Приложение забележка: За стерилизация на добавки в храните не може да се използва етиленов оксидстраница4/57
Дата22.07.2016
Размер5.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Е 140 i) ХЛОРОФИЛИ

Синоними

CI натурално зелено 3; магнезиев хлорофил; магнезиев феофитин

Определение

Хлорофилите се получават при екстракция с разтворител на сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва. Последващото отнемане на разтворителя може да доведе до пълно или частично отделяне на естествено съдържащия се координиран магнезий от хлорофилите, в резултат на което се получават съответните феофитини. Основните оцветители са феофитините и магнезиевите хлорофили. Извлеченият продукт, от който е бил отнет разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротиноиди, както и масла, мазнини и восъци, извлечени от изходния материал. За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Колор индекс №

75810

EINECS

Хлорофили: 215-800-7, хлорофил a: 207-536-6, хлорофил b: 208-272-4

Химично наименование

Основните активни оцветители са:

фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат, (феофитин a) или като магнезиев комплекс (хлорофил a)

фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат, (феофитин b) или като магнезиев комплекс (хлорофил b)


Химична формула

Хлорофил a (магнезиев комплекс): C55H72MgN4O5

Хлорофил-а: C55H74N4O5

Хлорофил b (магнезиев комплекс): C55H70MgN4O6

Хлорофил b: C55H72N4O6Молекулна маса

Хлорофил a (магнезиев комплекс): 893,51

Хлорофил а: 871,22

Хлорофил b (магнезиев комплекс): 907,49

Хлорофил b: 885,20Съдържание на основно вещество

Съдържанието на всички комбинирани хлорофили и техните магнезиеви комплекси е не по-малко от 10 %

E1 cm1 % 700 при приблизително 409 nm в хлороформ

Описание

Восъкообразно твърдо вещество, чийто цвят варира от маслинено зелено до тъмнозелено в зависимост от съдържанието на координиран магнезий

Идентификация
Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 409 nm

Чистота
Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 140 ii) ХЛОРОФИЛИНИ

Синоними

CI натурално зелено 5; натриев хлорофилин; калиев хлорофилин

Определение

Алкалните соли на хлорофилините се получават чрез осапуняване на разтворим екстракт от сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва. Осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. Киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.Колор индекс №

75815

EINECS

287-483-3

Химично наименование

Основните активни оцветители в техните киселинни форми са:

  • 3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин a)

и

  • 3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил) пропионат (хлорофилин b)

В зависимост от степента на хидролиза циклопентениловият пръстен може да се разцепи с произтичащото образуване на трета карбоксилна функция.

Могат да присъстват и магнезиеви комплекси.Химична формула

Хлорофилин a (киселинна форма): C34H34N4O5

Хлорофилин b (киселинна форма): C34H32N4O6Молекулна маса

Хлорофилин a: 578,68

Хлорофилин b: 592,66


Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяка от тези маси може да се увеличи с 18 далтона.

Съдържание на основно вещество

Общото съдържание на всички хлорофилини е не по-малко от 95 % от пробата, изсушена при приблизително 100 °C в продължение на 1 час.
E1 cm1 %700 при приблизително 405 nm във воден разтвор при pH 9
E1 cm1 %140 при приблизително 653 nm във воден разтвор при pH 9

Описание

Тъмнозелен до син/черен прах

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 9 при приблизително 405 nm и при приблизително 653 nm

Чистота
Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метилетилкетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 10 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg
Е 141 i) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИ

Синоними

CI натурално зелено 3; меден хлорофил; меден феофитин

Определение

Медните хлорофили се получават чрез добавяне на медна сол към веществото, получено при екстракция с разтворител на сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва. Продуктът, от който е бил отстранен разтворителят, съдържа и други пигменти, като каротиноиди, както и мазнини и восъци, получени от изходния материал. Основните оцветители са медните феофитини. За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.

Колор индекс №

75810

EINECS

Меден хлорофил a: 239-830-5; меден хлорофил b: 246-020-5

Химично наименование

[Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-132-метоксикарбонил-2,7,12,18-тетраметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меден хлорофил a)

[Фитил (132R,17S,18S)-3-(8-етил-7-формил-132-метоксикарбонил-2,12,18-триметил-13′-оксо-3-винил-131-132-17,18-тетрахидроциклопента[т]-порфирин-17-ил)пропионат] мед (II) (меден хлорофил b)

Химична формула

Меден хлорофил a: C55H72Cu N4O5

Меден хлорофил b: C55H70Cu N4O6Молекулна маса

Меден хлорофил a: 932,75

Меден хлорофил b: 946,73Съдържание на основно вещество

Общото съдържание на медни хлорофили е не по-малко от 10 %

E1 cm1 % 540 при приблизително 422 nm в хлороформ

E1 cm1 % 300 при приблизително 652 nm в хлороформ

Описание

Восъчно твърдо вещество, чийто цвят варира от синьо-зелено до тъмнозелено в зависимост от изходния материал

Идентификация
Спектрометрия

Максимум в хлороформ при приблизително 422 nm и при приблизително 652 nm

Чистота
Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метилетилкетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Медни йони

Не повече от 200 mg/kg

Общо мед

Не повече от 8,0 % от общо всички медни феофитини

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 141 ii) МЕДНИ КОМПЛЕКСИ НА ХЛОРОФИЛИНИ

Синоними

Натриев меден хлорофилин; калиев меден хлорофилин; CI натурално зелено 5

Определение

Алкалните соли на медните хлорофилини се получават чрез добавяне на мед към продукта, получен от осапуняването на разтворим екстракт от сортове годен за консумация растителен материал, трева, люцерна и коприва; осапуняването отстранява метиловите и фитол естерните групи и може частично да разцепи циклопентениловия пръстен. След прибавяне на мед към пречистените хлорофилини киселинните групи се неутрализират до образуване на калиеви и/или натриеви соли.

За екстракцията могат да се използват само следните разтворители: ацетон, метил етил кетон, дихлорометан, въглероден двуокис, метанол, етанол, пропан-2-ол и хексан.Колор индекс №

75815

EINECS
Химично наименование

Основните активни оцветители в техните киселинни форми са 3-(10-карбоксилато-4-етил-1,3,5,8-тетраметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил)пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин a) и 3-(10-карбоксилато-4-етил-3-формил-1,5,8-триметил-9-оксо-2-винилфорбин-7-ил)пропионат, меден комплекс (меден хлорофилин b).

Химична формула

Меден хлорофилин a (киселинна форма): C34H32Cu N4O5

Меден хлорофилин b (киселинна форма): C34H30Cu N4O6Молекулна маса

Меден хлорофилин a: 640,20

Меден хлорофилин b: 654,18Ако циклопентениловият пръстен е разцепен, всяка от тези маси може да се увеличи с 18 далтона.

Съдържание на основно вещество

Съдържанието на всички медни хлорофилини е не по-малко от 95 % от пробата, изсушена при 100 °C в продължение на 1 час.

E1 cm1 % 565 при приблизително 405 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5

E1 cm1 % 145 при приблизително 630 nm във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5

Описание

Тъмнозелен до син/черен прах

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във водно фосфатен буферен разтвор при pH 7,5 при приблизително 405 nm и при 630 nm

Чистота
Остатъци от разтворители

Ацетон

Не повече от 50 mg/kg, поединично или в комбинация

Метил етил кетон

Метанол

Етанол

Пропан-2-ол

Хексан

Дихлорметан:

Не повече от 10 mg/kg

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 5 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Медни йони

Не повече от 200 mg/kg

Общо мед

Не повече от 8,0 % от общо всички медни хлорофилини

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.
Е 142 ЗЕЛЕНО S

Синоними

CI хранително зелено 4, брилянтно зелено BS

Определение

Зелено S се състои основно от натриев N-[4-[[4-(диметиламино)фенил] 2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум и спомагателни оцветители в съчетание с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти.

Зелено S се описва като натриева сол. Допуска се описание и като калциева и калиева сол.

Колор индекс №

44090

EINECS

221-409-2

Химично наименование

Натриев N-[-4-[[4-диметиламино)фенил](2-хидрокси-3,6-дисулфо-1-нафталенил)-метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-метилметанаминиум; Натриев 5-[4-диметиламино-α-(4-диметилиминоциклохекса-2,5-диенилиден)бензил]-6-хидрокси-7-сулфонато-нафтален-2-сулфонат (алтернативно химично наименование)

Химична формула

C27H25N2NaO7S2

Молекулна маса

576,63

Съдържание на основно вещество

Съдържание — не по–малко от 80 % от общо всички оцветители, изчислено като натриева сол

E1 cm1 % 1 720 при приблизително 632 nm във воден разтвор

Описание

Тъмносин или тъмнозелен прах или гранули

Вид на водния разтвор

Син или зелен

Идентификация
Спектрометрия

Максимум във вода при приблизително 632 nm

Чистота
Неразтворимо във вода вещество

Не повече от 0,2 %

Спомагателни оцветители

Не повече от 1,0 %

Органични съединения, различни от оцветители:
4,4′-бис(диметиламино)-бензхидрилов алкохол

Не повече от 0,1 %

4,4′-бис(диметиламино)-бензофенон

Не повече от 0,1 %

3-хидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина

Не повече от 0,2 %

Левко база

Не повече от 5,0 %

Несулфонирани първични ароматни амини

Не повече от 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер

Не повече от 0,2 % при неутрални условия

Арсен

Не повече от 3 mg/kg

Олово

Не повече от 2 mg/kg

Живак

Не повече от 1 mg/kg

Кадмий

Не повече от 1 mg/kg

Могат да се изполват алуминиеви лакове на този оцветител.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница