Приложение №5 Appendix Nr. 5 Към договор за взаимно свързване на мрежитеДата13.09.2016
Размер58.82 Kb.
Приложение №5

Appendix Nr.5

КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА МРЕЖИТЕ

МЕЖДУ МЕЖДУ ИНТЕРУУТ БЪЛГАРИЯ EАД (ИНТЕРУУТ) И ……………………

TO THE CONTRACT FOR INTERCONNECTION BETWEEN

INTEROUTE BULGARIA ЕAD (INTEROUTE ) AND……………………
ПРОЦЕДУРА ПО РАЗЧИТАНЕ И РАЗПЛАЩАНИЯ

МЕЖДУ ИНТЕРУУТ И ……………………

ACCOUNTING AND SETTLEMENT PROCEDURE

BETWEEN INTEROUTE AND ……………………


І.РАЗЧИТАНЕ ЗА ТРАФИК


I. TRAFFIC ACCOUNTING

1. Разчитането между Интеруут и …………………… се осъществява на месечна база. Разчитането на трафика се осъществява на базата на данните за изходящия трафик за всяка Страна.


1. The accounting between Interoute and …………………… is conducted on a monthly basis. The accounting of the traffic is carried out on the basis of outgoing traffic data for each Party.


2. Всяка Страна изготвя и представя на другата месечна справка с основни данни за изходящия (към другата Страна) и контролни данни за входящия (от другата Страна) телефонен трафик до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.


2. Each Party prepares and submits to the other Party a monthly data reference for the outgoing traffic (to the other Party) and control data for the incoming telephone traffic (from the other Party) by the 10th of each month, following the month to which the data refer.

3. Всяка Страна в срока по т. 2 от този раздел изготвя и изпраща на другата Страна данни за пренесен през нейната мрежа трафик от други мрежи към първоначално или последващо пренесени в мрежата на другата Страна номера.


3. Each Party under the term by item 2 of this section shall prepare and send to the other Party data related to the traffic conveyed over its network from other networks to initially or subsequently ported numbers in the other Party’s network.


4. Разлика до 1% (един процент) между основните и контролните данни се счита за несъществена. В тези случаи се използват основните данни по т. 2 от това Приложение. Изчисляването на процента на отклонение на данните на страните се извършва спрямо основните данни.


4. A difference of up to 1% between the basic and the control data is considered as insignificant. In these cases the basic data are used under item 2 of this Annex. Calculating of the percentage of data deviation of the Parties is calculated in respect to the basic data.

5. Ако през първите три месеца от действието на Договора разликата между основните и контролните данни е повече от 1% (един процент), но равна на или по-малка от 2% (два процента), то разликата над 1% се поделя поравно между страните. Ако разликата между основните и контролните данни е повече от 2% два процента), се прилага процедурата по т.6. Посочената процедура се прилага и ако след първите три месеца от действието на Договора разликата между основните и контролните данни е повече от 1% (един процент).

5. If during the first three months of the term of the Contract the difference between the basic and the control data exceed 1% (one per cent) but is equal to or smaller than 2% (two per cent), in this case the difference over 1% is split between the Parties. If the difference between the basic and the control data exceed 2%, the procedure under item 6 is to be applied. The indicated procedure is also to be applied if even after the first three months of the term of the Contract the difference between the basic and control data exceeds 1% (one per cent).


6. При наличието на хипотеза по т. 4, страните в оперативен порядък и в рамките на 5 (пет) дни от постъпването на последните данни провеждат пълни проучвания и консултации за изясняване на причините и приемане на единно становище за данните за трафика. В случай че в рамките на тези 5 (пет) дни страните не успеят да постигнат единно становище за уеднаквяване на различията, се определя Комисия, в която участват по равен брой представители на двете страни и която може да изисква документи и информация от всяка от страните. Всяка страна представя исканите документи и/или информация в срок до 5 (пет) дни, като непредставянето им в срок оправомощава Комисията да вземе становище по въпроса и без тези документи и информация. Комисията издава нарочен протокол с решение на въпроса най-късно до 15 (петнадесет) дни от датата на назначаването й. Решенията на Комисията се вземат с единодушие. Ако причините за различията се определят, се извършват съответни корекции на сумите, като съответните плащания се правят в срок до 2 (два) работни дни. Ако причините за различията не се установят и отстранят или съответните плащания по предходното изречение не се извършат в посочения срок, спорът между страните подлежи на решаване от компетентния български съд.6. If there is a hypothesis under item 4, the Parties in an operational order and within 5 (five) days as of the submission of the last data carry out complete studies and hold consultations for clarifying the reasons and for assuming a uniform position on the traffic data. In case that the Parties do not succeed in reaching a uniform position on settling the differences within those 5 (five) days, a Commission is set up which is constituted by an equal number of representatives of both Parties and which Commission is entitled to require documents and information from each one of the Parties. Each Party has to submit the required documents and/ or information within 5 (five) days, while their non-submission within this deadline authorizes the Commission to form an opinion on the issue, and without those documents and information the Commission issues a special protocol with a ruling on the issue 15 (fifteen) days at the latest as of the date of its nomination. Commission rulings are made unanimously. If the reasons for the differences can be established, corrections to the amounts have to be undertaken, while the respective payments have to be made within 2 (two) work days. If the reasons for the differences cannot be established and corrected and the respective payments under the preceding sentence are not made within the deadline indicated, the dispute between the Parties is subject to the decision of the competent Bulgarian Court.

7. В случаите, когато e налице спор относно дължимата сума и е започнала процедура за разрешаването му по реда на т.6, Страните извършват плащания по издадените фактури в срока по т.10. При разрешаване на спора се извършват евентуалните корекции чрез издаване на дебитни или кредитни известия. Сумите по издадените дебитни или кредитни известия се уреждат в двудневния срок посочен в т.6.


7. If a dispute has arisen regarding the outstanding payable amount, and one of the Parties has initiated a procedure for settling the dispute in accordance with item 6, the Parties shall effect the payment per the issued invoices in within the term of item 10. After settling the dispute, respective corrections are made by means of debit and credit notes. The amounts per the debit and credit notes are paid within the term of two days set in item 6.


8. Всяка Страна по всяко време поддържа информация за изходящия и входящия трафик между двете мрежи за период от 3 месеца назад, съдържащи данни за броя на разговорите, началния час и продължителността на всеки разговор.


8. Each of the Parties maintains at any time information about the outgoing and incoming traffic between the two networks for a period of 3 months backwards, containing data about the number of calls, starting time and duration of each call.


9. Не по-късно от 15 календарни дни от изтичането на предходния календарен месец всяка Страна предоставя на другата данъчна фактура за дължимата сума.

9. Not later than 15 calendar days after the expiry of the preceding calendar month, each Party submits to the other Party a tax invoice for the amount due.


10. Разплащането се извършва след прихващане на насрещните задължения на двете страни за съответния месец , в срок от 15 дни от датата на получаване на последната фактура.

10. Settlement is to be effected after deducting the counter obligations of both Parties for the respective month within 15 days as of the date of the last invoice received.

11. Фактура по т. 9 от това Приложение задължително съдържа: данни за таксуваните минути за предходния календарен месец, съответните разчетни тарифи, датата на издаване на фактурата и дата, до която може да бъде надлежно платено.

11. The invoice under item 9 of the Contract obligatorily contains data about the invoiced minutes for the preceding calendar month, the respective accounting tariffs, the date of invoice issue and a term by the end of which it could be duly paid.

12. В случай че плащането не бъде извършено в срока по т. 10 неизправната Страна дължи лихва върху неизплатената сума в размер на законната лихва от деня на забавата.


12. In case that the payment is not effected within the term under item 10, the defaulting Party owes interest upon the unsettled amount to the extent of the legally set interest rate as of the date of the default.

13. Всяка Страна предоставя при поискване на другата допълнителна информация, ако е необходимо в подкрепа на съдържанието на фактурата. Тази информация се предоставя само и единствено за целите на таксуването.13. Each Party submits upon the request of the other Party additional information, if necessary in support of the contents of the invoice. This information is only and solely provided for invoicing purposes.


14. Месечната фактура се смята за приета от другата Страна, ако не е изпратила писмено възражение в срок от 15 дни от получаване на фактурата. Датата на получаване на оспорваната фактура се посочва в писмото, с което се отправя възражението. Ако това не бъде направено, възражението няма да се смята за повдигнато.


14. The monthly invoice is considered to have been accepted by the other Party, if the accepting Party has not objected in writing, within 15 days of receiving the invoice. The date of receipt of the contested invoice has to be indicated in the letter, by which the objection is being submitted. If this is not done, the objection will be considered as not having been raised.

ІІ. ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТРАФИКА

II. TEST CALL AUDITS (TESTING OF TRAFFIC ACCOUNTING SYSTEMS)

С цел осигуряване на точност при отчитането на трафика, Страните се съгласяват да правят тестове на използваните от тях системи за отчитане на повикванията на всеки шест месеца. При извършването на тестовете Страните могат да се споразумеят относно използването на независима специализирана агенция. В този случай разходите по извършването на тестове се разделят поравно между Страните.


In order to ensure billing accuracy, the Parties hereby agree to apply a test call auditing procedure of the billing systems used by each of the Parties, every six months. When applying the test call audit procedures, the Parties can agree upon the use of an independent auditing agency. In such a case all of the expenses incurred for the conduct of tests shall be shared equally among the Parties.


ІІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯТА

ІІI. EXECUTION OF SETTLEMENTS

1. Всички разплащания се извършват в български лева.

1. All settlements are effected in Bulgarian leva.ЗА ИНТЕРУУТ: ЗА ……………………:

On behalf of INTEROUTE: On behalf of ……………………:

........................................... ...........................................Име/Name: Име/Name:
/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница