Приложение №5 към публична поканаДата23.07.2016
Размер94.01 Kb.
#1789


Приложение № 5 към публична покана
Проект
Договор
№ ........
Днес …………. 2015 г. в гр. Русе, на основание чл. 101e от ЗОП между:

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, ЕИК: 000513106, ПМС 212/29.11.1999 г., със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. “Славянска” № 6, представлявана от инж. Павлин Здравков Цонев, в качеството му на изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ


и

................... ЕИК ..........., със седалище и адрес на управление: ................. , представлявано от ........................, в качеството му на ................. , определено за изпълнител след проведена обществена поръчка чрез публична покана № ....................... (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки), наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

    се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобил - пикап”, финансирана по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество „Румъния – България” 2007-2013 г. в рамките на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав” 2SR-2.1-1, MIS -ETC код 161.

Страните се споразумяха за следното:


І. Предмет на договора    Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши със свои ресурси на свой риск и отговорност срещу възнаграждение изпълнението на обществена поръчка „Доставка на автомобил - пикап”, съгласно „Техническа спецификация за доставка на автомобил - пикап” в Приложение № 1 и „Техническо предложение” на изпълнителя в Приложение № 2, които са неразделна част от договора.Чл. 2. Доставката се финансира по програма Трансгранично сътрудничество „Румъния - България” 2007-2013 г. в рамките на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав”, 2SR-2.1-1, MIS-ETC код 161 с краен срок на изпълнение 29.03.2015 г., като в този срок се изпълнява настоящата поръчка.

ІІ. Срокове и място на изпълнение
Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и има действие до изтичане на гаранционния срок съгласно техническото предложение на изпълнителя.

(2) Срокът за предаване на доставката по настоящия договор е ........ дни от сключване на договора, като за завършени дейности по договора се счита датата на подписване на приемо предавателния протокол съгласно Раздел ІV на спецификацията.


Чл. 4. Мястото на изпълнение на обществената поръчка (доставката): гр. Русе, ул. Славянска № 6.
ІІІ. ЦЕНа на договора И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Общата стойност на възнаграждението на Изпълнителя за изпълнение на дейностите по договора възлиза на .......... лева, ДДС 20% - ............. лв. или общо: ..................... лв. (...........................................) с ДДС съгласно количествено – стойностна сметка, която е в Приложение № 3 на договора.

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за реализиране предмета на договора, в това число за мита, застраховки, такси от всякакъв вид, печалба.(3) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

Чл. 6. (1) Заплащането се извършва от възложителя въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя в български левове, както следва:

1. авансово плащане – 20% (двадесет процента) от общата стойност на договора, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора срещу представяне на безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за размера на аванса и за срок не по-кратък от срока на действие на настоящия договор;

2. авансовото плащане се приспада в окончателното плащане;

3. окончателно плащане – в срок до 20 (дни) дни, платимо след подписване на приемо-предавателен протокол за изпълнени и приети услуги по Раздел ІV от спецификацията.

(2) Плащанията се извършват чрез превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...................................................................

...................................................................
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 2 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(4) Не се счита за забавено плащане, когато:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил в сроковете по ал. 1, дори сумата да е постъпила по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след падежа по вина на обслужващата банка;

2. поради забавяне на разрешението за извършване на плащането от страна на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с не-повече от 30 дни.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. В тридневен срок от сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лицата и данни за връзка, които ще го представляват при изпълнение на договора, вкл. за дейностите, за които ще бъдат упълномощени от името на възложителя.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно приложенията към договора;

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. по всяко време да изисква и получава от Изпълнителя информация относно изпълнението на договора.


Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва при необходимост съдействие на изпълнителя за точното и качествено изпълнение на договора.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да приеме изпълнението на поръчката, ако тя е изпълнена съгласно договора и приложенията към него.

(2) да заплати договореното възнаграждение на изпълнителя по реда и при условията на този договор.

V. Права и задължения на изпълнителя
Чл. 11. Изпълнителят има право:

1. Да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
Чл. 12 Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни поръчката качествено в съответствие с техническата спецификация и техническото си предложение, които са неразделна част от настоящия договор;

2. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

3. в тридневен срок след подписване на договора да съобщи на възложителя своето лице за контакт и съдействие за изпълнение на договора, вкл. за дейностите, за които е упълномощено от името на Изпълнителя;Чл. 13. (1) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, то възстановяването им е за сметка на изпълнителя.

(2) Всякакви санкции, наложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от компетентни общински или държавни органи във връзка с изпълнението на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 14. При изпълнението на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки от административен, стопански или друг характер, които могат да забавят или направят невъзможно изпълнението на договора.

VІІ. предаване и приемане на изпълнението
Чл. 15. Предаването на доставката се извършва в срока на договора по чл. 3, ал. 2 с двустранен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя при условията на Раздел ІV на спецификацията.

VІІІ. неустойки
Чл. 16. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора Изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 0,05 % за всеки просрочен ден, но не -повече от десет процента (10 %) от стойността на забавената дейност.

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.


ІХ. Непредвидени обстоятелства

Чл. 17. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл. 18. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 19. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл. 20. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Х. прекратяване на договора
Чл. 21. Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. с окончателното му изпълнение;

5. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20 работни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.


ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 24. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните са:ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Адрес за кореспонденция:

гр. Русе, п.код 7000,

ул. „Славянска” № 6

ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”


тел: 082/823134

факс: 082/823132

ел. адрес: appd@appd-bg.org
(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.


Чл. 25. Собствеността върху доставките се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо- предавателния протокол по Раздел VІІ на договора.
Чл. 26. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Чл. 27. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Чл. 28. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
Неразделна част от настоящия договор са:

  1. Техническа спецификация за доставка на автомобил - пикап – 6 страници.

  2. Техническо предложение - ........... стр.

  3. Свидетелство за съдимост ................. .1 страница

  4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

  5. .......................................................................

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.страни:


изпълнител:

възложител:
Изп. директор:

( П. Цонев)

Гл. счетоводител:
(Ив. Енчева)

/5

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница