Примерен календарен тематичен план по физика и астрономия за клас 34 седмици Х 1,5 часа = 51 часа От тяхДата15.10.2018
Размер84 Kb.
#87611
ПРИМЕРЕН КАЛЕНДАРЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 8. КЛАС
34 седмици х 1,5 часа = 51 часа От тях:

– за нови знания 25 часа – за обобщение 2 часа

– за решаване на задачи 8 часа – за тематични тестови проверки 4 часа

– за лабораторни упражнения 9 часа – за резерв 3 часа


I вариант – 2 часа седмично през I учебен срок и 1 час седмично през II учебен срок

II вариант – 1 час седмично през I учебен срок и 2 часа седмично през II учебен срок

Методични единици

Срок

м./с.

I вар.

Срок

м./с.

II вар.

Очаквани резултати
по теми


Вътрешнопред-метни и междупредмет-

ни връзки

Онагледяване

Бележки

ТЕМА 1. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ

1. Механично движение. Относителност на движението

2. Равнопроменливо движение

3. Закони за скоростта и пътя при равнопроменливи движения

4. Опитно определяне на ускорението при праволинейно равноускорително движение (Лабораторен урок)

5. Определяне на земното ускорение при движение на тяло, хвърлено вертикално нагоре, и при свободно падане (Лабораторен урок)

6. Равнопроменливо движение (Решаване на задачи)
ТЕМА 2. ПРИНЦИПИ НА МЕХАНИКАТА

7. Първи принцип на механиката. Сили

8. Втори принцип на механиката

9. Трети принцип на механиката

10. Опитна проверка на втория принцип на механиката (Лабораторен урок)

11. Принципи на механиката (Решаване на задачи)ТЕМА 3. МЕХАНИЧНА РАБОТА И ЕНЕРГИЯ

12. Механична работа и мощност

13. Механична енергия

14. Закон за запазване на механичната енергия

15. Опитна проверка на закона за запазване на механичната енергия (Лабораторен урок)

16. Механична работа и енергия (Решаване на задачи)Механично движение. Принципи на механиката. Механична работа и енергия (Тест № 1)


ТЕМА 4. РАВНОВЕСИЕ НА ТЕЛАТА. ПРОСТИ МЕХАНИЗМИ

17. Равновесие на телата

18. Прости механизми

19. Опитна проверка на условието за равновесие на прости механизми (Лабораторен урок)

20. Равновесие на телата. Прости механизми (Решаване на задачи)


ТЕМА 5. МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ

21. Общи свойства на течности и газове. Закон на Паскал

22. Хидростатично налягане. Скачени съдове

23. Закон на Архимед. Плаване на телата

24. Механика на течности и газове (Решаване на задачи)

25. Опитно определяне на изтласкващата сила, която действа върху тяло, потопено в течност (Лабораторен урок)

26. Движение и сили (Обобщение)

Равновесие на телата. Прости механизми. Механика на течности и газове (Тест №2)


ТЕМА 6. ТОПЛИННО ДВИЖЕНИЕ

27. Топлинно движение. Вътрешна енергия

28. Термодинамични параметри. Температура

ТЕМА 7. ЗАПАЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ПРИ ТОПЛИННИТЕ ПРОЦЕСИ

29. Количество топлина

30. Закон за запазване на енергията при топлинните процеси

31. Определяне на специфичния топлинен капацитет на тяло (Лабораторен урок)

32. Запазване на енергията при топлинните процеси

(Решаване на задачи)

ТЕМА 8. ИДЕАЛЕН ГАЗ

33. Идеален газ. Уравнение на състоянието на идеалния газ

34. Опитна проверка на закона на Бойл–Мариот (Лабораторен урок)

35. Изохорен и изобарен процес

36. Работа на идеален газ при изопроцеси

37. Основни закони при газовете (Решаване на задачи)Топлинно движение. Запазване на енергията при топлинните процеси. Идеален газ (Тест № 3)

ТЕМА 9. ПРЕХОДИ МЕЖДУ СЪСТОЯНИЯТА НА ВЕЩЕСТВАТА

38. Изпарение, кипене и втечняване

39. Топене и втвърдяване

40. Определяне на специфичната топлина на топене на леда (Лабораторен урок)

41. Преходи между състоянията на веществата (Решаване на задачи)

ТЕМА 10. ТОПЛИННИ МАШИНИ

42. Топлинни машини

43. Топлинните машини и околната среда

44. Топлинни явления (Обобщение)Преходи между състоянията на веществото. Топлинни машини (Тест № 4)

IX/3


IX/ 4
X/1

X/2


X/3

X/4
XI/1

XI/2

XI/3


XI/4

XII/1


XII/2

XII/3


I/2

I/3


I/4

II/1


II/2
II/3

II/4


III/1

III/2


III/3

III/4

IV/2

IV/3
IV/4


V/1
V/2

V/3


V/4
VI/1

IX/3
IX/4

X/1

X/2


X/3

X/4


XI/1

XI/2
XI/3

XI/4

XII/1XII/2

XII/3


I/2

I/3


I/4
II/1

II/2


II/3

II/4


III/1

III/2

III/3

III/4


IV/2

IV/3


IV/4

V/1


V/2

V/3

V/4
VI/1


Тема 1.

Разбира относителния характер на движението.

Сравнява движенията според траекторията, скоростта
и ускорението.

Пресмята средна скорост, моментна скорост и ускорение.

Прилага законите за скоростта и пътя при равнопроменливо движение по права линия и разчита графики.

Дава примери от транспорта


и безопасността на движение


Тема 2.

Разбира и обяснява принципите на механиката.

Характеризира инертността на телата чрез тяхната маса.

Събира сили с еднакви и противоположни посоки и определя сили на тежестта и сили на триене.

Прилага втория принцип на механиката при решаване на задачи.
Тема 3.

Пресмята работа на сила, успоредна на направлението на движение.

Пресмята мощността на механизми.

Описва качествено и количествено връзката между механична работа и кинетична енергия.

Разбира връзката между работата на силата на тежест-та и потенциалната енергия.

Дава примери от природата, бита и техниката.

Формулира ЗЗМЕ и го прила-га при решаване на задачи.
Тема 4.

Описва видовете равновесие на телата в зависимост от положението на центъра на тежестта.

Обяснява равновесието на тяло върху опора с правилото на Торичели.

Дава примери.

Описва количествено простите механизми – лосто-ве, макари, наклонена равнина.
Тема 5.

Описва общите свойства на течности и газове.

Използва закона на Паскал и формулата за хидростатично налягане за обясняване действието на хидравличните машини, водния манометър и живачния барометър.

Дава примери за скачени съдове.

Формулира и прилага закона на Архимед и обяснява плаването и потъването на телата.

Тема 6.

Изброява характерните особености на топлинното движение.

Познава и характеризира термодинамичните параметри и използва връзката между скалите на Целзий и Келвин.

Свързва вътрешната енергия и температурата с топлинното движение на градивните частици.


Тема 7.

Пресмята количеството топлина при топлообмен.

Определя работата при изменение на обема на газ.

Разбира, че вътрешната енергия може да се изменя чрез работа и топлообмен.

Формулира първия принцип на термодинамиката като закон за запазване на енергията при топлинните процеси.

Обосновава невъзможността на вечния двигател.


Тема 8.

Описва изотермен, изохорен и изобарен процес.

Прилага законите при изопроцесите за решаване на задачи.

Описва модела идеален газ.

Прилага първия принцип на термодинамиката при анализ на изопроцесите с идеален газ.

Обобщава процесите с идеален газ чрез уравнението на състоянието му (без универсалната газова константа).


Тема 9.

Знае условията за осъществяване на процесите кипене, втечняване, топене и втвърдяване.

Описва преходите между състоянията на веществата и пресмята обмененото количество топлина.

Дава примери за приложение на преходите между състоянията на веществата в природата и техниката.


Тема 10.

Познава принципа на действие на топлинните машини и пресмята КПД.

Описва действието на двигателите с вътрешно горене (цикъл на Ото) и свързаните с тях екологични проблеми.

Оценява максималния КПД на различните видове топлинни машини и топлинното замърсяване на околната среда.


Надграждане на учебното съдържание от част „Физични явления“ на предмета „Човекът и природата“ 5. и 6. кл.

Развиване на придобитите умения по физика в 7. клас.

Математика

Използване на права и обратна пропорционална зависимост между величините, линейни уравнения, графично представяне на линейна функция.


Биология

Разглеждане на видове движения при живите организми, лостове в костната система на човека, реактивното движение в живата природа, движение по инерция при живите организми, запазване и преобразуване на енергията при жизнените процеси, топлинните явления и обмяната на веществата и др.Химия

Топлинно замърсяване на околната среда и замърсяване с изгорели газове.


География

Свойства на въздуха и водата, преходи между агрегатните състояния на водата, топлинно замърсяване на околната среда.
История

Значение на научните открития за прогреса на обществото.Източници на информация: табла, таблици, справочници, схеми, учебни компютърни програми, интернет адреси и др.
Тема 1.

Наклонени равнини, улеи, трупчета, секундомер


Тема 2.

Силомери,

трупчета с различна маса, теглилки

Тема 3.

Наклонени равнини, улеи, трупчета, секундомер

Трупчета с различна маса, теглилки

Тема 4.

Лостове, макари, пластинки с различно окачване, тела за опитно определяне на правилото на Торичели за равновесие.
Тема 5.

Епруветки, мензури, стойки и теглилки, везни, скачени съдове и други за демонстриране плаването на телата, манометри, барометри и др.


Тема 6.

Термометри и др.
Тема 7.

Калориметри, термометри, тела за определяне на спец. топлинен капацитет и др.Тема 8.

Уред с гофриран цилиндър за изследване на законите при газовете, спринцовка, манометър и др.Тема 9.

Термометри, колби, котлон, лед, вода и др.Тема 10.

Модел на четиритактов двигател
Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница