Приложение №4 ст а т у тДата17.10.2018
Размер46.32 Kb.
#90348
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

СТ А Т У Т

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ПОИМЕННИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2009 г.

Настоящият статут определя условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за номиниране на годишните поименни награди на Община Варна на студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати на студентски олимпиади, международни и национални състезания, конкурси, научни форуми и обществени, културни или спортни мероприятия на академичната общност или в дейности със социална насоченост и доброволчество.I. Общи условия. Стартиране на процедурата за кандидатстване.

1. Статутът за определяне на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения е общ за дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция “Образование”.

2. Процедурата за кандидатстване за годишните поименни награди на Община Варна за студентите от Варненските Висши учебни заведения стартира след одобряване на финансовите средства в рамките на бюджета на Община Варна, за съответната календарна година.

3. Процедурата за кандидатстване се счита за открита след като бъде обявена публично от Община Варна на страниците на „Варненски вестник”.

4. Информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за номиниране са публични и се предоставят от:

- Община Варна и на интернет страницата на Община Варна;

- Студентските съвети на Варненските висши учебни заведения и съответно на интернет страниците им.

II. Размер, период и време на даване на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения. Разпределение на годишните поименни награди.

1. Размерът и разпределението годишните поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения се определя със заповед на Кмета на Община Варна.

2. Размерът на годишните поименни награди се включва в бюджетите на дирекция “Младежки дейности и спорт” и дирекция “Образование”.

3. Варненските Висши учебни заведения имат право на две номинации за всяка година, по една за всяка от следните области:

- студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси (за студенти, класирани на I, II или III място) или научни форуми (за студенти с отлично представяне);

- културни или спортни мероприятия на академичната общност или дейности със социална насоченост и доброволчество.

4. Периодът, за който се разглеждат номинациите е от 1. X на предходната до 1. X на текущата година.

5. В случаите, когато за съответната година не постъпят определения за всяко Висше учебно заведение брой кандидатури или респективно не бъдат номинирани съответния брой кандидати за годишни поименни награди, съгласно установения ред, тези награди не се присъждат и средствата не подлежат на преразпределение.

6. Годишните поименни награди се връчват в пълен размер не по-късно от 8 Декември на текущата година.

III. Цел на наградата. Процедура за кандидатстване.

1. Целта на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските Висши учебни заведения е да стимулира и потвърди признанието от страна на Община Варна за постигнатите високи резултати от студентите от Варненските висши учебни заведения в съответните области, както и да поощрява и популяризира постигането на високи резултати от Варненските висши учебни заведения.

2. Годишните поименни награди на Община Варна се присъждат за:

- участие в студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси (за студенти, класирани на I, II или III място) или научни форуми (за студенти с отлично представяне);

- участие в обществени, културни или спортни мероприятия на академичната общност или в дейности със социална насоченост и доброволчество.

3. В процедурата могат да участват студенти от следните Варненски висши учебни заведения:

- Икономически университет – Варна;

- Технически университет – Варна;

- Медицински университет – Варна;

- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;

- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна.4. В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на документите са редовна форма на обучение в едно от съответните висши учебни заведения и са записани по установения ред за предстоящата учебна година.

5. В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от “много добър” (4,50) от предходната учебна година.

IV. Необходими документи и ред за кандидатстване

1. Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване трябва да попълни и представи следните документи:

- формуляр - декларация по образец на Община Варна;

- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията;

- рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако студента кандидатства с научна дейност;

- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше учебно заведение.

2. Документите се подават в офиса на Студентския съвет на съответното висше учебно заведение, не по-късно от 20. X. за всяка година, срещу входящ номер.

3. При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата.

V. Процедура по номиниране на постъпилите кандидатури

1. Номинирането на постъпилите кандидатури се извършва от съответните Студентски съвети на представените по-горе висши учебни заведения, не по-късно от 31.X. всяка година.

2. Студентските съвети на варненските висши учебни заведения следва да изработят критерии за номиниране.

3. На заседанията на Студентските съвети за обсъждане на номинираните кандидатури присъстват и представители на Община Варна, упълномощени от Кмета на Община Варна.

4. Подробни протоколи от проведените заседания на съответните Студентски съвети, с посочени постъпили кандидатури, номинирани и предложени за годишни награди, се изготвят и подписват в два еднообразни екземпляра.

5. Документите на номинираните кандидати и екземпляр от протокола от заседание на Студентския съвет се внасят в деловодството на Община Варна с официално писмо-предложение, подписано и подпечатано от Ректора на съответното висше учебно заведение и председателя на Студентския съвет, не по-късно от 10.XI на годината.

Този статут влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет – Варна и отменя действието на Статут за определяне на годишна поименна награда на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения, приет с Решение № 420-11 на Общински съвет – Варна, Протокол № 5 от 19.03.2008 г. При необходимост, подлежи на изменения и допълнения по съответния административен ред.Настоящият Статут е приет с решение на Общинския съвет – Варна № 1252-14(14)/01, 02.04.2009 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница