Пример относно определяне на данъчната основа при бартерни сделки ПримерДата05.03.2018
Размер21.73 Kb.
#61024
Пример относно определяне на данъчната основа при бартерни сделки

Пример: През месец август 2010 г. физическо лице учредява в пол­за на търговско дружество (строителна фирма) пра­во на стро­еж върху свой недвижим имот, като си запазва части от него, съответстващи на обек­ти­те в сгра­да­та, с които лицето ще бъде възмездено като собственик на терена след ней­но­то пос­т­ро­я­ва­не. Лицето строител има регистрация по ЗДДС към момента на издаване на нотариалния акт за учредяване на правото на строеж – 12.08.2010 г.

Доставката, осъществена от физическото лице, възниква на посочената дата. Тя е необлагаема с ДДС и не формира за него оборот за целите на регистрацията по закона. Докато за сделката, по която изпълнител е строителят, трябва да се начислява ДДС. Тази доставка (на строителна услуга) ще възникне като данъчно събитие едва при завършването на сградата и съответно – извършването на строителната услуга в полза на собственика на земята. За целите на примера приемаме, че това ще стане в средата на ноември 2011 г.

Въпреки това данъкът за строителната услуга е изискуем още за данъчен период август 2010 г., като купувачът на правото на строеж трябва да издаде фактура в 5-дневен срок от датата на издаване на нотариалния акт. Така е, защото учредяването на правото на строеж се явява авансово плащане по доставката на строителната услуга и води до изискуемост на ДДС. Съгласно действащия през 2010 г. ЗДДС данъчната основа по фактурата трябва да е пазарната цена на учреденото право на строеж (което е насрещната престация за услугата), а не (както законът изисква от 01.01.2011 г.) пазарната цена на самата строителна услуга.

Ако при завършването на сградата се окаже, че правото на строеж вече има по-различна пазарна цена от тази през август 2010 г., не би трябвало да се приема, че е налице изменение на данъчната основа на доставката, извършена от строителя. Защото по силата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, когато плащането изцяло или частично е в стоки или услуги, за данъчна основа се приема пазарната цена на стоката или услугата, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем. В случая това е 12.08.2010 г.Поради наличието на упоменатото преходно правило обаче съм на мнение, че в примера строителят трябва да определи пазарна цена на оказаната от него строителна услуга към ноември 2011 г., когато същата е извършена и настъпва данъчно събитие за целите на ДДС. Защото е налице хипотезата на § 33 от ПЗР на ЗИДЗДДС – данъчното събитие за по-ранната от двете доставки е възникнало до 31.12.2010 г. (на 12.08.2010 г.), докато данъчното събитие на втората доставка настъпва след първата посочена дата (през ноември 2011 г.). Така за втората доставка – оказаната строителна услуга на собственика на земята, трябва да се приложи данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие за услугата. А през ноември 2011 г. законът вече изисква при бартерите по смисъла на чл. 130 от ЗДДС да се оценява предоставяната, а не получаваната стока или услуга.

В случай, че пазарната цена на завършената строителна услуга се окаже по-висока или по-ниска от тази, посочената в издадената през август 2010 г. фактура от строителя, нужно ще е той да издаде за разликата (в данъчните основи и ДДС) дебитно или кредитно известие към фактурата. Същото следва да се състави в 5-дневен срок от датата на настъпване на данъчното събитие за строителната услуга (в рамките на данъчен период ноември 2011 г.).
Каталог: downloads -> Edition 1 2011
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
Edition 1 2011 -> Пример относно участие в международен панаир, провеждащ се в Германия Пример


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница