Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница1/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

D015454/02ПРИЛОЖЕНИЕ
Забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксид.
Алуминиеви лакове за използване при оцветители, само когато е изрично посочено.

Определение

Алуминиевите лакове се приготвят от реакция на оцветители, отговарящи на критериите за чистота, определени в съответната спецификация, с двуалуминиев триоксид във водни условия. Двуалуминиевият триоксид обикновено е прясно приготвен неизсушен материал, получен чрез реакция между алуминиев сулфат или хлорид с натриев или калциев карбонат или бикарбонат или амоняк. След образуване на лака, продуктът се филтрира, промива с вода и изсушава. В крайния продукт може да има наличие на нереагирал двуалуминиев триокис.

Неразтворими в HCl вещества

Неразтворими в ΝaΟΗ веществаНе повече от 0,5 %

Не повече от 0,5 %, само за Ε 127 еритрозинВещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % (при неутрални условия)

За съответните оцветители важат специфични критерии за чистота.Е 100 КУРКУМИН

Синоними

CI натурално жълто 3; куркумово жълто; дифероил метан

Определение

Куркуминът се получава при екстракция с разтворител на куркума, т.е. земните коренища на сортове на Curcuma Longa L. За получаване на концентриран куркуминов прах екстрактът се пречиства чрез кристализация. Продуктът се състои основно от куркумини, т.е основният оцветител (1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион) и неговите две десметокси производни в различни съотношения. Може да има наличие на незначителни количества течни масла и смоли, които естествено се срещат в куркумата.

Куркуминът се използва и като алуминиев лак; съдържанието на алуминий е под 30 %.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: етилацетат, ацетон, въглероден двуокис, дихлорметан, n-бутанол, метанол, етанол, хексан, пропан-2-ол.


Колор индекс №

75300

EINECS

207-280-5

Химично наименование

I 1,7-бис(4-хидрокси-3-метоксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион

II 1-(4-хидроксифенил)-7-(4-хидрокси-3-метокси-фенил-)хепта-1,6-диен-3,5-дион

III 1,7-бис(4-хидроксифенил)хепта-1,6-диен-3,5-дион


Химична формула

I C21H20O6

II C20H18O5

III C19H16O4


Молекулна маса

I. 368,39 II. 338,39 III. 308,39

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 90 % от общо всички оцветители

E1cm1 % 1607 при приблизително 426 nm в етанол

Описание

Жълто-оранжев кристален прах

Идентификация
Спектрометрия

Максимум в етанол при приблизително 426 nm

Температура на топене

179 °C—182 °C

Чистота
Остатъци от разтворители

Етилацетат

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Ацетон

n-бутанол

Метанол

Етанол

Хексан

Пропан-2-олДихлорметан: не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 101 i) РИБОФЛАВИН

Синоними

Лактофлавин

Определение
Колор индекс №
EINECS

201-507-1

Химично наименование

7,8-диметил-10-(D-рибо-2,3,4,5-тетрахидроксипентил)бензо(g)птеридин-2,4(3H,10H)-дион; 7,8-диметил-10-(1′-D-рибитил)изоалоксазин

Химична формула

C17H20N4O6

Молекулна маса

376,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 98 % на анхидратна основа

E1 cm1 % 328 при приблизително 444 nm във воден разтвор

Описание__Жълто_до_жълто-оранжев_кристален_прах_със_слаб_мирис__Идентификация'>Описание

Жълто до жълто-оранжев кристален прах със слаб мирис

Идентификация
Спектрометрия

Съотношението А375267 е между 0,31 и 0,33

във воден разтвор

Съотношението А444267 е между 0,36 и 0,39

Максимум във вода при приблизително 375 nm

Специфична ротация

[α]D20 между -115° и -140° в 0,05 N разтвор на натриев хидрокисд

Чистота
Загуба при сушене

Не повече 1,5 % (105 °С, 4 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,1 %

Първични ароматни амини

Не повече от 100 mg/kg (изчислени като анилин)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 101 ii) РИБОФЛАВИН-5′-ФОСФАТ

Синоними

Рибофлавин-5′-фосфат натрий

Определение

Тези спецификации важат за рибофлавин 5′-фосфат, примесен с незначителни количества чист рибофлавин и рибофлавин дифосфат.

Колор индекс №
EINECS

204-988-6

Химично наименование

Мононатриев(2R, 3R, 4S)-5-(3′)10′-дихидро-7′,8′-диметил-2′,4′-диоксо-10′-бензо-[γ]птеридинил)-2,3,4-трихидроксипентил фосфат; мононатриева сол на 5′-монофосфатен естер на рибофлавин

Химична формула

За дихидратната форма: C17H20N4NaO9P · 2H2O

За безводната форма: C17H20N4NaO9P

Молекулна маса

514,36

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по-малко от 95 % от от общо всички оцветители, изчислено като C17H20N4NaO9P.2H2O

E1 cm1 % 250 при приблизително 375 nm във воден разтвор

Описание

Жълт до жълто-оранжев хигроскопичен кристален прах със слаб мирис

Идентификация
Спектрометрия

Съотношението А375267 е между 0,30 и 0,34

във воден разтвор

Съотношението А444267 е между 0,35 и 0,40

Максимум във вода при приблизително 375 nm

Специфична ротация

[α]D20 между + 38 °C и + 42 °C в 5 мола разтвор на HCl

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 8 % (100 oС, 5 часа във вакуум над P2O5) за дихидратната форма

Сулфатна пепел

Не повече от 25 %

Неорганичен фосфат

Не повече от 1,0 % (изчислен като PO4 на безводна основа)

Спомагателни оцветители

Рибофлавин (свободен): Не повече от 6 %

Рибофлавин дифосфат: Не повече от 6 %

Първични ароматни амини

Не повече от 70 mg/kg (изчислени като анилин)

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 102 ТАРТРАЗИН

Синоними

CI хранително жълто 4

Определение

Тартразинът се приготвя от 4-амино-бензенсулфонова киселина диазотирана със солна киселина и натриев нитрит. Диазо съединението след това се купелува с 4,5-дихидро-5-оксо-1-(4сулфофенил)-1H-пиразол-3-карбонова киселина или с метиловия естер, етиловия естер или сол на тази карбонова киселина. Полученото багрило се пречиства и изолира като натриева сол. Тартразинът се състои основно от тринатриев 5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил-)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат и спомагателни оцветители заедно с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Тартразинът се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

19140

EINECS

217-699-5

Химично наименование

Тринатриев-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)-4-(4-сулфонатофенилазо)-H-пиразол-3-карбоксилат

Химична формула

C16H9N4Na3O9S2

Молекулна маса

534,37

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 85 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

E1cm1 % 530 при приблизително 426 nm във воден разтвор

Описание

Светлооранжев прах или гранули

Вид на водния разтвор

Жълт

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 426 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
4-хидразинобензолсулфонова киселина
Общо не повече от 0,5 %

4-аминобензол-1-сулфонова киселина

5-оксо-1-(4-сулфофенил)-2-пиразолин-3-карбоксилна киселина

4,4′-диазоаминоди(бензолсулфонова киселина)

Тетрахидроксиянтарна киселина

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 104 ХИНОЛИН ЖЪЛТО

Синоними

CI хранително жълто 13

Определение

Хинолин жълто се приготвя чрез сулфонирне на 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион или на смес, съдържаща около две трети 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион и една трета 2-(2-(6-метилхинолил))индан-1,3-дион. Хинолин жълто се състои основно от натриеви соли на смес от дисулфонати (предимно), моносулфонати и трисулфонати на споменатото съединение и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Хинолин жълто се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.Колор индекс №

47005

EINECS

305-897-5

Химично наименование

Динатриевите соли на дисулфонатите на 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион (основен компонент)

Химична формула

C18H9N Na2O8S2 (основен компонент)

Молекулна маса

477,38 (основен компонент)

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 70 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

Хинолин жълто трябва да има следния състав:

Общо от всички присъстващи оцветители:  • динатриевите 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион-дисулфонати трябва да са не по-малко от 80 %

  • натриевите 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион-моносулфонати трябва да са не повече от 15 %

  • тринатриевият 2-(2-хинолил)индан-1,3-дион-трисулфонат трябва да е не повече от 7,0 %

E1cm1 % 865 (основен компонент) при приблизително 411 nm във воден разтвор на оцетна киселина

Описание

Жълт прах или гранули

Вид на водния разтвор

Жълт

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във воден разтвор на оцетна киселина с pH 5 при приблизително 411 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 4,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
2-метилхинолин
Общо не повече от 0,5 %

2-метилхинолин-сулфонова киселина

фталова киселина

2,6-диметилхинолин

2,6-диметилхинолин-сулфонова киселина

2-(2-хинолил)индан-1,3-дион

Не повече от 4 mg/kg

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница