Приложение XXX географски означения приложение XXX aстраница1/25
Дата13.09.2016
Размер3.93 Mb.
#9142
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
ПРИЛОЖЕНИЕ XXX
ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ


________________

ПРИЛОЖЕНИЕ XXX A
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 297, ПАРАГРАФИ 1 И 2

ЧАСТ А
Нормативни актове съгласно член 297, параграф 1


Закон за закрила на географските означения, указания за произход и храни с традиционно специфичен характер, № 66 XVI от 27.3.2008 г. и разпоредбите за неговото прилагане по отношение на процедурата за вписване, разглеждане и регистрация на географски означения и храни с традиционно специфичен характер в Република Молдова.

ЧАСТ Б
Нормативни актове съгласно член 297, параграф 2


1. Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
2. Част II, Дял II, Глава I, Раздел 1a от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) и разпоредбите за неговото прилагане

3. Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета


4. Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

ЧАСТ В
Елементи за регистрация и контрол на географски означения

съгласно член 297, параграфи 1 и 2
1. Регистър на географските означения, защитени в съответната територия.
2. Административна процедура, с която се удостоверява, че географските означения обозначават дадена стока като произхождаща от територия, регион или местност на една или повече държави, когато дадено качество, известност или друга характеристика на стоката по същество се дължи на географския ѝ произход.
3. Изискване регистрираното наименование да съответства на конкретен продукт или продукти, за който/които съществува продуктова спецификация, която може да бъде изменена само чрез съответна административна процедура.

4. Разпоредби за контрол на производството.


5. Процедура за възражение, позволяваща да се вземат предвид законните интереси на по-ранни ползватели на наименованията, независимо дали наименованията са защитени като форма на интелектуална собственост или не.
6. Правило, според което защитените наименования не могат да придобиват родов характер.
7. Разпоредби относно регистрацията, които могат да включват отказ на регистрация, на означения, които са омонимни или частично омонимни с регистрирани означения, на означения, обичайно използвани в обикновения език като обичайни наименования на стоки, и на означения, включващи наименования на сортове растения или породи животни. В тези разпоредби се вземат предвид законните интереси на всички заинтересовани лица.

________________ПРИЛОЖЕНИЕ XXX Б
КРИТЕРИИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ

ЗА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 297, ПАРАГРАФИ 3 И 4

1. Списък на наименование(я) със съответната транскрипция с латински букви, когато е приложимо.


2. Информация за класа продукти.
3. Покана до всяка държава членка (в случая на ЕС) или трета държава, или до всички физически или юридически лица със законен интерес, установени или пребиваващи в държава членка — в случая на ЕС, в Република Молдова или в трета държава, да изпратят възражения срещу такава защита, като подадат надлежно обоснована декларация.
4. Декларациите за възражение трябва да бъдат получени от Европейската комисия или от правителството на Република Молдова в срок от 2 месеца от датата на публикацията на известието.

5. Декларациите за възражение се приемат единствено ако са получени в определения в точка 4 срок и ако показват, че предложеното за защита наименование:

– би засегнало наименование на сорт растения, включително на сорт винено грозде, или на порода животни, вследствие на което има вероятност потребителят да бъде въведен в заблуждение относно истинския произход на продукта;

– би засегнало омонимно наименование и би въвело потребителя в заблуждение, че продуктите произхождат от друга територия;

– предвид репутацията и известността на дадена търговска марка, както и продължителността на нейното използване, може да въведе в заблуждение потребителя по отношение на действителната идентичност на продукта;

– би застрашило съществуването на изцяло или отчасти идентично наименование или търговска марка или съществуването на продукти, които са били законно на пазара за период от поне пет години, предшестващ датата на публикацията на известието;

– би засегнало наименование, за което се приема, че има родов характер.
6. Критериите, посочени в точка 5, се оценяват по отношение на територията на ЕС, която в случай на права върху интелектуална собственост представлява единствено територията или териториите, където посочените права са защитени, или на територията на Република Молдова.

________________ПРИЛОЖЕНИЕ XXX В
ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 297, ПАРАГРАФИ 3 И 4

Селскостопански продукти и храни, различни от вина,

спиртни напитки и ароматизирани вина от ЕС,

които подлежат на закрила в Република Молдова
Държава членка

Наименование, което подлежи на закрила

Вид продукт

Еквивалентно наименование на латиница:

AT

Gailtaler Speck

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
AT

Tiroler Speck

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
AT

Gailtaler Almkäse

Сирена
AT

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

Сирена
AT

Tiroler Bergkäse

Сирена
AT

Tiroler Graukäse

Сирена
AT

Vorarlberger Alpkäse

Сирена
AT

Vorarlberger Bergkäse

Сирена
AT

Steirisches Kübiskernöl

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)
AT

Marchfeldspargel

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
AT

Steirischer Kren

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
AT

Wachauer Marille

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
AT

Waldviertler Graumohn

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
BE

Jambon d'Ardenne

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
BE

Fromage de Herve

Сирена
BE

Beurre d'Ardenne

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)
BE

Brussels grondwitloof

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
BE

Vlaams   Brabantse Tafeldruif

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
BE

Pâté gaumais

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)
BE

Geraardsbergse Mattentaart

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
BE

Gentse azalea

Цветя и декоративни растения
CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти

Loukoumi Geroskipou

CZ

Nošovické kysané zelí

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
CZ

Všestarská cibule

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
CZ

Pohořelický kapr

Прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти, получени от тях
CZ

Třeboňský kapr

Прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти, получени от тях
CZ

Český kmín

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)
CZ

Chamomilla bohemica

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)
CZ

Žatecký chmel

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)
CZ

Brněnské pivo; Starobrněnské pivo

Бири
CZ

Březnický ležák

Бири
CZ

Budìjovické pivo

Бири
CZ

Budějovický měšťanský var

Бири
CZ

České pivo

Бири
CZ

Černá Hora 

Бири
CZ

Èeskobudìjovické pivo

Бири
CZ

Chodské pivo

Бири
CZ

Znojemské pivo

Бири
CZ

Hořické trubičky

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
CZ

Karlovarský suchar

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
CZ

Lomnické suchary

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
CZ

Mariánskolázeňské oplatky

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
CZ

Pardubický perník

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
CZ

Štramberské uši

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
CZ

Jihočeská Niva

Сирена
CZ

Jihočeská Zlatá Niva

Сирена
DE

Diepholzer Moorschnucke

Прясно месо (и карантия)
DE

Lüneburger Heidschnucke

Прясно месо (и карантия)
DE

Schwäbisch Hällisches Qualitätsschweinefleisch

Прясно месо (и карантия)
DE

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Greußener Salami

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Schwarzwälder Schinken

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Thüringer Leberwurst

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Thüringer Rostbratwurst

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Thüringer Rotwurst

Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
DE

Allgäuer Bergkäse

Сирена
DE

Allgäuer Emmentaler

Сирена
DE

Altenburger Ziegenkäse

Сирена
DE

Odenwälder Frühstückskäse

Сирена
DE

Lausitzer Leinöl

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)
DE

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Feldsalate von der Insel Reichenau

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Gurken von der Insel Reichenau

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Salate von der Insel Reichenau

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Spreewälder Gurken

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Spreewälder Meerrettich

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Tomaten von der Insel Reichenau

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
DE

Holsteiner Karpfen

Прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти, получени от тях
DE

Oberpfälzer Karpfen

Прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти, получени от тях
DE

Schwarzwaldforelle

Прясна риба, мекотели, ракообразни и продукти, получени от тях
DE

Bayerisches Bier

Бири
DE

Bremer Bier

Бири
DE

Dortmunder Bier

Бири
DE

Hofer Bier

Бири
DE

Kölsch

Бири
DE

Kulmbacher Bier

Бири
DE

Mainfranken Bier

Бири
DE

Münchener Bier

Бири
DE

Reuther Bier

Бири
DE

Wernesgrüner Bier

Бири
DE

Aachener Printen

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
DE

Lübecker Marzipan

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
DE

Meißner Fummel

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
DE

Nürnberger Lebkuchen

Хлебни, тестени сладкарски или бисквитни продукти
DE

Schwäbische Maultaschen; Schwäbische Suppenmaultaschen

Тестени изделия
DE

Hopfen aus der Hallertau

Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)
DK

Danablu

Сирена
DK

Esrom

Сирена
DK

Lammefjordsgulerod

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
EL

Ανεβατό

Сирена

Anevato

EL

Γαλοτύρι

Сирена

Galotyri

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Сирена

Graviera Agrafon

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Сирена

Graviera Kritis

EL

Γραβιέρα Νάξου

Сирена

Graviera Naxou

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Сирена

Kalathaki Limnou

EL

Κασέρι

Сирена

Kasseri

EL

Κατίκι Δομοκού

Сирена

Katiki Domokou

EL

Κεφαλογραβιέρα

Сирена

Kefalograviera

EL

Κοπανιστή

Сирена

Kopanisti

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Сирена

Ladotyri Mytilinis

EL

Μανούρι

Сирена

Manouri

EL

Μετσοβόνε

Сирена

Metsovone

EL

Μπάτζος

Сирена

Batzos

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Сирена

Xynomyzithra Kritis

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Сирена

Pichtogalo Chanion

EL

Σαν Μιχάλη

Сирена

San Michali

EL

Σφέλα

Сирена

Sfela

EL

Φέτα

Сирена

Feta

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Сирена

Formaella Arachovas Parnassou

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница