Приложение №8 /към т. 13 от офертата/ проекто договорДата31.03.2018
Размер77.49 Kb.
#64016
Приложение №8 /към т.13 от офертата/
ПРОЕКТО ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

изпиране и гладене на болнично бельо собственост на Изпълнителя и изпиране и гладене на одеяла и работно облекло собственост на Възложителя за стационара на ДПБ "Св.Иван Рилски "”

Днес ……..2014 в гр. Нови Искър, на основание чл. 101е от ЗОП и Решение

№ ……./……….2014 г. на Директора на ДПБ „Св.Иван Рилски” – Нови Искър , се сключи настоящият договор между:
Държавна психиатрична болница "Св.Иван Рилски "

със седалище гр.Нови Искър и адрес на управление – ул.Христо Ботев № 140, ИК по Булстат 000689232, представлявана от д-р Цветеслава Гълъбова, в качеството й на Директор, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга,фирма …………………………………

със седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………………………………………………..

удостоверение № ……………./…………..2014 г. на Агенция по вписванията,

ИК по Булстат …………………, представляван от ……………………… , в качеството му на Управител , наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва всички необходими дейности по изпиране, дезинфекция, гладене и транспорт на болнично бельо и постеловъчен инвентар собственост на Изпълнителя и изпиране, дезинфекция, гладене и транспорт на одеяла и работно облекло собственост на Възложителя за стационара на ДПБ "Св.Иван Рилски ", със средства и материали на Изпълнителя.

Чл.1.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимия брой единици оборотно бельо 180 комплекта без допълнително заплащане за срока на договора. При необходимост износените и повредени единици се закърпват или заменят с нови по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допълнително заплащане.


Чл.1.2. Място на изпълнение на услугата е пералнята, собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва транспортиране на бельото, одеялата, постеловъчния инвентар и работното облекло – обект на обществената поръчка, от пералното помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.
ІІ. СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА ПО ДОГОВОРА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1. Общата стойност на услугата по договора е 58 050 лв. (петдесет и осем хиляди и петдесет ) с ДДС, и е в зависимост от потребностите на Възложителя , посочените количества са ориентировъчнинаименование

мяр

ка


коли

чест


во

ед.цена


с ДДС в

лева за кг.


обща


ст/ст

лв.


изпиране, дезинфекция, изсушаване,гладене, опаковане и транспорт на болнично бельо

на Изпълнителя

/за оборотното бельо/

Кг

30 000изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане и транспорт на одеала и работно облекло на ВъзложителяКг

15 000Чл.2.2. Единичната цена на услугата с включен ДДС за 1 кг., посочена в чл.2, т.1, е фиксирана и не подлежи на повишаване, освен при изменение на държавно регулирани цени, касаещи предмета на договора, или намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.2.3. Всички разходи – за оборотното спално бельо, консумативи, транспорт и други дейности, свързани с изпълнение предмета на настоящия договор, са включени в цената по Чл.2.1.

Чл.2.4. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : IBAN :………………., BIC ………….. код при банка ……………………………………….

Чл.2.5. При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови банкови данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл.2.6. Фактурирането се извършва два пъти месечно, като фактурата се издава на дати 15 и 30 число на съответния месец.

Чл.2.7. Заплащането се извършва отложено в срок до ……. (………….) дни, считано от датата на представяне на следните документи:

1. фактура – оригинал;

2. приемно – предавателна разписка за количеството пране, по дни, подписана от двете страни за полученото изпрано бельо.

ІІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.3.1. Услугата, предмет на обществената поръчка, се извършва два пъти седмично.

Чл.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, след всяко приемане на облеклото, бельото и одеялата, от отделенията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да извършва услугата предмет на настоящата обществена поръчка, включително и транспортирането до своята пералня и обратно, в срок до …………… (…………………..).

Чл.3.3. При спешни случаи – при възникване на непредвидими обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва горепосочената услуга и транспортирането, след повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 24 (двадесет и четири ) часа.ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва дейността, предмет на настоящия договор, в собствена пералня.

Чл.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва транспортиране на бельото и одеялата – обект на обществената поръчка, от пералното помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до своята пералня и обратно, със собствен транспорт и за своя сметка.

Чл.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява прането на болнично бельо, работно облекло и одеялата по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод, съобразно изискванията на действащите законови и подзаконови актове, предписанията на РЗИ, ДСК, РИОСВ, МЗ, други контролни органи и декларация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.3 от офертата за спазване на технологичния процес.

Чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява услугата два пъти седмично, по предварителна заявка от Възложителя.

Чл.4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва материали и дезинфекционни средства разрешени от МЗ.

Чл.4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя предназначението на обекта, мястото за изпълнение на услугата и характера на дейността, която извършва в него.

Чл.4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица.

Чл.4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка, предмет на настоящия договор.

Чл.4.9. При установяване на недостатъци в изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор, отговорността пред РЗИ, РИОСВ, ДСК и други контролни органи се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява липси и/или повреди на бельо и други текстилни материали за своя сметка, освен ако докаже, че не са настъпили по негова вина. Такива липси и/или повреди се констатират от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с протокол.

Чл.4.11. За оборотното бельо - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимия брой единици бельо 180 без допълнително заплащане за срока на договора. При необходимост износените и повредени единици се закърпват или заменят с нови по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допълнително заплащане.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приема болничните текстилни материали, изпрани според изискванията определени в настоящия договор.

Чл.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати извършените услуги, в уговорените срокове.

Чл.5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол върху изпълнението на услугата, предмет на настоящия договор, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5.5. В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си чрез прихващане от сумите, които дължи на изпълнителя.

VІ. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.6.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за срок до 12 (дванадесет) месеца, или до сключване на нов договор от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.

Чл.6.2. Договорът се прекратява в следните случаи :

6.2.1. С изтичане на срока;

6.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е в състояние да изпълни своите задължения;

6.2.3. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.47 от ЗОП, възложителят има право да прекрати настоящия договор без предизвестие и без да дължи неустойки;

6.2.4. С едномесечно писмено предизвестие се прекратява договора на основание чл.6.2.2 .

6.2.5. Със сключването на нов договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, считано от датата на сключване на новия договор, автоматично.

Чл.6.3. Поради виновно неизпълнение на задълженията по договора, изправната страна може да го развали при условията на Закона за задълженията и договорите.

VІІ. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.7.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия договор, са валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предадени лично или изпратени по пощата, или по факс.

Чл.7.2. За дата на съобщението се смята :

7.2.1. Датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението.

7.2.2.Датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата.

7.2.3. Датата на приемането - при изпращане по факс/електронна поща.

Чл.7.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр. Нови Искър,п.код1282,кв.Гниляне, ул.Христо Ботев № 140, тел.02/9917267, факс 02/4185638

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл.7.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.VІІІ. СПОРОВЕ

Чл.8.5. Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните, се решават чрез преговори между тях.

Чл.8.6. В случай на непостигане на споразумение по предходния член, всички спорове ще бъдат решавани по съдебен ред.

Чл.8.7. За неуредените в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ и ЗЗД и действащото в Република България законодателство.Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДПБ „Св.Иван Рилски”

Директор : Управител :
/ д-р Цветеслава Гълъбова / / /
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница