Приложение към заповед № рд 09-87/09. 02. 2010 г. Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”страница1/3
Дата25.07.2016
Размер409.63 Kb.
#6041
  1   2   3


Приложение към заповед № РД 09-87/09.02.2010 г.

Методика за намаляване и отказване на агроекологичните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобрява, намалява или отказва изплащането на агроекологични плащания, след извършване на административни проверки и проверки на място за изпълнението на изискванията на агроекологичните дейности, съгласно утвърдените правила в настоящата методика.
Цел: Да се дефинират правилата, по които ще бъдат намалявани или отказвани агроекологичните плащания на земеделските стопани (ЗС), кандидатстващи за финансова помощ по реда на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 17 април 2009 г.).
Методиката се изготвя на основание чл. 16 от Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

 1. Общи условия

Кандидатите, подали „Заявление за подпомагане”, подлежат на проверки от страна на ДФЗ-РА за допустимостта на парцели, животни и пчелни семейства, които могат да бъдат одобрени за участие по мярка „Агроекологични плащания”.

„Заявлението за подпомагане” се одобрява с допустимите за подпомагане парцели, животни и пчелни семейства, които се считат за декларирани от ЗС. За одобрените за участие парцели, животни или пчелни семейства ЗС поема задължение да изпълнява одобрената дейност или съответните агроекологични дейности от направлението, когато е допустимо да бъде извършена промяна на агроекологичната дейност, съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредба № 11 за период от пет последователни години. Парцели, животни и пчелни семейства, които не са одобрени за участие, не се считат за декларирани в „Заявлението за плащане” и се изключват от подпомагане, без ЗС да търпи санкции за тях. Когато е подадено заявление за подпомагане, парцелите и животните които не следва да бъдат одобрявани, се считат за декларирани.

Площите на земеделските парцели, които надвишават размера на площта, одобрена за подпомагане през първите три години и са заявени за подпомагане, се считат за неизбираеми за подпомагане като за тях на земеделския стопанин не се налагат допълнителни санкции.

Когато ЗС увеличава размера на одобрените площи до 2 ха или с до 20% от площта на одобрените парцели през първите три години, добавените площи не подлежат на допълнително одобрение.

Когато ЗС декларира по-малък брой животни от направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” от одобрените му през първата година и не е предоставил в ДФЗ-РА документи , съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 11, не получава подпомагане за съответната година. Ако за втора поредна година ЗС декларира по-малък брой от одобрените му през първата година, то ЗС следва да върне получените до момента агроекологични плащания.

РА не отпуска финансова помощ по мярката, когато земеделският стопанин подаде „Заявление за плащане”, в което не са декларирани същите агроекологични дейности за одобрените парцели, а в случаите по чл. 8, ал. 1 от Наредба №11 - дейности от същото направление. Разплащателната агенция не извършва плащане и когато бъде установено, че земеделският стопанин не е заявил парцели едни и същи с одобрените, с които е бил регистриран за участие в годината на одобрение или установената площ от предходна кампания.

Когато ЗС има одобрени парцели през годината на поемане на агроекологичния ангажимент, които една от следващите години са декларирани като един или няколко, които изцяло припокриват одобрените и заявената площ е равна на площта на одобрените парцели, РА отчита тези парцели като едни и същи и ЗС продължава изпълнението на ангажимента си върху новите парцели.

Във всички случай, в които бъде установено, че земеделският стопанин е прекратил извършването на агроекологични дейности, за които има поет агроекологичен ангажимент, с които е бил регистриран за участие в мярката през втората и третата година и/или във втора последователна година не е подал „Заявление за плащане”, се прекратява участието му в мярката и ЗС възстановява получените до момента агроекологични плащания.

Когато ЗС декларира пчелни семейства, за които се установи, че не са регистрирани в пчелин негова собственост, тези пчелни семейства не могат да бъдат одобрени за подпомагане. Пчелните семейства, които не са собственост на ЗС не се считат за избираеми за подпомагане и за тях не се изплаща финансова помощ.

Когато ЗС не заяви в заявлението за подпомагане поне 10 ЖЕ по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”, то той не може да бъде одобрен за подпомагане по това направление.

Одобрените за подпомагане парцели и животни по Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) са недопустими за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” и се считат за наддекларирани.
II. Видове и натрупване при налагане на санкции и намаления

РА налага санкции и намаления за: • наддеклариране на площи и животни;

 • санкции за Закъснение при подаване и изменения (закъсняло подаване и/или редакция на парцели и животни),

 • неизпълнение на базовите изисквания по съответното направление от мярката,

 • намаления на финансовата помощ за неспазване на изискванията по управление,

 • намаления за неспазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС)

 • намаления на помощта при неспазване на правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита.

Когато нарушението е резултат от нередности вследствие на умишлени действия, се прилагат разпоредбите на европейското законодателство.

При натрупване на санкции и намаленията, първо се прилагат тези за закъснение в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 – Земеделие, том 56), след това тези, в съответствие с членове 16 и 17 от Регламент (EС) № 1975/2006 на Комисия за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 03 – Земеделие, том 80), след това тези, в съответствие с член 18, и накрая тези, в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.
1. Закъснение при подаване и изменения на „Заявление за подпомагане” и „Заявление за плащане”1

1.1. Ново подаване на „Общо заявление за плащания на площ”

Когато ЗС подава „Общо заявление за плащания на площ” със заявени парцели и/или животни и/или пчелни семейства за агроекологични дейности в периода от 15 май до 9 юни, т.е. е налице закъсняло подаване на цяло заявление, агроекологичните му плащания се намаляват с 1% за всеки работен ден закъснение върху общия размер на калкулираната помощ на база установената действителна площ. Възможността да се подава заявление след крайния срок е ограничена до 25 календарни дни.

Изчислението на този вид редукции става по следния начин – одобрената за участие площ и/или животни и/или пчелни семейства в действителния им размер се умножава по сумата за съответния код, която дава първоначалната сума (Х). След това се определя процентът/ коефициентът на редукция, който е равен на броя на работните дни закъснение (У) в подаването на заявлението. Сумата, която трябва да се извади при финалната калкулация се изчислява Х*У/100.

Пример: Срок – 15 май, заявлението е подадено на 31 май, което прави 10 работни дни закъснение (Y = 10). Одобрени за участие са 100 ха земя по ВПС 1 – 97 евро на хектар. Площта от 100 ха умножена по сумата, определена за хектар прави 9700 евро субсидия (X = 9700). Санкцията ще бъде 9700*10/100 = 970 евро.

1.2. Подаване на изменения към „Общото заявление за плащания на площ” (вкл. подаване на документи) – ако е направено до 31 май включително, няма наказания.

1.3. Закъсняло подаване на изменения към „Заявлението за подпомагане” (вкл. подаване на документи) след 31 мaй на въпросната календарна година = 1 % редукция за всеки работен ден закъснение. Редукцията се налага върху сумата, свързана с действителното използване на съответните земеделски парцели.

Крайният срок за внасяне на измененията съвпада с крайния срок за подаване на заявления. Принципът на изчисление е същият като при закъснение в подаването на заявления, с разликата, че редукцията се отнася само до засегнатите от промените земеделски парцели.Пример 1: Подадено е заявление за 200 ха като срокът за това е спазен. На 1 юни, с един работен ден закъснение, заявлението се изменя с добавяне на още 100 ха допълнително и общата одобрена за участие площ става 300 ха. Това означава 1% редукция върху новите 100 ха и при 97 евро на ха е равна на 100*97 *1/100= 97 евро. Санкцията ще бъде в размер на 97 евро.


 1. Наддеклариране на площи, животни или пчелни семейства, одобрени за участие по мярка „Агроекологични плащания”


2.1 За дейности, базирани на единица площ2 (без „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”

Когато в резултат от административните проверки или на проверка на място от страна на ДФЗ-РА се установи разлика (Z) между одобрените площи (X), и установената площ (Y - площ, за която са спазени всички изисквания по отношение на площта допустима за подпомагане), процентът на наддеклариране се изчислява по формулата (Z/Y)*100. Финансовата помощ се калкулира за площта, която е годна за изчисление след изваждане на наддекларираната площ, в зависимост от получения процент, както и след изваждане на неизбираемите за подпомагане площи на одобрените земеделски парцели.При наддеклариране, ЗС получава финансова помощ в зависимост от следните граници на изчисления процент на наддеклариране:

 • До 3 % - не се налагат санкции, но ЗС се подпомага за размера на установената площ.

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след извършените проверки, установената за подпомагане площ е в размер на 98 ха, то ще се получи разлика 100 – 98 = 2 ха. Разликата изчислена в % към установената площ ще бъде: 2 ха* 100/ 98ха = 2,04 %. В този случай, за изчисления на помощта ще се ползва цялата установена площ, намалена с неизбираемите за подпомагане площи на парцели. ЗС ще получи финансова помощ в размер на 98*97 евро= 9506 евро, ако всички парцели са избираеми, т.е са спазени базовите изисквания, за всеки парцел е покрит минималния размер и когато е необходимо са предоставени документи за правното основание за ползване, в сроковете съгласно чл. 21 от Наредба № 11. • Повече от 3 %, но не повече от 30 % от установената за подпомагане площ, сумата, която следва да бъде изплатена за съответната година, следва да бъде намалена с двойния размер на установената разлика и неизбираемите за подпомагане площи на земеделските парцели, ако има такива.


Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след проверки, установената за подпомагане площ е в размер на 94 ха, то ще се получи разлика 100 – 94 = 6 ха. Разликата, изчислена в % към установената площ ще бъде: 6 ха* 100/ 94ха = 6,38 %. В този случай, за изчисления на помощта ще се ползва установената площ, намалена с двойния размер на установената разлика и неизбираемите за подпомагане площи на парцели ЗС ще получи финансова помощ в размер на (94 – 2*6)* 97 евро= 7954 евро.


 • Повече от 30 %, но не повече от 50% от установената площ - за текущата година не се предоставят агроекологични плащания.

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след проверки, установената за подпомагане площ е в размер на 71 ха, то ще се получи разлика 100 – 71 = 29 ха. Разликата изчислена в % към установената площ ще бъде: 29 ха* 100/ 71ха = 40,85%. В този случай ЗС няма да получи финансова помощ за текущата година.


 • Повече от 50 % - ЗС следва да бъде изключен от възможността да получава помощ, до сума равняваща се на сумата, отговаряща на разликата между одобрената и установената площ. Тази сума следва да бъде удържана от плащанията, които ЗС има право да получава за период от три календарни години, след календарната година, в която е било открито несъответствието. Размерът, който се получава, се компенсира от помощите съгласно някоя от мерките за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 или Регламент (ЕО) № 1782/2003, които ЗС има право да получи в контекста на подадените от него заявления в продължение на три календарни години след календарната година, когато е установена разликата. Когато размерът не може да се компенсира изцяло от тези плащания, частта която остава непокрита, се анулира.

Пример: Ако одобрената за участие площ е 100 ха с дейност ВПС 1 (97 евро/ха), а след проверки, установената за подпомагане площ е в размер на 41 ха, то ще се получи разлика 100 – 41 = 59 ха. Разликата изчислена в % към установената площ ще бъде: 59 ха* 100/ 41ха = 143,90% .В този случай ЗС няма да получи финансова помощ за текущата година. През следващите 3 години, на ЗС следва да му бъдат удържана сума в размер на 59*97=5723 евро от подаваните заявления за подпомагане в РА.


   1. За дейности от направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”

Санкциите за тези дейности (АП49 и АП50) се калкулират на база заявените животински единици (ЖЕ), като площта, за която ще бъдат извършвани изчисленията на финансовата помощ се приравни към ЖЕ по правилото 1ЖЕ = 1ха. Санкциите и намаленията също се изчисляват на база на ЖЕ, за съответстващата на правилото площ.

            В случай на наддеклариране на ЖЕ, те се приравняват към площта идентифицирана в заявлението за подпомагане с кодове АП49 и АП50 на територията на парка и изчисленията се извършват на база ЖЕ.

            Когато наддекларирането на приравнените към ЖЕ площи, съответстващи на установените ЖЕ е над 20% до 50 % на ЗС не се изплаща финансова помощ за текущата година.

            Когато наддекларирането на приравнените към ЖЕ площи, съответстващи на установените ЖЕ е над 50 % на ЗС се налагат санкция за бъдещ период на база на сумата за разликата между декларираните ЖЕ и установените ЖЕ.

В случаите, когато земеделският стопанин не е извеждал на паша животните си на територията на двата пилотни Национални парка, санкцията за наддеклариране също следва да се калкулира на база животинските единици, съответстващи на заявения брой животни, така че да е спазено правилото 1ЖЕ = 1 ха, независимо от декларираната площ, съгласно декларирания брой животни в разрешителното за паша и размера на ЖЕ трансформирани в единица площ при спазване на горното правило. Санкцията не може да надвишава стойността на исканата сума.


При проверки на място от страна на Техническия инспекторат, за площите, заявени по това направление се взема предвид размера на площта съгласно Разрешителното за паша.


  1. Санкции за отглежданите пчелни семейства по направление „Биологично пчеларство”

ЗС получава плащане след извършване на проверки от страна на РА и Контролиращото лице, с което има сключен договор. ЗС не може да получи финансова помощ за по-голям от декларирания брой пчелни семейства. Размерът на исканата сума се намалява на база на резултатите от извършените проверки. За изчисление на плащането се приема по-малкият брой на проверените пчелни семейства, за които Контролиращото лице е подало информация за извършена проверка за спазване правилата на биологично производство или установения брой пчелни семейства. ЗС се санкционира с размера на помощта за тези пчелни семейства, които не са регистрирани в негов собствен пчелин, не са установени при проверка на място и не са вписани във ветеринарномедицинския дневник или при извършване на проверка от страна на Контролиращото лице, когато пчелните семейства са поне 20 бр. Когато РА не получи информация, че на ЗС е била извършвана проверка от страна на Контролиращите лица на декларираните пчелни семейства, РА не изплаща финансова помощ за текущата година. При повторна липса на подобна информация ЗС връща получената до момента сума и се изключва от мярката.

Когато при проверка на място се установят по-малък брой пчелни семейства, ЗС получава подпомагане за наличния брой (стига да не са под минимума от 20 броя), без да се считат за наддеклариране.

Разплащателната агенция отказва финансова помощ, когато бъде установено, че регистрирания за участие в мярката земеделският стопанин не е декларирал поне 20 броя пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин през текущата година. В тези два случая, земеделския стопанин се изключва от участие в мярката и следва да възстанови получените до момента финансови средства, когато и през следващата година не заяви и изпълни посочените изисквания.


2.3. Наддеклариране на животни
ДФЗ-РА не извършва плащане за повече животни от одобрените за участие на кандидата през годината на одобрение за участие с това направление и повече от декларираните през останалите години от поетия агроекологичен ангажимент. Когато бъдат установени по-малко на брой животни, ЗС получава финансова помощ само за годните за подпомагане, в зависимост от процента на наддеклариране на животните. Плащанията за свине, овце, кози и коне се намаляват или отказват по системата за намаления на плащанията за едрия рогат добитък (ЕРД).
Процентът на наддеклариране при животни се изчислява като броя на животните с нередности, се разделят на броя на установените животни. Изчисленията стават по следната формула (Х/У)*100, където Х е броят на животните с открити нередности, У – броят на установените животни. С този процент се използва за да бъдат изчислени годните за подпомагане ЖЕ за извършваната агроекологична дейност.

Когато в резултат от административните проверки или от проверка на място от страна на ДФЗ-РА се установи, че разликата между одобрените (или декларирани) животни и установените животни е:
Пример: Одобрени за участие са 200 животни (200 ЖЕ ) от ЕРД с предвидени плащания в размер на 200 евро на ЖЕ. След проверки са установени за подпомагане 197 бр. животни (197 ЖЕ). Съгласно описаната формула 3/197*100 = 1,52 %. ЗС следва да получи финансова помощ в размер на 197*200 - (197*200* 1,52/100)=38 801,12 евро.


 • Над 3 бр. животни, но до 10% наддеклариране – се налагат санкции върху цялата сума с процента, изчислен по описаната по-горе формула.

Пример: Одобрени за участие са 200 животни (200 ЖЕ ) от ЕРД с предвидени плащания в размер на 200 евро на ЖЕ. След проверки се установяват 195 животни. Съгласно описаната формула 5/195*100 = 2,56 %. ЗС следва да получи финансова помощ в размер на 195*200 - (195*200* 2,56/100)=38 000,6 евро.


 • Над 3 бр. животни и между 10 % и 20 % - се налагат санкции върху цялата сума с двойния размер на процента, изчислен по описаната формула.

Пример: Одобрени за участие са 200 животни (200 ЖЕ ) от ЕРД с предвидени плащания в размер на 200 евро на ЖЕ. След проверки се установяват 175 животни. Съгласно описаната формула 25/175*100 = 14,3 % и ЗС следва да получи финансова помощ в размер на 175*200 - (175*200* 2*14,3/100) = 24 990 евро.


 • Над 3 бр. животни и над 20 % - помощта, на която ЗС би имал право, бива отказана по това направление за текущата година

Пример: Одобрени за участие са 200 животни (200 ЖЕ ) от ЕРД с предвидени плащания в размер на 200 евро на ЖЕ. След проверки се установяват за подпомагане 164 животни. Съгласно описаната формула: 36/164*100 = 21,95 %. В този случай на ЗС следва да се откаже помощта за текущата година.

  • Над 3 бр. животни и над 50 % - ЗС се изключва от получаване на агроекологични плащания. РА налага санкция за бъдещ период до сума, отговаряща на разликата между броя на одобрените (или декларирани) за участие животни и броя на установените животни ( в ЖЕ). Изчислената сума се удържа от плащания на помощи от някоя от мерките за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, които съответният ЗС има право да получи в контекста на подадените от него заявления в продължение на три календарни години след календарната година, когато е установена разликата. Когато размерът не може да се компенсира изцяло от тези плащания, частта която остава непокрита, се анулира.

Пример: Одобрени за участие са 200 животни (200 ЖЕ ) от ЕРД с предвидени плащания в размер на 200 евро на ЖЕ. След проверки се установяват 123 животни за подпомагане. Съгласно описаната формула: 77/123*100 = 62,60 %. На ЗС се налага санкция за сумата получена от разликата между одобрените за участие 200 ЖЕ и установените 123 ЖЕ, т.е на ЗС ще бъдат удържани 77*200 = 15400 евро.

3. Отказване на финансовата помощ и прекратяване на агроекологичен ангажимент.

Разплащателната агенция отказва финансова помощ, когато бъде установено, че регистрирания за участие в мярката земеделският стопанин не е декларирал в подаденото си заявление едни и същите земеделски парцели с одобрените за участие парцели и агроекологични дейности или дейности от същото направление, когато е допустимо подпомаганите дейности да бъдат променяни през петгодишния ангажимент. В този случай ЗС се изключва от участие в мярката и трябва да възстанови получените до момента финансови средства.

ЗС не получава финансова помощ за текущата година в случаите предвидени в чл.17 ал.2 от Наредба № 11.

4. Санкции при неспазване на базовите изисквания за съответните направления на мярка „Агроекологични плащания”

РА може да намали годните за подпомагане площи и съответната финансовата помощ с размера на помощта за неизбираемите за подпомагане площи на земеделските парцели. Неизбираеми за подпомагане са парцели, за които ЗС не е изпълнил поне едно от предвидените базови изисквания, не е представил при поискване документи, доказващи правното му основание за ползване на земята за сроковете по чл.21 от Наредба № 11, както и парцелите заявени по направление „Биологично растениевъдство”, за които съответното Контролиращо лице не е представило резултат за извършена проверка на място. В последния случай, РА налага санкция за цялото БЗС. Площта на тези парцели не се счита за наддекларирана, а се счита като площ, за която ЗС не е спазил някои от ангажиментите, свързани с предоставянето на помощта, различни от тези, които засягат декларирания размер на площите.

Когато при проверките на място се установи, че кадастралните граници (скиците към документите за доказване на правното основание за ползване на земята) и заявените парцели от ЗС се разминават с не-повече или равно на 20%, се счита, че ЗС е изпълнил изискването за наличие на документ, доказващ правното основание за ползване на земята. Ако разминаването е с повече от 20% целият заявен парцел се счита за неизбираем за подпомагане и не подлежи на плащане, т.е. не се включва в годната за калкулиране площ без да се налага санкция за наддеклариране.


Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница