Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните водиДата11.01.2018
Размер333.69 Kb.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Стратегия за управление на дейностите при минералните води

1. Въведение. Правен режим на ползването на минерални води 6

2. Концесия за добив на минерални води 8

2.1. Общи положения 8

2.2. Нормативна уредба 8

2.3. Правен статут на концесията 9

3. Предоставяне на концесия за добив на минерални води 11

3.1. Обосновка на концесията 11

3.2. Предоставяне на концесия при условията на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ 15

3.3. Предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода 17

4. Предимства и недостатъци на двата режима 17

4.1. Предимства на разрешителния режим 17

4.2. Недостатъци на разрешителния режим 18

4.3. Предимства на концесионния режим 19

4.4. Недостатъци на концесионния режим 20

5. Препоръчителен план за действие 21

6. Заключение 221. Въведение. Правен режим на ползването на минерални води


Ползването и управлението на водните ресурси в Република България е предмет на регламентация на специален закон – Законът за водите (ЗВ).

От гледна точка правото на собственост, водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения на територията на страната могат да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица, съгласно чл.6 от ЗВ.

ЗВ и Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1), уреждат подробно отношенията, свързани с ползването на минералните води в Република България.

На основание чл.14, т.2 от ЗВ, изключителна държавна собственост са минералните води, включени в специален списък, който представлява Приложение №2 от ЗВ. Публична държавна собственост са и земите, заети от най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони на водоизточниците на минерални води – изключителна държавна собственост.

По отношение на минералните води – изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, ЗВ предвижда два вида режими на ползване от трети лица, с търговска цел – концесионен и разрешителен, в зависимост от целите на водоползването.

Разрешителен режим е предвиден, когато целта на водоползването е за: лечение и профилактика, отдих, хидроенергетика и др.

По отношение издаването на разрешително за водовземане на минерална вода компетентен орган е:


 • Директорът на басейновата дирекция, по арг. от чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ;

 • Кметът на общината, съгласно чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ, след решение на общинския съвет: за водовземане от минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините; за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ.

Максималният срок, за който се издава разрешителното за водовземане от находища на минерални води е до 20 години, по арг. от чл.57, ал.1, т.3 от ЗВ. В общия случай този срок обаче се определя от срока, за който има утвърдени експлоатационни ресурси на конкретното находище, по реда на Наредба №1/2007 г.

В изрично определени в чл.47, ал.2 от ЗВ случаи е предвидено предоставянето на концесия за добив на минерални води, а именно: когато водовземането е предназначено за: 1. бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода; 2. извличане на ценни вещества; 3. други цели, когато по реда на чл.47б при извършване на хидрогеоложки проучвания попътно е разкрита минерална вода.

По отношение процедурите по предоставяне на концесии за добив на минерална вода от находища, изключителна държавна собственост, компетентен орган е Министерският съвет на Република България, който приема решението за откриване на процедурата и за избор на концесионер по см. на Закона за концесиите (ЗК) и Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК).

За концесиите за добив на минерална вода – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Концедент е Общинският съвет (чл.17, ал.1, т.2 от ЗК).

Концесия за добив на минерални води - изключителна държавна собственост и публична общинска собственост, се предоставя чрез провеждане на открита процедура при условията и по реда на Закона за концесиите.

Срокът на концесията, независимо от собствеността върху концесионния обект, съгласно българското законодателство, е до 35 години.

Паралелът на двата режима на ползване на минерални води в България е важен, тъй като той има за цел да изясни връзката между тях, сходствата по отношение на двете процедури, законовите изисквания по отношение на ползвателите, независимо дали са титуляри на разрешително или са концесионери.

Анализът на двете правни фигури налага изводът, че разрешителният режим представлява по-опростена, по-икономична и кратка административна процедура, докато концесията, поради по-голямата продължителност, като срок и трайност на отношенията между Концедент и Концесионер, е по-трудно приложима и осъществима.

В двата случая обаче, основните задължения на лицето, което ползва един публичен ресурс (какъвто са минералните води) са: • да заплаща определена такса за ползването,

 • да ползва с определена цел и

 • да не преотстъпва правата си на трети лица, тъй като това е правомощие единствено на собственика на този ресурс – държавата (за води – държавна собственост) или общината – за води, публична общинска собственост, или за води, изключителна държавна собственост, предоставени за управление и ползване на общината, на чиято територия се намират, при определени в закона условия, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД към ЗВ.

Тази уредба на българския закон следва законодателната рамка на двата режима (концесионен и разрешителен) в почти всички европейски законодателства.

2. Концесия за добив на минерални води

2.1. Общи положения


Концесията и предоставянето на особено право на ползване на определени обекти бе въведено в Конституцията на Република България от 1991 г., която създаде основа за уредбата на правото на собственост, коренно различна от съществуващата до нейното приемане. Предвиден бе институтът на публичната собственост, като гаранция за защита на обществения интерес и изрично бе регламентирана концесията, като специален режим за ползването на вещи - публична собственост. Поради изтъкнатите особености, институтът и понастоящем представлява съвкупност от норми на административното и гражданското право. Наличието на два субекта на публичната собственост - държавата и общината, предопределя съответно и наличието на два вида концесия, а с приемането на сега действащия Закон за концесиите (в сила от 01.07.2006 г.), който отмени ЗК от 1995 г. (обн. в ДВ бл.92 от 17.10.1995 г.), беше предвидена и т.нар. „обществена концесия”, при концесия за обекти - собственост на публичноправни организации.

Един от обектите на концесиониране традиционно са минералните води, като публичен ресурс с важна обществена значимост. С оглед на особените си качества и свойства, в българското законодателство минералните води се определят като собственост на държавата или собственост на общините. Първоначално ползването на всички минерални води е предоставяно по пътя на концесиите. С изменение в законодателната уредба част от тези обекти се предоставят за ползване при условията на разрешителен режим, като определящо за разграничението между правната форма на възможното използване са целите на водоползването. Относно общинските минерални води: от момента на предвиждането на формата на общинската собственост минерални води са предвидени като публична собственост на правния субект - общината. От този момент тяхното предоставяне за ползване на трети лица – различни от носителя на титула за собственост е следвало да се извършва по пътя на концесионната процедура.


2.2. Нормативна уредба


 • Конституция на Република България (КРБ)

 • Закон за концесиите (ЗК)

 • Закон за водите (ЗВ)

 • Закон за държавната собственост (ЗС)

 • Закон за общинската собственост (ЗОС)

 • Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

 • Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

 • Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

 • Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели и др.

Общата правна уредба на концесионирането на минералните води се съдържа в ЗК. При концесия за добив на минерална вода, основното съдържание на концесионното право е свързано с използването на минералните води чрез водовземане. При предоставяне на концесия за добив на минерална вода се прилага общият ред на Закона за концесиите, доколкото в Закона за водите не са предвидени специални правила. Законодателно следователно е решен въпроса относно съотношението между нормативните актове, като „общ - специален” (”ЗК-ЗВ”).

Законът за водите предоставя най-пълна уредба на вещно-правния режим на водите и водните обекти и на възможностите за тяхното включване в стопанския живот посредством предоставянето на права, позволяващи реализация на свойствата им като обект на правото. Към този нормативен акт препращат останалите закони, уреждащи режима на придобиването, стопанисването, управлението и разпореждането с недвижимите имоти и движимите вещи - собственост на държавата, общините или частни субекти.

ЗВ се явява специален и изключва приложението на общите правила на посочените закони. Тази характеристика следва от особеностите на неговия предмет - собствеността и управлението на водите на територията на страната като общонационален неделим природен ресурс (чл.1 от ЗВ). Включването на водата като обект в стопанския живот предполага осъществяване на право на използване върху водите и/или водните обекти.

2.3. Правен статут на концесията


Чл.18, ал.5 от КРБ е единственият конституционен текст, отнасящ се до категорията на концесията, въз основа на който е приет и действащият Закон за концесиите, в сила от 01.07.2006 г., предвидил ново определение на понятието концесия.

 • Концесията възниква въз основа на възмезден писмен договор между концедент и концесионер и включва правото на концесионера да експлоатира определен обект с оглед на обществения интерес.

 • Концесионното право е срочно. Налице е своеобразна връзка между обема на предоставяните права, необходими за постигането на двустранната икономическа целесъобразност на договора и определянето на концесионния срок, в рамките на допустимата от закона продължителност - до 35 години от влизането в сила на концесионния договор. За разлика от отменения ЗК, сега действащият нормативен акт не предвижда възможност за удължаване срока на концесията, както и не съдържа разпоредба, съгласно която при изтичане срока на концесията при равни други условия концесионерът има предимство пред останалите кандидати. Този законодателен подход е определен от изискванията за защита на основния принцип на Договора и на пазарната икономика - конкуренцията.

 • действащият Закон за концесиите предивижда изрично възможност при смърт на физическото лице концесионер или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник, договорът да продължи в лицето на правоприемника при определени условия /чл.72 от ЗК/. Когато не е подадено искане за продължаване на концесионния договор, той се прекратява по право.

ЗК определя концесията като: право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск”.

Според предмета си концесиите са: 1. концесия за строителство; 2. концесия за услуга и 3. концесия за добив, включително на минерални води, с предмет: експлоатация на природни богатства чрез добив, който се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск. • Легалната дефиниция, предвидена в ЗК изисква осъществяването на добив на природни богатства. Интересен е подходът на законодателя - добивът е разгледан като фактически състав, реализиращ се посредством осъществяването на фактическа дейност и придобиване на титул на собственост (§1, т.1 от ДРЗК). Накратко добивът е: „отделянето на природно богатство и придобиването на собственост върху отделената субстанция, включително върху технологичните отпадъци от отделянето”. Добивът следователно предполага осъществяването на механични действия, свързани с процеса на индивидуализация на добитите количества минерална вода, посредством тяхното отделяне от недвижимия имот, в който находището на минерална вода е разположено. От друга страна добивът включва иманентно и друг признак в дефиницията си, а именно – осъществяването на правния процес по преминаване на собствеността върху отделеното количество и субстанция.

Концесията за добив следователно предоставя право на концесионера да извърши дейностите по експлоатация на обекта на концесия, успоредно с правото да придобие собственост към момента на отделянето на природните богатства от обекта на концесиониране.

С оглед на гореизложеното е и изричния текст на чл.5а от ЗК, съгласно който концесията за добив на минерални води има за предмет използване на минералните води чрез водовземане. Законът за водите разграничава т.нар. водовземане, свързано с осъществяването на концесия за добив на минерални води, по смисъла на чл.5а от ЗК. Съгласно изричния текст на §1, т.7 от ДР на ЗВ (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., "водовземането" обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните обекти. “Отнемането” предполага установяването на фактическа власт върху определено водно количество, посредством вземането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях (чл.44, ал.2 от ЗВ). За да стане обаче ползвателят собственик на определени водни количества, той трябва да е носител на правото на добив (експлоатация) - предвидена и уредена в ЗВ възможност едно лице да установи фактическа власт върху определеното с разрешението количество вода и да придобие собствеността върху това количество. Правомощието да се установи владението върху водите е и абсолютно необходима предпоставка в случая за реализиране на второто правомощие - придобиване на право на собственост върху разглеждания обект.

Предоставянето на концесия за добив на минерални води изисква предприемането на действия, свързани с удовлетворяване на редица законово предвидени изисквания, като: изискванията, установени по отношение проектирането и изграждането на санитарно-охранителни зони около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; наличие на утвърдени експлоатационни ресурси на минерални води; наличие на издаден сертификат и/или комплексна балнеологична оценка и др.

3. Предоставяне на концесия за добив на минерални води


Концесията за добив на минерални води има за предмет използване на минералните води чрез водовземане и се предоставя при условията и по реда на ЗК, доколкото в ЗВ не е уредено друго. Законът за водите предвижда Концесия за добив на минерални води да се предоставя, когато водовземането е предназначено за:

 1. бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода;

 2. извличане на ценни вещества;

 3. други цели, когато по реда на чл. 47б от ЗВ при извършване на хидрогеоложки проучвания попътно е разкрита минерална вода.

Концесия за добив на минерални води се предоставя при отчитане потребностите на лечебните заведения за болнична помощ и на общото водовземане за пиене и водоналиване.

Особеното при концесията за добив на минерална вода е, че в предмета на концесията се включват водовземното съоръжение и вътрешния пояс на санитарно-охранителната му зона.

Концесия за добив на минерални води се предоставя чрез провеждане на открита процедура при условията и по реда на Закона за концесиите.

3.1. Обосновка на концесията


С обосновката на концесията се определия основните характеристики на обекта на концесията и нейното основно съдържание. С нея следва да бъде мотивирано предложението за предоставяне на концесия от компетентния орган – министърът на околната среда и водите в случаите на предоставяне концесия за добив на минерална вода.

Обосновката се основава на приложени към нея технически, финансово-икономически и правен анализ. В зависимост от спецификата на обекта на концесията на извършваните с него услуги или други стопански дейности и по преценка на органа по чл.19, ал.1 от Закона за концесиите обосновката на концесията може да се основава и на други концесионни анализи – при добив на минерални води – екологичен анализ.

Техническият, екологичният, финансово-икономическият и правният анализ се изработват в съответствие с изискванията, определени в приложението към ППЗК.

Съгласно последните изменения и допълнения на ППЗК, обнародвани в ДВ бр.21, в сила от 15.03.2011 г., чл.9, ал.1 предвижда, че: „Обосновката на концесията мотивира предложението за предоставяне на концесия и определя характеристиките на обекта и на основното съдържание на концесията, включително: 1. целите на концесията, включително обществения интерес от предоставянето й;

 2. фактическото и правното основание за предоставяне на концесията;

 3. основните характеристики на обекта на концесията;

 4. основните характеристики на извършваните услуги или други стопански дейности с обекта на концесията и условията за тяхното извършване;

 5. основните условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор;

 6. основните рискове и тяхното разпределение, включително рисковете, които трябва да се поемат от концесионера;

 7. финансово-икономическите показатели на концесията и ефективността на концесията от гледна точка на концедента.

С обосновката на концесията следва да се мотивират и:

1. избраният един или повече критерии за подбор и минималните нива на приложимите изисквания относно тяхното изпълнение в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за концесиите;

2. избраните критерии за формиране на комплексната оценка на офертите на участниците в процедурата за предоставяне на концесията, относителната им тежест и начинът за тяхното оценяване.

На основание чл.9, ал.3 от ППЗК, към обосновката на концесията се прилагат:

1. концесионните анализи, на които тя се основава;

2. приложенията към концесионните анализи;

3. документът - когато има такъв, с който е приключила съответната приложима процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, включително предписанията на органа по опазване на околната среда и водите във връзка със строителството и/или експлоатацията на обекта на концесията.

Въз основа на обосновката, компетентният орган следва да подготви проекти на:а) решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, със съдържанието по в чл.39, ал.2 от ЗК, който предвижда с решението ще бъдат определени: предметът и обектът на концесията; стопанските дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията; прилежащата на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности; максималният срок на концесията; началната дата на концесията; условията за осъществяване на концесията; основните права и задължения по концесионния договор; условията и/или забраните за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители; видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор и/или други обезпечения; условията и формата за извършване на концесионното плащане; изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната; условията за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти; формата, размерът и условията за извършване на компенсация, когато такава се предвижда; задължението на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията; други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени; критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест; размерът и начинът на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.

б) обявление за провеждане на процедурата, със съдържанието, предвидено в чл.41 от ЗК, а именно: предмет на концесията; органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия: наименование, адрес, факс, електронен адрес и лице за връзка; вид на обекта на концесията; местонахождение на обекта на концесията; индивидуализация на обекта на концесията; описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията; вид на процедурата за предоставяне на концесия; размер на гаранцията за участие в процедурата и условията за нейното предоставяне или заплащане; срок на валидност на офертите; място за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата; срок за получаване на документацията за участие в процедурата; място и срок за получаване на офертите; място, дата и час на отваряне на офертите; език, на който трябва да бъдат написани заявленията и офертите; обстоятелствата по чл.16, ал. 2 и 3 и документите за удостоверяването им; обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, при наличието на които комисията отстранява участник в процедурата, и начина за удостоверяването им;критериите за подбор и документите, с които се удостоверява съответствието с тях; ограниченията за представяне на варианти в офертата; критериите, които формират комплексна оценка на офертите, и тежестта на всеки от тях; дата на изпращане на обявлението в "Държавен вестник"; ред и срок за обжалване на решението за одобряване на обявлението; други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на извършваните чрез него стопански дейности, включително условието по чл. 39, ал. 3;

в) концесионен договор, който съгласно чл.65, ал.2 от ЗК съдържа: определяне на предмета на концесията; данни за търговската и други регистрации на концесионера; данни за органа, който представлява концедента; описание на обекта и описание на прилежащата инфраструктура и принадлежности; датата на влизане в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и срока на концесията; условията, реда и сроковете за предаване на обекта на концесията в началото и в края на концесията; условията за осъществяване на концесията и тежестите, ако има такива; правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение; размера, сроковете и реда за извършване на концесионното плащане, когато такова се предвижда; вида, размера и сроковете за изпълнение на задълженията за инвестиции; формата, размера и условията за извършване на компенсация, когато такава се предвижда; вида, размера, сроковете и начините за предоставяне на гаранциите и на обезпеченията за изпълнение на задълженията по договора; изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред; условията и реда за финансиране отстраняването на нанесените екологични щети; отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора; условията и реда за извършване на контрола по изпълнение на договора; условията и реда за решаване на споровете между страните; основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора; изискванията относно състоянието, в което обектът на концесията се предава на концедента след изтичане срока на концесията; приложимото право; други.

Освен общите условия, които трябва да съдържа Концесионният договор, с минимално необходимото съдържание почл.65, ал.2 от ЗК, при предоставяне на концесия за добив на минерална вода, следва да бъдат предвидени и специфични условия за осъществяване на концесията, включително:

1. При ползване на минералната вода да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Концедента.

3. Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

4. Всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на концедента и на концесионера, като за срока на концесията документацията следва да се води от концесионера.

5. Концесионерът се задължава да извършва добива, като:

5.1. ползва използва минералната вода добросъвестно, без да допуска неправилна експлоатация на находището, която може да доведе до загуби на предоставения за добив минерален ресурс до размера на разрешения дебит, или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на съответното находище;

5.2. да водовзема минерална вода до размера на предоставения на концесия ресурс при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилния и безопасен добив;

5.3. не застрашава компонентите на околната среда;

5.4. гарантира нормалната експлоатация на обекта на концесия за срока на концесионния договор и др.

г) документацията за участие в процедурата за определяне на концесионер, със задължителното съдържание, предвидено в чл.44, ал.1 от ЗК и при спазване изискванията на чл. 44, ал. 2 - 4 и чл. 45 от ЗК, включително: описание на обекта на концесията и документите, които го индивидуализират; документите, с които се удостоверява липсата на обстоятелство за допускане до участие в процедурата; критериите за подбор и документите, с които се удостоверява съответствието с тях; условията, на които трябва да отговаря офертата; инвестиционните проекти; минималните изисквания, на които трябва да отговарят вариантите, и начина на тяхното представяне - когато с обявлението не е ограничена възможността за представяне на варианти в офертата; критериите за комплексна оценка на офертите, тяхната относителна тежест и методиката за оценяване на офертите; образец на офертата и указания за изработването й; други, в зависимост от предмета на концесията.

При провеждане на процедурата по предоставяне на концесия и оценяване на офертите на кандидатите за концесионери най-голяма относителна тежест имат критериите, както следва:

1. размер на концесионното плащане;

2. срок на концесията;

3. размер на предоставената гаранция;

4. срока за пълното усвояване на предоставения ресурс.

В решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода, както и в концесионния договор се определят:

1. размерът на годишното концесионно плащане, дължимо на база реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80 на сто от предоставения ресурс;

2. механизмът за ежегодно актуализиране на концесионното плащане;

3. условията и графикът за поетапното усвояване на предоставения ресурс, срокът за което не може да бъде по-дълъг от 5 години от датата на влизане в сила на концесионния договор;

4. задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор.

Важно ограничително условие е предвидено по отношение на концесиите за добив за бутилиране - от едно находище на минерална вода се предоставя концесия за добив за бутилиране само на един концесионер, с изключение на находищата, определени като райони по приложение № 2 от ЗВ.


3.2. Предоставяне на концесия при условията на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ


Законодателят предвиди изключение от общите правила за предоставяне на концесия с приемането на изменение в ЗК (чл.17, ал.1, т.2) във връзка с влизането в сила на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, считано от 01.01.2011 г.. §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ предвиди възможност, Министърът на околната среда и водите да предостави безвъзмездно, за управление и ползване на съответните общини, за срок от 25 години, минералните води от находищата по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от ЗВ, от които не са осъществени: 1). концесии за добив на минерална вода и не са подадени молби за предоставяне на концесии за минерални води; 2). разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване на повече от една община; 3). разрешителни за ползване на повече от 51 на сто от утвърдените експлоатационни ресурси на находището, наложи изменение и в Закона за концесиите (ЗК).

Изменението на ЗК, резултат от влизането в сила на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗК, предвиди предоставянето на концесия за добив на минерална вода при условията на §133, ал.7, т.1, б.”б” да се осъществява от общината, получила право на ползване и управление върху минерално находище, въпреки че не е титуляр на правото на собственост.

Съгласно чл.17, ал.1, т.2 от ЗК (доп. ДВ, бр. 50 от 2011 г. , в сила от 1.07.2011 г.), „...Общинският съвет е Концедент - за обектите, представляващи общинска собственост и за находищата на минералните води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по реда на §133 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)...”.

На основание чл.19, ал.2 от ЗК (доп. ДВ, бр.50 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.), подготвителните действия и внасянето на предложение за предоставяне на концесия за обект - общинска собственост и за находище на минерална вода - изключителна държавна собственост, което е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на общината по реда на §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (т.нар. "общинска концесия"), се осъществяват от Кмета на съответната община.прилагането на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ след влизането му в сила, създаде предпоставки за по-рационално и икономически обосновано управление на минералните води, тъй като предостави възможност общините, на чиято територия са разположени находищата да създадат условия за тяхното по-ефективно управление. Задълженията, установени от законодателя в тежест на кметовете на общините, получили право на ползване и управление по този ред, гарантират, че връзката със специализираната държавна администрация, натоварена с контролни правомощия по см. на ЗВ, няма да бъде прекъсвана. Част от тези задължения, предвидени в §133, ал.7, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, които осигуряват правилна и законосъобразна експлоатация на минералните води, са кметът на съответната община да:

а) стопанисва и поддържа в изправност съоръженията в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

б) осигурява ползването на минералната вода, без да нарушава обществените интереси и в интерес на населението;

в) изпраща копия на издадените разрешителни в Министерството на околната среда и водите и ги публикува на интернет страницата на съответната община;д) ежегодно, до 31 март, представя на Министъра на околната среда и водите отчет за ползването на минералните води, включващ:

 • баланс на ресурсите на находището;

 • баланс по водовземни съоръжения, посочващ утвърдения технически възможен дебит на всяко съоръжение, предоставения за ползване дебит от всяко съоръжение и свободния дебит от всяко съоръжение, както и

 • списък на водоползвателите с данни за фактически използваните през годината обеми минерална вода.

Успешното прилагане на този нов модел на управление на минералните води, които попадат в хипотезата на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ очертава един от стратегическите цели и приоритети, а именно: разширяване приложното поле на възможностите за безвъзмездно ползване на находищата от общините, които са пряко заинтересовани от ефективността на управлението им. Техният интерес произтича от възможността за събиране на таксите за водовземане, респ. концесионните плащания, при предоставянето на концесия, а не на последно място – с възможността за осъществяване на общо водовземане на минерална вода, по силата на решение на съответния Общински съвет. В този смисъл предвижданията са интересът на общините към придобиване право на безвъзмездно ползване и управление на минералните води, разположени на тяхна територия, да се засилва, което предполага разширяване приложното поле на §133 от ПЗР към ЗИД на ЗВ.

3.3. Предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода


Особен ред за предоставяне на концесия за добив на минерална вода е предвидената в Раздел II от ЗВ (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) възможност, при която концесия се предоставя по право. Това са случаите, в които на титуляря на разрешителното за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за хидрогеоложки проучвания с дълбочина на съоръжението повече от 400 м, при изпълнението на които попътно е разкрита минерална вода, при искане, се предоставя разрешително за водовземане или концесия в случаите по чл. 47, ал.2. При предоставяне на концесия по право, в тримесечен срок от влизането в сила на решението след влизане в сила на решението на компетентния орган, в зависимост от характера на собствеността върху обекта на концесия, се провеждат преговори и се сключва договор за концесия, който съдържа условията от решението за предоставяне на концесия.

4. Предимства и недостатъци на двата режима


Условията за прилагане на разрешителния и концесионния режим при минералните води са ясно регламентирани в ЗВ и ЗК. Прилагането на концесията, като способ за експлоатация на минералните находища, е с по-ограничено приложение от разрешителния режим и тази тенденция се задълбочава, за което сочат и данните за предоставени концесии от Националния концесионен регистър.

По-долу е направен анализ на предимствата и недостатъците на разрешителния и концесионния режими и са дадени някои препоръки относно по-рационалното оползотворяване на минералния ресурс.

4.1. Предимства на разрешителния режим


 1. Разрешителният режим предлага по-опростена процедура по придобиване на права на водовземане.

 2. Срокът на обработка и произнасяне от компетентния орган по условията на придобиване на права по водовземане е по-кратък и предполага възможност за коригиране на неточности в проектната документация.

 3. В ЗВ, по отношение на разрешителния режим за ползване на минералните води, са формулирани цели като: питейно-битово водоснабдяване, лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация и „други цели”. На практика формулировката „други цели” предлага много широк спектър от възможности за ползване, като например: профилактика, спорт и отдих, отопление, рекреация и т.н., а също стимулира каскадното ползване на минералната вода.

 4. Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, в сила от 1.01.2012 г. предвиди преференциални цени на ползване на минералните води, които са значително по-ниски от регламентираните в предходните нормативни актове. Това обстоятелство предполага условия за стимулиране на инвестиционния климат. При находищата, предоставени за безвъзмездно ползване на общините с Решения на Министъра на околната среда и водите, съгласно §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, съответният общински съвет също има право да утвърди с тарифа при значително по-ниски и конкурентни цени в конкретна категория на ползване, ако от съответното находище няма издадени от МОСВ други разрешителни за водовземане, контролирани от Басейновите дирекции.

 5. Условията, осигуряващи възможност за ползване на минерални води при разрешителния режим не предполагат големи първоначални инвестиции, т.е. за получаване на правото на водовземане не е необходим значителен капитал, както е при концесионния режим с бутилиране на минералните води.

 6. Дълготрайността на правата по разрешителните за водовземане е съпоставима (до 20 г.) с тази при концесионните правоотношения (35 г.), което гарантира на ползвателите необходимата стабилност на предвидените от тях инвестиции.

 7. При разрешителния режим няма конкретни условия при избора на ползвател. Необходимо е само инвеститорът да притежава имот или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода и да декларира своите инвестиционни намерения.

 8. Разрешителните за водовземане могат да бъдат прекратявани и при изрично заявен отказ на титуляра, стига той да е изплатил дължимите такси за водовземане при условията на разрешителното (чл.79, ал.7 от ЗВ).


4.2. Недостатъци на разрешителния режим


 1. Годишните задължения по ползваните водни количества минерална вода са регламентирани с Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. През последните години нормативен акт се променя твърде често, което създава несигурност у инвеститорите при планиране на отделните дейности и ползването на заявените проектни количества.

 2. Плащането на дължимите суми се извършва в зависимост от категорията на ползвания ресурс, по заявени в проектната документация водни количества, т.е. заплаща се пълната стойност на разрешените водни обеми, независимо от действително отчетените с разходомерните устройства водни количества. Промяната на параметрите на ползване може да се извърши само чрез ново заявление по значително тромава процедура, а самата промяна на параметрите е в сила едва от датата на издаване на новото разрешително, а не от датата на подаване на заявлението за промяна.

 3. Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, определя цени само и единствено за ползване на свежи минерални води. В редица находища съществува техническа възможност за ползване на така наречените в проектантската практика „отработени минерални води”. Това са минерални води, добивани от конкретен водоизточник преминали през тръбопроводна мрежа или смесени със студени води по различни причини, които в много случаи в края на тръбопроводната мрежа се изхвърлят като ненужни, въпреки че са променили отчасти само температурния си потенциал. Такива води обикновенно се изливат на изходите на повечето оранжерии или като преливни води от редица напорни водоеми или охлаждащи резервоари към бани, а представляват интерес за ползване. За напълно рационално оползотворяване на ресурса от минерални води е възможно да се създаде правна възможност за използване и на такива води при минимални такси, без да се блокира ресурса на съответния първоизточник. Категоризирането и таксите на отработените води може да бъде различно за отработени води с понижен температурен потенциал без промяна на хидрохимичните качества и за отработени води с понижен температурен потенциал и с настъпила промяна на хидрохимичните качества вследствие смесването им с пресни води и/или по-други причини.

 4. Разрешителните за водовземане съдържат еднотипни задължения на ползвателя и не предполагат гъвкавост при специфични условия в различните находища на минерални води.

 5. В условията на разрешителните за водовземане се регламентира гратисен период от една година за изпълнение на задълженията на ползвателя да осигури изпълнението на водовземането, но в повечето случаи този период е недостатъчен за реализиране на инвестиционните намерения поради административни или други процедурни пречки. Тези обективни причини за забавяне не се отчитат от контролните органи при налагане на санкции или отнемане на разрешителни.

 6. Стопанисването на минералните води и съоръженията за водовземане се извършва от директора на съответната басейнова дирекция освен в случаите, когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмет на евентуална предоставена концесия за добив на минерални води. Липсата на инвестиции в ремонти и прекаптиране на съоръженията от страна на Басейновите дирекции лишава ползвателя в редица случаи от качествена услуга по доставяне и ползване на минералната вода, която той самия не може да извърши, тъй като не му е вменено като задължение със съответното разрешително за водовземане преоборудване и поддържане на ползваното съоръжение.

 7. Когато находището на минерална вода е предоставено за управление и ползване на община, минералната вода и предоставените съоръжения се стопанисват от кмета на общината. Това задължение е непосилно на голяма част от общините. Необходимо е законодателят да предвиди механизъм подобни задължения да бъдат вменени на евентуалния водоползвател.


4.3. Предимства на концесионния режим


 1. Концесионното правоотношение се отличава с дълготрайност и гарантира стабилност и планиране на инвестицията от страна на концесионера за дълъг период от време.

 2. Концесия за добив се предоставя чрез провеждане на открита процедура при условията и по реда на Закона за концесиите. Концесионерите се определят при конкурсни правила, в условията на равнопоставеност, публичност и конкурентност. Изборът на концесионер се определя при най-добри предложени финансови условия за държавата.

 3. Концесионните плащания се определят при конкурсни условия, като годишното концесионно възнаграждение за 1 куб. м. минерална вода не се променя, независимо от промяната в пазарните условия, като остава в рамките на първоначално договореното. Размерът на годишното концесионно плащане се определя на база реално ползваното количество минерална вода, но не по-малко от 80 на сто от предоставения ресурс.

 4. Водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води, същите се стопанисват от концесионера и за негова сметка, съгласно одобрена от министъра на околната среда и водите програма за стопанисване, опазване и мониторинг, което гарантира поддържане в добро състояние и в изправност тези съоръжения, за сметка на концесионера.


4.4. Недостатъци на концесионния режим


 1. Предоставянето на концесия за добив на минерални води се предвижда при изрично установени в ЗВ условия, когато водовземането е предназначено за: 1. бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода; 2. извличане на ценни вещества; 3. други цели, когато по реда на чл.47б при извършване на хидрогеоложки проучвания попътно е разкрита минерална вода. На практика, поради изключително стриктните условия на законодателството за бутилиране могат да се ползват само малка част от находища на минерални води със сравнително ограничен ресурс, които отговарят на определен качествен състав, подходящ за питейно-битови нужди. Не е известно да е реализирана концесия за извличане на ценни вещества на територията на Република България. Една от причините е липса на ясна дефиниция на понятието „извличане на ценни вещества”. Отдаването на концесия за други цели, когато при извършване на хидрогеоложки проучвания попътно е разкрита минерална вода, е хипотеза, която регламентира редките случаи, при които могат да бъдат издавани разрешителни за изграждане на сондажи разкриващи минерална вода.

 2. При концесионния режим предоставянето на права се осъществява по изключително тромава процедура, свързана с провеждането на т.нар. „подготвителни действия” по см. на ЗК и ППЗК, включително: изготвяне на концесионни анализи. Осъществяването на концесията е свързано със задълженията на концесионера за изграждане и поддържане със свои средства на инфраструктура и съоръжения за обществено ползване на свободните ресурси минерална вода, невключени в концесионния договор.

 3. Законодателят предвиди от едно находище да не бъде предоставяне повече от една концесия за бутилиране, с аргументите, че експлоатацията на едно находище от различни концесионери ще породи проблеми с потребителите и противоречи на чл. 8 от Директивата 80/777/ЕИО. Тези аргументи са противоречиви и недостатъчно мотивирани. Тази предпоставка създава условия за монопол на богатите фирми, занимаващи се с бутилиране без възможност за лоялна конкуренция.

 4. Един от съществените проблеми при концесионната процедура, е че един от основните критерии за оценка при избора на концесионер е размерът на концесионното възнаграждение. Реално тази ситуация ограничава възможността от навлизане на нови инвеститори на пазара. Приоритет при спечелване на открита състезателна процедура имат утвърдените търговци разполагащи с изградени мощности, пазари и клиенти, които могат да предложат и по-атрактивни условия. По този начин не е възможно да бъде изчислена финансовата полза за държавата без реални конкурентни предложения при предоставянето на допълнителен ресурс минерална вода на вече утвърдени търговци.

5. Препоръчителен план за действие


Честите законодателни промени, касаещи управлението на водите, налагат организирането на обучения, чрез които да се дават разяснения по тълкуването и прилагането на новоприетите разпоредби, свързани с ползването на минералните води. Необходимо е планиране и регулярно провеждане на научно-приложни конференции, семинари, изложения, обществени дискусии и обучения чрез специализирани курсове в областта на подземните води.

Краткосрочните, средносрочните и дългосрочни програми по реализация на националната стратегия при управление на водите трябва да са съобразени със следните приоритети: • опазване качеството и количеството на наличния минерален ресурс;

 • създаване на програми за финансиране разкриването на нови възможности за ползване на минерални води, разкриване на нови потенциални находища;

 • създаване на програми за финансиране на хидрогеоложки проучвания по проектиране на СОЗ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на стари сондажи и каптажи;

 • създаване на програми за финансиране каптирането на свободно изтичащи извори при потенциал за тяхното ползване;

 • създаване на програми за финансиране изграждането на нови съоръжения, дублиращи стари сондажи;

 • създаване на програми за финансиране ликвидирането на стари съоръжения смесващи води от различни хоризонти или такива, които не могат да се ползват поради технически причини (изградени са като проучвателни съоръжения и не са оборудвани за експлоатация);

 • създаване на програми за финансиране на подходящи условия за ползване на минерални води в находища с изчерпан ресурс, например: прекаптиране, изграждане на резервиращи съоръжения, помпени станции и т.н;

Доброто административно управление е предпоставка за подобряване на инвестиционния климат в сектора на минералните води. Друга важна предпоставка е осигуряване на публичност на наличните водни ресурси: необходимо е администрацията на МОСВ ежемесечно да предоставя на обществеността информация за реализираното ползване на минерални води на територията на Република България, както и за свободните водни количества по находища и водоизточници.

Създаването на условия за добро стопанисване и управление е свързано с осъществяване на образователни инициативи в областта на подземните води, насочени, както към специалистите в тази област, така и към потенциалните инвеститори (водоползватели). Не на последно място, необходимо е да се осигурят условия за стимулиране и на издателска дейност, включително: печатни издания, наръчници, инструкции, методики, научно-приложни списания, рекламни брошури, издаване на рекламни каталози и други издания, свързани с ползването на подземните води, които да допринесат за популяризиране на дейностите, свързани с управлението и ползването на подземни води и други.


6. Заключение


Към настоящия момент правната рамка е създала достатъчно добри условия за прилагане, както на разрешителния, така и на концесионния режим. Основният проблем при прилагането им е липсата на нови инвестиции в условията на икономическа криза, а не условията по реализирането им.

Концесионният режим има своето място при търговската реализация на минералната вода и трябва да се прилага за свободният ресурс от находища на минерални води изключителна държавна собственост, при които качественият състав на водата отговаря на изискванията за бутилиране на минерални води. Концесионирането на минералните води има своето място и предимства в случаите, в които преимуществено за страните значение има трайността на отношенията по повод ползването на концесионния обект. Концесионните договори гарантират правата и на двете страни, които са равнопоставени, за дълъг период от време и позволяват планиране, както на приходи за държавния бюджет, така и на приходи за инвеститора-концесионер.

Прилагането на разрешителния режим притежава редица предимства, които произтичат от по-широкия обхват на целите на водоползването, по отношение на които се прилага, по-опростените и съкратени във времето процедури по издаване на разрешителни за водовземане, включително в сравнение с времето, необходимо за провеждането на т.нар. „подготвителни действия”, по см. на ЗК и ППЗК. Ето защо предвижданията са този правен институт да се развива, а взаимодействието между свързаните с концесионната процедура субекти следва да се усъвършенства, с цел гарантиране на ефективно и по-целесъобразно управление на минералните води, което да бъде издигнато като национален приоритет.
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Water -> IVodi -> NSURVS
NSURVS -> Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
NSURVS -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
Water -> Bic: bnbgbgsd
NSURVS -> Приложение 2 Анализ на водностопанската инфраструктура
NSURVS -> Приложение 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
NSURVS -> Приложение 4 Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница