Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите


Министерство на регионалното развитие и благоустройствотостраница7/17
Дата29.04.2017
Размер2.72 Mb.
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

6.2.6Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Функции

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е юридическо лице на бюджетна издръжка в състава на централната администрация на изпълнителната власт, което провежда държавната политика в областта на регионалното развитие и благоустройството в Република България.

Една от основните области на дейност на МРРБ е изграждането и поддържането на техническата инфраструктура, свързана с интегрираното управление на водните ресурси. Министерството осъществява своите функции и задачи във водния сектор в съответствие със следните основни нормативни актове: Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Закон за регионалното развитие, Закон за устройство на територията, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Закон за концесиите, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие и други подзаконови нормативни документи. По-конкретно, съгласно Закона за водите, МРРБ осъществява държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения на населените места и водностопанските системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места.

Основните функции и компетенции на МРРБ включват:


 • Разработване на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България и предлагането й за приемане от Министерския съвет. Със стратегията се определят основните цели, приоритетите, етапите и необходимите средства и източниците на финансиране за изграждане и развитие на ВиК системите и за повишаване на качеството на ВиК услугите;

 • Координация и контрол по изпълнението на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията; • Разработване на проекти на нормативни актове, свързани с управлението и развитието на водоснабдяването и канализацията;

 • Издаване на подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и развитието на водоснабдяването и канализацията, в случаите когато това е предвидено със закон;

 • Координация на управлението на ВиК системите на национално ниво;

 • Изпълнява функциите на принципал на търговските дружества - ВиК
  оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала;

 • Създаване и поддържане на Единна информационна система и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите;

 • Одобрение на краткосрочни и средносрочни програми за проучване, проектиране и изграждане на ВиК системи - публична държавна собственост, в съответствие с Плановете за управление на речните басейни.

В съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Министърът на регионалното развитие и благоустройството може със заповед да налага на ВиК операторите допълнителни задължения за обслужване на обществото, когато са свързани със:

1. непрекъснатостта на доставянето на вода с питейни качества и отвеждането на отпадъчната вода и нейното пречистване;

2. опазването на околната среда - съгласувано с министъра на околната среда и водите;

3. мерки за защита на населението срещу бедствия и аварии - съгласувано с министъра на вътрешните работи;

4. мерки, свързани с националната сигурност и отбраната на страната - съгласувано с министъра на отбраната.

В качеството си на принципал на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, и на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала, Министърът на регионалното развитие и благоустройството: • одобрява програмите за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала;

 • предлага за одобряване от съответните общи събрания програми за преструктуриране на търговските дружества - ВиК оператори, с държавно участие в капитала;

 • сключва договорите за възлагане и за контрол на управлението на търговските дружества - ВиК оператори, в които държавата е едноличен собственик на капитала, а когато държавата е собственик на над 50 на сто от капитала - сключва договорите след оправомощаване от общото им събрание;

 • в договорите за възлагане и за контрол на управлението определя основните показатели за дейността на ВиК операторите в съответствие с одобрените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) бизнес планове и контролира изпълнението им съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;

 • осъществява контрол на дейността по предоставянето на услуги от ВиК операторите, като за целта получава от тях информацията по чл. 198с от ЗВ;

 • при условията и по реда на Закона за държавните помощи прави уведомление за предоставяне при необходимост на държавни помощи на ВиК оператори.

В съответствие с УП и нормативните актове, регламентиращи дейността му, МРРБ съставя и поддържа публични регистри, в т.ч. кадастър и имотен регистър на България, регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите, регистър на сключените концесионни договори, регистър на обществените поръчки, регистър на заявленията за достъп до информация и др.

МРРБ издава самостоятелно или съвместно с други институции и ведомства наредби за ползването и опазването на подземните и повърхностните води, за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; за условията и реда за ползване на водоснабдителни и канализационни системи; за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; за условията, редът за създаването, поддържането и съдържанието на специализираните водностопански карти, регистри и информационни системи, които се водят от басейновите дирекции, и др. След съгласуване с МОСВ, министерството издава правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

МРРБ изготвя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението на бюджета по програми; годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.; месечни, 6-месечни и годишни доклади за напредъка на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94, и от Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС.

При провеждането на държавната политика в отрасъла водоснабдяване и канализация на национално ниво МРРБ работи в сътрудничество с държавни институции и ведомства и органите на местната власт, по-конкретно с: • Министерство на околната среда и водите и неговите структури – басейнови дирекции, регионални инспекции по околната среда и водите

 • Министерство на здравеопазването

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 • Министерство на земеделието и храните

 • Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”

 • Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 • Национален статистически институт

 • Областни управители

 • Общински съвети и кметове на общини

 • ВиК оператори, асоциации по ВиК.

Въз основа на получената от институцията информация може да се направи следният анализ на нейния капацитет.

Оценка на персонала

Количествени и качествено-структурни характеристики на персонала

Общата численост на персонала на МРРБ е определена с Устройствения правилник (приет с ПМС № 271 от 2009 г., обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 30.12. 2010 г.) на 642 души.

В съответствие с Устройствения правилник, администрацията на МРРБ е структурирана в 4 главни дирекции, 15 дирекции и инспекторат. Дирекциите са организирани в две направления: обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана във:


 • дирекция "Административна";

 • дирекция "Финанси и управление на собствеността";

 • дирекция "Правна";

 • дирекция "Европейска координация, връзки с обществеността и анализи";

 • дирекция "Информационни системи и сигурност";

 • дирекция "Обществени поръчки".

Специализираната администрация е организирана във:

 • Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване";

 • Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие";

 • Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество";

 • Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство";

 • дирекция "Европейски инфраструктурни проекти";

 • дирекция "Търговски дружества и държавни предприятия";

 • дирекция "Държавна собственост и жилищна политика";

 • дирекция "Концесии";

 • дирекция "Устройство на територията";

 • дирекция "Технически правила и норми";

 • дирекция "Инвестиционни дейности";

 • дирекция „Пътни проекти“.

Дирекция «Вътрешен одит» и инспекторатът са на пряко подчинение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По данни на Административния регистър, от общата щатна численост на персонала на МРРБ, незаетите длъжности са 77, или 12% от общия брой. Преобладаващата част от тях (около 75%) са в специализираната администрация, а 18% - в общата администрация. Основната част от персонала (85%) е назначен по служебно правоотношение.

С основни функции в областта на ВиК отрасъла е персоналът на дирекция „Инвестиционни дейности” (25 души), която включва три отдела: отдел „Благоустройствени дейности”, отдел „Водоснабдяване и канализация” и отдел „Нормативна дейност”. Функциите на дирекцията в областта на ВиК отрасъла са свързани основно с: подпомагане на министъра при провеждане на държавната политика по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните и канализационните системи и съоръжения на населените места; координация и контрол върху проектирането и изграждането на санитарно-охранителни зони около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване на населените места; разработване на стратегии за развитие на водоснабдяването и канализацията; разработване на проекти на нормативни и административни актове в областта на ВиК отрасъла; разработване и координация реализацията на инвестиционни програми за реконструкция и изграждане на обекти за водоснабдяване, канализация и пречистване на водите, предназначени за питейно водоснабдяване; съдействие и контрол на дейностите на ВиК операторите по изпълнение на проекти за водоснабдяване и канализация, финансирани чрез Оперативна програма "Околна среда" и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.; управление на проекти по Програма ФАР от предприсъединителните фондове на ЕС, свързани с изграждане на ВиК инфраструктура в населените места и на проекти за ВиК отрасъла, финансирани от международни финансови институции; мероприятия по предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия, аварии и катастрофи и осигуряване на водоснабдяването на населението в тези случаи; създаване и поддържане на информационна система за водоснабдяването и канализацията.

Съгласно Устройствения правилник на МРРБ, функции във ВиК отрасъла изпълняват също служители от дирекция "Концесии" (организация и осъществяване на концесионната политика и дейностите по предоставяне на концесии за услуги и/или строителство на водоснабдителни и канализационни системи, и контрол върху изпълнението на задълженията по концесионните договори) и дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" (поддържане на контакти с регионалните ВиК дружества по въпроси, свързани с участие в подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани от ЕС и международните финансови институции).

Поради взаимосвързаност и преплитане на дейностите между отделните структурни звена, което прави трудно отграничаването на точния брой служители, изпълняващи функции само във ВиК отрасъла, а също и поради отсъствието на по-конкретна информация, оценката за числеността на този персонал се основава на данни от отчетите на министерството по програми. Съгласно отчета на МРРБ към 30.09.2010 г., щатният персонал, зает с изпълнението на Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” наброява 32 души, или 7% от специализираната администрация. През 2008 и 2009 г. същата програма е била изпълнявана респективно от 27 и 26 служители. Независимо от известното увеличение през 2010 г., броят на заетите лица остава постоянно по-нисък от стойностите, заложени по закон в началото на съответния период - 36 бр. за 2010 г. и 37 бр. за 2008 и 2009 г. Част от причините за това състояние са бюджетните ограничения и общата тенденция към съкращаване на щатовете в държавната администрация, вкл. и в МРРБ, относително ниското заплащане, както и дефицитът на квалифицирани специалисти на пазара на труда.

Професионално развитие на персонала

В МРРБ се изпълняват всички нормативни изисквания по отношение развитието на персонала. Управлението на човешките ресурси се осъществява от дирекция „Административна” в съответствие със стратегическите цели на министерството. Разработени са правилник за вътрешния трудов ред, правила за организация на работната заплата, за допълнителното материално стимулиране, отличията и наградите. Трудовите и служебните досиета на служителите в министерството се поддържат в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Всеки служител има длъжностна характеристика, с която е подробно запознат. Длъжностните характеристики на служителите се утвърждават от главния секретар.

В съответствие с Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (приета с ПМС 105/2002 г.) са въведени системи за атестиране, заплащане и израстване в кариерата на служителите в министерството. Атестирането се извършва на основата на оценка на изпълнението на индивидуалните годишни планове на служителите. В процес на разработване са обективни критерии, процедури и методики за периодично оценяване на служителите в съответствие с техния принос и обвързване на заплащането с постигнатите резултати.

Дейностите по повишаване на квалификацията и обучението на служителите се организират и контролират от дирекция „Административна”.Обучението на персонала в МРРБ се извършва основно по линия на:

 • Института по публична администрация

 • Оперативна програма „Регионално развитие”

 • Други оперативни програми

 • Международни организации и проекти

 • Вътрешно-ведомствени обучения.

Някои от темите на проведените обучения са:

 • Интеграция на глобалните екологични въпроси в политиките за регионално развитие и стратегическото планиране (със СУ „Св. Климент Охридски”);

 • Обучение на контрольори по първи етап на изпълнение на проекти по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа;

 • Семинар за контрольори по Оперативна програма за интеррегионално сътрудничество Interreg IVC (съвместно със звеното във Виена).

Възможности за повишаване на квалификацията на служителите се предоставят по линия на участието им в дискусионни форуми, работни срещи, конференции, семинари и др. национални и международни инициативи, на които се извършва обмен на опит и добри практики.

Общата оценка е, че потребностите от обучение и повишаване на квалификацията на служителите в МРРБ се удовлетворяват в задоволителна степен.Оценка на вътрешната организация на работа и материално-техническата осигуреност

Вътрешни правила и процедури

В МРРБ са приети и се прилагат редица вътрешни правила и процедури за организация на дейностите, необходими за осъществяване на доброто управление.

С Устройствения правилник (УП) се урежда вътрешната управленска и организационна структура и се регламентират функционалните характеристики на структурните звена и организацията на работата им. Вътрешната организация на работата се извършва на основата на утвърдени правила, разпоредби и заповеди на министъра за: вътрешния трудов ред, пропускателния режим, противопожарната охрана; правилник за документооборота; вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки; вътрешни правила за финансово управление и контрол; процедури за поемане на задължения и извършване на капиталови разходи за строителство, доставки и услуги в инвестиционната дейност; вътрешни правила за организация на административното обслужване, вкл. правила за предоставяне на достъп до обществена информация; харта на клиента. Всички документи са разработени в съответствие с Устройствения правилник на МРРБ и приложимите нормативни документи.

Вътрешната организация на работата в МРРБ е изградена в съответствие с Устройствения правилник и може да се оцени като адекватна на функциите и компетенциите на министерството, вкл. в областта на ВиК отрасъла.Материално-техническа и информационна осигуреност

МРРБ разполага с изградени информационни системи за събиране, обработка, анализ, съхранение и разпространение на данни по отделните направления на дейността. Министерството изгражда и поддържа информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО), единна информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР), единна информационна система за ВиК услугите; уеб-базирана система за достъп до процеса на извършване на административни услуги.Единната информационна система за ВиК услугите се изгражда като подсистема към Единната информационна система за управление на регионалното развитие (чл. 25 от Закона за регионалното развитие) и чрез нея се осигуряват:

 • публичен достъп на потребителите до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната, както и информация за цените на услугите на ВиК операторите, за показателите за намаляване на загубите на вода и за другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете на ВиК операторите;

 • информация за държавните органи, асоциациите по ВиК, общините и ВиК операторите във връзка с изпълнението на този закон и развитието на ВиК отрасъла;

 • възможност за извършване на справки в бизнес плановете.

Въпреки че е достъпна на Интернет-страницата на министерството, към момента на проучването (януари 2011 г.) ЕИСУРР не е актуализирана от 2009 г. и не е изцяло разработена, а единната информационна система за ВиК услугите все още не е достъпна.

Взаимодействие и координация с други институции

При провеждане на държавната политика, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопанските системи и съоръжения на населените места и за предпазване от вредното въздействие на водите в границите на населените места, МРРБ взаимодейства основно със следните институции: • с Министерството на околната среда и водите – по повод съвместни действия, съгласуване и изработване на съвместни документи за осъществяване на държавната политика за отрасъла водоснабдяване и канализация, като част от държавната водостопанска политика и Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в България; МРРБ участва със свой представител във Висшият консултативен съвет по водите;

 • с Министерството на здравеопазването – по повод изработване на съвместни нормативни документи (наредби) за качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, за качеството на крайбрежните морски води;

 • с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – изработване на съвместни нормативни документи (наредби) за проучване, ползване и опазване на подземните води, за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

 • с Министерство на земеделието и хранитеизработване на съвместна наредба за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници;

 • с Министерството на вътрешните работи (ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”) - по отношение предприемането на съгласувани мерки и действия при защита от вредното въздействие на водите и преодоляване на последствията от аварии, бедствия и катастрофи

 • с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране – ДКЕВР одобрява бизнес плановете на ВиК операторите

 • с Националния статистически институт – във връзка с обмена на статистически данни и информация за ВиК отрасъла

 • с общински съвети и кметове на общини – осъществяват тясно взаимодействие и координация на действията по повод провеждане на държавната политика във ВиК отрасъла; МРРБ им оказва методическа помощ

 • с ВиК оператори – в качеството на принципал на търговските дружества - ВиК оператори с над 50% държавно участие в капитала, МРРБ одобрява програми за преструктуриране на ВиК дружествата, сключва договорите за възлагане и за контрол на управлението, контролира дейността по предоставянето на услуги от ВиК операторите;

 • с асоциации по ВиК – МРРБ (след съгласуване с МОСВ) издава правилник за организацията и дейността им и координира тяхната работа.

Общата оценка е, че взаимодействието на МРРБ с другите ведомства и институции се осъществява на добро ниво.

Изводи

Състояние и развитие на персонала

 • потребностите от обучение и повишаване на квалификацията на служителите се удовлетворяват в задоволителна степен.

Вътрешни правила и процедури

 • адекватна на функциите и компетенциите на министерството в областта на ВиК отрасъла вътрешна организация на работата.

Материално-техническа и информационна обезпеченост

 • Министерството разполага с изградени информационни системи за събиране, обработка, анализ, съхранение и разпространение на данни по отделните направления на дейността.

Взаимодействие и координация с други институции

 • взаимодействието с другите ведомства и институции е на добро ниво.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница