Приложение №7 д е к л а р а ц и я за участието или неучастието на подизпълнителиДата31.03.2018
Размер17.66 Kb.
#63965

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната/........................................................................................................., с лична карта № ................................, издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ............................................................................... на ............................................................................... (посочете длъжността) (посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размножаване): вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra)“, открита с Публична покана № № ID 9020033 /17.09.2013 г. на Възложителя.


Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ................................................................................................................................................(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:................................................................................,(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …………………………………………………………………………………………………...……...........................…………………………………………......................................................................

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ............% от общата стойност на поръчката.


ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА ЗА ВСЕКИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ!
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.....................................г. Декларатор: ...........................

(дата на подписване) (подпис, печат)


Име на проекта: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“Бенефициент: Дирекция Природен парк „Сините камъни”

Референтен номер:BG 161PO005/11/3/3.2/06/27

Идентификационен № на проекта: DIR-5113326-3-95

Договор №DIR-5113326-C-009

Адрес : 8800 гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски” 1

Тел./факс: 044/66 29 61 тел.: 044/62 46 32

e-mail : dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@dag.bg

www.dppsk.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница