Приложение VII формат на план за действие при авариистраница1/5
Дата22.09.2017
Размер0.56 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5
ПРИЛОЖЕНИЕ VII ФОРМАТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ;Утвърден:

…………………………..

(подпис и печат)
(инж. Васил Боранов - Управител „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра)Съгласуван и одобрен

…………………………..(подпис и печат)
(Стоян Бонев - Председател на Асоциация по ВиК- Силистра)


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ

на

Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра


Дата:……………

гр. Силистра
СЪДЪРЖАНИЕ


1.

Цел

Стр. 3/39

2.

Приложно поле

Стр. 3/39

3.

Термини

Стр. 9/39

4.

Анализ и оценка на възможните причини за възникване на авария и нейните последици

Стр. 10/39

5.

Мерки за предотвратяване възникването на аварии и за ограничаване и ликвидиране на последиците от тях и мерки за защита на персонала

Стр. 13/39

6.

Разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на плана

Стр. 16/39

7.

Средства и ресурси, необходими за изпълнение на плана

Стр. 20/39

8.

Охрана на ВиК системите и съоръженията и действия при терористичен акт

Стр. 21/39

9.

Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие

Стр. 22/39

10.

Системи за оповестяване и резервираност на електрозахранването и на средствата за комуникация

Стр. 22/39

11.

Действия и процедури при аварии

Стр. 23/39

12.

Документиране на авариите

Стр. 28/39

13.

Общи разпоредби

Стр. 29/39

ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. Приложение 1: Списък с контакти;

 2. Приложение 2: Авариен лист;

 3. Приложение 3: Последващ доклад;

 4. Приложение 4: Списък на запознатите с плана лица

 5. Приложение 5: Регистър на актуализациите на плана

 6. Приложение 6: Планове в действие

 7. Приложение 7: Състав на аварийни екипи

Стр. 31/39
 1. ЦЕЛ

Настоящият план съдържа мерки и процедури в случай на възникване на авария, която засяга или може да засегне в значителна степен качеството и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги („ВиК услуги“) от страна на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра - ВиК оператор („Операторът“) на територията на област Силистра.Основни приоритети на Оператора са непрекъснатото и качественото предоставяне на ВиК услуги, съхраняване на активите, собственост или предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на Оператора, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите, гарантиране на здравето на потребителите на ВиК услугите и населението като цяло, както и опазване на околната среда.
По- конкретно, настоящият план има следните цели:

 • Предприемане на ефективни и своевременни мерки за предотвратяване възникването на аварии;

 • Предприемане на мерки, насочени към осигуряване на непрекъснатото и качествено предоставяне на ВиК услуги от Оператора;

 • В случай на възникване на авария, предприемане на мерки за незабавното й отстраняване и минимизиране на нейните последици;

 • Предприемане на ефикасни последващи мерки след отстраняването на възникнала авария за възстановяване на качественото и непрекъснато предоставяне на ВиК услуги в най- кратки срокове, както и за предотвратяване възникването на бъдещи сходни аварии;

 • Предприемане на мерки за защита на персонала на Оператора и опазване на неговото здраве и безопасност, както и защита на потребителите на ВиК услугите и населението като цяло;

 • Минимизиране на въздействието на аварията върху активите (собственост или предоставени за стопанисване, поддържане и експлоатация на Оператора), както и върху околната среда;

 • Осигуряване на контакти и сътрудничество с компетентните органи и институции като, но не само аварийни служби, местни власти, както и с всички други засегнати лица с цел овладяване на аварията, предотвратяване на нейното разрастване, както и ограничаване в максимална степен на нейните последици и въздействието й върху предоставяните от Оператора ВиК услуги;

 • Осигуряване документирането на авариите и извършване на последваща оценка на същите с цел предотвратяване на евентуални и/или бъдещи аварии. 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

  1. Настоящият план намира приложение по отношения на авариите, които могат да възникнат във водностопанските системи и съоръжения при предоставяне на ВиК услугите от страна на Оператора. Планът е изготвен в съответствие с изискванията на действащото законодателство и представлява Приложение VІІ от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, сключен между Асоциация по ВиК с обособена територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – гр. Силистра (по- долу „АВиК“) на …………….. г. по смисъла на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите (по- долу „Договорът“). Този план е съгласуван и одобрен от АВиК съгласно чл. 13.1.(в) изр. последно от Договора.

  2. Настоящият план има задължителна сила по отношение на Оператора. Същият може да предприема и прилага и допълнителни процедури/ планове в случай на възникване на авария, както и да разработва отделни планове за действие при аварии/ аварийни планове за отделни водностопански системи и съоръжения, при условие че тези процедури и/или планове не противоречат на настоящия план. Операторът се задължава да уведоми АВиК за наличието на допълнителни процедури/ планове при аварии, както и да ги изпрати на АВиК за съгласуване и одобрение. Допълнителните планове за отделните водностопански системи и съоръжения следва да предвиждат, включително, но не само конкретните мерки и тяхната последователност по отстраняване на авариите и минимизиране на техните последици, разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на тези мерки съобразно особеностите и спецификите на конкретното/ната водностопанска/о система/ съоръжение. Списък на допълнителните процедури и планове, разработени от Оператора, се съдържа в Приложение 6 „Планове в действие“ към настоящия план.

  3. С оглед изпълнение на изискванията на действащото законодателство за осигуряване на пожарна безопасност и предприемане на мерки при възникване на аварии поради възпламеняване на пожар, Операторът следва да изготви допълнително всякакви вътрешни актове, осигуряващи пожарната безопасност по смисъла на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, в това число и План за действие на личния състав при гасене на пожари (Приложение 1 от тази наредба), План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите и План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от тази наредба.

С оглед изпълнение на изискванията на действащото законодателство за осигуряване на безопасността на труда при работа с хлор и предприемане на мерки при възникване на аварии, свързани с работата с хлор, Операторът следва да изготви допълнително всякакви вътрешни актове, които се изискват съгласно Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор, в това число и План за ликвидиране на аварии при производството, съхранението и употребата на хлор по смисъла на чл. 362 от тази наредба. В допълнение, във връзка с дейностите, извършвани с други химични вещества във водностопанските системи и съоръжения, Операторът следва да изготви също така и инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с химични вещества и препарати за дезинфекция съгласно Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 от Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, както и на всякакви други вътрешни актове, които се изискват от действащото законодателство.

  1. Настоящият план се прилага по отношение на водностопанските системи и съоръжения на следната обслужвана територия:

 • «област Силистра».

Силистренска област е разположена в североизточната част на Р. България. На север граничи с Р. Румъния, на запад с Русенска и Разградска, на юг с Шуменска , а на изток с Добричка област. В областа ни има 7 бр. общини с население 134 093 жители живущи в 5 града и 113 села.

На територията на Силистренска област “В и К” стопанисва и експлоатира: водопроводна мрежа с дължина 1 665 км. Външните водопроводи са около 631 км, а вътрешна водопроводна мрежа – 1034 км. Водата до потребителите се доставя чрез изградените 43389 сградни водопроводни отклонения (СВО).

За нормалната експлоатация на ВС Силистра има изградени 154 водоема (черпателни, напорни, преходни и кула-водоеми), от които 99 са включени към водоснабдителна система Силистра.

Територията на Силистренска област е разделена на 7 експлоатационни райони на Дружеството, обхващащи населените места които обслужват: 1. експлоатационен район Силистра - обхваща населените места от община Силистра

 2. експлоатационен район Кайнарджа- обхваща населените места от община Кайнарджа

 3. експлоатационен район Алфатар - обхваща населените места от община Алфатар

 4. експлоатационен район Дулово - обхваща населените места от община Дулово /

 5. експлоатационен район Тутракан - обхваща населените места от община Тутракан

 6. експлоатационен район Главиница - обхваща населените места от община Главиница

 7. експлоатационен район Ситово - обхваща населените места от община Ситово
  1. Настоящият план се прилага по отношение на следните водностопански системи и съоръжения:

Три от водоснабдителните системи в които са включени и всички селища с население над 2000 жители ползват за водоизточници кладенци тип „Раней”, изградени в терасата на р. Дунав. Това са:

 • Водоснабдителна система „Силистра” – обхваща 20 селища от общините Силистра, Дулово и Алфатар.

 • Водоснабдителна система „Попина” – обхваща 5 селища от общините Ситово, Главиница и Силистра

 • Водоснабдителна система „Тутракан” – обхваща 9 селища от община Тутракан

Част от селищата /68/ в зависимост от местоположението и капацитетите на водоизточниците са обособени в групи, което обуславя функционирането на 24 по-малки водоснабдителни системи на териториите на седемте общини.

Останалите 15 селища се водоснабдяват самостоятелно от собствени водоизточници – това са селата: Брадвари и Сребърна /община Силистра/; Окорш, Правда и Вокил /община Дулово/; Поляна /община Ситово/; Сяново, Бреница, Пожарево и Преславци /община Тутракан/; Сокол и Подлес /община Главиница/; Войново, Давидово и Краново /община Кайнарджа/.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница