Приложение №9 за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбинаДата24.10.2018
Размер99.91 Kb.
#96881

Образец 2091

Приложение № 9

за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина
(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001)


Име (собствено име, презиме и фамилно име на декларатора)
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП


Година

2007
Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа
Част І – Информация за притежаваните акции и дялови участия в дружества

Вид

Държава

Брой

Дата и година на придобиване

(ддммгггг)Цена на придобиване

В съответната валута

В лева

1

2

3

4

5

6

Акции

1

3

4

5

Дялове

1

2

3

4

5


Част ІІ – Информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина

Държава

Адрес


Вид


Дата и година на придобиване

(ддммгггг)Място на стопанска дейностОпределена базаНедвижимо имущество

1


2


3


4


5
Дата

ден

месец

година

Подпис на

декларатора

Подпис на

упълномощеното лице/ законният представител


За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


УКАЗАНИЯ:


Приложение № 9 (образец 2091) се попълва от местни физически лица, които през 2007 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

В част І, информацията за притежаваните акции и дялови участия в дружества се посочва за всяка държава поотделно. В колони 5 и 6 се вписва цената на придобиване в съответната чужда валута и в лева – по курса на БНБ към датата на придобиване на акциите и дяловите участия.

В част ІІ, информацията за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина се посочва за всяка държава поотделно.
Място на стопанска дейност е:

а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод;

работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект;

строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;

в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.


Определена база е:

а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.
Каталог: docs-polezno -> dokumenti-i-formulqri
dokumenti-i-formulqri -> Образец 1040 по чл. 252 от зкпо за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
dokumenti-i-formulqri -> Приложение 3 към т. 3 До директора на дирекция “социално подпомагане”
dokumenti-i-formulqri -> Образец 1061 по чл. 259, ал. 1 от зкпо за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби
docs-polezno -> Пк 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
docs-polezno -> Дирекция “оуи” гр. Копие: тд на нап
dokumenti-i-formulqri -> Образец 1055 по чл. 246 от зкпо
dokumenti-i-formulqri -> Вх. № на тд на нап


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница