Приложение №6 към чл. 32, аДата09.07.2017
Размер124.59 Kb.
#25301
Приложение № 6

към чл. 32, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 37 от 2014 г.)
ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES (ANF)

ФОРМА ЗА ПPЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Notification of the Delivery of Waste to: ……......……………….…..……(enter name of port or terminal)

Уведомяване за предаване на отпадъци в: (име на пристанището или терминала)

The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours.

This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB.

Капитанът на кораба трябва да изпрати долупосочената информация на компетентните власти най-малко 24 ч. преди пристигане или по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа.

Тази форма трябва да бъде съхранявана на борда заедно с дневника за нефтените операции, дневника за товарни операции или дневника за операции с твърди отпадъци.
DELIVERY FROM SHIPS (ANF)

ПРЕДАВАНЕ ОТ КОРАБА
1. SHIP PARTICULARS

ДАННИ НА КОРАБА

1.1 Name of ship:

Име на кораба

1.5 Owner or operator:

Корабопритежател

1.2 IMO number (ENI):

ИМО-номер

(Уникален европейски идентификационен номер)

1.6 Distinctive numbers or letters:

Отличителен номер или букви

1.3 Gross tonnage:

Бруто тонаж

1.7 Flag State:

Държава на знамето

1.4 Type of ship: □ Oil tanker □ Chemical tanker □ Bulk carrier □ Container

Тип на кораба Нефтен танкер Химикаловоз За насипни товари Контейнеровоз
Other cargo ship □ Passenger ship □ Ro-ro □ Other (specify)

Друг товарен Пътнически Ро-Ро Друг (да се уточни)


2. PORT AND VOIAGE PARTICULARS

ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО И РЕЙСА

2.1 Location/Terminal name and POC:

Име на района/терминала и пристанището

2.6 Last Port where waste was delivered:

Последно пристанище, където са предадени

отпадъци

2.2 Arrival Date and Time:

Дата и време на пристигане

2.7 Date of last Delivery:

Дата на последно предаване

2.3 Departure Date and Time:

Дата и време на заминаване

2.8 Next Port of Delivery:

Следващо пристанище на предаване:

2.4 Last Port and Country:

Предишно пристанище и държава

2.9 Person Submitting this form is (if other than the master):

Формата е изпратенa от (ако е различен от

капитана на кораба)

2.5 Next Port and Country (if known):

Следващо пристанище и държава


3. TYPE AND AMMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY

ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА

ПРИЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ

MARPOL Annex I – Oil

МАРПОЛ Анекс I – Нефтосъдържащи отпадъци

Quantity (m3)

Количество (m3)
MARPOL Annex V – Garbage

МАРПОЛ Анекс V–твърди отпадъци

Quantity (m3)

Количество (m3)

Oily bilge water

Нефтосъдържащи сантинни водиA. Plastics

Пластмаси
Oily residues (sludge)

Нефтосъдържащи отпадъци (слъдж)B. Food wastes

Хранителни отпадъци
Oily tank washings

Нефтосъдържащи сантинни миячни води от товарните танковеC. Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

Битови отпадъци (хартиени продукти, парцали, стъкло, метал, бутилки, глинени съдове и др.)
Dirty ballast water

Замърсени баластни водиD. Cooking oil

Мазнини за готвене
Scale and sludge from tank cleaning

Накипи и слъдж от почистването на товарните танковеE. Incinerator ashes

Пепел от инсинератори
Other (please specify)

Други (моля уточнете)F. Operational wastes

Експлоатационни отпадъци
MARPOL Annex II – NLS

МАРПОЛ Анекс II – вредни течни вещества

Quantity (m3)/Name1

Количество (m3)/

Наименование1
G. Cargo residues2

Остатъци от корабни товари2
Category X substances

Вещества категория XH. Animal carcass(es)

Животински трупове
Category Y substances

Вещества категория YI. Fishing gear

Риболовни принадлежности
Category Z substances

Вещества категория ZMARPOL Annex VI – Air pollution

МАРПОЛ Aнекс VI – Замърсяване на въздуха

Quantity (m3)

Количество (m3)

OS – other substances

ДВ – други веществаOzone-depleting substances and equipment containing such substances

Вещества, разграждащи озона и оборудване, съдържащо такива вещества
MARPOL Annex IV –Sewage

МАРПОЛ Анекс IV – отпадни води

Quantity (m3)

Количество (m3)
Exhaust gas-cleaning residues

Отработени газове-остатъци от почистване
_______________

1 Indicate the proper shipping name of NLS involved.

1 Посочете точното наименование на вредните течни вещества.
_______________

2 Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

2 Посочете точното наименование на сухия товар.
Name of ship:

Име на кораба

IMO number (ENI):

ИМО-номер

(Уникален европейски индентификационен номер)


Please state below the approximate amount of waste and residues remaining on board and the percentage of maximum storage capacity. If delivering all waste on board at this port please strike through this table and tick the box below. If delivering some or no waste, please complete all columns.

Моля посочете по-долу приблизителното количество отпадъци и остатъци от корабни товари, които остават на борда, и като процент от максималния обем на съоръженията за съхранението им. Ако предавате всички отпадъци в това пристанище, моля задраскайте тази таблица и направете отметка в квадратчето по-долу. Ако предавате само част от отпадъците или не предавате отпадъци, попълнете всички колони на таблицата.
I confirm that I am delivering all the waste held on board this vessel

(as shown on page 1) at this port. □

Потвърждавам, че предавам всички отпадъци, намиращи се на борда на този кораб

(както е посочено на страница 1), в това пристанище.


Type

Вид

Maximum dedicated storage capacity (m3)

Капацитет за съхранение на отпадъци (m3)

Amount of waste retained on board (m3)

Количество отпадъци, оставащи на борда (m3)

Port at which remaining waste will be delivered

Пристанище, където ще бъдат предадени оставащите отпадъци

Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m3)

Приблизително количество отпадъци, които ще се генерират до следващото пристанище (m3)

MARPOL Annex I – Oil

МАРПОЛ Анекс I – Нефтосъдържащи отпадъци

Oily bilge water

Нефтосъдържащи сантинни води

Oily residues (sludge)

Нефтосъдържащи отпадъци (слъдж)

Oily tank washings

Нефтосъдържащи миячни води от товарните танкове

Dirty ballast water

Замърсени баластни води

Scale and sludge from tank cleaning

Накипи и слъдж от почистването на товарните танкове

Other (please specify)

Други (моля уточнете)

MARPOL Annex II – NLS3

МАРПОЛ Анекс II – вредни течни вещества3

Category X substances

Вещества категория X

Category Y substances

Вещества категория Y

Category Z substances

Вещества категория Z

OS – other substances

ДВ – други вещества

MARPOL Annex IV – Sewage

МАРПОЛ Анекс IV – отпадни води

Sewage

Отпадни води

MARPOL Annex V – Garbage

МАРПОЛ Анекс V – твърди отпадъци

A. Plastics

Пластмаси

B. Food wastes

Хранителни отпадъци

C. Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

Битови отпадъци (хартиени продукти, парцали, стъкло, метал, бутилки, глинени съдове и др. )

D. Cooking oil

Мазнини за готвене

E. Incinerator ashes

Пепел от инсинератори

F. Operational wastes

Експлоатационни отпадъци

G. Cargo residues4

Остатъци от корабни товари

H. Animal carcass(es)

Животински трупове

I. Fishing gear

Риболовни принадлежности

Date: .................................. Name and Position: …………………………….

Дата Име и длъжност
Time: .................................. Signature: ………………….....................………….

Час Подпис

_______________3 Indicate the proper shipping name of NLS involved.

3 Посочете точното име на вредните течни вещества.
4 Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

4 Посочете точното наименование на сухия товар.”.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница