Приложение №8Дата25.10.2018
Размер43.5 Kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р

Днес, ..........................2015 г. в гр.Свиленград, между
1. ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, бул. "България" № 32, ЕИК – 000903825, представлявана от инж. ГЕОРГИ МАНОЛОВ – Кмет на Община Свиленград, наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

от една страна и


2..........................................................................................................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1)Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение следната дейност: Третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград , находящи се в непосредствена близост до р. Марица през 2015 год. Третирането да се извърши двукратно по определен график (период май-юни), изготвен съвместно от изпълнителя и възложителя, съгласно предписание на РЗИ и в подходящ срок, съобразен с климатичните условия. Третирането да се извърши с авиационна техника на изпълнителя.

(2 ) Обработката с авиационна техника срещу комари с препарати за растителна защита включва следните имоти: в землището на гр. Свиленград – местност “Канаклийска ува”, м. “Орманя”, м. “Пашекьовска ува”, населено място; в землището на с. Капитан Андреево – м. “Гюнлюка”, м. “Биберлика”; в землището на с. Генералово – м. “Левка дере”, м. “Ченгене дере”.

(3) Местонахождението на площите подлежащи на обработка е следното:

3.1. В землището на гр.Свиленград

-местност ”Канаклийска ува” -550 дка

-местност ”Орманя” -300 дка,

-местност ”Пашекьовска ува” -800 дка

-населено място-83 дка,

3.2. В землището на с.Кап.Андреево

-местност ”Гюнлюка” -1467 дка

-местност:”Биберлика” -800 дка

3.3. В землището на с.Генералово

-местност ”Левка дере” -400 дка,

-местност ”Ченгене дере” -400 дка

-местност ”Тополите” -200 дка

(4) Приблизителната площ за третиране е 5000 дка. / пет хиляди декара /

(5)Препаратът за третиране ще бъде предоставен от изпълнителя, като цената му е включена в цената на услугата по настоящия договор

(6) След всяко пръскане ,(посочено в ал.1) следва да се изготви протокол, в който да бъдат посочени площ, землището, местността и датата и часа на извършване на обработката, който следва да бъде подписан от управителя на изпълнителя и определени от кмета на общината служители.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2.(1) Изпълнителят се задължава да извърши възложената му задача в
срок до 30.06.2015г..

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1) ) Обща цена за извършване на услугата(сбор от I-во и II-ро пръскане) е ............................лв. без ДДС и .............................лв с ДДС.

(2) Възложителят ще заплати на изпълнителя по договорената цена, изчислена на база на площите посочени в чл.1, ал.2 и след представяне н протокол


за извършена работа. Разплащането ще се извършва по банков път , с банков превод по банкова сметка на Изпълнителя - Разплащателна сметка: ………………………………………………… в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура и протокол за извършена работа.
IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл.4. Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни в срок и качествено възложеното му от възложителя, като


задължително осигурява всички условия и мероприятия по безопасност
на извършваните работи;

2. Да спазва стриктно указанията на възложителя.

3 .Третирането да се извърши двукратно по определен график, изготвен съвместно от изпълнителя и възложителя, съгласно предписание на РЗИ и в подходящ срок, съобразен с климатичните условия

4. Третирането срещу комари с авиационна техника да се извърши при наличие на благоприятни метеоролочини условия и да се провежда в часови диапазони, съобразени с изискванията на Наредба №15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ,бр.47/2004г., изм.ДВ,бр.82/2008г.).

5.Третирането да се извърши двукратно по определен график, изготвен съвместно от изпълнителя и възложителя, съгласно предписание на РЗИ и в подходящ срок, съобразен с климатичните условия

6. Третирането срещу комари с авиационна техника да се извърши при наличие на благоприятни метеоролочини условия и да се провежда в часови диапазони, съобразени с изискванията на Наредба №15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ,бр.47/2004г., изм.ДВ,бр.82/2008г.).Чл.5. Изпълнителят има право:

1. Да иска от възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2. Да иска уговореното по - горе възнаграждение за приетата работа.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл.6. Възложителят е длъжен:

1. Да уведоми кметовете на кметства за предстоящата обработка, за да


оказват необходимото съдействие за изпълнение на работата;

2. Да заплати на изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата


работа съобразно реда и условията на чл.З от настоящия договор.

Чл.7. Възложителят има право:

1. Да оказва да текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на възложеното, очертани с този договор;

2. Да иска от изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без


отклонения от поръчката.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.8. Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на задълженията по договора;

2. По взаимно съгласие на страните;

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на


възложената работа.

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на


гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………….. За ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………........

(инж. Георги Манолов – (..............................................

Кмет на Община Свиленград) ...........................................)

Директор Дирекция „БФАИО” и

Главен счетоводител:…………………….

(Валя Здравкова)


Юрисконсулт: …………………..

(Цветелина Атанасова )


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница