Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница11/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   57Е 211 НАТРИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними
Определение
EINECS

208-534-8

Химично наименование

Натриев бензоат; натриева сол на бензенкарбоксилна киселина; натриева соли на фенилкарбоксилна киселина

Химична формула

C7H5O2Na

Молекулна маса

144,11

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % C7H5O2Na, измерено след изсушаване в при 105 °С в продължение на 4 часа.

Описание

Бял кристален прах или бели гранули на практика без мирис

Идентификация
Разтворимост

Лесно разтворим във вода, умерено разтворим в етанол

Температура на топене на бензоената киселина

Интервалът на топене на бензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без повторна кристализация: 121,5 °С—123,5 °С, след обезводняване в сушилен шкаф със сярна киселина.

Тест за бензоат

Издържа теста

Тест за натрий

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 1,5 % (при 105 °C, 4 часа)

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на около 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Полициклични киселини

При фракционното подкиселяване на разтвор, неутрализиран с натриев бензоат първият преципитат не трябва да има интервал на топене, различен от този на бензоената киселина.

Хлорорганични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени като хлор, което отговаря на 0,25 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Киселинност или алкалност

Неутрализацията на 1 g натриев бензоат в присъствието на фенолфталеин не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NaOH или 0,1 N HCl.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 212 КАЛИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними
Определение
EINECS

209-481-3

Химично наименование

Калиев бензоат; калиева сол на бензенкарбоксилна киселина; калиева сол на фенилкарбоксилна киселина

Химична формула

C7H5KO2·3H2O

Молекулна маса

214,27

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % C7H5KO2, измерено след изсушаване в при 105 °С до постоянна маса.

Описание

Бял кристален прах

Идентификация
Температура на топене на бензоената киселина

Температурата на топене на бензоената киселина след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина е от 121,5 °С до 123,5 °С.

Тест за бензоат

Издържа теста

Тест за калий

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 26,5 % (при 105 °C, 4 часа)

Хлорорганични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени като хлор, което отговаря на 0,25 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Лесно карбонизиращи вещества

Студен разтвор от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 % не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC, 0,3 ml железен хлорид TSC, 0,1 ml меден сулфат TSC и 4,4 ml вода

Полициклични киселини

При фракционно подкиселяване на (неутрализиран) разтвор на калиев бензоат първият преципитат не трябва да има интервал на топене, различен от този на бензоената киселина.

Киселинност или алкалност

Неутрализацията при наличие на фенолфталеин на 1 g калиев бензоат не трябва да изисква повече от 0,25 ml от 0,1 N NаОН или 0,1 N HCl.

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 213 КАЛЦИЕВ БЕНЗОАТ

Синоними

Монокалциев бензоат

Определение
EINECS

218-235-4

Химично наименование

Калциев бензоат; калциев дибензоат

Химична формула

Безводен:

C14H10O4Ca

Монохидратен:

C14H10O4Ca·H2O

Трихидратен:

C14H10O4Ca·3H2O

Молекулна маса

Безводен:

282,31

Монохидратен:

300,32

Трихидратен:

336,36

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след изсушаване в при 105 °С

Описание

Бели или безцветни кристали или бял прах

Идентификация
Температура на топене на бензоената киселина

Температурата на топене на бензоената киселина след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина е от 121,5 °С до 123,5 °С.

Тест за бензоат

Издържа теста

Тест за калций

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 17,5 % (при 105 oС, до постоянна маса)

Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,3 %

Хлорорганични съединения

Не повече от 0,06 %, изразени като хлор, което отговаря на 0,25 %, изразени като монохлорбензоена киселина

Лесно окислими вещества

Добавят се 1,5 ml сярна киселина към 100 ml вода, загрява се до кипене и към разтвора се прибавя 0,1 N КМnO4 на капки до получаване на розов цвят, който остава такъв в продължение на 30 секунди. Разтваря се 1 g от пробата, претеглен с точност до mg, в загретия разтвор и се титрува с 0,1 N КМnO4 до получаване на розов цвят, който се запазва в продължение на 15 секунди. Добавеното количество не трябва да бъде повече от 0,5 ml

Лесно карбонизиращи вещества

Студен разтвор от 0,5 g бензоена киселина в 5 ml сярна киселина 94,5—95,5 %, не трябва да има по-силен цвят от този на базисен разтвор, съдържащ 0,2 ml кобалтов хлорид TSC, 0,3 ml железен хлорид TSC, 0,1 ml меден сулфат TSC и 4,4 ml вода.

Полициклични киселини

При фракционно подкиселяване на (неутрализиран) разтвор на калиев бензоат първият преципитат не трябва да има интервал на топене, различен от този на бензоената киселина.

Киселинност или алкалност

Неутрализацията в присъствието на фенолфталеин на 1 g калциев бензоат не трябва да изисква повече от 0,5 ml от 0,1 N NаОН или 0,1 N HCl.

Флуорид

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 214 ЕТИЛОВ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Етилпарабен; етилов р-оксибензоат

Определение
EINECS

204-399-4

Химично наименование

Етил-р-хидроксибензоат; етилов естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C9H10O3

Молекулна маса

166,8

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99,5 % след обезводняване при 80 °С в продължение на 2 часа.

Описание__Бял_кристален_хигроскопичен_прах__Идентификация'>Описание

Малки безцветни кристали, практически без мирис, или бял, кристален прах

Идентификация
Температура на топене

115 °C - 118 °C

Тест за р-хидроксибензоат

Температура на топене на р-хидроксибензоената киселина, изолирана чрез подкиселяване без прекристализация: от 213 °С до 217 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Тест за алкохол

Издържа теста

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 80 °C, 2 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 215 НАТРИЕВ ЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними
Определение
EINECS

252-487-6

Химично наименование

Натриев етил р-хидроксибензоат; Натриево производно на етиловия естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C9H9O3Na

Молекулна маса

188,8

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 83 % етилов естер на р-хидроксибензоената киселина на безводна основа

Описание

Бял кристален хигроскопичен прах

Идентификация
Температура на топене

От 115 °С до 118 °С, след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина

Тест за р-хидроксибензоат

Температурата на топене на р-хидроксибензоената киселина, получена от пробата, е от 213 °С до 217 °С.

Тест за натрий

Издържа теста

pH

9,9 - 10,3 (0,1 % воден разтвор)

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 5 % (след обезводняване във вакуум в сушилен шкаф със сярна киселина)

Сулфатна пепел

От 37 до 39 %

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgЕ 218 МЕТИЛ р-ХИДРОКСИБЕНЗОАТ

Синоними

Метилпарабен; метил р-оксибензоат

Определение
EINECS

243-171-5

Химично наименование

Метил p-хидроксибензоат; метилов естер на р-хидроксибензоената киселина

Химична формула

C8H8O3

Молекулна маса

152,15

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % след обезводняване при 80 °С в продължение на 2 часа.

Описание

Малки безцветни кристали, почти без мирис, или бял кристален прах

Идентификация
Температура на топене

125 °C - 128 °C

Тест за р-хидроксибензоат

Температурата на топене на p-хидроскибензоената киселина, получена от пробата е 213 °С— 17 °С след обезводняване в продължение на 2 часа на температура 80°С.

Чистота
Загуба при сушене

Не повече от 0,5 % (при 80 °C, 2 часа)

Сулфатна пепел

Не повече от 0,05 %

р-хидроксибензоена киселина и салицилова киселина

Не повече от 0,35 %, изразени като р-хидроксибензоена киселина

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kgПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница