Приложения към предложениетоДата22.10.2018
Размер180 Kb.
#92160


Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2013) 919 final - приложения 1-4.

Приложение: COM(2013) 919 final - приложения 1-4ПРИЛОЖЕНИЯ

към предложението

за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации

ПРИЛОЖЕНИЕ I


Информация, която операторът съобщава на компетентния орган

1. Номинална входяща топлинна мощност (MW) на средната горивна инсталация

2. Вид на средната горивна инсталация

3. Вид и дял на използваните горива съгласно категоризацията на горивата, посочена в приложение II

4. Дата на започване на експлоатацията на средната горивна инсталация

5. Сектор на дейност на средната горивна инсталация или съоръжението, в което се използва тя (код по NACE)

6. Очакван брой експлоатационни часове на средната горивна инсталация и средно работно натоварване

7. Приложими норми за допустимите емисии, заедно с декларация, подписана от оператора, в която същият се ангажира да експлоатира инсталацията съгласно тези норми от съответната дата, посочена в член 5

8. В случай на позоваване на член 5, параграф 2, втора алинея — декларация, подписана от оператора, в която същият се ангажира да експлоатира инсталацията не повече от 300 часа годишно

9. Наименование и седалище на оператора, а в случай на стационарна средна горивна инсталация — адрес, на който се намира инсталацията.ПРИЛОЖЕНИЕ II

Норми за допустими емисии за горивни инсталации, за които се отнася член 5, параграф 1

Всички норми за допустими емисии, посочени в настоящото приложение, са определени при следните условия: температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6 % за горивни инсталации, използващи твърди горива, 3 % за за горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини, използващи течни и газообразни горива, и 15 % за двигатели и газови турбини.Част 1

Норми за допустими емисии за съществуващи горивни инсталации

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбиниЗамърсител

Твърда биомаса

Други твърди горива

Течни горива, различни от тежко гориво

Тежко течно гориво

Природен газ

Газообразни горива, различни от природен газ

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

650

650

200

650

200

250

Прахови частици

30(1)

30

30

30

-

-

(1) 45 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбиниЗамърсител

Тип инсталация

Течни горива

Природен газ

Газообразни горива, различни от природен газ

SO2

Двигатели и газови турбини

60

-

15

NOX

Двигатели

190 (1)

190 (2)

190 (2)

Газови турбини (3)

200

150

200

Прахови частици

Двигатели и газови турбини

10

-

-

(1) 1850 mg/Nm³ в следните случаи:

i) за дизелови двигатели, конструирането на които е започнало преди 18 май 2006 г.;

ii) за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.

(2) 380 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво.

(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.

Част 2

Норми за допустими емисии за нови средни горивни инсталации

1. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбиниЗамърсител

Твърда биомаса

Други твърди горива

Течни горива, различни от тежко гориво

Тежко течно гориво

Природен газ

Газообразни горива, различни от природен газ

SO2

200

400

170

350

-

35

NOX

300

300

200

300

100

200

Прахови частици

20(1)

20

20

20

-

-

(1) 25 mg/Nm3 за инсталации с входяща топлинна мощност, по-малка или равна на 5 MW

2. Норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбиниЗамърсител

Тип инсталация

Течни горива

Природен газ

Газообразни горива, различни от природен газ

SO2

Двигатели и газови турбини

60

-

15

NOX

Двигатели

190 (1)

95 (2)

190

Газови турбини (3)

75

50

75

Прахови частици

Двигатели и газови турбини

10

-

-

(1) 225 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с течно гориво.

(2) 190 mg/Nm³ за двигатели, работещи с два вида гориво, в режим на работа с газообразно гориво.

(3) Нормите за допустими емисии са приложими само при натоварване над 70 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Базови стойности за по-строги норми за допустими емисии, за които се отнася член 5, параграф 4

Всички норми за допустими емисии, посочени в настоящото приложение, са определени при следните условия: температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6 % за горивни инсталации, използващи твърди горива, 3 % за за горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини, използващи течни и газообразни горива, и 15 % за двигатели и газови турбини.

Базови стойности на норми за допустими емисии (mg/Nm³) за средни горивни инсталации, различни от двигатели и газови турбини

Замърсител

Номинална входяща топлинна мощност (MW)

Твърда биомаса

Други твърди горива

Течни горива

Природен газ

Газообразни горива, различни от природен газ

NOX

1 - 5

200

100

120

70

120

> 5 - 50

145

100

120

70

120

Прахови частици

1 - 5

10

10

10

-

-

> 5 - 50

5

5

5

-

-

Базови стойности на норми за допустими емисии (mg/Nm³) за двигатели и газови турбини

Замърсител

Тип инсталация

Течни горива

Природен газ

Газообразни горива, различни от природен газ

NOX

Двигатели

150

35

35

Газови турбини (1)

50

20

50

(1) Базовите стойности са приложими само при натоварване над 70 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Мониторинг на емисиите

1. Изисква се периодично измерване на SO2, NOx и праховите частици поне веднъж на всеки три години за средни горивни инсталации, чиято номинална входяща топлинна мощност е по-голяма от 1 MW и по-малка от 20 MW, и поне веднъж годишно за средни горивни инсталации, чиято номинална входяща топлинна мощност е равна на или по-голяма от 20 MW и по-малка от 50 MW.

2. Измервания се изискват само за замърсители, за които в приложение II е определена норма за допустими емисии за съответната инсталация.

3. Първите измервания се извършват в срок от три месеца след регистрацията на инсталацията.

4. Като алтернатива на посочените в точка 1 измервания на SO2 могат да се прилагат други процедури, проверени и одобрени от компетентния орган, за определяне на емисиите на SO2.

5. Вземането на проби, анализът на замърсяващите вещества и измерванията на параметрите на процеса, както и всякакви алтернативи, използвани съгласно точка 4, се извършват в съответствие със стандартите на CEN. При липса на стандарти на CEN, се прилагат стандарти на ISO, национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с равностойно научно качество.


18170/13 ADD 1
ypDG E 1A
BG
Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница