на Сервизната организация така и по заявка на АВ;

 9. Ремонт/възстановяване работоспособността на устройството;

 10. Предоставяне на оборотна техника с аналогични технически параметри на повредената такава за срока на ремонта;

 11. Тестване на технически устройства за работоспособност;

 12. Поддържане на картотека от сервизни карти;

 13. Изпращане при необходимост на дефектирали модули и устройства за ремонт в специализирани сервизни бази в страната;

1.4.3 Сервизната организация трябва да осигури и следните дейности:

  1. Инсталиране на съществуващия към момента на повредата системен софтуер и настройки;

  2. При възникване на необходимост и при поискване от страна на АВ да бъдат извършени необходимите настройки и конфигурации на устройството/та;

  3. Диагностика на хардуер и софтуер;

  4. Консултация на експерти на АВ;

  5. Ежемесечно отчитане на извършените дейности.

Забележка: Цялата необходима документация, както и носителите на софтуера за инсталиране и преинсталиране на наличните специализирани приложни системи, и дефиниране на информационни структури и номенклатури в тях ще бъде предоставена от АВ.
1.5 За да осигури качествено изпълнение на услугите Изпълнителят на услугата трябва да разполага с:

 • най-високо ниво на партньорство с производителя на оборудването;

 • единен телефон за телефонна поддръжка;

 • автоматизирана WEB базирана система за следене на сервизните поръчки със следната минимална функционалност:

  • Потребителски вход с име и парола;

  • Приемане и регистриране на съобщение за повреда;

  • Вземане на решение за приоритет на изпълнение на съответното повикване, в случай че са постъпили едновременно няколко заявки;

  • Поддържане на картотека от сервизни карти (Сервизна карта – това е документът съдържащ всички атрибути на ремонтираното техническо средство по заявка, заявената и установена повреда, вложените резервни части и извършените услуги), за отчетност на услугата.

  • Системата трябва да има възможност за приемане и обслужване на заявките, да потвърждава приемането на заявката и да подава информация за очакваната дата и час на посещение, както и името на сервизния инженер, който ще посети клиента

 • в работно време – от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 • в извънработно време – през уговорена Точка за контакт.

  • Системата не трябва да позволява „затвярането” на приетите за обслужване заявки преди да е потвърдено изпълнението им от страна на Възложителя и преди за това да е изготвен и подписан протокол за извършената работа от съответните сервизни инженери и упълномощени от Възложителя в отделните поделения на АВ лица.

1.6 Сервизната организация трябва да създаде и поддържа база данни за всички технически устройства, постъпили за ремонт при нея, с оглед постоянен контрол на качеството на ремонтираните устройства и оценка на работата й. При поискване от страна на Възложителя, тази база от данни трябва може да му бъде предоставена в XML-формат върху електронен носител.


1.7 Отчитането на сервизната дейност трябва да се осъществява от автоматизирана система чрез изготвяне на протоколи (с прилагане на сервизни карти) за извършената работа, които се подписват от упълномощени от АВ в отделните поделения лица и от съответните сервизни инженери. Въз основа на тези протоколи се изготвят приемно-предавателни протоколи за приемане на работата на сервиза за съответния период, които се подписват от упълномощените от съответно от АВ и ръководителя на сервизната организация лица.
Осигуряване на хардуерна поддръжка на техниката на Агенция по вписванията”

Обособена позиция 3: Активно и пасивно мрежово оборудване.

Приложение с техникатаОписание на техническата и програмна среда в системата на Агенция по вписванията

 1. Активно и пасивно мрежово оборудванеНаименование и модел на устройствата

Количество

Геранция

1

Cisco ASA-5520 Adaptive Security Appliance

4

He са в гаранция

2

Cisco CSS 11503 Content Services Switch

4

He са в гаранция

3

Cisco 3750 Stack

4

до 15.06.2012 г.

4

Cisco 3750 Stack

6

He са в гаранция

5

Cisco 7206 VXR Router

1

He са в гаранция

6

Cisco 7604 Router

2

He са в гаранция

7

Cisco 2651 Multiservice Platform

33

He са в гаранция

8

Cisco 1760 Modular Access Router

88

He са в гаранция

9

Cisco 2821 Integrated Service Router

24

He са в гаранция

10

Cisco Call Manager

2

He са в гаранция

11

Cisco 3825 Integrated Services Router

2

He са в гаранция

12

Cisco Catalyst 2960-24TT Switch

26

He са в гаранция

13

Cisco Catalyst 2950T 24 Switch

227

He са в гаранция

14

Cisco IP Phone 7911G

215

He са в гаранция

15

Cisco IP Phone 7912 G

35

He са в гаранция

16

Cisco IP Phone 7921

2

He са в гаранция

17

CISCO2811-V/K9

1

He са в гаранция

18

Catalyst 4948, 48 ports, server switch

2

He са в гаранция

19

Cisco MDS 9124 24-Port Multilayer Fabric Switch

2

He са в гаранция

20

GSS-4492R-K9 Global Site Selector

2

He са в гаранция

21

GSM Gateway ECOTEL 2-120

1

He са в гаранция

Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница