Приложение №6 проект д о г о в о рДата13.11.2018
Размер88.2 Kb.
Приложение № 6

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р
№ …………

Днес, ................2012 г. в гр. София, между :


БДЖ - Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София: ул. “Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под № 16662/2007 110, ЕИК № 175403856, ИН по ЗДДС № BG 175403856, представлявано от инж. Ивайло Иванов и Пламен Джуров - Управители, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и

........................................., със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ......................, ЕИК № .........................., ИН по ДДС № .............................., представлявано от .................................................................., наричан по-нататък за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,


Въз основа на проведена обществена поръчка при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден на ........ от Управителите на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД протокол за разглеждането и оценката на офертите се сключи настоящия договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Изпълнителят се задължава да достави, а Възложителят да приеме и заплати при условията на настоящия договор по размер и количество резервни части за лостова спирачна система за нуждите на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, съгласно изискванията на Спецификация – Приложение № 1, Технически условия за доставка на втулки за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони– Приложение № 2, Технически условия за доставка на болтове за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони Приложение № 3 и одобрени чертежи от отдел „Товарни вагони”, които са неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ДОСТАВКА
2.1 Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ месеца, считано от подписването му от двете страни или до изчерпване стойността на договора, в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.

2.2 Доставката на доставените изделия се извършва на 2/ две/ партиди по равни количества от вид, като срока на доставката на първата партида е до 30/ тридесет дни/ от сключване на договора.

2.3 Втората партида да се достави до 90/ деветдесет/ дни след сключване на договора.

2.4 Място на доставката – резервните части за лостова спирачна система се доставят до складове на Възложителя във ВР Цех Подуяне и във ВР Цех Горна Оряховица по равни количества от всяка партида.

2.5 Всяка партида за резервни части за лостова спирачна система се придружава от:

-сертификати за качество и за използвания материал

- протокол от изпитване на минимум по две партиди случайно избрани от всички типове размери на резервни части за лостова спирачна система, издаден от „Централна химическа лаборатория” на БДЖ.

2.6 Предаването на всяка партида се извършва с подписването на приемателно-предавателен протокол, подписан от оправомощени представители на двете страни, към който се прилагат документите по предходната точка.


2.7 За дата на доставка се счита датата на подписване на приемателно- предавателния протокол .
ІІІ. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ

3.1 Гаранционен срок на резервните части за лостова спирачна система е 24/ двадесет и четири / месеца от датата на доставката.ІV. ЦЕНА
4.1 Единични цени:
Единична цена за втулка 25х33х12 е ............лв. без ДДС, а за 3100 бр. общата цена е ............лв. без ДДС;

Единична цена за втулка 25х33х16 е ............лв. без ДДС, а за 300 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за втулка 25х33х32 е ............лв. без ДДС, а за 3100 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за втулка 25х33х50 е ............ лв. без ДДС, а за 700 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за втулка 51х62х16 е .......... лв. без ДДС, а за 250 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за втулка 51х62х20 е ............. лв. без ДДС, а за 300 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за втулка 51х62х40 е ............. лв. без ДДС, а за 160 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за болт 24х85х69 е .............. лв. без ДДС, а за 1000 бр. общата цена е............лв. без ДДС;

Единична цена за болт 24х105х89 е ............... лв. без ДДС, а за 900 бр. общата цена е............лв. без ДДС ;

Единична цена за болт 24х90х76 е ............... лв. без ДДС, а за 900 бр общата цена е............лв. без ДДС ;

Единична цена за болт 50х115х98 е ................. лв. без ДДС, а за 150 бр. общата цена е............лв. без ДДС ;

Единична цена за болт 50х150х131 е ................. лв. без ДДС, а за 230 бр. общата цена е............лв. без ДДС .

4.2 Общата стойност на договора възлиза на ....................... лева без ДДС с включен транспорт до складове на Възложителя на адреси: ВР Цех Подуяне, гр. София, ул. „Майчина слава” № 2 и ВР Цех Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица.

V. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
5.1 Всяко плащане ще се извършва по банков път в лева в срок ......./ не по кратък от 30 /тридесет/ дни след доставката на партидата на резервни части за лостова спирачна система и предоставяне на необходимите документи за извършване на плащане:

- оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД, с адрес : гр. София- 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ – инж. Ивайло Иванов и Пламен Джуров – Управители , съдържаща № на договора за доставка и предмет на договора;

- приемно- предавателен протокол за извършена доставка, подписан от оправомощени представители на двете страни;

- сертификат от производителя за качеството на изделието и за използваните материали;- протокол за изпитване на минимум по две партиди случайно избрани от всички типове размери на резервни части за лостова спирачна система, издаден от „Централна химическа лаборатория” на БДЖ.
5.2 На плащане подлежат само приетите от Възложителя по количество и тип резервни части за лостова спирачна система.

5.3 Всяко плащане ще се извършва от Възложителя с платежно нареждане по банков път по сметката на Изпълнителя в банка .......................................- клон.....................................


IBAN: ………………………………..

BIC :………………………………….

Титуляр:
5.4 Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на плащането:

Получател : ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД

гр. София -1080

ул. “Иван Вазов” № 3

Дирекция „Експлоатация”

5.5 Вземанията на Изпълнителя, произтичащи от настоящия договор, не могат да бъдат цедирани /прехвърлени/ по реда на чл.99 и чл.100 от Закона за задълженията и договорите.


VІ. РЕКЛАМАЦИИ
6.1 Рекламации за несъответствия по видове и количества се правят в момента на приемането им при краен получател.

6.2 Рекламации за скрити недостатъци или отклонения от Технически условия за доставка на втулки за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони– Приложения № 2 и Технически условия за доставка на болтове за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони № 3 към договора, се правят в рамките на гаранционния срок по т. 3.1, но не по късно от 1 /един/ месец след изтичането му, при условие, че дефектът е открит в рамките на гаранционния срок.

6.3 Рекламация по т. 6.2. се удостоверява с Протокол между страните, за чието разглеждане и съставяне Изпълнителят е длъжен да се яви до 10 дни от писменото уведомление. В случай на неявяване или непостигане на споразумение се удостоверявава от независима организация за контрол.

6.4 Рекламираните по качество изделия се подменят с качествени такива в едномесечен срок от получаването на уведомлението за рекламацията за сметка на Изпълнителя. При неизпълнение на това задължение от страна на Изпълнителя, некачественото количество се счита за недоставено и Изпълнителя дължи възстановяване на стойността на некачествените стоки и санкциите по т. 8 от договора.

6.5 Разходите по основателните рекламации, направени от Възложителя са за сметка на Изпълнителя.
VII. ГАРАНЦИИ
7.1 Гаранцията е в размер на ............... лв., което представлява 3 % от общата стойност на договора без ДДС, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора.

7.2 Гаранцията се представя в една от следните форми: неотменяема банкова гаранция учредена в полза на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в оригинал или парична сума, внесена по банковата сметка на: «БДЖ - Товарни превози» ЕООД – банка УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора .

7.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която покрива отговорността на Изпълнителя по договора, включително размера на начислените неустойки и обезщетения.

7.4 При разваляне на договора от Възложителя, поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по договора, Възложителя усвоява сумата от гаранцията за изпълнение изцяло, като обезщетение за разваляне на договора.

7.5 Гаранцията или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или представяне на доказателства.

7.6 В случай, че Банката издала Гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност или изпадане в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в три дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да предостави, в срок от 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.


VІІІ. НЕУСТОЙКИ


    1. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по–големи.


ІX. СПОРОВЕ
9.1 Всеки спор, породен от този договор или отнасящ се до него, ще бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.

9.2 В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. 9.1, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, могат да бъдат решавани чрез медиация.

9.3 В случай, че не бъде постигнато съгласие по т. 9.2, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

9.4 Медиацията не е задължителна преди отнасяне на спора за решаване по съдебен ред.


X. СЪОБЩЕНИЯ
10.1 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

10.2 За дата на получаване на съобщението се смята: датата на предаване на ръка; датата на обратната разписка, когато е изпратено по пощата; и датата на приемането, когато е изпратено по факса.10.3 За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия Договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

София1080, ул. Иван Вазов № 3, София........., ул. ................... № ....,

“БДЖ - Товарни превози” ЕООД тел:......................................................

Дирекция «Експлоатация» факс ........................................


10.4 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в три дневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое задължение, всички съобщения, изпратени на последния валиден по договора адрес, се считат за надлежно получени.
XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Договорът не може да бъде изменян, съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 1 освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

11.2 За неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

11.3 Договорът може да бъде прекратен предсрочно по реда на чл.87 от ЗЗД.

11.4 Настоящият договор се състои от 5 /пет/ страници и се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


Приложение:

- Спецификация – Приложение № 1;

- Технически условия за доставка на втулки за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони – Приложение№ 2

- Технически условия за доставка на болтове за шарнирните съединения на лостова спирачна система на товарни вагони - Приложение №3;

- Копие на ценова оферта на участника, избран за Изпълнител;-Чертежи на изделията, одобрени от отдел "Товарни вагони" при "БДЖ - Товарни превози" ЕООД.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Ивайло Иванов

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Пламен Джуров

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница