Приложение №4 проект на договор за обществена поръчка №Дата28.12.2018
Размер80.5 Kb.


Приложение № 4
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
...........................................

Днес, ......................... 2018 год., в гр. София, между:
 1. Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/, със седалище: гр. София, бул. “Пенчо Славейков” № 15А, EИК: 176040023, ИН по ЗДДС: BG176040023, представлявана от д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на БАБХ и Лилия Иванова – началник на отдел “Счетоводство” в дирекция ФСД при ЦУ на БАБХ, наричана по-долу за краткост “Възложител”, от една страна и от друга:
 1. “____________________________ ”, със седалище и адрес на управление град ______________, ж.к. _________, блок __, етаж _, съд. рег.по ф.д. __________година по описа на ___, ЕИК по БУЛСТАТ ___________, представлявано от ______________________ – , от друга страна, наричан по-долу за краткост “Изпълнител”,

на основание чл.18, ал.7, във връзка с чл.112 и чл.114 от ЗОП и решение № .................................. на изпълнителния директор на БАБХ за класиране и избор на изпълнител, се договориха следното:


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: “Разширена следгаранционна поддръжка на Интегрираната информационна система (ИИС) “ВетИС“.

(2) Параметрите на следгаранционната поддръжка на информационната система „ВетИС“ и осигурената сервизна поддръжка са посочени в Приложение № 1 – техническа спецификация и Приложение № 3 – ценова оферта от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, които са неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Срокът за изпълнение на услугата е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписването на настоящия договор.

Чл. 3. Място на изпълнение – на територията на РБългария.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) За срока на договора Възложителят заплаща на Изпълнителя цена в размер на ................................................лева – словом: ...........................................................................................................лева без ДДС, ДДС – .............................. /......................................................................................................................................../ или общо с включен ДДС ..................................... /..................................................................................................................................................................../ лв., съгласно ценовото предложение на изпълнителя – Приложение № 3.

(2) Цената по ал. 1 се заплаща от Възложителя на равни месечни вноски в размер на ...........................................................................................................лева без ДДС, ДДС – .............................. /......................................................................................................................................../ или общо с включен ДДС..................................... /............................................................................................................................../ лв. с платежно нареждане до 30 /тридесет/ дни срещу представяне от стана на Изпълнителя на фактура в оригинал и отчет за резултатите от поддръжката на системата и възникналите проблеми, подписан от директора на дирекция ИТИСКО в ЦУ на БАБХ и одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.

(3) Цената включва разширената следгаранционна поддръжка на „ВетИС“, цена на труда и разходите на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряването на следгаранционната поддръжка на информационната система, разходи по поддръжката на работоспособността на системата, в т.ч. поддръжка/замяна на техническите средства или части от тях, свързани с функционирането на информационната система и захранването й с данни.

Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка “_______________________” ______, клон __________________,

Сметка в лева: IBAN ____________________________

BIC: __________________________


Чл. 5. (1) При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

(2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава, в следните срокове:

 1. 1 % до един месец след изтичане на 1 /една/ година от сключване на настоящия договор;

 2. 1 % до един месец след изтичане на 2 /две/ години от сключването на настоящия договор;

 3. 1 % до един месец след изтичане срока на договора.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) Възложителят се задължава:

 1. да осигури необходимите условия за експлоатация на информационната система в съответствие с изискванията, съдържащи се в съпътстващата го документация, предоставена от Изпълнителя;

 2. да използва информационната система, съгласно изискванията на Изпълнителя - автор на програмния продукт, като спазва стриктно технологията на работата;

 3. преди да направи заявка за обслужване, Възложителят извършва препоръчаните от Изпълнителя процедури за диагностициране и предварителен анализ на проблема;

 4. да уведомява своевременно Изпълнителя за възникнали отклонения от нормалното функциониране на информационната система и условията, при които е възникнало нарушението на работоспособността на информационната система.

 5. да уведомява своевременно изпълнителя за предстоящи промени в информационната система, изискващи пренастройки на обслужваната система. Двете страни съгласуват действията си във връзка с предстоящите промени;

 6. да не допуска поддръжка от лица, които не са представители на Изпълнителя;

 7. да осигури свободен достъп на Изпълнителя да работните места, където е инсталирана информационната система при извършване на дейности, свързани с изпълнението на този договор.

 8. да заплати на Изпълнителя в цената по този договор в срока, определен в чл. 4.

(2) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя:

 1. осъществяване на системно обслужване на софтуерния продукт, отстранявайки програмни грешки или други проблеми, установени при експлоатацията в 24 часа/7 дни;

 2. осигуряване на поддържане на приложния софтуер на място, по телефона или по електронен път (чрез средствата за отдалечено административно управление);

 3. осигуряване на диспечиране на системното поддържане като се предложи организация за приемане на заявки за възникнали проблеми;

 4. осигуряване на връзка с необходимите специалисти за консултации и отстраняване на проблеми;

 5. осигуряване на помощ от разстояние и на място на потребителите на системата.

(3) Контролът по изпълнение на настоящия договор ще се осъществява от директора на дирекция ИТИСКО в ЦУ на БАБХ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Изпълнителят се задължава:

 1. да осигури следгаранционна поддръжка в сроковете и при условията, посочени в ценовата му оферта – Приложение № 3 и техническото му предложение от документацията за участие в обществената поръчка, изготвено по предмета на обществената поръчка /техническите спецификации/ – Приложение № 2;

 2. да извършва услугите по този договор качествено и в срок, осигурявайки квалифициран персонал;

 3. да осигури обучение на персонала на БАБХ за работа със софтуерния продукт;

 4. да спазва стриктно вътрешния ред на Възложителя и да не разгласява поверителна информация, станала му известна в процеса на изпълнение на задълженията му.

(2) Изпълнителят има право:

1. да изисква от Възложителя пълно съдействие за ефективното изпълнение на задълженията си;

2. да изисква от Възложителя да документира по подходящ начин спазването на изискванията за експлоатация на информационната система;

3. да получи от Възложителя уговореното възнаграждение, съгласно чл. 4 от настоящия договор.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ

Чл. 8. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. при обективна невъзможност на Изпълнителя за извършване на възложената работа;

4. при условията на чл. 118 от ЗОП;

5. едностранно от Възложителя, поради липса на средства в бюджета на БАБХ.

(2) Възложителят има право едностранно да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят забави изпълнението на поръчката с повече от 20 (двадесет) дни.

(3) При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, той дължи неустойка в размер на 3 % от стойността на договора.

Чл. 9. При забава на изпълнението на договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от стойността на договора между страните за всеки просрочен ден, но не повече от 1 % от стойността на договора. Неустойката се удържа от гаранцията за изпълнение.

Чл. 10. Изплащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката на общо основание.

Чл. 11. Възложителят не носи отговорност, а Изпълнителят не може да претендира обезщетение в случай, че не по вина на Възложителя дължимото плащане за извършена доставка се забави, или в случаите на чл.8, ал.1, т.5.
VІІ. КАЧЕСТВО НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 12. Изпълнителят носи отговорност по отношение качеството на поддръжката на информационната система.

Чл. 13. Изпълнителят не носи отговорност, в случай че неработоспособността на информационната система е в резултат на извършване на поддръжка от лица извън оторизираните специалисти на Изпълнителя.

Чл. 14. Изпълнителят не носи отговорност при непреодолими технически и други затруднения, възникнали по независещи от страните по договора причини.

Чл. 15. Изпълнителят не отговаря при загуба на данни и/или информация, получили се в резултат на неправилна експлоатация на информационната система и/или неспазване указанията на изпълнителя.

VІІІ. ФОРСМАЖОР

Чл. 16. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнението на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства като война, природни бедствия и др.

Чл. 17. В случай на непреодолима сила и доколкото тя има влияние върху сроковете по настоящия договор, съответните срокове по него се удължават с времето, през което е налице непреодолимата сила.

Чл. 18. (1) Страната, която се е позовала на непреодолима сила, е длъжна да изпрати на другата страна писмено уведомление за настъпването на събитието най-късно до 10 дни, считано от деня на настъпване на събитието.

(2) В срока на ал. 1 същата страна трябва да изпрати с препоръчана поща потвърждение на това събитие, изходящо от официален държавен орган, в което да се посочи и причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнението на договорните задължения

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението му с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие – пред компетентния съд на територията на Република България, по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 20. Неразделна част от договора са:

 1. Технически спецификации /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка/;

 2. Техническото предложение /Приложение № 2 от офертата на Изпълнителя, подадена в процедурата за възлагане на обществената поръчка/;

 3. Ценова оферта /Приложение № 3 от офертата на Изпълнителя, подадена в процедурата за възлагане на обществената поръчка/;

 4. Документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

 5. Гаранция за изпълнение на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................................... ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................
Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ /.........................................................../

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИЛИЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “СЧЕТОВОДСТВО”

В ДИРЕКЦИЯ ФСД

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница