Примерен текст на пълномощно на физическо лице за активно банкиране п ъ л н о м о щ н оДата28.02.2018
Размер19.21 Kb.
#59929
Примерен текст на пълномощно на физическо лице за активно банкиране

П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Подписаният _______________________________________________________________________________________, ЕГН _____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес ____________________________________________________________________________________________,
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М
__________________________________________________________________, ЕГН____________________________, притежаващ документ за самоличност № ______________________, изд. на _____________________ г. от _____________________________, валиден до _____________________г., с адрес __________________________

_________________________________________________________

 

Да ме представлява пред „Първа инвестиционна банка” АД, като упражнява следните права от мое име и за моя сметка, чрез системите за дистанционно банкиране, включително но не само чрез електронното банкиране на „Първа инвестиционна банка” АД „Моята Fibank“, за което имам извършена регистрация и при конкретните условия за ползване на услугата, а именно:1. Да открива банкови сметки без ограничение на вида и валутата на сметката и да се разпорежда неограничено със средствата по всички открити на мое име банкови сметки в „Първа инвестиционна банка” АД, като внася и тегли неограничено суми в брой, да извършва всякакви преводи включително за част или за цялата наличност по съответната сметка, като включително и при необходимост да ги закрие. Да заявява и извършва покупко-продажба на валута, подписва искания и съгласия за директен дебит, както и да потвърждава заявки за сторниране на платежни нареждания.

2. Да сключва договори за срочен депозит, при условия по преценка на пълномощника и да внася пари на депозит. Да се разпорежда неограничено с внесените на депозит суми, включително да тегли такива суми преди датата на падежа на депозита.

3. Да получава информация от банката, в това число и по договорените от мен с Банката способи за дистанционно предоставяне на информация за наличността по сметките открити на мое име, и друга справочна информация свързана с тях.
4. Да декларира от мое име в предвидените от закона случаи произхода на паричните средства, предмет на операцията или сделката, всички свързани с това данни и обстоятелства, както и всяка допълнителна информация, изискана от Банката.

Това пълномощното не се ограничава със срок.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ___________________________________


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница